32004R0751Uradni list L 118 , 23/04/2004 str. 0019 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 751/2004

z dne 22. aprila 2004

o določitvi nekaterih operativnih dogodkov za devizni tečaj za leto 2004 za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško zaradi upoštevanja njihovega pristopa k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi upoštevanja načela, da se operativni dogodek za devizni tečaj določi kot prvi dan obdobja, za katerega se dodeli določena pomoč, je treba operativni dogodek za leto 2004 za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško republiko, v nadaljnjem besedilu "nove države članice", določiti kot datum njihovega pristopa k Evropski uniji za namene programov podpor, za katere je operativni dogodek za devizni tečaj 1. januarja.

(2) Zato je za leto 2004 ustrezno odstopanje od tistih določb Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu [1], Uredbe Komisije (ES) št. 2342/1999 z dne 28. oktobra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso glede programov premij [2] in Uredbe Komisije (ES) št. 2550/2001 z dne 21. decembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso v zvezi s shemami premij in o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 [3], ki zadevajo devizni tečaj na področju govejega in telečjega mesa, ovčjega in kozjega mesa in energetskih rastlin ter strukturnih in okoljskih ukrepov. Operativni dogodek za devizni tečaj, ki naj bi se uporabljal v novih državah članicah za namene programov podpore, bi bilo treba določiti kot dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003. V skladu s tem mora Komisija določiti devizni tečaj na podlagi povprečja po načelu časovnega sorazmerja tečajev, ki se uporabljajo v mesecu pred navedenim dnem začetka veljavnosti.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kot izjema od člena 4(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2808/98, člena 43 Uredbe (ES) št. 2342/1999 in člena 18a Uredbe (ES) št. 2550/2001 je operativni dogodek deviznega tečaja v Češki republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški za leto 2004 dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003 za namene pretvorbe naslednjih zneskov v nacionalne valute:

(a) zneskov strukturnega ali okoljskega značaja iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2808/98;

(b) zneskov premij in plačil na področju govejega in telečjega mesa, predvidenih v členih 4, 5, 6, 11, 13 in 14 Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 [4];

(c) zneskov premij in plačil na področju ovčjega in kozjega mesa, predvidenih v členih 4, 5 in 11 Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001;

(d) pomoči za energetske rastline, predvidene v poglavju 5 naslova IV Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 [5].

Devizni tečaj, ki naj se uporablja, ustreza povprečju po načelu časovnega sorazmerja tečajev, uporabljenih v koledarskem mesecu pred dnevom začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003, in ga določi Komisija v naslednjem mesecu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 349, 24.12.1998, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2304/2003 (UL L 342, 30.12.2003, str. 6).

[2] UL L 281, 4.11.1999, str. 30. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1473/2003 (UL L 211, 21.8.2003, str. 12).

[3] UL L 341, 22.12.2001, str. 105. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2307/2003 (UL L 342, 30.12.2003, str. 11).

[4] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[5] UL L 341, 22.12.2001, str. 3.

--------------------------------------------------