32004R0748Uradni list L 118 , 23/04/2004 str. 0003 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 748/2004

z dne 22. aprila 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 v zvezi z uvoznimi režimi za mleko in mlečne proizvode, o odprtju tarifnih kvot in o odstopanju od te uredbe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1] in zlasti člena 26(3) in člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Drugi pododstavek člena 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 določa, da se v primeru kvot, za katere je število zahtevkov za dovoljenje omejeno, zahtevki za dovoljenje lahko nanašajo na količine, enake razpoložljivi količini za vsako obdobje. Izkušnje kažejo, da to drži pri kvotah iz Priloge I(F) k Uredbi (ES) št. 2535/2001.

(2) Po dvostranskem sporazumu, sklenjenem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, odobrenem z Odločbo 2002/302/ES, Euratom Sveta in Komisije [2], imajo nekateri švicarski siri pravico do znižane dajatve ob uvozu v Skupnost, če ustrezajo določenim pogojem glede sestave in časa zorenja. Po spremembi specifikacije nekaterih sirov so Švicarski organi zahtevali spremembo poimenovanja teh sirov. Poimenovanje v Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 [3] je zato treba ustrezno spremeniti.

(3) Poglavje I naslova 2 Uredbe (ES) št. 2535/2001 zadeva kvote, ki so na osnovi dveh šestmesečnih obdobij dodeljene v januarju in juliju vsakega leta. V smislu širitve 1. maja 2004 Uredba Komisije (ES) št. 50/2004 predvideva posebne uvozne kvote, ki se odprejo v maju 2004 in omogočijo izvajalcem v novih državah članicah sodelovanje v kvotah Skupnosti od tega datuma dalje.

(4) Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 2535/2001 določa, da se zahtevki za dovoljenje lahko vložijo samo prvih deset dni vsakega šestmesečnega obdobja. Da bi se Uredba (ES) št. 50/2004 torej lahko izvedla, je treba sprejeti odstopanje od navedenega člena in določbo o času vlaganja zahtevkov za dovoljenje, ki traja od 1. maja do 10. maja 2004.

(5) Člen 16(3) Uredbe (ES) št. 2535/2001 določa, da se rok veljavnosti dovoljenj ne sme podaljšati preko konca uvoznega leta, za katerega je izdano dovoljenje. Z uporabo te določbe bi veljavnost dovoljenj, izdanih v maju 2004, potekla 30. junija 2004, kar bi lahko privedlo do tega, da se dovoljenja ne bi uporabila zaradi prekratkega roka veljavnosti. Zato je treba sprejeti odstopanje od navedenega člena, ki naj za čas veljavnosti določi 150 dni od datuma izdaje dovoljenj.

(6) Uredbo (ES) št. 2535/2001 je treba ustrezno spremeniti in sprejeti določbo o odstopanju od te uredbe.

(7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

(a) Drugi pododstavek člena 13(2) se nadomesti:

"Vseeno pa se pri kvotah iz člena 5(c), (d), (e), (f), (g) in (h) zahtevki za dovoljenje nanašajo najmanj na 10 ton in največ na količino, razpoložljivo za vsako obdobje."

(b) V Prilogi II.D k tej uredbi se poimenovanje, ki se nanaša na oznako KN ex04069018, zamenja s Prilogo k tej Uredbi.

Člen 2

1. Z odstopanjem od člena 14(1) Uredbe (ES) št. 2535/2001 se zahtevki za uvozno dovoljenje lahko vložijo od 1. maja do 10. maja 2004 za kvote v obdobju od 1. maja 2004 do 30. junija 2004 iz Priloge I.A, točk 5 in 6 Priloge I.B, Priloge I.F in Priloge I.H.

2. Z odstopanjem od člena 16(3) Uredbe (ES) št. 2535/2001 se rok veljavnosti dovoljenj, izdanih v zvezi s kvotami iz odstavka 1, lahko podaljša preko konca uvoznega leta, za katerega je izdano dovoljenje. Dovoljenja veljajo 150 dni od dejanskega datuma izdaje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

[2] UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

[3] UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 50/2004 (UL L 7, 13.1.2004, str. 9).

--------------------------------------------------

PRILOGA

ex04069018 | Fromage fribourgeois (3), Vacherin Mont d'Or, Tete de moine z vsebnostjo 45 % ali več maščobe v suhi snovi, zorjen: najmanj dva meseca za fromage fribourgeois,najmanj 17 dni za Vacherin Mont d'Or,najmanj 75 dni za Tête de moine. | Oprostitev |

--------------------------------------------------