32004R0724

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 129 , 29/04/2004 s. 0001 - 0005


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004

av den 31 mars 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 1406/2002(3) inrättades en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad "byrån") i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av föroreningar från fartyg.

(2) Vid Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) diplomatkonferens antogs den 12 december 2002 ändringar av konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen, samt en internationell kod om skydd av fartyg och hamnanläggningar (ISPS-koden), som innehåller en uppsättning åtgärder i fråga om sjösäkerhet. Därför bör man specificera byråns roll på sjösäkerhetsområdet.

(3) Det är viktigt att man vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerheten inom gemenskapens sjöfart och hamnar, samt för passagerare, personal på fartyg och i hamnar mot hot från avsiktliga lagöverträdelser.

(4) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar(4) åläggs kommissionen vissa inspektionsuppgifter för att övervaka att medlemsstaterna genomför dessa skyddsåtgärder. Byrån kan bistå kommissionen med lämpligt tekniskt stöd i detta inspektionsarbete. Dessa uppgifter bör omfatta inspektion av fartyg och berörda bolag samt erkända säkerhetsorganisationer med bemyndigande att utföra viss säkerhetsrelaterad verksamhet i detta sammanhang.

(5) De senaste olyckorna i gemenskapens vatten, inte minst de med oljetankfartygen "Erika" och "Prestige", har visat att det finns ett behov av fler åtgärder från gemenskapen, inte bara i fråga om att förebygga föroreningar, utan även i fråga om insatser när föroreningar har skett.

(6) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2002/EG av den 20 december 2002 inrättades en gemenskapsram för samarbete på området oavsiktlig och avsiktlig förorening av havet för perioden 1 januari 2000-31 december 2006(5).

(7) Genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001(6) inrättades en gemenskapsindustri för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten, vilket även omfattar förorening av havet till följd av olycka. Industrin omfattar ett övervaknings- och informationscenter som kan användas vid alla typer av biståndsinsatser inom räddningstjänsten.

(8) Byrån bör förfoga över tillräckliga medel för att kunna stödja medlemsstaternas insatser vid föroreningar. Byråns verksamhet på detta område bör inte innebära att kuststaterna fråntas sitt ansvar för att upprätthålla lämpliga mekanismer för insatser vid föroreningar, och befintliga samarbetsarrangemang mellan medlemsstater eller grupper av medlemsstater på detta område bör respekteras. I fall av förorening till följd av olycka bör byrån stödja den drabbade medlemsstat som leder saneringsarbetet. Byrån bör agera så att den stödjer gemenskapsmekanismen för räddningstjänsten.

(9) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/103/EG av den 17 november 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk(7) införs nya förfaranden när det gäller erkännande av yrkescertifikat som utfärdats i tredjeländer. Byrån bör bistå kommissionen vid utvärderingen av hur dessa länder uppfyller kraven i 1978 års STCW-konvention (internationell konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning).

(10) Byråns styrelse (nedan kallad styrelsen) bör ha befogenhet, efter godkännande av kommissionen, att utforma en plan som gäller byråns beredskap för och insatser vid föroreningar. När planen utformas bör styrelsen beakta vilka fördelar som byråns verksamhet rörande insatser vid föroreningar kan medföra för medlemsstaterna, samt bästa kombinationen av kostnader och effektivitet.

(11) Hänsyn bör tas till gällande avtal om oavsiktlig förorening, såsom Avtalet om samarbete i händelse av förorening av Nordsjön av olja och andra farliga ämnen, 1983 (Bonn-samarbetsavtalet), vilket främjar ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaterna på detta område, samt även till relevanta internationella konventioner och avtal om skydd av europeiska havsområden från förorening till följd av olycka, såsom Internationella konventionen om förebyggande av, behandling av och samarbete vid oljeutsläpp, 1990 (OPRC-konventionen), som utarbetats under IMO:s ledning, Konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten, 22 september 1992 (OSPAR konventionen), Barcelonakonventionen, Helsingforskonventionen och Lissabonavtalet.

(12) I fråga om framtida utnämningar inom byrån (styrelse, verkställande direktör) bör vederbörlig hänsyn tas till den expertis och erfarenhet som krävs på byråns nya verksamhetsområde: insatser vid föroreningar från fartyg och sjöfartsskydd.

(13) Tredjeländer som önskar delta i byråns arbete bör anta och tillämpa gemenskapslagstiftningen på byråns behörighetsområden, inklusive bekämpning av föroreningar från fartyg och sjöfartsskydd.

(14) Förordning (EG) nr 1406/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1406/2002 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras enligt följande:

a) Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

"1. Genom denna förordning inrättas en europeisk sjösäkerhetsbyrå (byrån), i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten, sjöfartsskyddet inom ramen för de uppgifter som fastställs i artikel 2 b iv, bekämpningen av föroreningar och förhindrandet av föroreningar från fartyg inom gemenskapen.

2. Byrån skall ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa gemenskapslagstiftningen på området för sjösäkerhet och sjöfartsskydd inom ramen för de uppgifter som fastställs i artikel 2 b iv, samt förhindrande av föroreningar från fartyg, att bevaka genomförandet av denna och att utvärdera befintliga åtgärders effektivitet."

b) Följande punkt skall läggas till:

"3. Byrån skall förse medlemsstaterna och kommissionen med tekniskt och vetenskapligt stöd på området oavsiktlig eller avsiktlig förorening från fartyg och på begäran stödja medlemsstaternas insatser vid föroreningar med kompletterande medel på ett kostnadseffektivt sätt, utan att detta påverkar kuststaternas ansvar för att upprätthålla egna mekanismer för insatser vid föroreningar, och så att befintliga samarbetsarrangemang mellan medlemsstater på detta område respekteras. Byrån skall agera så att den stödjer den gemenskapsram för samarbete på området oavsiktlig och avsiktlig förorening av havet som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet(8) och den gemenskapsmekanism på området biståndsinsatser inom räddningstjänsten som inrättats genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsindustri för att underlägga ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom rättningstjänsten(9)."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt skall byrån utföra följande uppgifter:

a) Den skall vid behov bistå kommissionen i det förberedande arbetet med att uppdatera och utveckla gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana föroreningar, särskilt med beaktande av den internationella lagstiftningens utveckling på området. I denna uppgift ingår att analysera forskningsprojekt som utförs inom områdena sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar.

b) Den skall bistå kommissionen i arbetet med att effektivt genomföra gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar i hela gemenskapen. Byrån skall särskilt

i) kontrollera att hela gemenskapssystemet för hamnstatskontroll fungerar, eventuellt genom besök i medlemsstaterna, och föreslå kommissionen förbättringar av systemet,

ii) ge kommissionen det tekniska stöd den behöver för att delta i arbetet i de tekniska arbetsgrupper som inrättats inom ramen för Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll (the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control),

iii) bistå kommissionen i genomförandet av de arbetsuppgifter som den har tilldelats genom befintlig och kommande gemenskapslagstiftning om sjösäkerhet, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana föroreningar, särskilt lagstiftning om klassificeringssällskap, säkerheten på passagerarfartyg, säkerheten för fartygsbesättningar samt sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, inklusive kontroll av hur tredjeländer uppfyller kraven i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, samt kontroll av åtgärder som vidtagits för att förhindra bedrägerier med utbildningscertifikat.

iv) tillhandahålla kommissionen tekniskt stöd i det inspektionsarbete som kommissionen skall utföra enligt artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar(10). Byråns stöd till kommissionen skall begränsas till fartyg, berörda bolag och erkända säkerhetsorganisationer med bemyndigande att utföra viss säkerhetsrelaterad verksamhet i detta sammanhang.

c) Den skall i samarbete med medlemsstaterna

i) vid behov anordna relevant utbildningsverksamhet på områden som står under hamnstatens och flaggstatens ansvar,

ii) utveckla tekniska lösningar och ge tekniskt stöd avseende genomförandet av gemenskapslagstiftningen,

iii) på begäran med kompletterande medel på ett kostnadseffektivt sätt, via den gemenskapsmekanism för räddningstjänsten som inrättats genom beslut 2001/792/EG, Euratom stödja medlemsstaternas insatser vid avsiktliga eller oavsiktliga föroreningar från fartyg. Byrån skall i detta fall stödja den drabbade medlemsstat som leder saneringsarbetet.

d) Den skall underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen på de områden som omfattas av direktiv 2002/59/EG. Den skall särskilt

i) främja samarbete mellan kuststater i de sjöfartsområden som omfattas av det direktivet,

ii) utveckla och sköta de informationssystem som är nödvändiga för att uppnå det direktivets syften.

e) Den skall underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen vid utarbetandet, med beaktande av medlemsstaternas olika rättssystem, av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor i enlighet med internationellt överenskomna principer, vid tillhandahållande av stöd till medlemsstaterna vid utredning av allvarliga sjöolyckor och vid analys av befintliga olycksrapporter.

f) Byrån skall förse kommissionen och medlemsstaterna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om sjösäkerhet, sjöfartsskydd och föroreningar från fartyg, så att dessa kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sina åtgärder på dessa områden och utvärdera hur effektiva befintliga åtgärder är. I dessa uppgifter ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska uppgifter om sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sjöfart och marina föroreningar, oavsiktliga eller avsiktliga, att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att vid behov skapa nya databaser. Med de insamlade uppgifterna som underlag skall byrån bistå kommissionen vid offentliggörandet en gång per halvår av information som rör fartyg som vägrats tillträde till en gemenskapshamn i enlighet med rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)(11). Byrån skall också bistå kommissionen och medlemsstaterna i deras verksamhet för att förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp.

g) Under förhandlingarna med de stater som ansöker om anslutning får byrån tillhandahålla tekniskt stöd för genomförandet av gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg. Byrån kan också ge stöd, via gemenskapsmekanismen för räddningstjänsten som inrättats genom beslut 2001/792/EG, Euratom, om dessa stater skulle drabbas av oavsiktliga eller avsiktliga föroreningar av havet. Dessa uppgifter skall samordnas med befintliga regionala samarbetsprogram och vid behov omfatta anordnande av relevant utbildningsverksamhet."

3. Artikel 10.2 skall ändras på följande sätt:

a) Led d skall ersättas med följande:

"d) senast den 30 november varje år, efter att ha beaktat kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det kommande året och skicka det till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen; detta arbetsprogram skall antas utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande; om kommissionen inom 15 dagar från den tidpunkt då arbetsprogrammet antagits meddelar att den inte samtycker till det antagna arbetsprogrammet, skall styrelsen behandla det igen och inom två månader, vid den andra behandlingen, anta det eventuellt ändrade arbetsprogrammet, antingen med två tredjedels majoritet, inbegripet kommissionens företrädare, eller med enhällighet bland medlemsstaternas företrädare,"

b) Följande led skall läggas till:

"k) i enlighet med de förfaranden som fastställs i led d, anta en detaljerad plan för byråns beredskap för och insatser vid förorening, som syftar till optimal användning av byråns finansiella medel."

4. Artikel 11.1 andra stycket skall ersättas med följande:"Styrelseledamöter skall utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar."

5. Artikel 15.2 a skall ersättas med följande:

"a) Han/hon skall utarbeta arbetsprogrammet och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid förorening samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen. Han/hon skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra programmet och planen. Han/hon skall besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c eller från kommissionen. Han/hon skall för information översända planen till den kommitté som inrättats genom artikel 4 i beslut nr 2850/2000/EG samt till den kommitté som avses i artikel 9 i beslut 2001/792/EG, Euratom."

6. Artikel 16.1 första stycket skall ersättas med följande:

"1. Byråns verkställande direktör skall utses av styrelsen på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenheter som är relevanta för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar. Styrelsen skall fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Kommissionen får föreslå en eller flera kandidater."

7. Artikel 17.1 skall ersättas med följande:

"1. Tredjeländer får delta i byråns arbete, om de genom avtal med Europeiska gemenskapen har antagit och tillämpar gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar."

8. Artikel 22.2 skall ersättas med följande:

"2. I utvärderingen skall verkan av denna förordning samt byrån och dess arbetsmetoder bedömas. Styrelsen skall utarbeta särskilda riktlinjer i samförstånd med kommissionen och efter samråd med de berörda parterna."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 31 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EUT C 32, 5.2.2004, s. 21.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 12 februari 2004. Rådets beslut av den 25 mars 2004.

(3) EGT L 208 av den 5.8.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1644/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 10).

(4) Se sidan 6 i detta nummer av EUT.

(5) EGT L 332, 28.12.2000, s. 1.

(6) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(7) EUT L 326, 13.12.2003, s. 28.

(8) EGT L 332, 28.12.2000, s. 1.

(9) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(10) EUT L 129, 29.4.2004, s. 6.

(11) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).