32004R0710Uradni list L 111 , 17/04/2004 str. 0023 - 0023


Uredba Komisije (ES) št. 710/2004

z dne 16. aprila 2004

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 780/2003 o tarifni podkvoti za zamrznjeno goveje meso, zajeto v oznaki KN 0202, in proizvode, zajete v oznaki KN 02062991

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje mesto [1] in zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 780/200 3 [2] je odprla in določila uvedbo tarifne podkvote II za 34450 ton določenega zamrznjenega govejega mesa, z zaporedno številko 09.4003, za obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004, razdeljenega v dve polletni obdobji.

(2) Da bi lahko gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški od 1. maja 2004 koristili podkvoto II, so bile količine, razpoložljive za obdobje podkvote od 1. januarja do 30. junija 2004, razdeljene na dve tranši na osnovi pro rata temporis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2341/2003 [3]. V skladu z omenjeno uredbo se lahko vloge za dovoljenja vloži v obdobju od 5. do 8. januarja 2004 in od 3. do 7. maja 2004.

(3) Obdobje druge tranše traja le dva meseca. Tudi količine, na razpolago v tistem obdobju, so sorazmerno majhne. Za optimizacijo uporabe uvoznih dovoljenj za mesne izdelke v okviru podkvote II za omenjeno obdobje je primerno odstopati od prvega pododstavka člena 14(7) Uredbe (ES) št. 780/2003 tako, da se vsem imetnikom uvoznih dovoljenj brez količinske omejitve dovoli sprostiti v prosti pretok meso, ki je bilo prej skladiščeno v skladu s skladiščnim sistemom, vezanim na Skupnost.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 14(7) Uredbe (ES) št. 780/2003 lahko imetniki izvoznih dovoljenj, izdanih po 1. maju 2004 v okviru Uredbe (ES) št. 2341/2003, brez količinskih omejitev sprostijo v prosti pretok meso, ki je bilo pred tem skladiščeno v skladu s skladiščnim sistemom, vezanim na Skupnost.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

[2] UL L 114, 8.5.2003, str. 8.

[3] UL L 346, 31.12.2003, str. 33. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 385/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 24).

--------------------------------------------------