32004R0687Uradni list L 106 , 15/04/2004 str. 0013 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 687/2004

z dne 14. aprila 2004

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 639/2003 zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 57(2) Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Skupnosti 1. maja 2004 je potrebna jezikovna prilagoditev Uredbe Komisije (ES) št. 639/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravilih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom [1].

(2) Uredbo (ES) št. 639/2003 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(3) Uredbe (ES) št. 639/2003 se nadomesti z:

"3. Če uradni veterinar na izstopni točki ugotovi, da so izpolnjene zahteve odstavka 2, to potrdi z eno od naslednjih opomb:

- Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

- Výsledky kontrol podle clánku 2 narízení (ES) c. 639/2003 jsou uspokojivé

- Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) Nr. 639/2003 er tilfredsstillende

- Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend

- Määruse (EÜ) Nr. 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

- Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

- Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EK) No 639/2003 satisfactory

- Résultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

- Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

- Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

- Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytu patikrinimu rezultatai yra patenkinami

- A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

- Rizultati tal-kontrolli konformi mal-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfacenti

- Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) Nr. 639/2003 bevredigend

- Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporzadzenia (WE) Nr. 639/2003 zadowalajace.

- Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

- Výsledky kontrol podla clánku 2 nariadenia (ES) c. 639/2003 uspokojivé

- Rezultati kontrol, izhajajoci iz clena 2 Uredbe st. 639/2003 so zadovoljivi

- Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

- Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) Nr. 639/2003 är tillfredsställande

ter z žigosanjem in podpisom dokumenta, ki vsebuje dokaz o izstopu iz carinskega območja Skupnosti, v oddelku J kontrolnega izvoda T5 ali na najustreznejšem mestu nacionalnega dokumenta."

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. aprila 2004

Za Komisijo

Franc Fischler

Član Komisije

[1] UL L 93, 10.4.2003, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2187/2003 (UL L 327, 16.12.2003, str. 15).

--------------------------------------------------