32004R0638Úradný vestník L 102 , 07/04/2004 S. 0001 - 0008


Nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady

z 31. maca 2004

o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285 odsek 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy [2],

keďže:

(1) nariadenie Rady (EHS) č. 3330/91 zo 7. novembra 1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi [3] zaviedlo úplne nový systém zberu dát, ktorý bol zjednodušený dva krát. Aby sa zlepšila transparentnosť tohto systému a bol ľahšie pochopiteľný, nariadenie (EHS) č. 3330/91 sa nahradí týmto nariadením;

(2) tento systém by mal zostať zachovaný, pretože sa stále vyžaduje dostatočne podrobná úroveň štatistických informácií pre politiky spoločenstva zainteresované do rozvoja vnútorného trhu a pre podniky spoločenstva na analyzovanie svojich špecifických trhov. Súhrnné údaje musia byť takisto rýchlo dostupné na analyzovanie rozvoja Hospodárskej a menovej únie. Členské štáty by mali mať možnosť zberu informácií, ktoré vyhovujú ich špecifickým potrebám;

(3) existuje však potreba zlepšiť znenie pravidiel o zostavovaní štatistiky o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi tak, aby mohli byť pre spoločnosti zodpovedné za poskytovanie údajov, pre národné služby zbierajúce údaje a pre používateľov ľahšie pochopiteľné;

(4) systém prahov by mal zostať zachovaný, ale v zjednodušenej forme, aby poskytol dostatočnú odozvu na potreby používateľov, zatiaľ čo znižuje zaťaženie odozvy spravodajských jednotiek, najmä malým a stredným podnikom;

(5) medzi systémom pre zber štatistických informácií a daňovými formalitami, ktoré existujú v rámci obchodu s tovarom medzi členskými štátmi, malo by sa zachovať úzke prepojenie. Toto prepojenie umožňuje najmä kontrolu kvality zozbieraných informácií;

(6) kvalita produkovaných štatistických informácií, jej vyhodnotenie pomocou spoločných ukazovateľov a transparentnosť v tejto oblasti sú dôležité ciele, ktoré vyžadujú nariadenie na úrovni spoločenstva;

(7) cieľ plánovaného opatrenia, a to vytvorenie spoločného právneho rámca pre systematickú produkciu štatistiky spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, nemôže byť dostatočne dosiahnutá na národnej úrovni a môže sa lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadami podriadenosti uvedenými v článku 5 Zmluvy. V súlade so zásadou vzájomného pomeru uvedenou v tomto článku, toto nariadenie nepresahuje to, čo sa vyžaduje pre dosiahnutie tohto cieľa;

(8) nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [4] poskytuje pre toto nariadenie referenčný rámec. Avšak veľmi podrobná úroveň informácií v tejto oblasti štatistiky o obchodovaní s tovarom vyžaduje špecifické pravidlá vzhľadom na dôvernosť;

(9) je dôležité zabezpečiť jednotné uplatnenie tohto nariadenia, a aby sa tak urobilo, ustanoviť postup spoločenstva pri stanovovaní vykonávacích opatrení v primeranej lehote a urobiť potrebné technické úpravy;

(10) opatrenia potrebné pre vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenia ustanovuje spoločný rámec pre systematickú produkciu štatistiky spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

Článok 2

Definície

S cieľom tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a) "tovar": všetok hnuteľný majetok vrátane elektrického prúdu;

b) "špecifické tovary alebo pohyby": tovar alebo pohyby, ktoré, podľa povahy, vyžadujú osobitné ustanovenia, najmä priemyselné zariadenia, plavidlá a lietadlá, morské produkty, tovar dodaný na plavidlá a lietadlá, rozložené zásielky, vojenský tovar, tovar pre alebo z inštalácií na šírom mori, kozmická loď, časti pre motorové vozidlá a lietadlá a odpad;

c) "národné orgány": národné štatistické úrady a iné orgány zodpovedné v každom členskom štáte za produkovanie štatistiky o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi;

d) "tovar spoločenstva":

i) tovar úplne získaný na colnom území spoločenstva, bez pridania tovaru z tretích krajín alebo území, ktoré nie sú časťou colného územia spoločenstva;

ii) tovar z tretích krajín alebo území, ktoré nie sú časťou colného územia spoločenstva, ktorý bol v členskom štáte prepustený do voľného obehu;

iii) tovar získaný na colnom území spoločenstva buď z tovaru uvedenom výlučne v bode ii) alebo z tovaru uvedenom v bodoch i) a ii);

e) "členský štát odoslania": členský štát ako je definovaný svojím štatistickým územím, z ktorého je tovar odoslaný na miesto určenia v inom členskom štáte;

f) "členský štát prijatia": členský štát ako je definovaný svojím štatistickým územím, do ktorého je tovar prijatý z iného členského štátu;

g) "tovar v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi": tovar spoločenstva odoslaný z jedného členského štátu do druhého, ktorý na ceste do členského štátu určenia prechádza priamo cez iný členský štát alebo sa zastaví iba z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Článok 3

Pôsobnosť

1. Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi sa vzťahuje na odoslanie a prijatie tovaru.

2. Odoslania zahrňujú tento tovar opúšťajúci členský štát odoslania do miesta určenia v inom členskom štáte:

a) tovar spoločenstva, okrem tovaru, ktorý je v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi;

b) tovar prepustený v členskom štáte odoslania do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo do colného režimu prepracovanie pod colným dohľadom.

3. Prijatia zahrňujú tento tovar vstupujúci do členského štátu prijatia, v ktorý bol pôvodne odoslaný z iného členského štátu:

a) tovar spoločenstva, okrem tovaru, ktorý je v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi;

b) tovar pôvodne prepustený v členskom štáte odoslania do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo do režimu prepracovanie pod colným dohľadom, ktorý zotrvá v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo v režime prepracovanie pod colným dohľadom alebo je v členskom štáte prijatia prepustený do voľného obehu.

4. Na špecifické tovary alebo pohyby sa môžu uplatniť rozdielne alebo osobitné pravidlá určené v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2.

5. Niektorý tovar, zoznam ktorého je uvedený v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2, je z metodických príčin vyňatý zo štatistiky.

Článok 4

Štatistické územie

1. Štatistické územie členských štátov sa zhoduje s ich colným územím ako je definované v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [6] z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

2. Odlišne od odseku 1, štatistické územie Nemecka obsahuje Helgoland.

Článok 5

Zdroje údajov

1. Osobitný systém zberu údajov, ďalej len systém "Intrastat" sa vzťahuje na zabezpečovanie štatistických informácií o odoslaniach a prijatiach tovaru spoločenstva, ktoré nie sú predmetom jednotného colného dokladu na colné a daňové účely.

2. Štatistické informácie o odoslaniach a prijatiach ostatného tovaru poskytuje colná správa priamo národným orgánom najmenej raz mesačne.

3. Pre špecifické tovary alebo pohyby sa môžu použiť iné zdroje informácií než systém Intrastat alebo colné vyhlásenia.

4. Každý členský štát organizuje spôsob poskytovania údajov pre systém Intrastat spravodajskými jednotkami. Pre uľahčenie úlohy týchto jednotiek Komisia (Eurostat) a členské štáty podporujú zvýšené používanie automatického spracovania údajov a elektronického prenosu údajov.

Článok 6

Sledované obdobie

1. Sledovaným obdobím pre informácie poskytované v súlade s článkom 5 je kalendárny mesiac odoslania alebo prijatia tovaru.

2. Sledované obdobie môže zohľadniť väzbu na daň z pridanej hodnoty (DPH) a colné povinnosti podľa ustanovení prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2.

Článok 7

Spravodajské jednotky

1. Spravodajské jednotky pre systém Intrastat sú:

a) fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v členskom štáte odoslania, ktorá:

i) uzavrela zmluvu, s výnimkou prepravných zmlúv, na základe ktorej sa tovar odosiela, alebo ak nie, tak

ii) odosiela alebo zabezpečuje odoslanie tovaru, alebo ak nie, tak

iii) vlastní tovar, ktorý je predmetom odoslania;

b) fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre DPH v členskom štáte prijatia, ktorá:

i) uzavrela zmluvu, s výnimkou prepravných zmlúv, na základe ktorej sa tovar dodáva, alebo ak nie, tak

ii) preberá dodanie alebo zabezpečuje dodanie tovaru, alebo ak nie, tak

iii) vlastní tovar, ktorý je predmetom dodania.

2. Spravodajské jednotky môžu previesť túto úlohu na tretiu stranu, ale takýto prevod nijako nezníži zodpovednosť dotknutej jednotky.

3. Ak akákoľvek spravodajská jednotka nesplní svoje povinnosti podľa tohto nariadenia podlieha pokutám, ktoré stanovia členské štáty.

Článok 8

Registre

1. Národné orgány zriadia a spravujú register operátorov uskutočňujúcich trnsakcie v rámci spoločenstva, ktorý obsahuje prinajmenšom odosielateľov, na strane odoslania, a príjemcov, na strane prijatia.

2. Aby sa určili spravodajské jednotky uvedené v článku 7 a skontrolovali poskytnuté informácie, zodpovedná daňová správa v každom členskom štáte dodá národnému orgánu:

a) najmenej raz mesačne zoznamy fyzických alebo právnických osôb, ktoré deklarovali, že počas príslušného obdobia dodali tovar do iných členských štátov alebo nadobudli tovar z iných členských štátov. Tieto zoznamy uvádzajú celkovú hodnotu tovaru deklarovanú každou fyzickou alebo právnickou osobou pre daňové účely;

b) zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na požiadavku národného orgánu, akákoľvek informácie poskytnuté pre daňové účely, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu štatistiky.

Opatrenia pre komunikáciu informácií sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2

Národný orgán zaobchádza s týmito informáciami v súlade s pravidlami, ktoré na ne uplatňuje daňová správa.

3. Daňová správa upozorní podnikateľské subjekty zapísané v registry DPH na záväzky, ktoré im môžu vzniknúť ako stranám, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie informácií požadovaných Intrastatom.

Článok 9

Informácie zbierané v rámci systému Intrastat

1. Národné orgány zberajú tieto informácie:

a) identifikačné číslo pridelené spravodajskej jednotke v súlade s článkom 11 odsek 1 písmeno c šiesteho nariadenia Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúľadovaní práv členských štátov, ktoré sa týkajú daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ posudzovania [7], vo verzii uvedenej v jeho článku 28h;

b) sledované obdobie;

c) tok (prijatie, odoslanie);

d) komodita, označená osemciferným kódom kombinovanej nomenklatúry ako je definovaný v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [8];

e) partnerský členský štát;

f) hodnota tovaru;

g) množstvo tovaru;

h) druh obchodu;

Definície štatistických údajov uvedených v bodoch e) až h) sú uvedené v prílohe. Ak je to nevyhnutné, opatrenia pre zber týchto informácií, najmä kódov, ktoré sa majú použiť, sa stanovia v súlade s postupom, uvedeným v článku 14 odsek 2.

2. Členské štáty môžu takisto zberať doplnkové informácie, napríklad:

a) označenie tovaru na podrobnejšej úrovni než je kombinovaná nomenklatúra;

b) krajina pôvodu, pri prijatí;

c) región pôvodu, pri odoslaní, a región určenia, pri prijatí;

d) dodacie podmienky;

e) druh dopravy;

f) štatistický procedúra.

Definície štatistických údajov uvedených v bodoch b) až f) sú uvedené v prílohe. Ak je to nevyhnutné, opatrenia pre zber týchto informácií, najmä kódy, ktoré sa majú použiť, sa stanovia v súlade s postupom, uvedeným v článku 14 odsek 2.

Článok 10

Zjednodušenie v rámci systému Intrastat

1. Aby sa uspokojili potreby štatistických informácií pre používateľov bez uvalenia nadmernej záťaže na hospodárskych operátorov, členské štáty každý rok definujú prahy vyjadrené v ročných hodnotách obchodu v rámci spoločenstva, pod ktorými sú strany oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií pre Intrastat alebo môžu poskytovať zjednodušené informácie.

2. Prahy definuje každý členský štát, samostatne pre prijatie a odoslanie.

3. Pre definovanie prahov, pod ktorými sú strany oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií pre Inrastat, členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v článku 9 odsek 1, prvý pododsek, body a) až f) poskytnuté spravodajskými jednotkami boli také, že sa vzťahujú na najmenej 97 % celkového obchodu príslušných členských štátov vyjadreného v hodnote.

4. Členské štáty môžu definovať ďalšie prahy, pod ktorými môžu mať strany výhody z tohto zjednodušenia:

a) oslobodenie od poskytovania informácií o množstve tovaru;

b) oslobodenie od poskytovania informácií o druhu obchodu;

c) možnosť hlásenia maximálne 10 podrobných významných podpoložiek kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa najviac používajú z hľadiska hodnoty, a preskupenie ostatných výrobkov v súlade s pravidlami stanovenými v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2.

Každý členský štát, ktorý tieto prahy uplatňuje zabezpečí, že obchod týchto strán bude činiť maximálne 6 % z jeho celkového obchodu.

5. Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky a ktoré sú definované v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2, pre malé individuálne transakcie, zjednodušiť informácie, ktoré majú byť poskytované.

6. Informácie o prahoch uplatňovaných členskými štátmi sa posielajú Komisii (Eurostat) najneskôr do 31. októbra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa uplatňujú.

Článok 11

Štatistická dôvernosť

Kde spravodajské jednotky tak požadujú, národné orgány rozhodnú o tom, či štatistické údaje, ktoré umožňujú nepriamo zistiť totožnosť dotknutej jednotky (jednotiek), majú byť zverejnené alebo zmenené takým spôsobom, že ich zverejnenie neohrozí štatistickú dôvernosť.

Článok 12

Prenos údajov do Komisie

1. Členské štáty odošlú Komisii (Eurostat) mesačné výsledky svojej štatistiky o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi najneskôr do:

a) 40. kalendárnych dní po skončení sledovaného mesiaca pre súhrnné údaje definované v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2;

b) 70. kalendárnych dní po skončení sledovaného mesiaca v prípade podrobných výsledkov vrátane informácií uvedených v článku 9 odsek 1, prvý pododsek, body b) až h).

Pokiaľ ide o hodnotu tovaru, výsledky zahrňujú iba štatistickú hodnotu, ako je definovaná v prílohe.

Členské štáty odošlú Komisii (Eurostat) údaje, ktoré sú dôverné.

2. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostat) mesačné výsledky, ktoré sa vzťahujú na ich celkový obchod s tovarom, ak je to nevyhnutné použitím odhadov.

3. Členské štáty odošlú údaje Komisii (Eurostat) v elektronickej forme v súlade s normou o elektronickej výmene údajov. Praktické opatrenia na prenos údajov sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2.

Článok 13

Kvalita

1. Členské štáty podniknú všetky opatrenia potrebné pre zabezpečenie kvality prenesených údajov v súlade s kvalitatívnymi ukazovateľmi a platnými štandardmi.

2. Členské štáty predložia Komisii (Eurostat) ročnú správu o kvalite prenesených údajov.

3. Ukazovatele a štandardy, ktoré umožňujú posúdenie kvality údajov, štruktúra správ o kvalite predkladaných členskými štátmi a akékoľvek opatrenia nevyhnutné pre posúdenie alebo zlepšenie kvality údajov sú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 14 odsek 2.

Článok 14

Postup Výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistiku o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

2. Kde je na tento odsek urobený odkaz, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5, odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovené na tri mesiace.

3. Výbor prijme rokovací poriadok.

Článok 15

Zrušenie

1. Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 3330/91.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa interpretujú ako keby boli urobené k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 31. marca 2004.

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu.

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. ES C 32, 5.2.2004, s. 92.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. marca 2004.

[3] Ú. v. ES L 316, 16.11.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1.).

[4] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. v znení nariadenia (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17.)

[7] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica v znení nariadenia 2004/12/ES (Ú. v. ES L 52, 21.2.2004, s. 61.)

[8] Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Smernica v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2344/2003 (Ú. v. ES L 346, 31.12.2003, s. 38.).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

DEFINÍCIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

1. Partnerský členský štát

a) Partnerský členský štát je členský štát zaslania, pri prijatí. Myslí sa tým predpokladaný členský štát odoslania v prípadoch, kde tovar vstúpi priamo z iného členského štátu. Kde pred dosiahnutím členského štátu prijatia tovar vstúpil do jedného alebo viacerých členských štátov v tranzite a podrobil sa v týchto štátoch zastaveniam alebo právnym úkonom nesúvisiacim s dopravou (napr. zmena vlastníctva), za členský štát zaslania sa považuje posledný členský štát, v ktorom k takýmto zastaveniam alebo úkonom došlo.

b) Partnerský členský štát je členský štát určenia, pri odoslaní. Myslí sa tým posledný členský štát, do ktorého, ako je známe v čase odoslania, má byť tovar odoslaný.

2. Množstvo tovaru

Množstvo tovaru sa môže vyjadriť dvoma spôsobmi:

a) čistá hmotnosť, čo znamená skutočnú hmotnosť tovaru okrem všetkých obalov;

b) dodatkové merné jednotky, čím sa myslia možné jednotky merania množstva iného než je čistá hmotnosť ako je podrobne uvedené v ročnom nariadení Komisie, ktoré aktualizuje kombinovanú nomenklatúru.

3. Hodnota tovaru

Hodnota tovaru sa môže vyjadriť dvoma spôsobmi:

a) daňovým základom, čo je hodnota stanovená s cieľom zdanenia v súlade so smernicou 77/188/EHS;

b) štatistickou hodnotou, čo je hodnota vypočítaná na národných hraniciach členských štátov. Zahrňuje iba vzniknuté vedľajšie výdavky (prepravné, poistenie) v prípade odoslaní, na úseku cesty, ktorý sa nachádza na území členského štátu odoslania a v prípade prijatí na úseku cesty, ktorý je mimo územia členského štátu prijatia. Nazýva sa fob hodnota (vyplatené na lodi) pre odoslania a cif (náklady, poistenie, prepravné) pre prijatie.

4. Druh obchodu

Druhom obchodu sa myslia rozdielne charakteristické znaky (nákup/predaj, zmluvná práca, atď.) ktoré sa považujú za užitočné pri rozlíšení jednej transakcie od inej.

5. Krajina pôvodu

a) Krajina pôvodu, iba pri prijatí, znamená krajinu, v ktorej má tovar pôvod.

b) Tovar, ktorý sa celý získal alebo bol vyrobený v nejakej krajine pochádza z tejto krajiny.

c) Tovar, do výroby ktorého bola zapojené viac než jedna krajina, má pôvod v krajine, kde podstúpil posledné, podstatné, ekonomicky opodstatnené spracovanie alebo prepracovanie v spoločnosti vybavenej pre tento účel, ktoré viedlo k výrobe nového výrobku, alebo ktoré reprezentuje dôležitý stupeň výroby.

6. Región pôvodu alebo určenia

a) Región pôvodu pri odoslaní znamená región členského štátu odoslania, kde bol tovar vyrobený alebo postavený, zložený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu; ak nie regiónom pôvodu je región, kam je tovar odoslaný, alebo ak nie región kde sa uskutočnila obchodná operácia.

b) Región určenia pri prijatí znamená región členského štátu prijatia, kde sa má tovar spotrebovať alebo postaviť, zložiť, spracovať, opraviť alebo kde podstúpi údržbu; ak nie regiónom určenia je región, do ktorého má byť tovar odoslaný alebo región kde sa má uskutočniť obchodná operácia.

7. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky znamenajú tie ustanovenia dohody o predaji tovaru, ktoré upravia záväzky predávajúceho a kupujúceho v súlade s Incoterms Medzinárodnej obchodnej komory (cif, fob, atď.).

8. Druh dopravy

Druh dopravy je určený aktívnym dopravným prostriedkom, ktorým, ako sa predpokladá, tovar opustí štatistické územie členského štátu odoslania pri odoslaní a aktívnym dopravným prostriedkom, ktorým, ako sa predpokladá, tovar vstúpi na štatistické územie členského štátu prijatia, pri prijatí.

9. Štatistická procedúra

Štatistická procedúra znamená rozdielne charakteristické znaky, ktoré sa považované za užitočné pri rozlišovaní rozdielnych typov prijatí/odoslaní na štatistické účely.

--------------------------------------------------