32004R0637Uradni list L 100 , 06/04/2004 str. 0031 - 0032


Uredba Komisije (ES) št. 637/2004

z dne 5. aprila 2004

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Agneau de Pauillac in Agneau du Poitou-Charentes)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila [1] ter zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je Francija poslala Komisiji vlogo za registracijo imena "Agneau de Pauillac" ali "Agneau du Poitou-Charentes" kot zaščitene geografske označbe.

(2) Skladno s členom 6(1) navedene uredbe je bilo ugotovljeno, da vlogi izpolnjujeta vse zahteve iz Uredbe in zlasti, da vsebujeta vse zahtevane podatke v skladu s členom 4 Uredbe.

(3) Komisija po objavi imena iz Priloge k tej uredbi v Uradnem listu Evropske unije [2] ni prejela nobene izjave o ugovoru v smislu člena 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(4) Zato imena izpolnjujejo vse pogoje za vključitev v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb in za zaščito na ravni Skupnosti kot zaščitene geografske označbe.

(5) Priloga k tej uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 [3] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se dodajo Prilogi k Uredbi (ES) št. 2400/96 in se vnesejo kot zaščitene geografske označbe (ZGO) v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, določen v členu 6(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL C 170, 19.7.2003, str. 4 (Agneau de Pauillac).UL C 170, 19.7.2003, str. 4 (Agneau de Poitou-Charentes).

[3] UL L 327, 18.12.1996, str. 11. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 465/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 27).

--------------------------------------------------

PRILOGA

PROIZVODI, NAŠTETI V PRILOGI I K POGODBI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Sveže meso in drobovina

FRANCIJA

Agneau de Pauillac (ZGO)

Agneau du Poitou-Charentes (ZGO)

--------------------------------------------------