32004R0601

Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999

Europeiska unionens officiella tidning nr L 097 , 01/04/2004 s. 0016 - 0029


Rådets förordning (EG) nr 601/2004

av den 22 mars 2004

om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad "konventionen") godkändes av gemenskapen genom rådets beslut 81/691/EEG(2) och trädde i kraft i gemenskapen den 21 maj 1982.

(2) Konventionen anger en ram för det regionala samarbetet om bevarande och förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis genom inrättandet av en kommission för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR, nedan kallad "Antarktiskommissionen") och genom Antarktiskommissionens antagande av bevarandeåtgärder som blir bindande för de fördragsslutande parterna.

(3) Gemenskapen bör, i egenskap av fördragsslutande part i konventionen, se till att de bevarandeåtgärder som har antagits av Antarktiskommissionen tillämpas på gemenskapens fiskefartyg.

(4) Bland dessa åtgärder finns många regler och bestämmelser för kontroll av fiskeverksamhet inom konventionsområdet vilka bör införas i gemenskapsrätten som särskilda bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(3), i enlighet med artikel 1.3 i den förordningen.

(5) Vissa av dessa särskilda bestämmelser har införlivats med gemenskapsrätten genom rådets förordning (EEG) nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av det observations- och kontrollsystem som upprättats enligt artikel XXIV i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis(4), genom rådets förordning (EG) nr 66/98 av den 18 december 1997 om vissa bevarande- och kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiskeverksamhet i Antarktis(5), samt genom rådets förordning (EG) nr 1721/1999 av den 29 juli 1999 om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis(6).

(6) För genomförande av de nya bevarandeåtgärder som antagits av Antarktiskommissionen bör de nämnda förordningarna upphävas och ersättas med en enda förordning som samlar de olika särbestämmelser för kontroll av fiskeverksamhet som följer av gemenskapens åtaganden i egenskap av fördragsslutande part i konventionen.

(7) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs allmänna principer och villkor för gemenskapens tillämpning av följande:

a) Kontrollåtgärder för fiskefartyg som för flagg från en fördragsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad "konventionen") och som fiskar inom konventionsområdet i vattenområden som ligger utanför nationell jurisdiktion.

b) Ett system för att förmå icke fördragsslutande parters fartyg att iaktta de bevarandeåtgärder som fastställts av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad "Antarktiskommissionen").

2. Denna förordning skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i konventionen och skall tillämpas i enlighet med de mål, principer och bestämmelser som anges i slutakten från den konferens där konventionen antogs.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) konventionsområde: det område där konventionen tillämpas enligt artikel I i konventionen.

b) antarktisk konvergens: den linje som binder samman följande punkter längs bredd- och längdgrader: 50 °S, 0-50 °S, 30 °O-45 °S, 30 ° O-45 °S, 80 °O-55 °S, 80 °O-55 °S, 150 °O-60 °S, 150 °O- °60 °S, 50 °V °50 °S,-50 °V-50 °S, 0°.

c) gemenskapens fiskefartyg: ett fiskefartyg som för flagg från en medlemsstat i gemenskapen, som är registrerat i gemenskapen och som fångar och bevarar ombord marina organismer från marina levande tillgångar inom konventionsområdet.

d) VMS-systemet: ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg installerat ombord på gemenskapens fiskefartyg i enlighet med artikel 3 i förordning (EEG) nr 2847/93.

e) nytt fiske: fiske efter en art med användande av en bestämd fångstmetod i ett statistiskt FAO-delområde i Antarktis, för vilket Antarktiskommissionen inte har fått någon av följande uppgifter:

i) Uppgifter om utbredning, mängd, population, potentiell avkastning och beståndens identitet baserade på omfattande forskning/kartläggning eller försöksfiske.

ii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar.

iii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar under de två närmast föregående säsonger då fiske bedrivits.

f) provfiske: fiske som inte längre betraktas som "nytt fiske" i den betydelse som anges i led e. Det betecknas som provfiske fram till dess att det finns tillräckliga uppgifter

i) för att kunna utvärdera målartens utbredning, mängd och population och göra en uppskattning av den potentiella avkastningen från fisket,

ii) för att bedöma fiskets potentiella inverkan på beroende och närstående arter, och

iii) för att Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté skall kunna beräkna och ge råd om lämpliga fångstnivåer och fiskeansträngningar samt rekommendera lämpliga fiskeredskap.

g) CCAMLR-inspektör: en inspektör utsedd av en fördragsslutande part i konventionen för att genomföra det kontrollsystem som avses i artikel 1.1.

h) CCAMLR:s inspektionssystem: det dokument som antagits av Antarktiskommissionen och som gäller kontroll och inspektioner till havs av fartyg som för flagg från en fördragsslutande part i konventionen.

i) fartyg från en icke fördragsslutande part: ett fartyg som för flagg från en icke fördragsslutande part i konventionen och som har iakttagits i fiskeverksamhet inom konventionsområdet.

j) fördragsslutande part: en fördragsslutande part i konventionen.

k) fartyg från en fördragsslutande part: ett fartyg som för flagg från en fördragsslutande part i konventionen.

l) iakttagelse: varje iakttagelse av ett fartyg från en icke fördragsslutande part, som görs av ett fartyg som för flagg från en fördragsslutande part i konventionen och som bedriver verksamhet inom konventionsområdet eller av ett flygplan som är registrerat i en fördragsslutande part i konventionen och som flyger över konventionsområdet eller av en CCAMLR-inspektör.

m) IUU-verksamhet: olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet i konventionsområdet.

n) IUU-fartyg: fartyg som bedriver olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet i konventionsområdet.

KAPITEL II TILLTRÄDE TILL FISKEVERKSAMHET INOM KONVENTIONSOMRÅDET

Artikel 3

Särskilt fisketillstånd

1. Endast de fiskefartyg från gemenskapen som innehar ett särskilt fisketillstånd som har utfärdats av dess flaggmedlemsstat i enlighet med förordning (EG) nr 1627/94(8) skall tillåtas att, på de villkor som anges i tillståndet, fiska, bevara ombord, lasta om och landa fiskeresurser från konventionsområdet.

2. Medlemsstaterna skall, inom tre dagar efter utfärdandedatum för det tillstånd som avses i punkt 1, på elektronisk väg till kommissionen översända följande uppgifter om det fartyg som fått tillståndet:

a) Fartygets namn.

b) Den tidsperiod då det har tillstånd att fiska inom konventionsområdet, med angivelse av datum för när verksamheten får inledas och när den skall avslutas.

c) Fiskezon eller fiskezoner.

d) Målart eller målarter.

e) Redskap som används.

Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionens sekretariat.

3. I de uppgifter som medlemsstaterna översänder till kommissionen skall även anges det interna numret i fiskefartygsregistret enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 2090/98 av den 30 september 1998 om gemenskapens register över fiskefartyg(9), samt fartygets hemmahamn, namn på fartygets ägare eller befraktare och en anmälan om att fartygets befälhavare har informerats om gällande bestämmelser för den eller de delar av konventionsområdet där fartyget kommer att bedriva fiske.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas med förbehåll för de särskilda bestämmelser som anges i artiklarna 5, 6, 7 och 8.

5. Medlemsstaterna får inte utfärda något särskilt fisketillstånd till sådana fartyg som har för avsikt att bedriva fiske med långrev i konventionsområdet och som inte uppfyller bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis(10).

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 4

Allmänna förhållningsregler

1. Det särskilda fisketillstånd som avses i artikel 3, eller en styrkt kopia av tillståndet, skall finnas ombord på fiskefartyget och skall när som helst kunna kontrolleras av en CCAMLR-inspektör.

2. Varje medlemsstat skall se till att alla gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg alltid anmäler när de ankommer till eller lämnar hamnar, när de ankommer till eller lämnar konventionsområdet och sina rörelser mellan olika statistiska FAO-delområden och sektioner.

3. Medlemsstaterna skall kontrollera att de uppgifter som avses i punkt 2 stämmer med data från gemenskapsfartygens VMS-system. De skall på elektronisk väg överföra uppgifterna till kommissionen inom två dagar efter det datum då de mottog uppgifterna. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionens sekretariat.

4. Vid tekniskt fel på VMS-systemet på något av gemenskapens fartyg skall flaggmedlemsstaten snarast möjligt meddela Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, fartygets namn samt tid, datum och fartygets position när VMS-systemet slutade att fungera. Så snart VMS-systemet åter är i funktion skall flaggmedlemsstaten utan dröjsmål meddela detta till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen.

Artikel 5

Tillträde till krabbfiske

1. Flaggmedlemsstaterna skall till kommissionen anmäla om ett fiskefartyg avser att bedriva krabbfiske i FAO:s statistiska delområde 48.3. Denna anmälan skall göras fyra månader innan fisket inleds och skall innehålla det interna numret i fiskefartygsregistret samt det aktuella fartygets forsknings- och fiskeplan.

2. Kommissionen skall granska anmälan, kontrollera att den överensstämmer med tillämpliga bestämmelser samt informera medlemsstaten om sina slutsatser. Medlemsstaten får utfärda det särskilda fisketillståndet när den har mottagit kommissionens slutsatser eller inom tio arbetsdagar efter det datum då slutsatserna meddelades. Kommissionen skall därefter underrätta Antarktiskommissionen, senast tre månader innan fisket påbörjas.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 6

Tillträde till nytt fiske

1. Nytt fiske skall vara förbjudet inom konventionsområdet, utom om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2-5.

2. Endast fartyg som är utrustade och inrättade så att de kan följa alla de bevarandebestämmelser som antagits av Antarktiskommissionen skall vara berättigade att delta i nytt fiske. Fartyg som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 29 skall inte vara berättigade att delta i nytt fiske.

3. Om ett fiskefartyg har för avsikt att bedriva nytt fiske i konventionsområdet skall flaggmedlemsstaten anmäla detta till kommissionen minst fyra månader före Antarktiskommissionens årsmöte.

Följande information skall bifogas anmälan om medlemsstaten har tillgång till den:

a) Vilket slags fiske som planeras, inbegripet målarter, fångstmetoder, föreslaget område och vilken minimifångst som krävs för att utveckla ett bärkraftigt fiske.

b) Biologisk information baserad på omfattande forsknings- och kartläggningsresor, exempelvis utbredning, mängd, populationsdata och uppgifter om beståndens identitet.

c) Närmare uppgifter om beroende och närstående arter och om sannolikheten för att dessa arter kan komma att påverkas av det föreslagna fisket.

d) Uppgifter om annat fiske i området eller om liknande fiske i andra områden som kan bidra till en bedömning av den potentiella avkastningen.

4. Kommissionen skall översända all den information enligt punkt 3 som den förfogar över samt övrig relevant information till Antarktiskommissionen för bedömning.

5. Om Antarktiskommissionen godkänner ett nytt fiske skall tillstånd för detta fiske lämnas

a) av kommissionen, om Antarktiskommissionen inte har beslutat om några bevarandeåtgärder för det nya fisket, eller

b) av rådet, som fattar beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, i alla andra fall.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 7

Tillträde till provfiske

1. Provfiske skall vara förbjudet inom konventionsområdet, utom om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2-7.

2. Endast fartyg som är utrustade och inrättade så att de kan följa alla de bevarandebestämmelser som antagits av Antarktiskommissionen skall vara berättigade att delta i provfiske.

Fartyg som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 29 skall inte vara berättigade att delta i provfiske.

3. Varje medlemsstat som bedriver provfiske eller avser att ge tillstånd för ett fartyg att börja provfiska skall utarbeta en plan för forsknings- och fiskeoperationer och lämna in den direkt till Antarktiskommissionen, före det datum som Antarktiskommissionen har fastställt, med kopia till kommissionen.

Planen skall innehålla följande information om medlemsstaten har tillgång till den:

a) En beskrivning av hur medlemsstatens verksamheter kommer att följa den plan för datainsamling som har utarbetats av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté.

b) Provfiskets inriktning, inbegripet målarter, fångstmetoder, föreslaget område och totala fångstgränser som föreslås för den kommande säsongen.

c) Biologisk information baserad på omfattande forsknings- eller kartläggningsresor, exempelvis utbredning, mängd, populationsdata och uppgifter om beståndens identitet.

d) Närmare uppgifter om beroende och närstående arter och om sannolikheten för att dessa arter på något sätt kan komma att påverkas negativt av det föreslagna fisket.

e) Uppgifter om annat fiske i området eller om liknande fiske i andra områden som kan bidra till en bedömning av den potentiella avkastningen.

4. Varje medlemsstat som bedriver provfiske skall årligen till Antarktiskommissionen, inom den tidsfrist som denna har fastställt, med kopia till kommissionen, lämna in de uppgifter som anges i den plan för datainsamling som har utarbetats av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté för det aktuella fisket.

Om de uppgifter som anges i planen för datainsamling för den senaste fiskesäsongen inte har lämnats in till Antarktiskommissionen skall den berörda medlemsstaten förbjudas att fortsätta provfisket fram till dess att uppgifterna har lämnats in till Antarktiskommissionen med kopia till kommissionen och Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté har haft tillfälle att granska dem.

5. Innan en medlemsstat tillåter sina fartyg att delta i ett redan pågående provfiske skall den anmäla detta till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, minst tre månader före Antarktiskommissionens årsmöte. Den medlemsstat som gör anmälan får inte tillåta fartygen att delta i provfisket förrän detta möte har avslutats.

6. Namn, typ, storlek, registreringsnummer och radioanropssignal för de fartyg som deltar i provfisket skall meddelas av medlemsstaten direkt till Antarktiskommissionens sekretariat, med kopia till kommissionen, minst tre månader innan varje fiskeresa inleds.

7. Fiskekapacitet och fiskeansträngning skall begränsas genom en förebyggande fångstgräns som inte får ligga högre än vad som krävs för att få fram de uppgifter som anges i planen för datainsamling och för att göra de bedömningar som anges i artikel 2 f.

8. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 8

Tillträde till vetenskaplig forskning

1. Den medlemsstat vars fartyg har för avsikt att bedriva forskning där den beräknade fångsten förväntas bli mindre än 50 ton fisk, varav högst 10 ton av Dissostichus spp., och mindre än 0,1 % av den tillåtna fångstmängden för krill, tioarmad bläckfisk och krabba, skall direkt till Antarktiskommissionen översända följande uppgifter, med kopia till kommissionen:

a) Berörda fartygets namn.

b) Fartygets yttre identitetsmärke.

c) Sektion och delområde där forskningen kommer att bedrivas.

d) Datum då fartyget beräknas komma in i och lämna konventionsområdet.

e) Forskningens syfte.

f) Fiskeutrustning som sannolikt kommer att användas.

2. De gemenskapsfartyg som avses i punkt 1 skall undantas från bevarandeåtgärder rörande bestämmelser om maskstorlek, förbud mot vissa typer av fiskeredskap, stängda områden, fiskesäsonger och storleksbegränsningar samt krav på rapportsystem utöver dem som föreskrivs i artiklarna 9.6 och 16.1.

3. Den medlemsstat vars fartyg har för avsikt att bedriva forskning där den beräknade fångsten förväntas bli mer än 50 ton, eller mer än 10 ton av Dissostichus spp., eller mer än 0,1 % av den tillåtna fångstmängden för krill, tioarmad bläckfisk och krabba, skall översända ett forskningsprogram, enligt de standardiserade riktlinjer och det format som antagits av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté, för granskning till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, minst sex månader innan forskningen är planerad att inledas. Det planerade forskningsfisket får inte utföras förrän Antarktiskommissionen har genomfört sin granskning och meddelat sitt beslut.

4. Medlemsstaterna skall till Antarktiskommissionen rapportera in alla uppgifter om fångst och fiskeansträngning för varje drag i samband med allt fiske för forskningsändamål som omfattas av punkterna 1, 2 och 3, samt översända en kopia till kommissionen. Medlemsstaten skall lämna en sammanfattning av forskningsresultaten till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, inom 180 dagar efter det datum då forskningsfisket avslutades. Medlemsstaten skall lämna en fullständig rapport över forskningsresultaten till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, inom tolv månader efter det datum då forskningsfisket avslutades.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

KAPITEL III RAPPORTSYSTEM

AVSNITT 1 FÅNGST- OCH FISKEANSTRÄNGNINGSRAPPORT

Artikel 9

Fångst- och fiskeansträngningsrapport

1. För gemenskapens fiskefartyg gäller tre system för rapportering av fångst och fiskeansträngning motsvarande de rapportperioder som anges i artiklarna 10, 11 och 12 för de arter samt de av FAO:s statistiska områden, delområden och sektioner som berörs.

2. Fångst- och fiskeansträngningsrapporten skall innehålla följande upplysningar för den berörda perioden:

a) Berörda fartygets namn.

b) Det berörda fartygets yttre identitetsmärke.

c) Total fångst av den berörda arten.

d) Totalt antal effektiva dagar och timmar som fisket har bedrivits.

e) Fångst av alla arter, även bifångstarter, som behållits ombord under rapportperioden.

f) Vid fiske med långrev, antal krokar.

3. Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg skall översända en fångst- och fiskeansträngningsrapport till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter inom en dag efter det datum då den aktuella rapportperioden enligt artiklarna 10, 11 och 12 löpte ut.

4. En medlemsstat skall, inom tre dagar efter det datum då en rapportperiod löper ut, till kommissionen elektroniskt överföra den fångst- och fiskeansträngningsrapport som har översänts av varje fiskefartyg som för medlemsstatens flagg och som är registrerat i medlemsstaten. Varje fångst- och fiskeansträngningsrapport skall innehålla uppgift om den berörda rapportperioden.

5. Kommissionen skall till Antarktiskommissionen senast inom fem dagar efter det datum då varje rapportperiod löper ut anmäla vilka fångst- och fiskeansträngningsrapporter som har mottagits i enlighet med punkt 3.

6. Systemen för rapportering av fångst och fiskeansträngning skall gälla arter som fångas för forskningsändamål så snart fångsten inom en given period överskrider fem ton, om det inte finns mer specifika bestämmelser för de berörda arterna.

7. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 10

Rapportsystemet för månatlig fångst och fiskeansträngning

1. I rapportsystemet för månatlig fångst och fiskeansträngning skall rapportperioden vara en kalendermånad.

2. Detta system skall gälla

a) fiske efter Electrona carlsbergi i FAO:s statistiska delområde 48.3,

b) fiske efter Euphausia superba i FAO:s statistiska område 48 och FAO:s statistiska sektioner 58.4.2 och 58.4.1.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 11

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under tiodagarsperioder

1. I rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under tiodagarsperioder skall varje kalendermånad delas upp i tre rapportperioder som betecknas med bokstäverna A, B och C och som löper från första till tionde dagen, från elfte till tjugonde dagen och från tjugoförsta till sista dagen i månaden.

2. Detta system skall gälla

a) fiske efter Champsocephalus gunnari och Dissostichus eleginoides och andra djuphavsarter i FAO:s statistiska sektion 58.5.2,

b) provfiske efter bläckfisken Martialia hyadesi i FAO:s statistiska delområde 48.3,

c) fiske efter krabba Paralomis spp. (ordning Decapoda, underordning Reptantia), i FAO:s statistiska delområde 48.3, utom fiske som skett under det första skedet av Antarktiskommissionens system för försöksfiske av denna art i delområdet.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 12

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder

1. I rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder skall varje kalendermånad delas upp i sex rapportperioder som betecknas med bokstäverna A, B, C, D, E och F och som löper från första till femte dagen, från sjätte till tionde dagen, från elfte till femtonde dagen, från sextonde till tjugonde dagen, från tjugoförsta till tjugofemte dagen och från tjugosjätte till sista dagen i månaden.

2. Detta system skall under varje fiskesäsong gälla

a) fiske efter Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska delområde 48.3,

b) fiske efter Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområden 48.3 och 48.4,

c) provfiske efter Dissostichus eleginoides i hela konventionsområdet, i finskaliga rutor enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 600/2004.

3. Efter det att Antarktiskommissionen har meddelat att ett fiske stängts på grund av att den fångst- och fiskeansträngningsrapport som avses i denna artikel inte har lämnats in skall det eller de fartyg som berörs utan dröjsmål upphöra med sin verksamhet inom det aktuella fisket. Fartygen skall inte tillåtas återuppta verksamheten förrän Antarktiskommissionen har mottagit rapporten eller, i förekommande fall, en redogörelse för de tekniska problem som innebar att rapporten inte kunde lämnas in.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

AVSNITT 2 SYSTEM FÖR FINSKALIG RAPPORTERING AV MÅNATLIGA UPPGIFTER FÖR FISKE MED TRÅL, LÅNGREV OCH TINOR

Artikel 13

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och fiskeansträngning

1. För varje fiskesäsong skall gemenskapens fiskefartyg rapportera till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter, senast den femtonde dagen i månaden efter den månad då fisket ägde rum, finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning under den berörda månaden för, i förekommande fall, fiske med trål, långrev eller tinor efter följande arter i följande områden:

a) Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska sektion 58.5.2 och delområde 48.3.

b) Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområden 48.3 och 48.4.

c) Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska sektion 58.5.2.

d) Electrona carlsbergi i FAO:s statistiska delområde 48.3.

e) Martialia hyadesi i FAO:s statistiska delområde 48.3.

f) Paralomis spp. (ordning Decapoda, underordning Reptantia), i FAO:s statistiska delområde 48.3, utom fiske som skett under det första skedet av Antarktiskommissionens system för försöksfiske av denna art i delområdet.

2. För de fisken som anges i punkt 1 b och 1 f skall rapporten avse uppgifter per utläggning av tinor och för övriga fisken per drag.

3. Alla fångster av målarter och bifångstarter skall rapporteras artvis. Uppgifterna skall omfatta antalet havsfåglar och havsdäggdjur av varje art som fångats, släppts tillbaka eller dödats.

4. Medlemsstaterna skall översända de uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 till kommissionen i slutet av varje kalendermånad. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 14

Systemet för månatlig rapportering av finskaliga biologiska uppgifter

1. Gemenskapens fiskefartyg skall, på samma villkor och för samma typer av fiske som anges i artikel 13, till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter rapportera representativa stickprov av mätningar av längdsammansättning för målarter och bifångstarter som fångats under fisket.

2. Vid längdmätning av fisk bör mätningen omfatta hela längden (avrundad nedåt till närmast hela centimeter), och representativa stickprov av längdsammansättningen bör tas från en enda finskalig ruta (0,5° latitud × 1° longitud). Om ett fartyg flyttar sig från en finskalig ruta till en annan under loppet av en månad skall separata längdsammansättningar lämnas in för varje ruta.

3. När det gäller uppgifter om det fiske som avses i artikel 13.1 d skall det representativa stickprovet utgöras av minst 500 fiskar.

4. I slutet av varje månad skall medlemsstaterna översända de erhållna rapporterna till kommissionen, som utan dröjsmål skall vidarebefordra dem till Antarktiskommissionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 15

Stängning av ett fiske på grund av utebliven rapport

Om Antarktiskommissionen har meddelat en medlemsstat att ett fiske stängts på grund av att den rapport som avses i artiklarna 13 och 14 inte har lämnats in skall medlemsstaten utan dröjsmål se till att dess fartyg upphör med sin verksamhet inom det aktuella fisket.

AVSNITT 3 ÅRLIG RAPPORTERING AV FÅNGSTER

Artikel 16

Totala fångstuppgifter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall varje medlemsstat, senast den 31 juli varje år, till kommissionen rapportera de totala fångster för föregående år som gjorts av gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg, fördelade på varje fartyg.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 17

Sammanlagda uppgifter för krillfiske

1. Gemenskapens fiskefartyg som har deltagit i krillfiske i konventionsområdet skall till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter, senast den 1 januari varje år, överlämna finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning för den föregående fiskesäsongen.

2. Medlemsstaterna skall lägga samman de finskaliga uppgifterna om fångst och fiskeansträngning för varje ruta om 10 × 10 nautiska mil och tiodagarsperiod och översända dessa uppgifter till kommissionen senast den 1 mars varje år.

3. I rapportsystemet för finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning skall varje kalendermånad delas upp i tre rapportperioder om vardera tio dagar: dag 1-10, dag 11-20 och dag 21 till sista dagen i månaden. Dessa rapportperioder skall betecknas med bokstäverna A, B och C.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 18

Fångstuppgifter för krabba i FAO:s statistiska delområde 48.3

1. Gemenskapens fiskefartyg som fiskar krabba i FAO:s statistiska delområde 48.3 skall senast den 25 september varje år till kommissionen rapportera uppgifter om fiskeverksamheten samt om krabbfångster som gjorts före den 31 augusti samma år. Kommissionen skall senast den 30 september varje år översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen.

2. Uppgifter om fångster som gjorts från och med den 31 augusti varje år skall rapporteras till kommissionen inom två månader från det datum då fisket stängts. Kommissionen skall översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen senast tre månader efter det att fisket stängts.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 19

Finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning för provfiske av bläckfisk i FAO:s statistiska delområde 48.3

1. Gemenskapens fiskefartyg som fiskar tioarmad bläckfisk (Martialia hyadesi) i FAO:s statistiska delområde 48.3 skall senast den 25 september varje år till kommissionen rapportera finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning för detta fiske. Uppgifterna skall ange antalet havsfåglar och havsdäggdjur av varje art som fångats, släppts tillbaka eller dödats. Kommissionen skall senast den 30 september varje år översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Kapitel IV KONTROLL OCH INSPEKTION

AVSNITT 1 KONTROLL OCH INSPEKTION TILL HAVS

Artikel 20

Räckvidd

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på gemenskapens fiskefartyg och fiskefartyg som för flagg från en annan fördragsslutande part i konventionen.

Artikel 21

CCAMLR-inspektörer som utsetts av medlemsstaterna för att utföra inspektioner till havs

1. Medlemsstaterna får utse CCAMLR-inspektörer som får placeras ombord på alla gemenskapens fiskefartyg eller, efter avtal med en annan fördragsslutande part, ombord på dennas fartyg, som bedriver eller skall bedriva fångst av marina levande tillgångar eller vetenskaplig forskning om fiskeresurser inom konventionsområdet.

2. CCAMLR-inspektörerna skall inspektera fartyg som för flagg från en annan fördragsslutande part än gemenskapen och dess medlemsstater i konventionsområdet, för att fastställa om de efterlever de gällande bevarandeåtgärder som antagits av Antarktiskommissionen samt, när det gäller gemenskapens fiskefartyg, för att kontrollera efterlevnaden av gemenskapsbestämmelser för bevarande eller kontroll avseende fiskeresurser som gäller för dessa fartyg.

3. CCAMLR-inspektörerna skall vara förtrogna med den fiskeverksamhet och den vetenskapliga forskning som skall inspekteras, samt med konventionens bestämmelser och de bevarandeåtgärder som antagits enligt konventionen. Medlemsstaterna skall intyga kvalifikationerna hos varje inspektör som de utser.

4. Inspektörerna skall vara medborgare i den medlemsstat som utser dem och skall i sin inspektionsverksamhet lyda endast under denna medlemsstats lagstiftning. De skall ha befälsställning ombord och skall kunna kommunicera på det språk som används i flaggstaten för de fartyg där de utför sina uppgifter.

5. Varje CCAMLR-inspektör skall ha en identitetshandling som har godkänts eller tillhandahållits av Antarktiskommissionen och som är utfärdad av den medlemsstat som har utsett inspektören. I denna handling skall anges att inspektören har utsetts att utföra inspektioner enligt CCAMLR:s observations- och inspektionssystem.

6. Medlemsstaterna skall meddela de utsedda inspektörernas namn till Antarktiskommissionens sekretariat, med kopia till kommissionen, inom fjorton dagar efter det att de har utsetts.

7. Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av systemet samarbeta med varandra och med kommissionen.

8. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 22

Fastställande av vilka verksamheter som kan bli föremål för inspektion

Forsknings- och fångstverksamhet som berör marina levande tillgångar i konventionsområdet kan bli föremål för inspektion. Sådan verksamhet skall anses pågå om en CCAMLR-inspektör kan konstatera att ett fiskefartygs verksamhet uppfyller minst ett av följande fyra kriterier och det inte finns något som tyder på motsatsen:

a) Fiskeredskap används, har nyligen använts eller är färdigt att användas, vilket bland annat kan konstateras genom att

i) nät, linor eller tinor ligger i vattnet,

ii) nät och trålbord är riggade,

iii) det finns betade krokar, tinor och fällor eller tinade beten som är färdiga att användas,

iv) fiskeloggboken anger att fiske nyligen utförts eller påbörjas.

b) Fiskar som förekommer i konventionsområdet bereds eller har nyligen beretts, vilket bland annat kan konstateras genom att

i) färsk fisk eller fiskavfall som lagras ombord,

ii) fisk håller på att frysas,

iii) det finns information om hantering eller produkter som tyder på detta.

c) Fiskeredskap som tillhör fartyget ligger i vattnet, vilket konstateras bland annat genom att

i) fiskeredskapet har fartygets märkning,

ii) fiskeredskapet stämmer överens med det som finns ombord på fartyget,

iii) fiskeloggboken anger att redskap ligger i vattnet.

d) Fisk (eller fiskprodukter) av arter som förekommer i konventionsområdet lagras ombord på fartyget.

Artikel 23

Signalering på fartyg som transporterar inspektörer

1. Fartyg som transporterar CCAMLR-inspektörer skall ha en särskild flagga eller vimpel som är godkänd av Antarktiskommissionen och som visar att inspektörerna ombord utför inspektionsverksamhet enligt CCAMLR:s inspektionssystem.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 24

Inspektionsförfaranden till havs

1. Alla gemenskapens fartyg som befinner sig i konventionsområdet i syfte att bedriva fångst- eller forskningsverksamhet som berör marina levande tillgångar skall, när de får den vedertagna signalen i den internationella signalkoden från ett fartyg som har en CCAMLR-inspektör ombord, i enlighet med artikel 23, stanna eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att underlätta för inspektören att säkert och snabbt ta sig över till fartyget, såvida fartyget inte aktivt håller på att fiska, då detta skall göras så snart det är praktiskt möjligt.

2. Fartygets befälhavare skall låta inspektören, tillsammans med eventuella assistenter, gå ombord på fartyget. Inspektören skall uppvisa den handling som avses i artikel 21.5 när han går ombord på fartyget. Befälhavaren skall underlätta för inspektörerna att utföra sina uppgifter, bland annat genom att vid behov ge tillträde till kommunikationsutrustning.

3. Inspektionen skall utföras på ett sådant sätt att fartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet. Begäran om upplysningar skall begränsas till att fastställa om de bevarandeåtgärder som fastställts av Antarktiskommissionen och som gäller för flaggstaten i fråga följs.

4. Inspektörerna skall ha befogenhet att kontrollera fångst, nät och all övrig fiskeutrustning samt fiske- och forskningsverksamhet. De skall också ha tillgång till register och rapporter om fångstuppgifter och positioner i den mån deras tjänsteutövning kräver det. Inspektörerna får vid behov fotografera och videofilma för att dokumentera eventuella överträdelser av Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder.

5. CCAMLR-inspektörerna skall fästa ett identitetsmärke som är godkänt av Antarktiskommissionen på alla nät och annan fiskeutrustning som har använts i strid med Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder. De skall notera detta i den rapport som avses i artikel 25.3 och 25.4.

6. Om ett fartyg vägrar att stanna eller på annat sätt underlätta för en inspektör att gå ombord, eller om fartygets befälhavare eller besättning försvårar en inspektörs tillåtna verksamhet, skall den berörde inspektören utarbeta en detaljerad rapport med en fullständig beskrivning av omständigheterna och överlämna rapporten till den medlemsstat som har utsett honom, så att rapporten kan vidarebefordras i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 25.

Försvårande av en inspektörs arbete eller underlåtenhet att uppfylla en inspektörs rimliga önskemål i samband med tjänsteutövningen skall behandlas av flaggmedlemsstaten på samma sätt som om inspektören var inspektör för den medlemsstaten.

Flaggmedlemsstaten skall rapportera om åtgärder som vidtas enligt denna punkt, i enlighet med artikel 26.

7. Innan CCAMLR-inspektören lämnar det inspekterade fartyget skall han överlämna ett ifyllt exemplar av den inspektionsrapport som avses i artikel 25 till fartygets befälhavare.

8. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 25

Inspektionsrapport

1. Vid varje inspektion till havs som utförs i enlighet med artikel 24 skall en inspektionsrapport i den form som godkänts av Antarktiskommissionen upprättas enligt följande bestämmelser:

a) CCAMLR-inspektören skall rapportera varje förmodad överträdelse av gällande bevarandeåtgärder. Under inspektionen skall inspektören ge fartygets befälhavare tillfälle att i samma inspektionsrapport lämna sina kommentarer till olika aspekter av inspektionen.

b) Inspektören skall underteckna inspektionsrapporten. Befälhavaren skall uppmanas att underteckna inspektionsrapporten som en bekräftelse på att rapporten mottagits.

2. CCAMLR-inspektören skall, inom femton dagar efter sin ankomst till hamn, översända ett exemplar av inspektionsrapporten tillsammans med fotografier och videofilmer till den medlemsstat som har utsett honom.

3. Den medlemsstat som har utsett CCAMLR-inspektören skall, inom 15 dagar efter mottagandet, översända ett exemplar av inspektionsrapporten tillsammans med två kopior av fotografier och videofilmer till Antarktiskommissionen.

Medlemsstaten skall också översända ett exemplar av rapporten tillsammans med kopior av fotografier och videofilmer till kommissionen senast sju dagar efter mottagandet, samt eventuell kompletterande rapport eller information avseende inspektionsrapporten som medlemsstaten senare har sänt till Antarktiskommissionen.

4. Varje medlemsstat som har fått en inspektionsrapport eller kompletterande rapport eller information, även sådana rapporter som avses i artikel 24.6, om ett fartyg som för dess flagg skall utan dröjsmål sända en kopia till Antarktiskommissionen och även en kopia till kommissionen samt bifoga en kopia av alla eventuella kommentarer och/eller observationer som den har översänt till Antarktiskommissionen efter det att sådana rapporter eller uppgifter har inkommit.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 26

Överträdelseförfarande

1. Om inspektionsverksamhet som utförts i enlighet med CCAMLR:s inspektionssystem visar att bestämmelser som har antagits enligt konventionen har överträtts, skall flaggmedlemsstaten se till att lämpliga åtgärder vidtas mot de fysiska eller juridiska personer som har begått överträdelsen av de bestämmelser som antagits enligt konventionen, i enlighet med artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(11).

2. Flaggmedlemsstaten skall inom 14 dagar efter det datum då åtal väckts eller en rättegång inletts informera Antarktiskommissionen och kommissionen och hålla dem underrättade om förfarandet och dess resultat.

3. Flaggmedlemsstaten skall minst en gång per år skriftligen informera Antarktiskommissionen om utgången av de rättsliga åtgärder som avses i punkt 1 och om de påföljder som har utdömts. Om de rättsliga åtgärderna ännu inte har avslutats skall en lägesrapport lämnas in. Om medlemsstaten inte har vidtagit rättsliga åtgärder, eller om åtgärderna inte har lett till resultat, skall en förklaring till detta finnas i rapporten. Flaggmedlemsstaten skall skicka en kopia av rapporten till kommissionen.

4. De påföljder som flaggmedlemsstaterna tillämpar för överträdelser av Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder skall vara tillräckligt stränga för att säkerställa att åtgärderna efterlevs, att överträdelser motverkas och att de som har begått överträdelser inte får någon ekonomisk vinning av sin olagliga verksamhet.

5. Flaggmedlemsstaten skall se till att de fartyg som har överträtt Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder inte bedriver någon fiskeverksamhet i konventionsområdet förrän de utdömda påföljderna har verkställts.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

AVSNITT 2 KONTROLL OCH INSPEKTION I HAMN

Artikel 27

Kontroll och inspektion i hamn

1. Medlemsstaterna skall inspektera alla fiskefartyg med last av Dissostichus spp. som anlöper deras hamnar.

Inspektionerna skall syfta till att fastställa

a) att den fångst som skall landas eller lastas om

i) åtföljs av det fångstdokument för Dissostichus som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp.(12) och

ii) att den stämmer överens med de uppgifter som finns i dokumentet,

b) om fartyget har bedrivit fångstverksamhet i konventionsområdet, att denna har bedrivits i enlighet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder.

2. För att underlätta inspektionerna skall medlemsstaterna kräva att de berörda fartygen i förväg anmäler sin ankomst till hamn och att de skriftligen intygar att de inte har bedrivit eller bidragit till olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet i konventionsområdet. Fartyg skall utom i nödfall vägras anlöpa hamn om de inte har deklarerat att de inte har bedrivit någon olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet eller om de har försummat att lämna någon deklaration.

För fartyg med tillstånd att anlöpa hamn skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där hamnen ligger utföra inspektionerna så snabbt som möjligt och senast inom 48 timmar efter fartygens ankomst.

Inspektionerna får inte innebära omotiverad störning av fartyget eller besättningen, och de skall följa relevanta bestämmelser i CCAMLR:s inspektionssystem.

3. Om det finns bevis för att fartyget har fiskat i strid mot Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där hamnen ligger inte tillåta landning eller omlastning av fångsten.

Den medlemsstat där hamnen ligger skall informera flaggstaten om sina slutsatser och samarbeta med denna så att den kan företa en undersökning av den förmodade överträdelsen och vid behov tillämpa de påföljder som anges i den nationella lagstiftningen.

4. Medlemsstaterna skall så snart som möjligt informera Antarktiskommissionen när fartyg som avses i punkt 1 har vägrats tillträde till hamn eller tillstånd att landa eller lasta om Dissostichus spp. Medlemsstaterna skall samtidigt skicka en kopia av informationen till kommissionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

KAPITEL V FARTYG SOM BEDRIVER OLAGLIG, OREGLERAD OCH ORAPPORTERAD FISKEVERKSAMHET (IUU) I KONVENTIONSOMRÅDET

AVSNITT 1 FARTYG FRÅN EN FÖRDRAGSSLUTANDE PART

Artikel 28

IUU-verksamhet som bedrivs av fartyg från en fördragsslutande part

1. För tillämpningen av detta avsnitt kan ett fartyg från en fördragsslutande part antas ha bedrivit IUU-verksamhet som har undergrävt effektiviteten i Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder om fartyget har

a) bedrivit fiskeverksamhet i konventionsområdet utan det särskilda fisketillstånd som avses i artikel 3 eller, om det inte är fråga om ett av gemenskapens fiskefartyg, en licens utfärdad i enlighet med Antarktiskommissionens relevanta bevarandeåtgärder, eller i strid med villkoren i tillståndet eller licensen,

b) underlåtit att registrera eller deklarera de fångster som gjorts i konventionsområdet i enlighet med det rapportsystem som gäller för de fisken som det bedrivit, eller om det har lämnat felaktiga deklarationer,

c) fiskat under perioder då fisket är stängt eller i stängda områden i strid med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder,

d) använt förbjudna redskap i strid med Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder,

e) gjort omlastningar eller deltagit i fiskeverksamhet tillsammans med fartyg som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg,

f) bedrivit fiskeverksamhet i strid med Antarktiskommissionens övriga bevarandeåtgärder på ett sätt som motverkar konventionens syften enligt artikel XXII i konventionen, eller

g) bedrivit fiskeverksamhet på ett sätt som motverkar syftet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i vatten som angränsar till sådana öar inom konventionsområdet som omfattas av en statlig överhöghet vilken erkänns av alla fördragsslutande parter.

2. När det gäller gemenskapens fiskefartyg skall hänvisningarna till Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i punkt 1 tolkas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i förordning (EG) nr 600/2004, i förordning (EG) nr 1035/2001 eller i förordningen om det årliga fastställandet av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten samt om genomförande av åtgärder för gemenskapens fartyg i vatten där fångstbegränsningar krävs.

Artikel 29

Identifiering av fartyg som bedriver IUU-verksamhet

1. Medlemsstater som erhåller väl dokumenterad information om att ett fartyg uppfyller ett eller flera av de kriterier som anges i artikel 28, bland annat på grundval av tillämpningen av artiklarna 19-26, skall översända informationen till kommissionen senast den 20 april året efter det år då den dokumenterade verksamheten bedrevs.

Den information som inkommit från medlemsstaterna skall kommissionen omedelbart och senast den 30 april vidarebefordra till Antarktiskommissionen.

2. När kommissionen har mottagit Antarktiskommissionens utkast till förteckning över fartyg från fördragsslutande parter som antas ha bedrivit IUU-verksamhet skall kommissionen omedelbart vidarebefordra det till medlemsstaterna.

Den eller de medlemsstater vilkas fartyg finns upptagna i utkastet till förteckning skall senast den 1 juni sända sina kommentarer till kommissionen, eventuellt tillsammans med kontrollerbara VMS-data och andra uppgifter som visar att de förtecknade fartygen inte har bedrivit fiskeverksamhet i strid med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder och inte heller haft möjlighet att bedriva fiskeverksamhet i konventionsområdet. Kommissionen skall senast den 30 juni vidarebefordra dessa kommentarer och uppgifter till Antarktiskommissionen.

3. Efter mottagandet av det utkast till förteckning som avses i punkt 2 skall medlemsstaterna noga övervaka de förtecknade fartygen för att följa deras verksamhet och fastställa eventuella byten av namn, flagg eller ägare.

4. När kommissionen har mottagit Antarktiskommissionens förteckning över fartyg från fördragsslutande parter som upptas på den preliminära förteckningen över IUU-fartyg skall kommissionen omedelbart vidarebefordra den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen alla ytterligare kommentarer eller uppgifter angående de förtecknade fartygen senast två månader före Antarktiskommissionens nästkommande årsmöte. Kommissionen skall omedelbart översända dessa ytterligare kommentarer och uppgifter till Antarktiskommissionen.

5. Kommissionen skall varje år delge medlemsstaterna Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg.

Artikel 30

Åtgärder beträffande fördragsslutande parters fartyg

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätten, för att

a) inga särskilda fisketillstånd enligt artikel 3 för fiske inom konventionsområdet skall utfärdas till fiskefartyg från gemenskapen som upptas i förteckningen över IUU-fartyg,

b) inga licenser eller särskilda fisketillstånd för fiske i vatten under deras överhöghet eller jurisdiktion skall utfärdas till fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg,

c) fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg inte skall få föra deras flagg,

d) fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg, och som anlöper deras hamnar frivilligt, inspekteras i hamn i enlighet med artikel 27.

2. Det skall vara förbjudet

a) med avvikelse från artikel 11 i förordning (EEG) nr 2847/93, för gemenskapens fiskefartyg, hjälpfartyg, moderskepp och lastfartyg att delta i någon typ av omlastning eller gemensam fiskeverksamhet med fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg,

b) för fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg, som anlöper hamnar frivilligt, att där landa eller lasta om fångster,

c) att befrakta fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg,

d) att importera Dissostichus spp. från fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg.

3. Medlemsstaterna får inte validera export- eller återexporthandlingar som åtföljer en last Dissostichus spp. enligt förordning (EG) nr 1035/2001 om den berörda lasten deklareras som fångad av ett fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg.

4. Kommissionen skall samla in och utbyta med andra fördragsslutande parter, eller samarbetande icke fördragsslutande parter, organisationer och fiskeriorganisationer, väl dokumenterad och relevant information för att upptäcka, kontrollera och förebygga användning av falska import-/exportintyg för fisk från fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg.

AVSNITT 2 FARTYG FRÅN EN ICKE FÖRDRAGSSLUTANDE PART

Artikel 31

Åtgärder beträffande fördragsslutande parters medborgare

Medlemsstaterna skall samarbeta och vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätten, för att

a) se till att medborgare som omfattas av deras jurisdiktion inte bidrar till eller bedriver IUU-fiske, inbegripet verksamhet ombord på fartyg som upptas på den IUU-förteckning som avses i artikel 29,

b) identifiera de medborgare som är driftsansvariga för eller verkliga ägare till fartyg som bedriver IUU-fiske.

Medlemsstaterna skall se till att de påföljder för IUU-fiske som påförs medborgare enligt medlemsstatens jurisdiktion är tillräckligt stränga för att effektivt förebygga, motverka och få slut på IUU-fiske och beröva lagöverträdare vinningen av deras olagliga verksamhet.

Artikel 32

IUU-verksamhet som bedrivs av fartyg från en icke fördragsslutande part

1. Ett fartyg från en icke fördragsslutande part som har iakttagits i fiskeverksamhet i konventionsområdet, eller som har nekats tillträde till hamn, landning eller omlastning i enlighet med artikel 27, skall antas ha bedrivit IUU-verksamhet som har undergrävt effektiviteten i Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder.

2. Vid iakttagelser av omlastningsverksamhet i eller utanför konventionsområdet med deltagande av ett fartyg från en icke fördragsslutande part, skall antagandet att effektiviteten i Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder undergrävs gälla alla andra fartyg från icke fördragsslutande parter som har deltagit i sådan verksamhet tillsammans med det fartyget.

Artikel 33

Inspektion av icke fördragsslutande parters fartyg

1. Medlemsstaterna skall se till att varje fartyg från en icke fördragsslutande part enligt artikel 32 som anlöper en hamn i en medlemsstat inspekteras av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 27.

2. Fartyg som inspekteras i enlighet med punkt 1 får inte landa eller lasta om fisk av de arter som omfattas av Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder som de har ombord, utom i de fall då fartygen kan visa att fisken fångades i enlighet med bevarandeåtgärderna och konventionens bestämmelser.

Artikel 34

Information om icke fördragsslutande parters fartyg

1. En medlemsstat som iakttar ett fartyg från en icke fördragsslutande part eller som nekar ett sådant fartyg tillträde till hamn, landning eller omlastning enligt artiklarna 32 och 33 skall försöka underrätta fartyget om att det antas motverka konventionens syfte och att information om detta kommer att översändas till samtliga fördragsslutande parter, Antarktiskommissionen och fartygets flaggstat.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart översända information till kommissionen om iakttagna fartyg, nekat tillträde till hamn, nekad landning och nekad omlastning och om resultaten av de inspektioner som gjorts i medlemsstaternas hamnar, samt om eventuella åtgärder som vidtagits angående specifika fartyg. Kommissionen skall utan dröjsmål översända informationen till Antarktiskommissionen.

3. All annan information som kan vara av relevans när det gäller att identifiera icke fördragsslutande parters fartyg som eventuellt bedriver IUU-verksamhet i konventionsområdet får närhelst medlemsstaterna så önskar översändas till kommissionen, som utan dröjsmål skall vidarebefordra informationen till Antarktiskommissionen.

4. Kommissionen skall varje år underrätta medlemsstaterna om vilka fartyg från icke fördragsslutande parter som finns upptagna i Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg.

Artikel 35

Åtgärder beträffande icke fördragsslutande parters fartyg

Artikel 30.1, 30.2 och 30.3 skall på motsvarande sätt tillämpas på de fartyg från icke fördragsslutande parter som finns upptagna i Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 34.4.

KAPITEL VI SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

Genomförande

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra artiklarna 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 och 27 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 37

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 38

Upphävande

1. Förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 39

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EGT L 252, 5.9.1981, s. 26.

(3) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4) EGT L 379, 31.12.1990, s. 45.

(5) EGT L 6, 10.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2742/1999 (EGT L 341, 31.12.1999, s. 1).

(6) EGT L 203, 3.8.1999, s. 14.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9) EGT L 266, 1.10.1998, s. 27. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 26/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(10) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(11) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(12) EGT L 145, 31.5.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 669/2003 (EUT L 97, 15.4.2003, s. 1).