32004R0601Uradni list L 097 , 01/04/2004 str. 0016 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 601/2004

z dne 22. marca 2004

o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Konvencijo o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (Konvencija) je Komisija potrdila s Sklepom Sveta 81/691/EGS [2], v Skupnosti pa je začela veljati 21. maja 1982.

(2) Konvencija zagotavlja okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju živih morskih virov na Antarktiki z ustanovitvijo Komisije za ohranjanje in upravljanje živih morskih virov (v nadaljevanju CCAMLR) in sprejetjem ukrepov CCAMLR za ohranjanje, ki postanejo za pogodbenice zavezujoče.

(3) Skupnost bi morala kot pogodbenica Konvencije zagotoviti, da se ohranjevalni ukrepi, ki jih sprejme CCAMLR, uporabljajo za ribiška plovila Skupnosti.

(4) Zadevni ukrepi vključujejo številna pravila in določbe za nadzor ribolovnih aktivnosti na območju Konvencije, ki se morajo kot dopolnitev vključiti v pravo Skupnosti kot posebne določbe v smislu člena 1(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993, s katero se vzpostavlja nadzorni sistem, veljaven za skupno ribiško politiko [3].

(5) Nekatere od teh posebnih določb so bile prenesene v pravo Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 3943/90 z dne 19. decembra 1990 o uporabi sistema opazovanja in inšpekcije, vzpostavljenega s členom XXIV Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki [4], z Uredbo Sveta (ES) 66/98 z dne 18. decembra 1997 o nekaterih ukrepih za ohranjanje in nadzor ribolovnih aktivnosti na Antarktiki [5] in z Uredbo Sveta (ES) št. 1721/1999 z dne 29. julija 1999 o nekaterih ukrepih glede plovil pod zastavo nepogodbenic Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki [6].

(6) Zaradi izvajanja novih ohranjevalnih ukrepov, ki jih sprejme CCAMLR, je treba te uredbe razveljaviti in nadomestiti z enotno uredbo, v kateri so povzete posebne določbe za nadzor ribolovnih aktivnosti, ki izhajajo iz obveznosti Skupnosti kot pogodbenice Konvencije.

(7) Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999, v katerem so določeni postopki za uresničevanje izvedbenih pooblastil, prenesenih na Komisijo [7] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

1. Uredba vsebuje splošna pravila in pogoje uporabe Skupnosti za:

(a) nadzorne ukrepe, ki veljajo za ribiška plovila pod zastavo pogodbenice Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (Konvencija), ki delujejo na območju Skupnosti v vodah zunaj nacionalne sodne pristojnosti.

(b) sistem za spodbujanje skladnosti plovil pod zastavo nepogodbenice Konvencije z ohranjevalnimi ukrepi, ki jih je določila Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR).

2. Ta uredba se uporablja brez poseganja v določbe Konvencije ter kot podpora njenim ciljem in načelom in določbam sklepne listine konference, na kateri je bila Konvencija sprejeta.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namen te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) "območje Konvencije": pomeni območje uporabe Konvencije v skladu z opredelitvijo člena 1 Konvencije;

(b) "antarktična konvergenca": pomeni črto, ki povezuje naslednje točke vzdolž vzporednikov in poldnevnikov: 50 oJ, 0o - 50 oJ, 30 oV - 45 oJ, 30 oV - 45 oJ, 80 oV - 55 oJ, 80 oV - 55 oJ, 150 oV - 60 oJ, 150 oV - 60 oJ, 50 oZ - 50 oJ, 50 oZ - 50 oJ, 0o;

(c) "ribiško plovilo Skupnosti": pomeni v Skupnosti registrirano ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti in ki lovi in na krovu hrani morske organizme, ujete iz živih morskih virov na območju Konvencije.

(d) "sistem VMS": pomeni satelitsko podprt sistem nadzora plovila, nameščen na krovu ribiških plovil Skupnosti v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 2847/93;

(e) "novi ribolov": pomeni ribolov na vrste z uporabo posebne ribolovne metode na antarktičnem statističnem podobmočju FAO, za katere:

(i) doslej niso bili CCAMLR predloženi še nobeni podatki o razširjenosti, številčnosti, populaciji, morebitnem donosu in opisu staleža na podlagi izčrpnih raziskav/poizvedovanj ali raziskovalnega ribolova; ali

(ii) doslej niso bili CCAMLR predloženi še nobeni podatki o ulovu in ribolovnem naporu; ali

(iii) doslej niso bili CCAMLR predloženi še nobeni podatki o ulovu in ribolovnem naporu iz zadnjih dveh ribolovnih obdobij;

(f) "raziskovalni ribolov": pomeni ribolov, ki je bil v smislu odstavka (e) prej opredeljen kot "novi ribolov". Raziskovalni ribolov se še naprej opredeljuje kot takšen, dokler ni na voljo zadostnih informacij:

(i) zaradi ocenitve razširjenosti, številčnosti in populacije ciljnih vrst, ki omogoča oceno morebitnega donosa v ribištvu;

(ii) zaradi preverjanja morebitnih posledic ribolova na odvisne ali sorodne vrste in

(ii) zaradi omogočanja Znanstvenemu odboru CCAMLR, da pripravi in zagotovi nasvete glede primernih količin ulova ter po potrebi napora in ribolovnega orodja;

(g) "inšpektor CCAMLR": inšpektor, ki ga določi pogodbenica Konvencije zaradi izvajanja nadzornega sistema iz člena 1(1);

(h) "inšpekcijski sistem CCAMLR": pomeni dokument CCAMLR pod tem imenom glede nadzora in inšpekcije na morju plovil pod zastavo pogodbenice Konvencije;

(i) "plovilo nepogodbenice": pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo nepogodbenice Konvencije in je bilo zapaženo med ribolovnimi aktivnostmi na območju Konvencije;

(j) "pogodbenica": pomeni pogodbenico Konvencije;

(j) "plovilo pogodbenice": pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo pogodbenice Konvencije;

(l) "zapažanje": pomeni, da je plovilo pod zastavo nepogodbenice Konvencije zapazilo plovilo, ki pluje pod zastavo pogodbenice Konvencije in deluje na območju Konvencije, ali letalo, ki je registrirano v pogodbenici Konvencije in preletava območje Konvencije, ali inšpektor CCAMLR;

(m) "aktivnosti IUU": pomeni nedovoljene, neregulirane in neprijavljene ribolovne aktivnosti na območju Konvencije;

(n) "plovilo IUU": pomeni vsako plovilo, ki se ukvarja z nedovoljenimi, nereguliranimi in neprijavljenimi ribolovnimi aktivnostmi na območju Konvencije.

POGLAVJE II

DOSTOP DO RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI NA OBMOČJU KONVENCIJE

Člen 3

Posebno ribolovno dovoljenje

1. Samo ribiška plovila Skupnosti s posebnim ribolovnim dovoljenjem, ki ga izda država članica zastave v skladu z Uredbo (ES) št. 1627/94 [8], smejo loviti, hraniti na krovu, pretovarjati in iztovarjati ribolovne vire na območju Konvencije.

2. Države članice v roku treh dni od datuma izdaje posebnega ribolovnega dovoljenja odstavka 1 pošljejo Komisiji po računalniku naslednje podatke o plovilu, na katero se nanaša posebno ribolovno dovoljenje:

(a) ime zadevnega plovila;

(b) obdobje, za katero je plovilo pooblaščeno za ribolov na območju Konvencije, ob navedbi datumov začetka in konca ribolovnih aktivnosti;

(c) ribolovno območje ali ribolovna območja;

(d) ciljne vrste;

(e) uporabljano orodje.

Komisija te informacije nemudoma pošlje sekretariatu CCAMLR.

3. Informacije, ki jih države članice pošljejo Komisiji, vključujejo interno številko plovila v ladjevju v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2090/98 z dne 30. septembra 1998 o registru ribiških plovil Skupnosti [9], skupaj s podrobnostmi o matičnem pristanišču in imenih lastnika ali zakupnika plovila in s potrdilom, da je bil poveljnik plovila obveščen o ukrepih, ki veljajo za območje ali območja, na katerih bo plovilo opravljalo ribolovno aktivnost v okviru območja Konvencije.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo ob upoštevanju posebnih določb členov 5, 6, 7 in 8.

5. Države članice ne izdajo posebnega ribolovnega dovoljenja plovilom, ki nameravajo opravljati ribolov na območju Konvencije s parangalom in ki niso v skladu z določbami drugega pododstavka člena 8(3) Uredbe Sveta (ES) št. 600/2004 z dne 22. marca 2004, v kateri so določeni nekateri tehnični ukrepi, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju, zajetem v Konvenciji o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki [10].

6. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 4

Splošna pravila ravnanja

1. Posebno ribolovno dovoljenje iz člena 3 ali njegovo overjeno kopijo je treba imeti na krovu ribiških plovil in jo v inšpekcijske namene kadarkoli dati na voljo inšpektorju CCAMLR.

2. Države članice zagotovijo, da jih vsa ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod njeno zastavo, obvestijo o svojem vhodu v vsa pristanišča ali izhodu iz njih, svojem vhodu na območje Konvencije in izhodu s tega območja ter o svojem gibanju med statističnimi podobmočji in razdelki FAO.

3. Države članice primerjajo informacije iz odstavka 2 s podatki, ki so jih prejele po sistemih VMS na krovu ribiških plovil Skupnosti. Takšne informacije pošljejo Komisiji po računalniku v dveh dneh od datuma njihovega prejema. Komisija nemudoma pošlje informacije sekretariatu CCAMLR.

4. Ob tehnični okvari sistema VMS na krovu ribiškega plovila Skupnosti država članica zastave čim prej sporoči CCAMLR, s kopijo Komisiji, ime plovila ter čas, datum in položaj plovila, ko je sistem VMS prenehal delovati. Takoj ko začne sistem VMS znova delovati, država članica zastave o tem nemudoma obvesti CCAMLR.

Člen 5

Dostop do ribolova na rakovice

1. Države članice zastave obvestijo Komisijo o namenu ribiškega plovila, loviti rakovice na statističnem podobmočju 48.3 FAO. To sporočilo se pošlje štiri mesece pred začetkom nameravanega ribolova in vključuje interno številko plovila v ladjevju ter raziskovalni in ribolovni načrt tega plovila.

2. Komisija preuči obvestilo, preveri, ali ustreza veljavnim pravilom, in o svojih ugotovitvah obvesti državo članico. Država članica lahko izda posebno ribolovno dovoljenje po prejemu ugotovitev Komisije ali 10 delovnih dni od datuma obvestila o ugotovitvah. V skladu s tem Komisija obvesti CCAMLR, in sicer najpozneje tri mesece pred datumom začetka nameravanega ribolova.

3. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 37(2).

Člen 6

Dostop do novega ribolova

1. Opravljanje novega ribolova na območju Konvencije je prepovedano, razen če se ne odobri v skladu z odstavki 2 do 5.

2. Dostop do novega ribolova imajo le plovila, ki so opremljena in prirejena tako, da ustrezajo ohranjevalnim ukrepom, ki jih je sprejela CCAMLR. Plovila, ki so navedena na seznamu plovil IUU CCAMLR iz člena 29, nimajo dostopa do novega ribolova.

3. Država članica zastave obvesti Komisijo najmanj štiri mesece pred letnim srečanjem CCAMLR o namenu ribiškega plovila Skupnosti, izvajati novi ribolov na območju Konvencije.

Skupaj s sporočilom o novem ribolovu pošlje država članica čim več naslednjih informacij, ki jih lahko zagotovi:

(a) vrsta predlaganega ribolova, vključno s ciljnimi vrstami, načini ribolova, predlagano območje in kakršne koli minimalne količine ulova, ki so potrebne za izvajanje donosnega ribolova;

(b) biološki podatki, kakršni so podatki o razširjenosti, številčnosti in populaciji ter informacije o opisu staleža, ki izhajajo iz izčrpnih raziskav/poizvedovanj;

(c) podrobnosti o odvisnih in sorodnih vrstah ter morebitnost kakšnega koli vpliva na takšne vrste v okviru predlaganega ribolova;

(d) informacije v okviru drugega ribolova na tem območju ali podobnega ribolova kjerkoli drugje, ki bi lahko prispevale k oceni morebitnega donosa.

4. Komisija pošlje CCAMLR v presojo podatke v skladu z odstavkom 3 skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, ki so ji na voljo.

5. Če CCAMLR odobri novi ribolov, zanj izda dovoljenje:

(a) Komisija v primerih, pri katerih CCAMLR ni sprejela nobenega ukrepa za ohranjanje glede novega ribolova, ali

(b) Svet, ki sklepa s kvalificirano večino na predlog Komisije, v vseh drugih primerih.

6. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 7

Dostop do raziskovalnega ribolova

1. Opravljanje raziskovalnega ribolova na območju Konvencije je prepovedano, razen če se ne odobri v skladu z odstavki 2 do 7.

2. Dostop do raziskovalnega ribolova imajo le plovila, ki so opremljena in prirejena tako, da ustrezajo ohranjevalnim ukrepom, ki jih je sprejela CCAMLR.

Plovila, ki so navedena na seznamu plovil IUU CCAMLR iz člena 29, nimajo dostopa do raziskovalnega ribolova.

3. Vsaka država članica, ki se udeležuje raziskovalnega ribolova ali ima namen plovilu odobriti udeležbo, pripravi raziskovalni in ribolovni načrt ter ga neposredno pošlje CCAMLR pred datumom, ki ji ga ta določi, kopijo pa pošlje Komisiji.

Načrt vsebuje čim več naslednjih informacij, ki jih država članica lahko zagotovi:

(a) opis, kako bodo aktivnosti države članice usklajene z načrtom za zbiranje podatkov, ki ga pripravi Znanstveni odbor CCAMLR;

(b) vrsta raziskovalnega ribolova, vključno s ciljnimi vrstami, metode ribolova, predlagana območja in največje količine ulova, predlagane za prihajajočo sezono;

(c) biološki podatki, kakršni so podatki o razširjenosti, številčnosti in populaciji, ter podatki o opisu staleža, ki izhajajo iz izčrpnih raziskav/poizvedovanj;

(d) podrobnosti o odvisnih in sorodnih vrstah in morebitnost kakšnega koli vpliva na takšne vrste v okviru predlaganega ribolova;

(e) informacije o aktivnostih v okviru drugega ribolova na tem območju ali podobnega ribolova kjerkoli drugje, ki bi lahko prispevale k oceni morebitnega donosa.

4. Vsaka država članica, udeleženka raziskovalnega ribolova, predloži CCAMLR, s kopijo Komisiji, vsako leto pred iztekom roka, dogovorjenega v okviru CCAMLR, podatke iz načrta za zbiranje podatkov, ki ga Znanstveni odbor pripravi za zadevni ribolov.

Če CCAMLR niso bili predloženi podatki, navedeni v načrtu za zbiranje podatkov, za zadnjo ribolovno obdobje, se državi članici, ki ni predložila svojih podatkov, prepove nadaljnji raziskovalni ribolov, dokler ne predloži ustreznih podatkov CCAMLR, s kopijo Komisiji, in dokler Znanstvenemu odboru ni bila dana možnost preveriti podatke.

5. Preden država članica dovoli plovilu udeležbo pri raziskovalnem ribolovu, ki že poteka, zadevna država članica obvesti o tem CCAMLR najmanj tri mesece pred letnim zasedanjem CCAMLR. Država članica, ki je poslala obvestilo, svojim plovilom ne dovoli udeležbe pri raziskovalnem ribolovu do zaključka zasedanja.

6. Najmanj tri mesece pred začetkom vsakega ribolovnega potovanja države članice sekretariatu CCAMLR, s kopijo Komisiji, sporočijo ime, vrsto, velikost, registrsko številko in radijski klicni znak vsakega plovila, ki se udeležuje raziskovalnega ribolova.

7. Ribolovna zmogljivost in ribolovni napor se preventivno omejita na obseg, ki je potreben, da se pridobijo podatki, predvideni v načrtu za zbiranje podatkov in ocenjevanje iz člena 2(f).

8. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 8

Dostop do znanstvenega raziskovanja

1. Države članice, katerih plovila nameravajo izvajati ribolov za znanstvene raziskave, pri katerem naj bi bil pričakovani ulov manjši od 50 ton rib kostnic, od tega največ 10 ton Dissostichus spp., in manjši od 0,1 % dovoljene količine ulova za kril, lignje in rakovice, neposredno pošljejo CCAMLR, s kopijo Komisiji, naslednje podatke:

(a) ime zadevnega plovila;

(b) njegovo zunanjo identifikacijsko oznako;

(c) razdelek in podobmočje, na katerih naj bi potekale raziskave;

(d) predvideni datumi prihoda na območje Konvencije in odhoda;

(e) namen raziskav;

(f) ribolovna oprema, ki se bo verjetno uporabljala.

2. Plovila Skupnosti iz odstavka 1 so izvzeta iz ohranjevalnih ukrepov v zvezi s predpisi o velikosti očes mreže, prepovedjo vrst ribolovnega orodja, zaprtimi območji, ribolovnimi sezonami in omejitvami količin ter zahtevami o sistemu poročanja, razen iz tistih ukrepov, ki so opredeljeni v členih 9(6) in 16(1).

3. Države članice, katerih plovila nameravajo izvajati ribolov za znanstvene raziskave, pri katerem naj bi celoten ulov znašal več od 50 ton, ali več od 10 ton Dissostichus spp., ali več od 0,1 % dovoljene ulovne količine za kril, lignje in rakovice, predložijo CCAMLR v pregled, s kopijo Komisiji, raziskovalni program v skladu s standardnimi smernicami in obrazci, ki jih sprejme Znanstveni odbor CCAMLR, najmanj šest mesecev pred načrtovanim datumom raziskav. Dokler CCAMLR ne konča pregleda in ne sporoči svoje odločitve, se načrtovani ribolov za raziskovalne namene ne izvaja.

4. Države članice sporočijo CCAMLR podatke s kopijo Komisiji o ulovu in ribolovnem naporu za vsak ribolov v znanstvenoraziskovalne namene v skladu z odstavki 1, 2 in 3. Povzetek rezultatov predloži država članica CCAMLR, s kopijo Komisiji, v 180 dneh po zaključku raziskav. Država članica v 12 mesecih po zaključku raziskav predloži CCAMLR, s kopijo Komisiji, popolno poročilo o rezultatih raziskav.

5. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

POGLAVJE III

SISTEM SPOROČANJA PODATKOV

ODDELEK 1

POROČILO O ULOVU IN RIBOLOVNEM NAPORU

Člen 9

Poročilo o ulovu in ribolovnem naporu

1. Ribiška plovila Skupnosti upoštevajo tri sisteme poročanja glede ulova in ribolovnega napora iz členov 10, 11 in 12 za različne vrste ter za zadevna statistična območja, podobmočja in razdelke FAO.

2. Za zadevno obdobje vsebuje poročilo o ulovu in ribolovnem naporu naslednje informacije:

(a) ime zadevnega plovila;

(b) njegovo zunanjo identifikacijsko oznako;

(c) skupni ulov zadevnih vrst;

(d) skupno število ribolovnih dni in ur;

(e) količine vseh ulovljenih vrst in prilova, hranjenega na krovu med obdobjem poročanja;

(f) število trnkov pri lovu s parangalom.

3. Poveljniki ribiških plovil Skupnosti predložijo poročilo o ulovu in ribolovnem naporu pristojnim organom države članice zastave najpozneje en dan po koncu zadevnega obdobja poročanja iz členov 10, 11 in 12.

4. Države članice obvestijo Komisijo v elektronski obliki najpozneje tri dni po poteku obdobja poročanja s poročili o ulovu in ribolovnem naporu, ki jih pošlje vsako ribiško plovilo pod njihovo zastavo in registrirano v Skupnosti. V vsakem poročilu o ulovu in ribolovnem naporu je navedeno obdobje poročanja o zadevnem ulovu.

5. Komisija najpozneje v petih dneh po poteku vsakega obdobja poročanja pošlje CCAMLR poročila o ulovu in ribolovnem naporu v skladu z odstavkom 3.

6. Sistem sporočanja o ulovu in ribolovnem naporu se uporablja tudi za vrste, ulovljene v znanstvenoraziskovalne namene, če ulov v določenem obdobju presega pet ton, razen če za posebne vrste ne veljajo posebne določbe.

7. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 10

Mesečni sistem poročanja o ulovu in ribolovnem naporu

1. Za mesečni sistem o ulovu in ribolovne naporu je obdobje poročanja koledarsko leto.

2. Mesečni sistem se uporablja za:

(a) ribolov Electrona carlsbergi na statističnem podobmočju FAO 48.3;

(b) ribolov Euphausia superba na statističnem območju FAO 48 ter statističnih razdelkih FAO 58.4.2 in 58.4.1.

3. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 11

Desetdnevni sistem poročanja o ulovu in ribolovnem naporu

1. Zaradi desetdnevnega poročanja o ulovu in ribolovnem naporu se vsako koledarsko leto porazdeli v tri obdobja poročanja, označena s črkami A, B in C, od 1. do 10. dneva, 11. do 20. dneva in od 21. dneva do zadnjega dneva v mesecu.

2. Ta sistem se uporablja:

(a) za ribolov Champsocephalus gunnari in Dissostichus eleginoides ter druge globokomorske vrste v statističnem razdelku FAO 58.5.2;

(a) za raziskovalni ribolov lignjev Martialia hyadesi na statističnem podobmočju FAO 48.3;

(c) za lov rakovic Paralomis spp. (red Decapoda, podred Reptantia) na statističnem podobmočju FAO 48.3, razen tistega, ki se izvaja med prvo fazo programa raziskovalnega ribolova CCAMLR za to vrsto in podobmočje.

3. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 12

Petdnevni sistem poročanja o ulovu in ribolovnem naporu

1. Zaradi petdnevnega poročanja o ulovu in ribolovnem naporu se vsako koledarsko leto porazdeli v šest obdobij poročanja, označenih s črkami A, B, C, D, E in F, od 1. do 5. dneva, 6. do 10. dneva, 11. do 15. dneva, 16. do 20. dneva, 21. do 25. dneva in od 26. do zadnjega dneva v mesecu.

2. Ta sistem se za vsako ribolovno sezono uporablja za:

(a) ribolov Champsocephalus gunnari na statističnem podobmočju FAO 48.3;

(a) ribolov Dissostichus eleginoides na statističnih podobmočjih FAO 48.3 in 48.4;

(c) raziskovalni ribolov Dissostichus eleginoides na celotnem območju Konvencije po natančno razmejenih pravokotnikih v skladu s členom 2(d) Uredbe (ES) št. 600/2004.

3. Če je CCAMLR poslal obvestilo o prenehanju ribolova zaradi neizpolnjevanja obveznosti obveščanja o ulovu in ribolovnem naporu iz tega člena, zadevno plovilo ali zadevna plovila nemudoma ustavijo svojo ribolovno aktivnost v okviru navedenega ribolova. Ribolov lahko nadaljujejo šele tedaj, ko pošljejo CCAMLR manjkajoče poročilo ali po potrebi izjavo o tehničnih težavah, s katero opravičujejo izostanek poročila.

4. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

ODDELEK 2

MESEČNI SISTEM POROČANJA PODROBNIH PODATKOV O RIBOLOVU Z VLEČNO MREŽO, PARANGALOM IN VRŠO

Člen 13

Mesečni sistem sporočanja podrobnih podatkov o ulovu in ribolovnem naporu

1. Za vsako ribolovno sezono sporočijo ribiška plovila Skupnosti pristojnim organom države članice, pod katero zastavo plujejo, najpozneje 15. dan v mesecu, ki sledi ribolovnemu mesecu, natančne podatke o ulovu in ribolovnem naporu za zadevni mesec glede ribolova z vlečno mrežo, parangalom ali vršo za naslednje vrste in območja:

(a) Champsocephalus gunnari v statističnem razdelku 58.5.2 in podobmočju 48.3;

(a) Dissostichus eleginoides na statističnih podobmočjih FAO 48.3 in 48.4;

(c) Dissostichus eleginoides v statističnem razdelku FAO 58.5.2;

(a) Electrona carlsbergi na statističnem podobmočju FAO 48.3;

(a) Martialia hyadesi na statističnem podobmočju FAO 48.3;

(f) Paralomis spp. (red Decapoda, podred Reptantia) na statističnem podobmočju FAO 48.3, razen tistega, ki se izvaja med prvo fazo programa raziskovalnega ribolova CCAMLR za to vrsto in podobmočje.

2. Pri ribolovu iz odstavka 1, točki (b) in (f), se podatki sporočajo za vsako polaganje vrš in v drugih primerih za vsak ulov.

3. Vsi ulovi ciljnih vrst in vrst prilova se sporočajo po posameznih vrstah. Podatki vključujejo število morskih ptic in morskih sesalcev, ki so bili ujeti, izpuščeni ali ubiti.

4. Države članice pošljejo Komisiji podatke iz odstavkov 1, 2 in 3 ob koncu vsakega koledarskega leta. Komisija te podatke nemudoma pošlje CCAMLR.

5. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 14

Mesečni sistem sporočanja podrobnih bioloških podatkov

1. Ribiška plovila Skupnosti sporočijo pristojnim organom države članice, pod katero zastavo plujejo, reprezentativne vzorce meritev dolžinske sestave ciljnih vrst in vrst prilova iz ulova pod enakimi pogoji in za enak ribolov, kakor je opredeljeno v členu 13.

2. Pri dolžini rib je treba meriti celotno dolžino, zaokroženo na najbližji centimeter, reprezentativne vzorce dolžinske sestave pa je treba jemati iz vsakega pravokotnika v malem merilu (0,5 širinske stopinje krat 1 dolžinska stopinja). Če se plovilo v enem mesecu premakne z enega pravokotnika v malem merilu na drugega, se za vsak pravokotnik predložijo ločeni podatki o dolžinskih sestavah.

3. Za podatke glede ribolova iz člena 13(1)(d) vsebuje reprezentativni vzorec najmanj 500 rib.

4. Ob koncu vsakega meseca pošljejo države članice prejeta obvestila Komisiji, ki jih nemudoma pošlje CCAMLR.

5. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 15

Prenehanje ribolova zaradi neizpolnjevanja obveznosti poročanja

Če CCAMLR obvesti državo članico o prenehanju ribolova zaradi izostanka poročila iz členov 13 in 14, zadevna država članica zagotovi takojšnjo ustavitev aktivnosti svojih plovil pri ribolovu.

ODDELEK 3

LETNA POROČILA O ULOVU

Člen 16

Podatki o skupnem ulovu

1. Brez poseganja v člen 15 Uredbe (EGS) št. 2847/93 države članice do 31. julija vsakega leta obvestijo Komisijo o skupnih količinah ulova ribiških plovil Skupnosti, ki pljujejo pod njeno zastavo, v predhodnem letu.

2. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 17

Zbirni podatki za ribolov krila

1. Ribiška plovila Skupnosti, ki so bila udeležena pri ribolovu krila na območju Konvencije, vsako leto do 1. januarja pošljejo pristojnim organom države članice, pod katero zastavo plujejo, podrobne podatke o ulovu in ribolovnem naporu za predhodno ribolovno sezono.

2. Države članice zberejo podrobne podatke o ulovu in ribolovnem naporu po pravokotnikih 10 10 navtičnih milj in 10-dnevnem obdobju ter pošljejo te podatke Komisiji vsako leto najpozneje do 1. marca.

3. Zaradi podrobnih podatkov o ulovu in ribolovnem naporu se koledarski mesec razdeli na 10-dnevna obdobja poročanja: dan 1 do dneva 10, dan 11 do dneva 20 in dan 21 do zadnjega dne vmesecu. Na ta 10-dnevna obdobja poročanja se sklicuje kot na obdobja A, B in C.

4. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 18

Podatki o ulovu rakovic na statističnem podobmočju FAO 48.3

1. Ribiška plovila Skupnosti, ki lovijo rakovice na statističnem podobmočju FAO 48.3, pošljejo vsako leto do 25. septembra Komisiji podatke o ribolovnih aktivnostih in o ulovu rakovic, izvedenem pred 31. avgustom istega leta. Komisija pošlje te podatke CCAMLR vsako leto do 30. septembra.

2. Podatki o ulovu, izvedenem pred 31. avgustom vsakega leta, se pošljejo Komisiji v dveh mesecih od datuma prenehanja ribolova. Komisija pošlje te podatke CCAMLR najpozneje tri mesece po prenehanju ribolova.

3. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 19

Podrobni podatki o ulovu in ribolovnem naporu za raziskovalni lov na lignje na statističnem podobmočju FAO 48.3

1. Ribiška plovila Skupnosti, ki lovijo lignje (Martialia hyadesi) na statističnem podobmočju FAO 48.3, pošljejo vsako leto do 25. septembra Komisiji podrobne podatke o ulovu in ribolovnem naporu za ta lov. Podatki vključujejo število morskih ptic in morskih sesalcev, ki so bili ujeti in izpuščeni ali ubiti. Komisija pošlje te podatke CCAMLR vsako leto do 30. septembra.

2. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

POGLAVJE IV

NADZOR IN INŠPEKCIJA

ODDELEK I

NADZOR IN INŠPEKCIJA NA MORJU

Člen 20

Področje uporabe

To poglavje se ne uporablja za ribiška plovila Skupnosti in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice Konvencije.

Člen 21

Inšpektorji CCAMLR, ki jih imenujejo države članice za izvajanje inšpekcije na morju

1. Države članice lahko imenujejo inšpektorje CCAMLR, ki so lahko postavljeni na krov katerega koli plovila Skupnosti ali po dogovoru z drugo pogodbenico na plovilo slednje, na katerem se ali se bo izvajal ribolov na žive morske vire ali znanstveno-raziskovalne aktivnosti, povezane z ribolovnimi viri na območju Konvencije.

2. Inšpektorji CCAMLR pregledujejo na območju Konvencije plovila pogodbenice, ki ne plujejo pod zastavo Skupnosti in njenih držav članic zaradi skladnosti z veljavnimi ohranjevalnimi ukrepi, ki jih je sprejel CCAMLR, v primeru ribiških plovil Skupnosti pa zaradi skladnosti z katerimi koli ohranjevalnimi in nadzornimi ukrepi o ribolovnih virih, ki se uporabljajo za ta plovila.

3. Inšpektorji CCAMLR so seznanjeni z ribolovnimi in znanstvenoraziskovalnimi aktivnostmi, ki jih morajo pregledovati, ter z določbami Konvencije in ohranjevalnimi ukrepi, sprejetimi po Konvenciji. Države članice potrdijo usposobljenost vseh opazovalcev in inšpektorjev, ki so jih imenovale.

4. Opazovalci in inšpektorji so državljani države članice, ki jih je imenovala in so med izvajanjem inšpekcijskih pregledov pod pristojnostjo zgolj te države članice. Med njihovim bivanjem na krovu se jim dodeli status ladijskega častnika in sposobni so se sporazumevati v jeziku države zastave plovila, na katerem opravljajo svoje aktivnosti.

5. Vsak inšpektor CCAMLR ima službeni dokument, ki ga odobri ali zagotovi CCAMLR, izda pa država članica, ki je inšpektorja imenovala. V tem dokumentu je navedeno, da je bil inšpektor imenovan za opravljanje inšpekcijskih pregledov v skladu s sistemom opazovanja in inšpekcijskih pregledov CCAMLR.

6. Države članice pošljejo imena inšpektorjev, ki so jih imenovale, s kopijo Komisiji, sekretariatu CCAMLR v 14 dneh po imenovanju.

7. Države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo pri uporabi sistema.

8. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 22

Aktivnosti, ki so lahko predmet inšpekcijskega pregleda

Raziskovalne aktivnosti in ribolov živih morskih virov na območju Konvencije so lahko predmet inšpekcijskega pregleda. Takšne aktivnosti se predvidevajo, če inšpektor CCAMLR ugotovi, da aktivnosti ribiškega plovila izpolnjujejo eno ali več naslednjih meril in da se tega ne izpodbija:

(a) ribolovno orodje se uporablja, je bilo nedavno v uporabi ali je pripravljeno za uporabo, kar se med drugim dokaže z naslednjimi ugotovitvami:

(i) mreže, ribiške vrvice ali vrše so v vodi;

(ii) vlečne mreže in lopute so pritrjene;

(iii) trnki, vrše ali pasti so opremljeni z vabami ali pa so vabe odmrznjene in pripravljene za uporabo;

(iv) v ladijskem dnevniku je naveden nedavni ribolov ali začetek novega ribolova;

(b) ribe, ki se pojavljajo na območju Konvencije, se predelujejo ali so bile nedavno predelane, kar se med drugim dokaže z naslednjimi ugotovitvami:

(i) na krovu so uskladiščene sveže ribe ali ribji odpadki;

(ii) ribe se zamrzujejo;

(iii) na voljo so ustrezne informacije o delovnih postopkih ali proizvodu;

(c) ribolovno orodje plovila je v vodi, kar se med drugim dokaže z naslednjimi ugotovitvami:

(i) na ribolovnem orodju so oznake plovila;

(ii) ribolovno orodje se ujema z ribolovnim orodjem na krovu plovila;

(iii) v ladijskem dnevniku je navedeno, da je ribolovno orodje v vodi;

(d) ribe (ali njihovi proizvodi), ki se pojavljajo na območju Konvencije, so uskladiščene na krovu.

Člen 23

Označitev plovil, ki prevažajo inšpektorje

1. Plovila, ki prevažajo inšpektorje CCAMLR, imajo posebno zastavo ali zastavico, ki jo odobri CCAMLR, s katero se oznani, da inšpektorji na krovu opravljajo inšpekcijske naloge v skladu z inšpekcijskim sistemom CCAMLR.

2. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 24

Inšpekcijski postopki na morju

1. Vsa plovila Skupnosti, ki se zadržujejo na območju Konvencije zaradi ribolova ali vodenja znanstvenih raziskav o živih morskih virih, se ob prejemu ustreznega signala iz Mednarodnega kodeksa signalov od plovila, ki prevaža inšpektorja CCAMLR v skladu s členom 23, ustavijo ali kako drugače ukrepajo, da bi omogočila varen in hiter inšpektorjev prehod na plovilo, razen če je plovilo takrat dejavno udeleženo v ribolovu; v tem primeru to storijo takoj, ko je izvedljivo.

2. Poveljnik plovila dovoli inšpektorju, ki ga lahko spremljajo namestniki, da se vkrca na plovilo. Pri vkrcanju na plovilo inšpektor predloži dokument iz člena 21(5). Poveljnik plovila zagotovi inšpektorjem ustrezno pomoč pri izvajanju nalog, vključno z dostopom do komunikacijske opreme, če je to potrebno.

3. Inšpekcijski pregledi se izvajajo tako, da so plovila čim manj izpostavljena motnjam in neprijetnostim. Preiskave se omejijo na odkrivanje dejstev glede upoštevanja ohranjevalnih ukrepov CCAMLR, ki se uporabljajo za zadevno državo zastave.

4. Inšpektorji imajo pooblastilo za pregled ulova, mrež in drugega ribolovnega orodja ter ribolovnih in znanstvenoraziskovalnih dejavnosti, imajo pa tudi dostop do evidenc in poročil o ulovu in podatkov o lokaciji, če je to potrebno za izvajanje njihovih nalog. Opazovalci in inšpektorji po potrebi posnamejo fotografije, ki dokumentirajo vsako domnevno kršitev veljavnih ohranjevalnih ukrepov CCAMLR.

5. Inšpektorji CCAMLR pritrdijo identifikacijsko oznako, ki jo odobri CCAMLR, na vse mreže ali drugo ribolovno orodje, za katero se domneva, da je bilo uporabljeno pri kršitvi veljavnih ohranjevalnih ukrepov CCAMLR. To zabeležijo v poročilo iz člena 25(3) in (4).

6. Če se plovilo noče ustaviti ali kako drugače omogočiti inšpektorjevega prehoda ali če poveljnik ali posadka plovila ovira pooblaščeno delovanje inšpektorja, ta pripravi podrobno poročilo, vključno s popolnim opisom vseh okoliščin, in poskrbi, da je poročilo za državo imenovanja odposlano v skladu z zadevnimi določbami člena 25.

Oviranje inšpektorja ali neupoštevanje upravičenih zahtev, ki jih postavi inšpektor pri izvajanju svojih nalog, država članica zastave obravnava, kakor da gre za inšpektorja zadevne države članice.

Država članica zastave poroča o ukrepih, sprejetih po tem odstavku v skladu s členom 26.

7. Preden inšpektor CCAMLR zapusti plovilo, ki je bilo predmet inšpekcijskega pregleda, poveljniku plovila izroči kopijo izpolnjenega inšpekcijskega poročila iz člena 25.

8. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 25

Inšpekcijsko poročilo

1. Inšpekcijski pregledi na morju, izvedeni v skladu s členom 24, so predmet inšpekcijskega poročila v obliki, ki jo odobri CCAMLR, sestavljeno pa je na naslednji način:

(a) Inšpektorji CCAMLR poročajo o vseh domnevnih kršitvah veljavnih ohranjevalnih ukrepov. Inšpektorji omogočijo poveljniku plovila, ki je bilo predmet inšpekcijskega pregleda, da na obrazcu inšpekcijskega poročila izrazi pripombe glede vseh vidikov inšpekcijskega pregleda;

(b) inšpektorji podpišejo obrazec inšpekcijskega poročila. Poveljnik plovila, ki je predmet inšpekcijskega pregleda, je pozvan, da s podpisom obrazca inšpekcijskega poročila potrdi prejem poročila.

2. Inšpektor CCAMLR predloži državi članici, ki ga je imenovala, kopijo inšpekcijskega poročila skupaj s fotografijami in videoposnetki najpozneje 15 dni po vrnitvi v pristanišče.

3. Država članica, ki je inšpektorja imenovala, pošlje CCAMLR kopijo inšpekcijskega poročila skupaj s kopijama fotografij in videoposnetkov najpozneje 15 dni od datuma njihovega prejema.

Poleg tega država članica pošlje Komisiji kopijo poročila skupaj s kopijami fotografij in videoposnetkov najpozneje sedem dni od datuma prejema, pa tudi morebitna dopolnilna poročila ali informacije, ki so bile glede inšpekcijskega poročila poslane CCAMLR naknadno.

4. Vsaka država članica, ki prejme inšpekcijsko poročilo, ali dopolnilna poročila, ali informacije (vključno s poročili iz člena 24(6)) glede plovila, ki pluje pod njeno zastavo, pošlje kopijo CCAMLR in nemudoma pošlje kopijo tudi Komisiji, priloži pa ji kopijo stališč in/ali pripomb, ki jih je morebiti poslala CCAMLR po prejemu teh poročil ali informacij.

5. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

Člen 26

Postopek za ugotavljanje kršitev

1. Če se kot rezultat inšpekcijskih aktivnosti, izvedenih v skladu z inšpekcijskim sistemom CCAMLR izkaže, da so bili kršeni ukrepi, sprejeti v skladu s Konvencijo, država članica zastave zagotovi sprejetje ustreznih ukrepov proti fizičnim ali pravnim osebam, odgovornim za kršitev ukrepov, v skladu s členom 25 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [11].

2. Država članica zastave obvesti CCAMLR in Komisijo v 14 dneh po vložitvi obtožb ali z začetkom postopka o kazenskem pregonu in jo še naprej obvešča o poteku postopka in njegovem izidu.

3. Država članica zastave vsaj enkrat na leto pisno poroča CCAMLR o izidu postopka iz odstavka 1 in o izrečenih kaznih. Če postopek ni bil zaključen, se pripravi poročilo o napredku. Če postopek ni bil sprožen ali pa je bil neuspešen, se v poročilu navede obrazložitev. Država članica zastave pošlje kopijo poročila Komisiji.

4. Kazni, ki jih izreče država članica zastave za kršitev ohranjevalnih ukrepov CCAMLR, so dovolj stroge, da učinkovito zagotovijo spoštovanje teh ukrepov, odvračajo od kršitev in kršiteljem odvzamejo ekonomski dobiček iz njihovih nezakonitih aktivnosti.

5. Država članica zastave zagotovi, da njena plovila, ki so kršila ohranjevalni ukrep CCAMLR, ne izvajajo ribolovnih aktivnosti na območju Konvencije, dokler ne upoštevajo izrečenih kazni.

6. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

ODDELEK II

NADZOR IN INŠPEKCIJA V PRISTANIŠČU

Člen 27

Nadzor in inšpekcija v pristanišču

1. Države članice izvajajo inšpekcijske preglede vseh ribiških plovil, ki prevažajo Dissostichus spp. in vstopajo v njihova pristanišča.

Inšpekcijski pregledi so namenjeni ugotavljanju, da je

(a) ulov, ki naj bi se iztovarjal ali pretovarjal:

(i) opremljen z dokumentom o ulovu za Dissostichus v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/2001 z dne 22. maja 2001 o oblikovanju sistema dokumentacije o ulovu za Dissostichus spp. [12]; in

(ii) ustreza navedbam iz dokumenta;

(b) če so ribolovne aktivnosti plovila na območju Konvencije v skladu z ohranjevalnimi ukrepi CCAMLR.

2. Zaradi olajšave inšpekcijskih pregledov zahtevajo države članice od zadevnih plovil, da svoj vstop v pristanišče napovedo vnaprej in dajo pisno izjavo, da niso izvajala ali podpirala nezakonitih, nereguliranih in neprijavljenih ribolovnih aktivnosti na območju Konvencije. Vstop v pristanišče se razen v izrednih razmerah zavrne plovilom, ki ne izjavijo, da niso bila udeležena pri nezakonitih, nereguliranih in neprijavljenih ribolovnih aktivnostih ali ki ne dajo nobenega poročila.

Na plovilih, ki se jim dovoli vstop v pristanišče, pristojni organi v pristanišču države članice čim prej izvedejo inšpekcijski pregled, vendar ne pozneje kakor v 48 urah po vstopu v pristanišče.

Inšpekcijski pregledi ne smejo nepotrebno ovirati plovila ali njegove posadke in se morajo ravnati po ustreznih določbah inšpekcijskega sistema CCAMLR.

3. Če obstajajo dokazi, da je plovilo pri ribolovu kršilo ohranjevalne ukrepe CCAMLR, pristojni organi v pristanišču države članice ne odobrijo iztovarjanja ali pretovarjanja ulova.

Država članica pristanišča obvesti državo zastave o svojih ugotovitvah ter z njo sodeluje pri preiskavi domnevne kršitve in po potrebi pri uporabi kazni, predvidenih po nacionalnem pravu.

4. Države članice čim prej obvestijo CCAMLR o vseh plovilih iz odstavka 1, ki jim je bil zavrnjen vstop v pristanišče ali odobritev raztovarjanja ali pretovarjanja Dissostichus spp. Države članice istočasno posreduje kopijo sporočila Komisiji.

5. Podrobna pravila o uporabi tega člena se sprejmejo v skladu postopkom iz člena 37(2).

POGLAVJE V

PLOVILA, KI IZVAJAJO NEZAKONIT, NEREGULIRAN IN NEPRIJAVLJEN RIBOLOV (IUU) NA OBMOČJU KONVENCIJE

ODDELEK 1

PLOVILA POGODBENIC

Člen 28

Plovila pogodbenic, ki izvajajo nezakonite, neregulirane in neprijavljene ribolovne aktivnosti (aktivnosti IUU)

1. V smislu tega oddelka se lahko predvideva, da je plovilo pogodbenice izvajalo aktivnosti IUU, ki so spodkopale učinkovitost ohranjevalnih ukrepov CCAMLR,

(a) če je izvajalo ribolovne aktivnosti na območju Konvencije brez posebnega ribolovnega dovoljenja iz člena 3 ali, če gre za plovilo, ki ni ribiško plovilo Skupnosti, brez dovoljenja za gospodarski ribolov, izdanega v skladu z zadevnimi ohranjevalnimi ukrepi CCAMLR, ali ob kršenju pogojev takšnega posebnega ribolovnega dovoljenja ali dovoljenja za gospodarski ribolov;

(b) če ni evidentiralo ali prijavilo svojih ulovov na območju Konvencije v skladu s sistemom poročanja, ki se uporablja za ribolov, ki ga je izvajalo, ali je predložilo lažno deklaracijo;

(c) če je izvajalo ribolov med zaprtimi ribolovnimi sezonami ali na zaprtih območjih in tako kršilo ohranjevalne ukrepe CCAMLR;

(d) če je uporabljalo prepovedano orodje in tako kršilo veljavne ohranjevalne ukrepe CCAMLR;

(e) če je pretovarjalo ali sodelovalo v skupnih ribolovnih aktivnostih s plovili, ki so navedena na seznamu CCAMLR plovil IUU;

(f) če je bilo udeleženo pri ribolovnih aktivnostih v nasprotju z drugimi ohranjevalnimi ukrepi CCAMLR na način, ki spodkopava doseganje ciljev Konvencije v skladu s členom XXII Konvencije, ali

(g) če je bilo udeleženo pri ribolovnih aktivnostih v vodah v bližini otokov v okviru območja Konvencije, ki jim vse pogodbenice priznavajo državno suverenost, na način, ki spodkopava doseganje ciljev ohranjevalnih ukrepov CCAMLR.

2. Pri ribiških plovilih Skupnosti se sklicevanja na ohranjevalne ukrepe CCAMLR iz odstavka 1 obravnava kot sklicevanja na ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 600/2004, določbe Uredbe (ES) št. 1035/2001 ali določbe uredbe, s katero se vsako leto določijo ribolovne možnosti in z njimi povezani pogoji za nekatere staleže ali skupine staležev rib.

Člen 29

Identifikacija plovil, ki izvajajo aktivnosti IUU

1. Države članice, ki prejmejo zadostno dokumentirane informacije o plovilih, ki spadajo v okvir enega ali več meril iz člena 28, med drugim na podlagi uporabe členov 19 do 26, pošljejo te informacije Komisiji najpozneje do 20. aprila leta, ki sledi tistemu, v katerem so se izvajale dokumentirane aktivnosti plovila.

Komisija nemudoma, najpozneje pa do 30. aprila, pošlje CCAMLR informacije, ki jih je prejela od držav članic.

2. Komisija pošlje državam članicam takoj po prejemu osnutek seznama CCAMLR plovil, ki so domnevno izvajala aktivnosti IUU.

Država članica ali države članice, katerih plovila so navedena na osnutku seznama, pošljejo Komisiji najpozneje do 1. junija svoje morebitne pripombe, vključno s preverljivimi podatki VMS, in druge dopolnilne informacije, ki izkazujejo, da navedena plovila niso izvajala ribolovnih aktivnosti v nasprotju z ohranjevalnimi ukrepi CCAMLR in tudi niso imela možnosti izvajati ribolovnih aktivnosti na območju Konvencije. Komisija pošlje takšne pripombe in dopolnilne informacije CCAMLR najpozneje do 30. junija.

3. Po prejemu osnutka seznama iz odstavka 2 države članice natančno nadzorujejo navedena plovila, da bi sledila njihovim aktivnostim in odkrila morebitno spremembo imena, zastave ali lastnika.

4. Komisija pošlje državam članicam takoj po prejemu začasen seznam CCAMLR plovil IUU pogodbenic. Države članice predložijo Komisiji vse dodatne pripombe ali informacije glede navedenih plovil najmanj dva meseca pred naslednjim letnim zasedanjem CCAMLR. Komisija dodatne pripombe in informacije nemudoma pošlje CCAMLR.

5. Komisija vsako leto obvesti države članice o seznamu plovil IUU, ki ga je sprejel CCAMLR.

Člen 30

Ukrepi glede plovil pogodbenic

1. Države članice sprejmejo v skladu z nacionalnim pravom in pravom Skupnosti vse potrebne ukrepe za zagotovitev,

(a) da se posebna ribolovna dovoljenja iz člena 3 ne izdajo ribiškim plovilom Skupnosti, ki so na seznamu plovil IUU, za ribolov na območju Konvencije;

(b) da se dovoljenja za gospodarski ribolov ali posebna ribolovna dovoljenja ne izdajo plovilom, ki so na seznamu plovil IUU, za ribolov v vodah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo;

(c) da se njihova zastava ne sme izobesiti na plovilih, navedenih na seznamu plovil IUU;

(d) da se plovila s seznama IUU, ki prostovoljno vstopajo v njihova pristanišča, pregledajo v pristanišču v skladu s členom 27.

2. Prepovedane so naslednje aktivnosti:

(a) za ribiška plovila, spremljevalna plovila, matične ladje in tovorna plovila Skupnosti z odstopanjem od člena 11 Uredbe (EGS) 2847/93 udeležba pri pretovarjanju ali skupnih ribolovnih aktivnostih s plovili, ki so navedena na seznamu plovil IUU;

(b) za plovila, ki so navedena na seznamu plovil IUU in prostovoljno vstopajo v pristanišča, raztovarjanje ali pretovarjanje;

(c) za zakup plovil, navedenih na seznamu plovil IUU;

(d) za uvoz Dissostichus spp. s plovili, navedenimi na seznamu plovil IUU.

3. Države članice ne potrdijo dokumentov za izvoz ali ponovni izvoz, priloženih pošiljki Dissostichus spp. v skladu z veljavnimi določbami Uredbe (ES) 1035/2001, če glede zadevne pošiljke obstaja izjava, da jo je ulovilo plovilo s seznama plovil IUU.

4. Komisija zbere in izmenja z drugimi pogodbenicami ali sodelujočimi nepogodbenicami, ribolovnimi ali drugimi subjekti vse ustrezne informacije, ki so zadostno dokumentirane, da bi odkrila, nadzorovala ali preprečevala uporabo lažnih uvozno-izvoznih potrdil za ribe s plovil, ki so navedena v seznamu plovil IUU.

ODDELEK 2

PLOVILA NEPOGODBENIC

Člen 31

Ukrepi glede državljanov pogodbenic

Države članice sodelujejo in sprejmejo v skladu z nacionalnim pravom in pravom Skupnosti vse potrebne ukrepe, da bi

(a) zagotovile, da njihovi državljani, ki so predmet njihove sodne pristojnosti, ne podpirajo ali se udeležujejo ribolova IUU, vključno z aktivnostjo na krovu plovil, ki so navedena na seznamu IUU iz člena 29;

(b) identificirale tiste državljane, ki so nosilci aktivnosti ali upravičenci do uporabe plovil, udeleženih pri ribolovu IUU.

Države članice zagotovijo, da so kazni za ribolov IUU, ki se uporabljajo za državljane pod njihovo sodno pristojnostjo, dovolj stroge za preprečevanje, odvračanje in odpravljanje ribolova IUU ter za odvzem ekonomskega dobička kršiteljem iz njihovih nedovoljenih aktivnosti.

Člen 32

Aktivnosti IUU, ki jih izvajajo plovila nepogodbenic

1. Za plovilo nepogodbenice, ki je bilo zapaženo pri ribolovnih aktivnostih na območju Konvencije ali ki se mu ne dovoli vstop v pristanišče, iztovarjanje ali pretovarjanje v skladu s členom 27, se domneva, da je izvajalo aktivnosti IUU, ki so spodkopale učinkovitost ohranjevalnih ukrepov CCAMLR.

2. Pri pretovarjanju znotraj ali zunaj območja Konvencije ob udeležbi zapaženega plovila nepogodbenice se domneva, da je ohranjevalne ukrepe CCAMLR spodkopalo tudi katero koli plovilo nepogodbenice, ki je bilo udeleženo pri teh aktivnostih skupaj z navedenim plovilom.

Člen 33

Inšpekcijski pregled plovil nepogodbenic

1. Države članice zagotovijo, da vsako plovilo nepogodbenic iz člena 32, ki vstopi v njihova pristanišča, pregledajo njihovi pristojni organi v skladu s členom 27.

2. Plovilom, pregledanim v skladu z odstavkom 1, se v skladu z ohranjevalnimi ukrepi CCAMLR ne dovoli raztovarjanje ali pretovarjanje nobenih vrst rib, ki jih hranijo na krovu, razen če ne dokažejo, da so bile ribe ujete v skladu s temi ukrepi in zahtevami Konvencije.

Člen 34

Informacije o plovilih nepogodbenic

1. Država članica, ki zapazi plovilo nepogodbenice ali mu ne dovoli vstopa v pristanišče, raztovarjanja ali pretovarjanja v skladu s členoma 32 in 33, si prizadeva obvestiti polovilo, da domnevno spodkopava cilje Konvencije in da bo ta informacija poslana vsem pogodbenicam, CCAMLR in državi zastave plovila.

2. Države članice nemudoma pošljejo Komisiji vse informacije o zapažanjih, zavrnitvi vstopa v pristanišče, raztovarjanjih ali pretovarjanjih in rezultatih vseh inšpekcijskih pregledov, izvedenih v njihovih pristaniščih, pa tudi o naknadnih ukrepih, ki so jih sprejele glede zadevnega plovila. Komisija te informacije nemudoma pošlje CCAMLR.

3. Države članice lahko kadarkoli predložijo Komisiji v takojšnji prenos CCAMLR vse dodatne informacije, ki so lahko pomembne za identifikacijo plovil nepogodbenic, ki na območju Konvencije morebiti izvajajo ribolovne aktivnosti IUU.

4. Komisija vsako leto obvesti države članice o plovilih nepogodbenic s seznama plovil IUU, ki ga je sprejel CCAMLR.

Člen 35

Ukrepi glede plovil nepogodbenic

Člen 30(1), (2) in (3) se smiselno uporablja za plovila nepogodbenic, ki so navedena na seznamu plovil IUU iz člena 34(4).

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 36

Izvajanje

Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje členov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 in 27, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 37(2).

Člen 37

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je določeno na en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 38

Razveljavitev

1. Uredbe (EGS) št. 3943/1990, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 se razveljavijo.

2. Sklicevanje na razveljavljene uredbe se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 39

Začetek veljavnosti

Uredba začne veljati sedmi dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2004

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] Mnenje z dne 16.12.2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 252, 5.9.1981, str. 26.

[3] UL L 162, 20.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

[4] UL L 379, 31.12.1990, str. 45.

[5] UL L 6, 10.1.1998, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2742/1999 (UL L 341, 31.12.1999, str. 1).

[6] UL L 203, 3.8.1999, str. 14.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

[9] UL L 266, 1.10.1998, str. 27. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 26/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

[10] UL L 97, 1.4.2004, str. 1.

[11] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

[12] UL L 145, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 669/2003 (UL L 97, 15.4.2003, str. 1).

--------------------------------------------------