31.3.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 596/2004

af 30. marts 2004

om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2003 (2), særlig artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 12, og artikel 15,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1340/98 (4), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/95 af 16. juni 1995, om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg (5) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (6). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ifølge forordning (EØF) nr. 2771/75 skal der ved eksport af produkter, for hvilke der ansøges om eksportrestitution, med undtagelse af rugeæg, fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen. Der bør derfor fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen inden for ægsektoren, og det bør bl.a. nærmere fastlægges, hvordan ansøgningerne skal udformes, og hvilke oplysninger der skal være i ansøgningerne og licenserne. Desuden bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 322/2004 (8), suppleres.

(3)

For at sikre, at ordningen forvaltes effektivt, bør det fastsættes, hvor stor sikkerheden skal være for eksportlicenser, der udstedes efter ordningen. For at imødegå spekulation i forbindelse med ordningen inden for ægsektoren bør eksportlicenserne ikke kunne overdrages og de erhvervsdrivende kun kunne deltage i ordningen på bestemte betingelser.

(4)

Ifølge artikel 8, stk. 12, i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 sikres overholdelsen af de mængdemæssige eksportbegrænsninger, der følger af de aftaler, som er indgået inden for rammerne af handelsforhandlingerne under Uruguay-runden, på grundlag af eksportlicenser. Der bør derfor indføres faste regler for indgivelse af ansøgningerne og udstedelse af licenserne.

(5)

Der bør endvidere først gives meddelelse om beslutningerne om ansøgningerne om eksportlicens efter en betænkningsperiode. En sådan periode skal give Kommissionen mulighed for at vurdere de mængder, der ansøges om, og de tilhørende udgifter samt eventuelt at indføre særforanstaltninger, der bl.a. gælder for de ansøgninger, der er til behandling. Af hensyn til de erhvervsdrivende bør de have mulighed for at trække licensansøgningen tilbage, når acceptkoefficienten er blevet fastsat.

(6)

Det bør være muligt efter anmodning fra den erhvervsdrivende straks at udstede eksportlicenser for ansøgninger, der omfatter 25 tons eller derunder. Disse licenser bør dog begrænses til kortvarige handelstransaktioner for at undgå en omgåelse af den mekanisme, der er fastsat i denne forordning.

(7)

For at sikre, at de mængder, der skal eksporteres, forvaltes meget nøjagtigt, bør de regler vedrørende den tolerancemargen, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1291/2000, fraviges.

(8)

For at Kommissionen kan forvalte ordningen, bør den råde over præcise oplysninger om de indgivne licensansøgninger og udnyttelsen af de udstedte licenser. For at opnå en effektiv administration bør der anvendes en fælles model for meddelelserne mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(9)

Ifølge artikel 8, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 ydes der eksportrestitution for rugeæg på grundlag af en efterfølgende udstedt eksportlicens. Der bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser for en sådan ordning, som samtidig bør kunne sikre en effektiv kontrol med, om de aftaler, der er indgået under handelsforhandlingerne i Uruguay-rundens regi, overholdes. Det er dog ikke nødvendigt at kræve en sikkerhed for disse licenser, når der ansøges om dem, efter at eksporten har fundet sted.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der skal ved eksport af produkter inden for ægsektoren, for hvilke der ansøges om eksportrestitution, med undtagelse af rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 11 og 0407 00 19, fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen i overensstemmelse med artikel 2-8.

Artikel 2

1.   Eksportlicensen er gyldig i 90 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

2.   Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 15 indeholde varebeskrivelsen og i rubrik 16 produktkoden på 12 cifre ifølge nomenklaturen over eksportrestitution for landbrugsprodukter.

3.   Produktkategorierne, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og størrelsen af sikkerheden i forbindelse med eksportlicenserne er angivet i bilag I.

4.   Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 20 indeholde mindst en af følgende angivelser:

Reglamento (CE) no 596/2004

Forordning (EF) nr. 596/2004

Verordnung (EG) Nr. 596/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004

Regulation (EC) No 596/2004

Règlement (CE) no 596/2004

Regolamento (CE) n. 596/2004

Verordening (EG) nr. 596/2004

Regulamento (CE) n.o 596/2004

Asetus (EY) N:o 596/2004

Förordning (EG) nr 596/2004.

Artikel 3

1.   Ansøgningerne om eksportlicens skal indgives til de kompetente myndigheder fra mandag til fredag i hver uge.

2.   Ansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, der på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen over for medlemsstatens myndigheder, på tilfredsstillende vis, kan dokumentere at have drevet handel inden for ægsektoren i mindst 12 måneder; detailforretninger og restauranter, som sælger disse produkter til den endelige forbruger, kan dog ikke indgive ansøgninger.

3.   Eksportlicenserne udstedes onsdagen efter den i stk. 1 omhandlede periode, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltning, jf. stk. 4.

4.   Hvis ansøgningerne om eksportlicens omfatter mængder og/eller udgifter, der overskrider eller vil kunne overskride den normale afsætning under hensyntagen til de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 12, i forordning (EØF) nr. 2771/75 og/eller de tilhørende udgifter i den pågældende periode, kan Kommissionen:

a)

fastsætte en fælles acceptprocent for de mængder, der er ansøgt om

b)

afvise ansøgninger, for hvilke der endnu ikke er givet eksportlicenser

c)

suspendere indgivelsen af ansøgninger om eksportlicenser i en periode på højst fem arbejdsdage med forbehold af muligheden for suspension i en længere periode, der besluttes efter proceduren i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2771/75. I så fald antages de ansøgninger, der indgives i suspensionsperioden, ikke.

Foranstaltningerne kan variere fra kategori til kategori og fra destination til destination.

5.   Hvis de mængder, der ansøges om, afvises eller reduceres, frigives sikkerheden straks for den mængde, for hvilke ansøgningen ikke er imødekommet.

6.   Uanset stk. 3 skal eksportlicensen, i tilfælde, hvor der fastsættes én enkelt acceptprocent på under 80, udstedes senest den ellevte arbejdsdag, efter at denne procentsats er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I løbet af de ti arbejdsdage, der følger denne offentliggørelse kan den erhvervsdrivende:

enten trække ansøgningen tilbage, hvorefter sikkerheden frigives straks, eller

anmode om øjeblikkelig udstedelse af eksportlicensen, hvorefter den kompetente myndighed udsteder licensen hurtigst muligt, men dog tidligst den normale udstedelsesdag i den pågældende uge.

7.   Uanset stk. 3 kan Kommissionen fastsætte en anden dag end onsdagen til at udstede eksportlicenser, når det ikke er muligt denne dag.

Artikel 4

1.   Når den erhvervsdrivende anmoder herom, anvendes de eventuelle særforanstaltninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 4, ikke på licensansøgninger vedrørende en produktmængde på 25 tons og derunder, og de licenser, der er ansøgt om, udstedes øjeblikkelig.

I så fald er licensernes gyldighedsperiode uanset artikel 2, stk. 1, begrænset til fem arbejdsdage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og ansøgningerne og licenserne skal i rubrik 20 indeholde mindst en af følgende angivelser:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80

Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80

Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2.   Kommissionen kan om nødvendigt suspendere anvendelsen af denne artikel.

Artikel 5

Eksportlicenserne kan ikke overdrages.

Artikel 6

1.   Den mængde, der eksporteres inden for den tolerancemargen, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr 1291/2000, giver ikke ret til restitution.

2.   I rubrik 22 anføres mindst en af følgende angivelser:

Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued)

Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Artikel 7

1.   Hver fredag fra kl. 13 giver medlemsstaterne pr. telefax Kommissionen meddelelse om følgende for den forudgående periode:

a)

de i artikel 1 omhandlede ansøgninger om eksportlicens, som er indgivet fra mandag til fredag i den pågældende uge, med angivelse af, om de er omfattet af artikel 4 eller ej

b)

de mængder, som der er udstedt eksportlicenser for den foregående onsdag, med undtagelse af øjeblikkelig udstedte licenser i henhold til artikel 4

c)

de mængder, for hvilke ansøgningerne om eksportlicens er trukket tilbage i den foregående uge, jf. artikel 3, stk. 6.

2.   Meddelelsen om ansøgningerne, jf. stk. 1, litra a), skal indeholde følgende oplysninger:

a)

mængden (vægt) af produkter pr. kategori, jf. artikel 2, stk. 3

b)

opdeling pr. bestemmelsessted af mængden pr. kategori, hvis restitutionssatser varierer afhængigt af bestemmelsessted

c)

den gældende restitutionssats

d)

det samlede forudfastsatte restitutionsbeløb i euro pr. kategori.

3.   Medlemsstaterne giver hver måned, efter udløbet af licensernes gyldighedsperiode, Kommissionen meddelelse om den mængde af eksportlicenser, der ikke er udnyttet.

4.   De i stk. 1 og 3 omhandlede meddelelser herunder meddelelsen »nul«, opstilles ifølge modellen i bilag II.

Artikel 8

1.   Hvad angår rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 11 og 0407 00 19, erklærer de erhvervsdrivende, når afslutningen af toldformaliteterne ved eksport finder sted, at de agter at ansøge om eksportrestitution.

2.   De erhvervsdrivende indgiver senest to arbejdsdage efter eksporten en ansøgning til de kompetente myndigheder om en efterfølgende udstedt eksportlicens for de eksporterede rugeæg. I licensansøgningen og licensen anføres i rubrik 20 angivelsen »Udstedt efterfølgende« samt det toldsted, hvor afslutningen af toldformaliteterne ved eksport fandt sted, samt udførselsdatoen, jf. artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (9).

Uanset artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kræves der ingen sikkerhedsstillelse.

3.   Hver fredag fra kl. 13 giver medlemsstaterne pr. telefax Kommissionen meddelelse om antallet af eksportlicenser, der er ansøgt om efterfølgende i den forløbne uge, også hvis antallet er nul. Meddelelserne opstilles ifølge modellen i bilag II og skal i givet fald indeholde oplysningerne i artikel 7, stk. 2.

4.   De efterfølgende udstedte eksportlicenser udstedes den følgende onsdag, medmindre Kommissionen efter den pågældende eksport har truffet en særforanstaltning, jf. artikel 3, stk. 4. I så fald gælder disse foranstaltninger for den gennemførte transport.

Licensen giver ret til den restitution, der gælder på udførselsdagen, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999.

5.   Artikel 24 i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder ikke anvendelse for de efterfølgende udstedte licenser, der er omhandlet i stk. 1-4.

Licenserne forelægges af den pågældende person direkte for det organ, der tager sig af udbetaling af eksportrestitutionen. Organet afskriver og påtegner licensen.

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1371/95 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.

(2)  EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3)  EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105.

(4)  EFT L 184 af 27.6.1998, s. 1.

(5)  EFT L 133 af 17.6.1995, s. 16.

(6)  Jf. bilag IV.

(7)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(8)  EUT L 58 af 26.2.2004, s. 3.

(9)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.


BILAG I

Produktkode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (1)

Kategori

Sikkerhed

(EUR/100 kg nettovægt)

040700119000

1

040700199000

2

040700309000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), del 8.

(2)  For de bestemmelsessteder, der er omhandlet i bilag III.

(3)  Øvrige bestemmelsessteder.


BILAG II

Image

Image


BILAG III

Bahrain

Egypten

Filippinerne

De Forenede Arabiske Emirater

Hongkong

Japan

Kuwait

Malaysia

Oman

Qatar

Rusland

Sydkorea

Taiwan

Thailand

Yemen


BILAG IV

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/95

(EFT L 133 af 17.6.1995, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/95

(EFT L 258 af 28.10.1995, s. 39)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2840/95

(EFT L 296 af 9.12.1995, s. 5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/96

(EFT L 153 af 27.6.1996, s. 19)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/98

(EFT L 145 af 15.5.1998, s. 6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/1999

(EFT L 281 af 4.11.1999, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2001

(EFT L 305 af 22.11.2001, s. 11)


BILAG V

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1371/95

Nærværende forordning

Artikel 1 og 2

Artikel 1 og 2

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 4, første led

Artikel 3, stk. 4, litra a)

Artikel 3, stk. 4, andet led

Artikel 3, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 4, tredje led

Artikel 3, stk. 4, litra c)

Artikel 3, stk. 5-7

Artikel 3, stk. 5-7

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, første led

Artikel 7, stk. 2, litra a)

Artikel 7, stk. 2, andet led

Artikel 7, stk. 2, litra b)

Artikel 7, stk. 2, tredje led

Artikel 7, stk. 2, litra c)

Artikel 7, stk. 2, fjerde led

Artikel 7, stk. 2, litra d)

Artikel 7, stk. 3-4

Artikel 7, stk. 3-4

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Bilag I-III

Bilag I-III

Bilag IV

Bilag V