32004R0544Uradni list L 087 , 25/03/2004 str. 0010 - 0011


Uredba Komisije (ES) št. 544/2004

z dne 24. marca 2004

o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v zvezi z rezervo, oblikovano v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1520/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 41(2) Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 [2], in zlasti členov 8(3), prvi pododstavek, in 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 543/2004 [4], določa, da je pogoj za dodelitev izvoznih nadomestil za blago, razen v določenih izjemah, predložitev potrdila o nadomestilu. Ta potrdila o nadomestilu so izvajalcem v proračunskem obdobju na voljo v šestih tranšah in za vsako tranšo je določen rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za potrdilo. Potrdila o nadomestilu se lahko izdajo samo vlagateljem s sedež v Evropski uniji.

(2) Zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške lahko izvajalci iz teh novih držav članic v obdobju od 1. do 7. maja 2004 vložijo zahtevke za potrdila o nadomestilu iz pete tranše, ki bodo veljala za uporabo od 1. junija 2004. Ti izvajalci pa ne bodo imeli dostopa do potrdil o nadomestilu, izdanih za prejšnje tranše, in zato ne bodo imeli dostopa do potrdil o nadomestilu, ki veljajo za uporabo v obdobju od 1. do 31. maja 2004.

(3) Ker izvajalci s sedežem v novih državah članicah ne bodo imeli dostopa do potrdil o nadomestilu, veljavnem v obdobju od 1. do 31. maja 2004, je primerno sprejeti posebne začasne ukrepe, s katerimi so taki izvajalci v obdobju od 1. do 31. maja 2004 izvzeti iz zahteve o predložitvi potrdil o nadomestilu.

(4) Prav tako je primerno določiti nekatera odstopanja od člena 14 Uredbe (ES) št. 1520/2000, da bi bili lahko izvajalci iz novih držav članic v obdobju od 1. do 31. maja 2004 upravičeni do izjem iz navedenega člena.

(5) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za proračunsko leto, ki se konča 15. oktobra 2004, se določijo naslednja odstopanja od člena 14 Uredbe (ES) št. 1520/2000:

1. Zgornja meja skupne rezerve iz prvega pododstavka odstavka 1 se poveča na 40 milijonov evrov.

2. Zgornja meja 75000 evrov iz prvega pododstavka odstavka 2 ne velja za zahtevke izvajalcev s sedežem v Češki republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški za izvoz v obdobju od 1. do 31. maja 2004 blaga, proizvedenega ali sestavljenega v državi članici, v kateri je sedež izvajalca.

3. Vsota zneskov, navedena v drugem pododstavku odstavka 3, se poveča na 30 milijonov evrov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004. Veljati preneha 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2004

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 298, 25.11.2000, str. 5.

[3] UL L 177, 15.7.2000, str. 1.

[4] UL L 87, 25.3.2004, str. 8.

--------------------------------------------------