32004R0464Uradni list L 077 , 13/03/2004 str. 0025 - 0026


Uredba Komisije (ES) št. 464/2004

z dne 12. marca 2004

o spremembi specifikacije za ime iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla (Nocciola del Piemonte)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [1] ter zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 9 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je za ime Nocciola de Piemonte, registrirano kot zaščitena geografska označba z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 [2], Italija zahtevala spremembe samega imena in opisa načina proizvodnje, označevanja in državnih zahtev.

(2) Pregled zahtevka je pokazal, da predlagane spremembe niso majhnega pomena.

(3) V skladu z navedenim členom 9 bi bilo zato treba smiselno uporabiti postopek iz člena 6.

(4) Šteje se, da so predlagane spremembe skladne z Uredbo (EGS) št. 2081/92. Po njihovi objavi v Uradnem listu Evropske unije [3] Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe.

(5) Spremembe bi bilo zato treba registrirati in objaviti v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe, priložene tej uredbi, se registrirajo in objavijo, kot to zahteva člen 6(4) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1660/2003 (UL L 234, 20.9.2003, str. 10).

[3] UL C 144, 20.6.2003, str. 2 (Nocciola del Piemonte).

--------------------------------------------------

PRILOGA

ITALIJA

Nocciola del Piemonte

Ime

- Nocciola Piemonte se doda kot druga oblika ZGO.

Opis

- Določi se, da je Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte rezervirana za neoluščene, oluščene in polpredelane oreščke. Določeno je tudi, da se lahko ZGO uporablja pri opisu, predstavitvi in promociji živil, ki kot sestavino za izboljšanje kakovosti vsebujejo Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte, ne pa pri drugih proizvodih istega tipa.

- Pri opisu proizvodnega območja je formalna sprememba: njene meje se ne spremenijo, vendar je bil po priznanju nove province Biella seznam občin preurejen.

Način proizvodnje

- Gostota sajenja se spremeni z 250–400 na 200–420 lesk na hektar. Gostota do 500 lesk na hektar se dovoli le za plantaže iz časa pred začetkom veljavnosti Uredbe o priznavanju z dne 2. decembra 1993.

- Letna prijava regije Piedmont glede pridelave na hektar in datuma začetka obiranja (ob upoštevanju dejavnikov, ki se spreminjajo iz leta v leto) se umakneta.

- Nasadi morajo biti namesto v registru pri lokalni obrtni zbornici vpisani v poseben register katerega vodi odobrena kontrolna organizacija.

- Neoluščeni plodovi se lahko prodajo nezapakirani, vendar le, kadar jih pridelovalec prvič proda upravljavcu pakirne ali predelovalne enote.

- Jasneje se določijo zahteve za pakiranje za oluščene, polpredelane in predelane oreščke (pakiranje je primerno za uporabo v prehrani) in za oreščke, ki so bili v predelavi zaradi izboljšanja kakovosti. Proizvod, ki se da na trg, mora biti predpakiran ali pa mora biti pakiran v trenutku prodaje.

Označevanje

- Informacije glede označbe so jasneje navedene kakor tudi nekatere zahteve za označevanje, ki omogočajo zagotavljanje sledljivosti. Zlasti se določijo informacije glede označbe predelanih proizvodov, ki vsebujejo Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte kot edino določeno sestavino.

- Za neoluščene in oluščene oreščke mora biti na nalepki navedeno leto posamezne letine.

- Nekatere zahteve za označevanje, ki se štejejo, da so že vključene v splošne zahteve za označevanje živilskih proizvodov, se umaknejo.

Zahteve na državni ravni

- Sklicevanje na nacionalne kazenske določbe, uporabljene za kršitev specifikacijskih določb se umakne, ker se uporabljajo brez kakršnega koli takega sklicevanja.

- Vstavi se člen 9, ki določa pravila za delo kontrolnega organa.

--------------------------------------------------