32004R0455Uradni list L 074 , 12/03/2004 str. 0011 - 0011


Uredba Komisije (ES) št. 455/2004

z dne 11. marca 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede patulina

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani [1], in zlasti člena 2 (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 [2] določa mejne vrednosti za nekatera onesnaževala v živilih. Med drugimi je bila mejna vrednost določena za patulin.

(2) Za jabolčni sok in jabolčne proizvode v trdnem stanju, vključno z jabolčnim kompotom in jabolčnim pirejem, za dojenčke in male otroke ter drugo otroško hrano, je bila določena mejna vrednost 10,0 μg/kg, pod pogojem, da bo analitska metoda potrjena s skupnim mednarodnim medlaboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ki ga je bilo treba opraviti pred 1. novembrom 2003, da bi dokazali, da je možno vrednost patulina 10,0 μg/kg zanesljivo določiti. Če do 1. novembra 2003 ni bilo nobenega dokaza, da je možno vrednost patulina 10,0 μg/kg zanesljivo določiti, se uporablja vrednost 25,0 μg/kg.

(3) Organiziralo se je medlaboratorijsko preskušanje za zagotovitev dokazov, da je vrednost 10,0 μg/kg mogoče zanesljivo določiti. Poročilo, ki je navajalo, da je mogoče s to metodo zanesljivo določiti vrednosti patulina v bistrem jabolčnem soku in jabolčnem pireju pri 10,0 μg/kg in nižji vrednosti, se je predložilo 27. oktobra 2003.

(4) Ustrezno je sprejeti prehodno ureditev za proizvode, proizvedene in dane v promet pred datumom uporabe.

(5) Uredbo (ES) št. 466/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 466/2001 se spremeni na naslednji način:

1. V členu 7 se doda naslednji odstavek:

"Mejne vrednosti, določene v točki 2.3. Patulin oddelka 2 (Mikotoksini) Priloge I se ne uporabljajo za proizvode, ki so bili zakonito dani v promet Skupnosti pred 1. novembrom 2003. Breme dokazovanja, kdaj so bili proizvodi dani v promet, nosi nosilec živilske dejavnosti."

2. Opomba 4 točke 2.3 Patulin razdelka 2 (Mikotoksini) Priloge I se črta.

3. Druga alinea točke 2.3.4. razdelka 2 (Mikotoksini) Priloge I se glasi:

"— druga otroška hrana, razen žitne kašice (4)".

4 Opomba 5 točke 2.3 Patulin razdelka 2 (Mikotoksini) Priloge I postane opomba 4 in se glasi:

"(4) Otroška hrana, razen žitne kašice, kakor je opredeljena v Direktivi Komisije 96/5/ES z dne 16. februarja 1996 o žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in majhne otroke (UL L 49, 28.2.1996, str. 17), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/13/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 33)".

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

[2] UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1425/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 1).

--------------------------------------------------