32004R0308



Uradni list L 052 , 21/02/2004 str. 0037 - 0044


Uredba Komisije (ES) št. 308/2004

z dne 20. februarja 2004

o prerazporeditvi neporabljenih deležev količinskih kvot za leto 2003 za nekatere izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 520/94 [1] z dne 7. marca 1994 o določitvi postopka Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami in zlasti členov 2(5), 14 in 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 427/2003 [2] z dne 3. marca 2003 o posebnem prehodnem zaščitnem mehanizmu za nekatere izdelke in spremembah Uredbe (ES) št. 519/94 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav predvideva letne količinske kvote za nekatere proizvode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, navedene v Prilogi I navedene uredbe. Za omenjene kvote veljajo določbe Uredbe (ES) št. 520/94.

(2) Komisija je sprejela Uredbo (ES) št. 738/94 [3] o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 520/94. Določbe veljajo za upravljanje s prej omenjenimi količinskimi kvotami ob upoštevanju določb te uredbe.

(3) V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 520/94 so pristojni organi držav članic obvestili Komisijo o količinah kvot, ki so bile dodeljene v letu 2003, vendar niso bile porabljene.

(4) Neporabljenih količin ni bilo mogoče prerazporediti pravočasno, da bi se uporabile pred koncem kvotnega leta 2003.

(5) Na podlagi pregleda podatkov, prejetih za vsak obravnavani izdelek, je ugotovljeno, da je količine, ki niso bile porabljene v kvotnem letu 2003, primerno prerazporediti v letu 2004, v skladu z omejitvami iz Priloge I k tej uredbi.

(6) Analizirane so bile različne medote upravljanja, ki jih predvideva Uredba (ES) št. 520/94, in ocenjuje se, da bi bilo treba sprejeti metodo, ki temelji na upoštevanju tradicionalnih trgovinskih tokov. Na podlagi te metode se kvotne tranše delijo na dva dela, od katerih je eden rezerviran za tradicionalne uvoznike, drugi del pa za ostale vlagatelje.

(7) Izkušnje kažejo, da je to najboljši način za ohranjanje kontinuitete poslovanja uvoznikov Skupnosti in za preprečevanje motenj trgovinskih tokov.

(8) Količine, prerazporejene na podlagi te uredbe, bi bilo treba razdeliti po enakih merilih, kakor so se dodelile kvote za leto 2003.

(9) Treba je poenostaviti formalnosti, ki jih morajo izpolnjevati tradicionalni uvozniki, ki so takrat, ko so se dodeljevale kvote Skupnosti za leto 2004, že imeli izdana uvozna dovoljenja. Pristojni upravni organi že imajo zahtevana dokazila o uvozih tradicionalnih uvoznikov za leto 1998 ali 1999. Tradicionalni uvozniki morajo torej predložiti le kopijo prejšnjih dovoljenj skupaj z zahtevkom za novo dovoljenje.

(10) Za zagotovitev optimalne uporabe kvot bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev najboljših pogojev za razdelitev tistega dela kvote, ki je rezerviran za netradicionalne uvoznike. V ta namen je primerno predvideti, da se omenjeni delež razdeli v sorazmerju z zaprošenimi količinami na podlagi hkratnega pregleda dejansko oddanih zahtevkov za izdajo uvoznega dovoljenja in da se dostop dovoli le uvoznikom, ki lahko dokažejo, da so v kvotnem letu 2003 pridobili in uporabili najmanj 80 % uvoznega dovoljenja za zadevni izdelek. Prav tako bi bilo treba količino, za katero lahko zaprosi netradicionalni uvoznik, omejiti glede na obseg ali vrednost.

(11) Za namene razdelitve kvot je treba določiti rok, do katerega morajo uvozniki predložiti zahtevke za dovoljenje.

(12) Zaradi optimalne izrabe kvot morajo biti v zahtevkih za dovoljenje uvoza obutve na podlagi kvot, ki se nanašajo na več oznak KN, za vsako oznako KN navedene količine, za katere se vlaga zahtevek.

(13) Države članice morajo Komisijo obvestiti o prejetih zahtevkih za uvozna dovoljenja v skladu s postopkom, določenim v členu 8 Uredbe (ES) št. 520/94. Podatki o prejšnjih uvozih tradicionalnih uvoznikov morajo biti izraženi v enakih enotah kakor relevantna kvota.

(14) Ker sistem kvot preneha veljati 31. decembra 2004, se določi, da uvozna dovoljenja na podlagi prerazporeditev prenehajo veljati 31. decembra 2004.

(15) Ti ukrepi so v skladu z mnenjem Odbora za upravljanje kvot, ustanovljenim na podlagi člena 22 Uredbe (ES) št. 520/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba predpisuje posebne določbe za prerazporeditev deležev količinskih kvot iz leta 2003, navedenih v Uredbi Sveta (ES) št. 427/2003, ki niso bile porabljene v letu 2003, v letu 2004.

Količine, ki niso bile porabljene v kvotnem letu 2003, se prerazporedijo do obsega ali vrednosti, določenih v Prilogi I k tej uredbi.

Uredba (ES) št. 738/94 se uporablja ob upoštevanju posebnih določb te uredbe.

Člen 2

1. Količinske kvote iz člena 1 se razdelijo po metodi, ki temelji na upoštevanju tradicionalnih trgovinskih tokov iz člena 2(2)(a) Uredbe (ES) št. 520/94.

2. Deleža količinske kvote, rezervirana za tradicionalne uvoznike in za netradicionalne uvoznike, sta določena v Prilogi II k tej uredbi.

3. (a) Delež, rezerviran za netradicionalne uvoznike, se določi po metodi, ki temelji na dodelitvi v sorazmerju z zaprošenimi količinami; obseg, za katerega zaprosi posamezni uvoznik, ne sme biti večji, kakor je določeno v Prilogi III. Le uvozniki, ki lahko dokažejo, da so uvozili najmanj 80 % količine izdelka, za katerega jim je bilo izdano uvozno dovoljenje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2077/2002 [4], imajo pravico zaprositi za uvozno dovoljenje.

(b) Uvozniki, ki se štejejo za povezane osebe v smislu člena 143 Uredbe (EGS) št. 2454/93 [5], lahko za blago, ki ga navedejo v zahtevku, zaprosijo le z enotnim zahtevkom za dovoljenje za delež kvote, rezerviran za netradicionalne uvoznike. Poleg izjave, ki je potrebna v skladu s členom 3(2)(g) Uredbe (ES) št. 738/94, mora zahtevek za dovoljenje za kvoto za netradicionalne uvoznike vsebovati navedbo, da vlagatelj ni povezan z nobenim drugim subjektom, ki je zaprosil za zadevno netradicionalno kvotno postavko.

Člen 3

Zahtevki za uvozna dovoljenja se oddajo pri pristojnih organih, navedenih v Prilogi IV k tej uredbi, od dneva, ki sledi objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije do 10. marca 2004 do 15.00 po bruseljskem času.

Člen 4

1. Za namene razdelitve deleža posameznih kvot, rezerviranih za tradicionalne uvoznike, pomeni "tradicionalni" uvoznik uvoznika, ki lahko dokaže, da je uvažal blago v koledarskem letu 1998 ali 1999.

2. Dokazila iz člena 7 Uredbe (ES) št. 520/94 se nanašajo na sprostitev v prosti promet v koledarskem letu 1998 ali 1999, kakor navede uvoznik, izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih zajema kvota, za katero se oddaja zahtevek.

3. Namesto dokumentov iz prve alinee člena 7 Uredbe (ES) št. 520/94 lahko vlagatelji svojim zahtevkom za izdajo dovoljenja priložijo dokumente, ki so jih sestavili in potrdili pristojni državni organi na podlagi razpoložljivih carinskih podatkov, kot dokazilo o uvozu zadevnega izdelka v koledarskem letu 1998 ali 1999, ki so ga izvedli sami ali, kadar je primerno, subjekt, katerega dejavnosti so prevzeli.

Vlagatelji, ki že imajo uvozno dovoljenje, izdano za leto 2004 na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1956/2003 [6] ali na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 215/2004 [7] za izdelke, ki jih zajema zahtevek za dovoljenje, lahko priložijo kopijo prejšnjih dovoljenj in zahtevkov za dovoljenje. V tem primeru v zahtevku za dovoljenje navedejo skupno količino uvoza zadevnega izdelka v izbranem referenčnem obdobju.

Člen 5

Države članice obvestijo Komisijo najkasneje do 1. aprila 2004 do 10.00 po bruseljskem času o številu zahtevkov za uvozno dovoljenje in skupni količini, kadar gre za vloge tradicionalnih uvoznikov, pa tudi o obsegu prejšnjih uvozov, ki so jih tradicionalni uvozniki opravili v izbranem referenčnem obdobju iz člena 4(1) te uredbe.

Člen 6

Najpozneje v 30 dneh po prejemu vseh podatkov, potrebnih v skladu s členom 5, sprejme Komisija količinska merila, ki jih pristojni državni organi uporabljajo pri reševanju zahtevkov uvoznikov.

Člen 7

Uvozna dovoljenja veljajo do 31. decembra 2004.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 2004

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 66, 10.3.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 65, 8.3.2003, str. 1. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 1985/2003 (UL L 295, 13.11.2003, str. 43).

[3] UL L 87, 31.3.1994, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 983/96 (UL L 131, 1.6.1996, str. 47).

[4] UL L 319, 23.11.2002, str. 12.

[5] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[6] UL L 289, 7.11.2003, str. 10.

[7] UL L 36, 7.2.2004, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Količine za prerazporeditev

Poimenovanje proizvoda | Oznaka KN/HS | Prerazporejene količine |

Obutev, ki se uvršča v HS/KN oznako | ex640299 | 9720296 parov |

640351640359 | 1577200 parov |

ex640391ex640399 | 1966283 parov |

ex640411 | 4169083 parov |

64041910 | 10151135 parov |

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvršča v HS/KN oznako | 691110 | 10983 ton |

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvrščajo v HS/KN oznako | 691200 | 16565 ton |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Dodelitev kvot

Poimenovanje proizvoda | Oznaka KN/HS | Delež, rezerviran za tradicionalne uvoznike 75 % | Delež, rezerviran za netradicionalne uvoznike 25 % |

Obutev, ki se uvršča v HS/KN oznako | ex640299 | 7290222 parov | 2430074 parov |

640351640359 | 1182900 parov | 394300 parov |

ex640391ex640399 | 1474712 parov | 491571 parov |

ex640411 | 3126812 parov | 1042271 parov |

64041910 | 7613351 parov | 2537784 parov |

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvršča v HS/KN oznako | 691110 | 8237 ton | 2746 ton |

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvrščajo v HS/KN oznako | 691200 | 12424 ton | 4141 ton |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Največja količina, za katero lahko zaprosi posamezni netradicionalni uvoznik

Poimenovanje proizvoda | Oznaka KN/HS | Vnaprej določena največja količina |

Obutev, ki se uvršča v HS/KN oznako | ex640299 | 5000 parov |

640351640359 | 5000 parov |

ex640391ex640399 | 5000 parov |

ex640411 | 5000 parov |

64041910 | 5000 parov |

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvršča v HS/KN oznako | 691110 | 5 ton |

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki se uvrščajo v HS/KN oznako | 691200 | 5 ton |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Seznam pristojnih nacionalnih organov v državah članicah

1. BELGIQUE/BELGÏE

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du Potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60

B-1040 Brussel/Bruxelles

Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16

Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tlf. (45) 35 46 64 30

Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 619 69 08-0

Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

4. GREECE

Ministry of Economy & Finance

General Directorate of Policy Planning & Implementation

Directorate of International Economic Issues

1, Kornarou Street

GR-105-63 Athens

Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32

Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78

Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris

Cedex 09

Tél. (33) 155 07 46 69/95

Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 25 41

Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime degli scambi

Div. VII

Viale Boston 25

I-00144 Roma

Tel. (39-6) 599 32489/(39-6) 599 32487

Fax (39-6) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luksemburg

Tel. (352) 22 61 62

Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel. (43-1) 71 10 00

Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa

Largo do Terreiro do Trigo

P-1100 Lisboa

Tel. (351-21) 881 4263

Fax (351) -21881 4261

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen

Erottajankatu/Skillnadsgatan 2

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

P./Tel: (358-9) 6141

F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax (44-1642) 53 35 57

--------------------------------------------------