32004R0278Uradni list L 047 , 18/02/2004 str. 0022 - 0024


Uredba Komisije (ES) št. 278/2004

z dne 17. februarja 2004

o začasnem dovoljenju nove uporabe krmnega dodatka, ki je že dovoljen v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o krmnih dodatkih [1], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) 1756/2002 [2], in zlasti členov 3 in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS predvideva, da se ne sme dati v promet noben dodatek, če ni bilo izdano dovoljenje Skupnosti.

(2) Za dodatke iz dela II Priloge C k Direktivi 70/524/EGS, ki vključujejo encime, se lahko izda začasno dovoljenje nove uporabe že dovoljenega krmnega dodatka, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedeni direktivi, in če je z vidika rezultatov, ki so na voljo, utemeljeno predvidevati, da ima, če se uporabi v prehrani živali, enega od učinkov iz člena 2(a) navedene direktive. Tako začasno dovoljenje se lahko izda za obdobje, ki ni daljše od štirih let za krmne dodatke iz dela II Priloge C k navedeni direktivi.

(3) Uporaba pripravka encima endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), kakor je določeno v Prilogi, je bila za piščance za pitanje in za purane prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1636/1999 [3].

(4) V podporo vlogi za podaljšanje dovoljena za ta dodatek za kokoši nesnice so družbe proizvajalke predložile nove podatke.

(5) Proučitev vloge za dovoljenje, ki je bila predložena v zvezi z novo uporabo tega krmnega dodatka kaže, da so izpolnjeni pogoji za začasno dovoljenje, predvideni v Direktivi 70/524/EGS.

(6) Evropska agencija za varno hrano (Znanstveni odbor za krmne dodatke in proizvode ali snovi, uporabljene v krmi) je dala ugodno mnenje za ta dodatek glede njegove varnosti za kokoši nesnice pod pogoji, določenimi v Prilogi k tej uredbi.

(7) Zato bi bilo treba uporabo tega dodatka za kokoši nesnice začasno dovoliti za obdobje štirih let.

(8) Proučitev vloge kaže, da bi bilo treba zahtevati določene postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo temu dodatku, določenemu v Prilogi. Tako zaščito bi morala zagotavljati uporaba Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu [4], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta [5].

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino "Encimi", kakor je navedeno v Prilogi, je začasno dovoljen za uporabo kot dodatek v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 265, 3.10.2002, str. 1.

[3] UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

[4] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[5] UL L 284, 31.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Št. ali ES št.) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice |

Encimi |

37 | Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Subtilizin EC 3. 4.21.62 [Avicim 1300] | Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: –endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U/g– subtilizin: 800 U/g | Kokoši nesnice | – | endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 875 U subtilizin: 600 U | – – | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:–endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 875 U– subtilizin: 600 U.3.Za uporabo v krmnih mešanicah, ki npr. vsebujejo več kakor 65 % pšenice. | 18.2.2008 |

--------------------------------------------------