32004R0264Uradni list L 046 , 17/02/2004 str. 0012 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 264/2004

z dne 16. februarja 2004

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1503/96 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 glede uvoznih dajatev za riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž [1], in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 4a(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1503/96 [2] predvideva zmanjšanje uvozne dajatve za 250 evrov na tono v primeru riža basmati, kot je opredeljen v prilogi IV k tej uredbi, spremenjeni z Uredbo (ES) št. 2294/2003 in ki ga zajemata oznaki KN ex10062017 in 10062098.

(2) Indija in Pakistan sta obvestila Komisijo, da je bil čas, ki je bil na razpolago med objavo Uredbe (ES) št. 2294/2003 in njeno uporabo, prekratek, da bi odobrili potrdila o pristnosti za ves riž, za katerega so bile sklenjene pogodbe s trgovci Skupnosti pred dnem, ko so nove določbe začele veljati.

(3) Indijski in pakistanski organi so dali Komisiji uradno zagotovilo, da se pristnost in kakovostne zahteve, ki veljajo za riž basmati, uvožen v Skupnost in s poreklom iz Indije, ter riž basmati sort "Kernel Basmati" in "Super Basmati" s poreklom iz Pakistana, ki so ju potrdili pristojni organi države proizvajalke, lahko preverijo z analizami DNA, ki jo opravi država proizvajalka kot del ciljnih ali naključnih kontrol dejavnosti, kjer obstaja nevarnost goljufije.

(4) Da bi pristojnim organom držav članic omogočili sprejemanje potrdil o pristnosti, ki so jih že izdali indijski in pakistanski organi, ali tistih, o katerih ti organi trenutno presojajo glede količin riža basmati, za katerega so bile prodajne pogodbe sklenjene do 31. decembra 2003, mora biti za Uredbo (ES) št. 1503/1996 urejeno odstopanje za omejen čas in po določenih pogojih.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4a(1) Uredbe (ES) št. 1503/96 v času od 1. januarja 2004 do 31. marca 2004 lahko riž basmati s poreklom iz Indije in sorti riža "Kernel Basmati" in "Super Basmati" s poreklom iz Pakistana, zajeti v oznaki KN ex10062017 in 10062098 izkoristijo zmanjšanje uvozne dajatve za 250 evrov na tono pod pogojem, da:

(a) so bile prodajne pogodbe sklenjene med dobavitelji iz teh držav in trgovci Skupnosti do 31. decembra 2003;

(b) so bila potrdila o pristnosti za pogodbe iz (a) zgoraj izdana pred 31. decembrom 2003 ali bodo tako izdana najkasneje do 31. marca 2004.

2. Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1503/96 se ne uporablja za uvoz riža basmati, ki ga zajemajo potrdila iz odstavka 1(b), v času od 1. januarja 2004 do 31. marca 2004.

3. Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 4a(4) Uredbe (ES) št. 1503/96 se potrdilo o pristnosti, ki ga izdajo pristojni organi v državah izvoznicah riža basmati iz odstavka 1, sestavi v času od 1. januarja 2004 do 31. marca 2004 po vzorcu obrazca, priloženega tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27); razveljavljena je z Uredbo (ES) št. 1785/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 96) z začetkom veljave od dneva začetka uporabnosti te uredbe.

[2] UL L 189, 30.7.1996, str. 71. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2294/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 12).

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------