32004R0226Uradni list L 039 , 11/02/2004 str. 0001 - 0007


Uredba Sveta (ES) št. 226/2004

z dne 10. februarja 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 20. decembra 1996 sprejel Uredbo (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke [1]. Povpraševanje Skupnosti po teh izdelkih je treba zadovoljiti pod najugodnejšimi pogoji. Zato je treba za ustrezne količine odpreti nove tarifne kvote Skupnosti po znižani ali stopnji dajatve prosto, nekatere obstoječe tarifne kvote pa podaljšati, pri čemer se je treba izogibati vsakršnim motnjam na trgu teh izdelkov.

(2) Pri določenih avtonomnih tarifnih kvotah Skupnosti obseg kvote ne zadostuje za pokrivanje potreb industrije Skupnosti v tekočem kvotnem obdobju. Zato bi bilo treba povečati obseg kvot z veljavnostjo od 1. januarja 2003 ali 1. julija 2003, odvisno od datuma začetka teh kvot, s tem pa tudi predvideti takojšen začetek veljavnosti te uredbe.

(3) Ohranitev tarifne kvote Skupnosti v 2004 za nekatere izdelke, za katere so bile dajatve v letu 2003 opuščene, ni več v interesu Skupnosti. Take izdelke bi bilo zato treba odstraniti iz preglednice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2505/96.

(4) Zaradi velikega števila sprememb in zaradi večje jasnosti bi bilo treba Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2505/96 v celoti zamenjati.

(5) Uredbo (ES) št. 2505/96 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(6) Glede na gospodarsko pomembnost te uredbe se je treba zaradi nujnosti, ki izhaja iz točke I.3 protokola, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropske skupnosti, zanesti na vlogo nacionalnih parlamentov v Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se za kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2003 spremeni takole:

(a) zaporedna številka 09.2979: obseg tarifne kvote je določen na 800000 enot;

(b) zaporedna številka 09.2985: obseg tarifne kvote je določen na 600000 enot.

Člen 3

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se za kvotno obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003 spremeni takole:

Zaporedna številka 09.2935: obseg tarifne kvote je določen na 900000 ton.

Člen 4

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004, razen člena 2, ki se uporablja od 1. januarja 2003, in člena 3, ki se uporablja od 1. julija 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

C. McCreevy

[1] UL L 345, 31.12.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1078/2003 (UL L 156, 25.6.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Zaporedna št. | Oznaka KN | Oznaka TARIC | Poimenovanje | Obseg kvote | Dajatev v okviru kvote (%) | Kvotno obdobje |

09.2602 | ex29215119 | 10 | O-fenilendiamin | 1800 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2603 | ex29310095 | 15 | Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid | 2000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2604 | ex39053000 | 10 | Poli(vinilalkohol), delno acetaliran s 5-(4-azido-2-sulfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodaninom, natrijeva sol | 100 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2605 | ex38249099 | 78 | Kemična disperzija na osnovi srebra in paladija, ki se uporablja za premaze zaslonov in ki vsebuje največ 0,4 tež.% srebra in paladija (vsakega) | 80000 litrov | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2606 | ex38249099 | 79 | Disperzija silicijevega dioksida v vodi ("silica sol"), za uporabo kot polirno sredstvo v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 85422101 | 1200 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2607 | ex29225000 | 60 | Fezoterodin (INN) hidrogen | 30 kg | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2609 | ex28112200 | 20 | Amorfen silicijev dioksid za uporabo kot polirno sredstvo v proizvodnji izdelkov iz podštevilke 85422101 | 1000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2610 | ex29252000 | 20 | (Klorometilen)dimetilamonijev klorid | 100 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2611 | ex28261900 | 10 | Kalcijev fluorid z vsebnostjo aluminija, magnezija in natrija skupaj 0,25 mg/kg ali manj, v prahu | 55 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2612 | ex29215990 | 30 | 3,3'-diklorobenzidin dihidroklorid | 300 tonnes | 3,5 | 1.1.–31.12. |

09.2613 | ex29329970 | 40 | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenzilidene)-D-glucitol | 250 tonnes | 3,3 | 1.1.–31.12. |

09.2614 | ex70112000 | 85 | Steklena sprednja plošča z diagonalo med zunanjima vogaloma 91,8 (± 0,2) cm in s prevodnostjo svetlobe 78 (± 3) % pri referenčni debelini stekla 11,43 mm | 200000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2615 | ex29349990 | 70 | Ribonukleinska kislina | 110 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2616 | ex39100000 | 30 | Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2800 monomernih enot (± 100) | 1300 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2618 | ex29181980 | 40 | (R)-2-kloromandelna kislina | 100 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2619 | ex29349990 | 71 | 2-tienilacetonitril | 120 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2620 | ex85269190 | 10 | Komplet za sistem GPS s funkcijo za določanje položaja | 100000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2621 | ex38123080 | 50 | Hidrat karbonata aluminij-magnezij-cinkovega hidroksida, prevlečen s površinsko aktivno snovjo | 1800 tonnes | 0 | 1.1.–31.12 |

09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadijevi oksidi in hidroksidi, izključno za pridobivanje zlitin | 13000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2713 | | | Sladke češnje, namočene v alkoholu, s premerom največ 19,9 mm, brez koščic, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov | 2000 tonnes | | 1.1.–31.12. |

ex20086019 | 10 | —z vsebnostjo sladkorja več kakor 9 tež.%, | 10 |

ex20086039 | 11/19 | —z vsebnostjo sladkorja največ 9 tež.% | 10 |

09.2719 | | | Višnje (Prunus cerasus), namočene v alkoholu, s premerom največ 19,9 mm, brez koščic, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov | 2000 tonnes | | 1.1.–31.12. |

ex20086019 | 20 | —z vsebnostjo sladkorja več kakor 9 tež.%, | 10 |

ex20086039 | 20 | —z vsebnostjo sladkorja največ 9 tež.% | 10 |

09.2727 | ex39029090 | 93 | Sintetični poli-alfa olefin z viskoznostjo ne manj kot 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokov) pri 100 °C, izmerjeno po metodi ASTM D 445 | 10000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2799 | ex72024990 | 10 | Fero-krom, ki vsebuje 1,5 tež.% ali več, vendar ne več kakor 4 tež.% ogljika in največ 70 tež.% kroma | 50000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2809 | ex38029000 | 10 | Kislinsko aktiviran montmorilont, za proizvodnjo samokopirnega papirja | 10000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2829 | ex38249099 | 19 | Trdni ekstrakti ostankov, netopni v alifatskih topilih, dobljeni med ekstrakcijo lesnih smol, in ki ima naslednje značilnosti: vsebnost smolne kisline največ 30 tež.%;kislinsko število največ 110 intališče ne manj kakor 100 °C. | 1600 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromoklorometan | 450 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2841 | ex27129099 | 10 | Mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 80 tež.% ali več 1-alkenov z dolžino verige 20 in 22 ogljikovih atomov | 10000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2849 | ex07108069 | 10 | Gobe vrste Auricularia polytricha (surove ali kuhane v pari ali v vreli vodi), zamrznjene, za proizvodnjo pripravljenih jedi | 700 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2851 | ex29071200 | 10 | O-kreozol s čistočo najmanj 98,5 tež.% | 20000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2853 | ex29309070 | 35 | Glutation | 15 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2881 | ex39019090 | 92 | Klorosulfoniran polietilen | 6000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2882 | ex29089000 | 20 | 2,4-diklor-3-etil-6-nitrofenol, v prahu | 90 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2889 | 38051090 | — | Sulfatni terpentin | 20000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2902 | ex85401115 | 91 | Barvna katodna cev z ravnim zaslonom z razmerjem med širino in višino zaslona 4/3, diagonalo zaslona 59 cm ali več, vendar največ 61 cm in s polmerom ukrivljenosti 50 m ali več | 20000 enot | 7 | 1.1.– 30.6.2004 |

09.2904 | ex85401119 | 95 | Barvna katodna cev z ravnim zaslonom z razmerjem med širino in višino zaslona 4/3, diagonalo zaslona 79 cm ali več, vendar največ 81 cm in s polmerom ukrivljenosti 50 m ali več | 8500 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2913 | ex24011041 | 10 | Nepredelan tobak, narezan ali nenarezan na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto teže, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 24021000 | 6000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

ex24011049 | 10 |

ex24011050 | 10 |

ex24011070 | 10 |

ex24011090 | 10 |

ex24012041 | 10 |

ex24012049 | 10 |

ex24012050 | 10 |

ex24012070 | 10 |

ex24012090 | 10 |

09.2914 | ex38249099 | 26 | Vodna raztopina, ki vsebuje najmanj 40 tež.% suhega ekstrakta betaina in od 5 tež.% do 30 tež.% organskih ali anorganskih soli | 38000 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2917 | ex29309013 | 90 | Cistin | 600 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2918 | ex29109000 | 50 | 1,2-epoksibutan | 500 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2919 | ex87082990 | 10 | Zložljivi meh za proizvodnjo avtobusov-zglobnikov | 2600 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-diklorobenzen | 2600 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2935 | 38061010 | — | Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol) | 120000 tonnes | 0 | 1.1.–30.6. |

09.2935 | 38061010 | — | Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol) | 80000 tonnes | 0 | 1.7.-31.12. |

09.2945 | ex29400000 | 10 | D-ksiloza | 400 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2947 | ex39046990 | 95 | Poli(vinil) fluorid v prahu za pripravo barve ali laka za premazovanje kovin | 1300 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2950 | ex29055910 | 10 | 2-kloroetanol za proizvodnjo tekočih tioplastov iz tarifne podštevilke 40029990 | 6500 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 300 tonnes | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2957 | ex85079098 | 10 | Kovana cilindrična posoda za akumulator, iz nelegiranega jekla, prekrita z nikljem, s premerom najmanj 13 mm in največ 17 mm in z višino najmanj 27 mm in največ 70 mm | 70000000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2964 | ex55020080 | 20 | Pramen iz celuloznih filamentov, proizveden po postopku predenja v organskem topilu (Lyocell), za uporabo v papirni industriji | 1200 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2966 | ex28391900 | 20 | Kristalni dinatrijev disilikat, ki vsebuje: 59 tež.% ali več silicijevega dioksida in30 tež.% ali več dinatrijevega oksida | 2000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboksilni dianhidrid | 500 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2976 | ex84079010 | 10 | Štiritaktni bencinski motorji s prostornino valjev največ 250 cm3 za proizvodnjo vrtnih kosilnic iz tar. podšt. 843311 | 650000 enot | 0 | 1.7.2003– 30.6.2004 |

09.2979 | ex70112000 | 15 | Steklena sprednja plošča z diagonalo med zunanjima vogaloma 81,5 cm (± 0,2 cm) in s prevodnostjo svetlobe 80 % (± 3 %) pri referenčni debelini stekla 11,43 mm | 600000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2981 | ex84073390 | 10 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino valjev najmanj 300 cm3 in močjo najmanj 6 kW, vendar največ 15,5 kW, za proizvodnjo: samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tar. podš. 84331151;traktorjev iz tar. podš. 870190 11, katerih glavna funkcija je funkcija vrtne kosilnicealištiritaktnih kosilnic z motorjem prostornine valja 300 cm3 iz tar. podš. 84332010 | 210000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

ex84079080 | 10 |

ex84079090 | 10 |

09.2985 | ex85409100 | 33 | Ploščata maska dolžine 685,6 mm (± 0,2 mm) ali 687,2 mm (± 0,2 mm) in višine 406,9 mm (± 0,2 mm) ali 408,9 mm (± 0,2 mm), s širino rež na koncu središčne vertikalne osi 174 mikrometrov (± 8 mikrometrov) | 400000 enot | 0 | 1.1.– 31.12.2004 |

09.2986 | ex38249099 | 76 | Mešanica terciarnih aminov, ki vsebuje: 60 tež.% ali več dodecildimentilamina;20 tež.% ali več dimetil(tetradecil)amina in0,5 tež.% ali več heksadecildimetilamina | 14000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2992 | ex39023000 | 93 | Kopolimer propilena in butilena, ki vsebuje najmanj 60 tež.%, vendar največ 68 tež.% propilena in najmanj 32 tež.%, vendar največ 40 tež.% butilena, z viskoznostjo pri taljenju največ 3000 MPa pri 190 °C (določeno po metodi ASTM D 3236), za uporabo kot lepilo v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 481840 | 1000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2993 | ex39201028 | 93 | Polietilenska folija debeline več 23 μm, vendar največ 27 μm, teže več kot 32 g/m2, vendar največ 42 g/m2 in s prepustnostjo vodnih hlapov najmanj 900 g/m2 na dan | 120000000 m2 | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2995 | ex85369085 | 95 | Tipkovnice: s tipkami s plastjo iz silikona ali polikarbonata aliki so v celoti iz silikona ali polikarbonata, vključno s tipkami z napisom, za proizvodnjo ali popravilo prenosnih radijskih telefonov iz tar. podštevilke 85252091 | 20000000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

ex85389099 | 93 |

09.2998 | ex29242995 | 80 | 5'-kloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilid | 26 ton | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2999 | ex70112000 | 10 | Steklena sprednja plošča z diagonalo med zunanjima vogaloma 72,4 cm (± 0,2 cm) in s prevodnostjo svetlobe 80 % (± 3 %) pri referenčni debelini stekla 11,43 mm | 600000 enot | 0 | 1.1.–31.12. |

"

--------------------------------------------------