32004R0081Uradni list L 012 , 17/01/2004 str. 0040 - 0042


Uredba Komisije (ES) št. 81/2004

z dne 16. januarja 1998

o začetku javne prodaje vinskega alkohola za uporabo kot bioetanol v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino [1] in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov [2] določa med drugim podrobne predpise za prodajo zalog alkohola, pridobljenega z destilacijo, v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, ki ga skladiščijo intervencijske agencije.

(2) Javne prodaje vinskega alkohola za gorivo v Skupnosti bi morale biti urejene v skladu s členi 92 in 93 Uredbe (ES) št. 1623/2000 z namenom zmanjšanja zalog vinskega alkohola v Skupnosti in do neke mere zagotavljanja oskrbe podjetij, odobrenih v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Vinski alkohol s poreklom iz Skupnosti, skladiščen v državah članicah, sestoji iz količin, pridobljenih z destilacijo v skladu s členi 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino [3] ter v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(3) Po 1. januarju 1999 morajo biti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro [4] cenovne ponudbe in varščine izražene v evrih in plačila izvršena v evrih.

(4) Ker obstaja nevarnost goljufije z nadomeščanjem alkohola, je treba okrepiti preglede končne destinacije alkohola in omogočiti intervencijskim organom, da prosijo za pomoč mednarodne nadzorne organe in opravijo pregled prodanega alkohola z analizo nuklearne magnetne resonance.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Za štiri partije alkohola (referenčne številke 26/2003 ES, 27/2003 ES, 28/2003 ES in 29/2003 ES), ki vsebujejo 50000 hektolitrov, 100000 hektolitrov, 30000 hektolitrov in 30000 hektolitrov pri 100 vol %, se začne javna prodaja za uporabo za gorivo v okviru Skupnosti.

2. Zadevni alkohol je bil pridobljen z destilacijo v skladu s členom 35 Uredbe (EGS) št. 822/87 ter s členi 27 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in je skladiščen pri francoskih in italijanskih intervencijskih agencijah.

3. Lokacija in referenčne številke sodov, ki sestavljajo partije, količina alkohola v vsakem sodu, alkoholna stopnja in lastnosti alkohola so navedene v Prilogi k tej uredbi.

4. Partije se dodelijo podjetjem, odobrenim v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Člen 2

Vsa sporočila v zvezi z javno prodajo se pošljejo naslednjemu oddelku Skupnosti:

Commission of the European Communities

Directorate-General for Agriculture, Unit D.4

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049

Brussels

Faks (32-2) 295 92 52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

Člen 3

Javna prodaja se opravi v skladu s členi 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in členom 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 4

Cena alkohola za javno prodajo je 19 EUR na hektoliter alkohola pri 100 vol %.

Člen 5

Alkohol je treba odpremiti najpozneje v osmih mesecih po prejetju obvestila o odločitvi Komisije o dodelitvi prodaje.

Člen 6

Jamstvo za pravilno izvedbo je EUR 30 na hektoliter alkohola pri 100 vol %. Pred prevzemom alkohola in najpozneje do dneva izdaje naloga o odpremi podjetja, katerim so bile dodeljene partije, če ni predvideno stalno jamstvo, vložijo pri zadevni intervencijski agenciji jamstvo za pravilno izvedbo, da zagotovijo, da se zadevni alkohol uporabi kot bioetanol za gorivo.

Člen 7

Proti plačilu EUR 10 na liter in v roku 30 dni po objavi obvestila o javni prodaji lahko podjetja, odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, dobijo vzorce alkohola, ki ga zadevna intervencijska agencija daje v prodajo. Po preteku tega roka se vzorci lahko dobijo v skladu s členom 98(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1623/2000. Vzorci, ki se dostavljajo odobrenim podjetjem, znašajo največ pet litrov na sod.

Člen 8

Intervencijske agencije v državah članicah, v katerih se skladišči alkohol, ki se daje v prodajo, opravijo ustrezne preglede, da preverijo lastnosti alkohola pri končni uporabi. V ta namen lahko:

(a) smiselno uporabijo določbe člena 102 Uredbe (ES) št. 1623/2000;

(b) opravijo preglede vzorcev z uporabo analize nuklearne magnetne resonance, da se preverijo lastnosti alkohola pri končni uporabi.

Stroške nosijo podjetja, katerim se proda alkohol.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

[2] UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1710/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 98).

[3] UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1677/1999 (UL L 199, 30.7.1999, str. 8).

[4] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

JAVNA PRODAJA VINSKEGA ALKOHOLA ZA UPORABO KOT BIOETANOL V SKUPNOSTI

št. 26/2003 ES, 27/2003 ES, 28/2003 ES in 29/2003 ES

I. Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola, danega v prodajo

Država članica in številka partije | Lokacija | Številke sodov | Količina (hektolitri alkohola pri 100 vol. %) | Sklicevanje na uredbi (EGS št. 822/87 in (ES) št. 1493/1999 (členi) | Vrsta alkohola | Podjetja, odobrena po členu 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000 |

FRANCIJA št. partije 26/2003 ES | Onivins-Port-la-Nouvelle Avenue Adolphe-Turrel, BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle | 9 | 3 000 | 27 | surovi | Bioetanol Galicia SA |

1 | 46 810 | 27 | surovi |

1 | 190 | 35 | surovi |

Skupaj | | 50 000 | | |

FRANCIJA št. partije 27/2003 ES | Deulep-PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | A6 | 7 970 | 27 | surovi | Ecocarburantes españoles SA |

Onivins chez LBC-PSL F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | D1 | 85 950 | 27 | surovi |

D1B | 6 080 | 30 | surovi |

Skupaj | | 100 000 | | |

FRANCIJA št. partije 27/2003 ES | Deulep Boulevard Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard | 503 | 9 010 | 27 | surovi | Sekab (Svensk Etanolkemi AB) |

506 | 2 040 | 30 | surovi |

506 | 6 840 | 30 | surovi |

603 | 8 830 | 27 | surovi |

604 | 3 280 | 27 | surovi |

Skupaj | | 30 000 | | |

ITALIJA št. partije 29/2003 ES | Neri Srl-Faenza | | 21 412,11 | 27 | surovi | Altia Corporation |

| 2 113,69 | 30 | surovi |

CAVIRO S.c.a.r.l.-Faenza | | 6 474,20 | 27 | surovi |

Skupaj | | 30 000 | | |

II. Naslov francoske intervencijske agencije je:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastiere, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (Tel. (33-5) 57 55 20 00; Telex 57 20 25; Faks (33-5) 57 55 20 59).

III. Naslov italijanskega intervencijskega organa je:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (Tel (39) 06 49 49991; Telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; Faks (39) 06445 39 40/445 46 93).

--------------------------------------------------