32004R0060Úradný vestník L 009 , 15/01/2004 S. 0008 - 0012


Nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004

zo 14. januára 2004,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na prvý pododsek jeho článku 41,

keďže:

(1) Pravidlá týkajúce sa výrobných a obchodných opatrení pre trh s cukrom, ktoré sa Aktom o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len "akt o pristúpení") začlenili do nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru [1], sa budú uplatňovať od 1. mája 2004, čo je dva mesiace pred uplynutím hospodárskeho roku 2003/2004. Preto sú potrebné prechodné opatrenia, ktoré umožnia prejsť z výrobných a obchodných opatrení platných v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (ďalej len „ nové členské štáty“) k tým predpisom, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1260/2001.

(2) V hospodárskom roku 2003/2004 sa celá výroba cukru nových členských štátov vyrobila podľa vnútroštátnych opatrení a podstatné množstvá ich výroby dajú na odbyt do 1. mája 2004. V dôsledku toho by sa ustanovenia o cenách, medziodvetvových dohodách a samofinancovaní ustanovené v článkoch 2 až 6 a 10 až 21 nariadenia (ES) č. 1260/2001 nemali uplatňovať pred 1. júlom 2004. Neuplatňovanie opatrení o samofinancovaní a ustanovení o cenách za cukor vyrobený do 1. júla 2004 znamená, že opatrenia o náhradách za vývoz ustanovené v článkoch 27 až 31 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a opatrenia o intervencii a náhradách za výrobu ustanovené v článkoch 7, 8 a 9 uvedeného nariadenia by sa nemali uplatňovať do 1. júla 2004.

(3) V prípade izoglukózy je výroba ustálená a zodpovedá dopytu, a preto je potrebné stanoviť vhodný pomer základných množstiev izoglukózy stanovených pre nové členské štáty vyrábajúce izoglukózu, aby sa uľahčil prechod a aby sa zabezpečila rovnováha medzi výrobou a spotrebou v rozšírenom spoločenstve. Na účel zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s izoglukózou a cukrom by sa články 2 až 21 a 27 až 31 nariadenia (ES) č. 1260/2001 mali v nových členských štátoch uplatňovať na izoglukózu od 1. júla 2004.

(4) Akt o pristúpení stanovuje potrebu maximálnej zásoby pre podnik vyrábajúci cukor v Slovinsku vo výške 19585 ton. Aby sa zaručila zásoba uvedených podnikov so surovým cukrom na rafináciu v období od 1. mája do 30. júna 2004, mal by sa na toto obdobie určiť primeraný podiel potreby maximálnej zásoby.

(5) Existuje značné riziko narušenia trhov v sektore cukru výrobkami, ktoré sa do nových členských štátov dovezú zo špekulatívnych dôvodov pred ich pristúpením. Mali by sa preto prijať ustanovenia na uľahčenie prechodu, aby sa zabránilo takýmto špekulatívnym presunom vzhľadom na pristúpenie nových členských štátov. Na základe nariadenia (ES) č. 1972/2003 sa podobné ustanovenia už prijali, pokiaľ ide o obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, kvôli pristúpeniu Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska [2]. Aby sa mohli zobrať do úvahy osobitosti v sektore cukru, sú potrebné samostatné pravidlá.

(6) Kapitola 5 prílohy IV k Aktu o pristúpení predpokladá, že tovar, ktorý je ku dňu pristúpenia zaradený do rôznych druhov dočasných režimov, je oslobodený od cla pri prepustení do režimu voľného obehu, ak sú splnené určité podmienky. V sektore cukru existuje veľké riziko, že táto možnosť sa použije na špekulatívne účely. Okrem toho by sa prevádzkovatelia mohli vyhnúť povinnosti ustanovenej v tomto nariadení, aby stiahli z trhu na vlastné náklady množstvá nadbytočného cukru alebo izoglukózy určené príslušnými orgánmi nových členských štátov alebo aby zaplatili poplatky, ak nie je možné preukázať stiahnutie takýchto množstiev z trhu. Výrobky, ktoré predstavujú takéto riziko, by preto mali podliehať dovozných clám odo dňa zaradenia do režimu voľného obehu.

(7) Okrem toho by sa podľa Aktu o pristúpení mali množstvá zásob cukru alebo izoglukózy, ktoré prevyšujú obvykle prenesené zásoby, stiahnuť z trhu na náklady nových členských štátov. Komisia stanoví nadbytočné zásoby na základe vývoja obchodu, výroby a trendov spotreby v nových členských štátoch počas obdobia od 1. mája 2000 do 30. apríla 2004. Pri tomto postupe by sa okrem cukru a izoglukózy mali zobrať do úvahy aj iné výrobky s vysokým obsahom ekvivalentu cukru, pretože by tiež mohli byť predmetom možných špekulácií. Ak sa zistený nadbytok množstva cukru a izoglukózy nestiahne z trhu spoločenstva najneskôr do 30. apríla 2005, finančne zodpovedným za náležité množstvo sa stane príslušný nový členský štát. Čiastkou, ktorá sa vyúčtuje novému členskému štátu a ktorú musí zaplatiť do rozpočtu spoločenstva v prípade, že sa neodstránia nadbytočné zásoby, by mala byť najvyššia náhrada za vývoz platná počas obdobia od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005.

(8) Je v záujme tak spoločenstva, ako aj nových členských štátov, aby sa pokiaľ možno zabránilo nahromadeniu nadbytočných zásob a aby v každom prípade bolo možné zistiť takýchto prevádzkovateľov alebo jednotlivcov zapojených do veľkých špekulatívnych obchodných presunov. Na tento účel by nové členské štáty mali 1. mája 2004 mať k dispozícii systém, ktorý im umožní zistiť osoby zodpovedné za takýto vývoj.

(9) Aby bolo možné stanoviť nadbytočné zásoby a odstrániť zistené nadbytočné zásoby z trhu, mali by nové členské štáty poskytnúť Komisii najnovšie štatistiky o obchode, výrobe a spotrebe príslušných výrobkov, ako aj dôkaz o stiahnutí zistených nadbytočných zásob z trhu v rámci stanovenej lehoty.

(10) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Oddiel 1

PRECHODNÉ OPATRENIA VZHĽADOM NA PRISTÚPENIE

Článok 1

Uplatniteľnosť niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 1260/2001

Články 2 až 21 a 27 až 31 nariadenia (ES) č. 1260/2001 neplatia od 1. mája 2004 do 30. júna 2004 pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (ďalej len nové členské štáty).

Článok 2

Kvóty na izoglukózu

Základné množstvá izoglukózy A a B na obdobie od 1. mája 2004 do 30. júna 2004 sú pre nové členské štáty, ktoré vyrábajú izoglukózu, takéto:

| Základné množstvo A v tonách sušiny | Základné množstvo B v tonách sušiny |

Maďarsko | 21271 | 1667 |

Poľsko | 4152 | 312 |

Slovensko | 6254 | 837 |

Článok 3

Preferenčný dovoz trstinového cukru

Na účel pokrytia svojho dopytu, pokiaľ ide o rafinácie surového trstinového cukru počas obdobia od 1. mája 2004 do 30. júna 2004, má Slovinsko povolené počas tohto obdobia udeľovať povolenia pre "špeciálny preferečný cukor" v rámci limitu 3264 ton vyjadrených v ekvivalente bieleho cukru a podľa podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1159/2003 [3].

Oddiel 2

PRECHODNÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠPEKULÁCIÁM

Článok 4

Definície

Na účely tohto oddielu platia tieto definície:

1. "cukor" znamená:

a) repný cukor a trstinový cukor v pevnom stave patriaci pod číselný znak KN 1701;

b) cukrový sirup patriaci pod číselné znaky KN 17026095, 17029099 a 21069059;

c) inulínový sirup patriaci pod číselné znaky KN 17026080 a 17029080;

2. "izoglukóza" znamená výrobok patriaci pod číselné znaky KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 a 21069030;

3. "spracované výrobky" znamená výrobky, ktoré majú obsah pridaného cukru/ekvivalentu cukru vyšší ako 10 %, ktorý sa vyrobil spracovaním poľnohospodárskych výrobkov;

4. "fruktóza" znamená chemicky čistú fruktózu podľa číselného znaku KN 17025000.

Článok 5

Dočasný režim

1. Odlišne od kapitoly 5 prílohy IV k Aktu o pristúpení a od článkov 20 a 214 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [4] podliehajú výrobky patriace pod číselné znaky KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 a 2202, okrem tých, ktoré sú vymenované v článku 4 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1972/2003, dovoznej colnej sadzbe erga omnes vrátane akéhokoľvek dodatočného dovozného cla uplatniteľného v deň uvoľnenia do režimu voľného obehu, a to za predpokladu, že:

a) do 1. mája 2004 boli v spoločenstve alebo v niektorom novom členskom štáte vo svojom zložení zo dňa 30. apríla 2004 v režime voľného obehu a

b) 1. mája 2004:

i) sa nachádzajú v dočasnom uskladnení alebo

ii) patria pod jedno z colných spracovaní alebo jeden z colných režimov, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 15 písm. b) a v článku 4 ods. 16 písm. b) až písm. g) nariadenia (ES) č. 2913/92 v spoločenstve, alebo

iii) po podrobení vývozným formalitám sa prepravujú v rámci rozšíreného spoločenstva.

Prvý pododsek sa neuplatní na výrobky, s výnimkou rafinovaného cukru C z cukrovej repy, izoglukózového sirupu C a inulínového sirupu C, ktoré patria pod jednotlivé číselné znaky KN 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 a 17029080, vyvezené zo spoločenstva pätnástich krajín, ak dovozca preukáže, že v krajine vývozu sa nežiadali vývozné náhrady za tieto výrobky. Na žiadosť dovozcu vývozca zabezpečí, aby príslušný orgán na vývoznom vyhlásení potvrdil, že v krajine vývozu sa za výrobky nežiadala vývozná náhrada.

2. Odlišne od kapitoly 5 prílohy IV k Aktu o pristúpení a od článkov 20 a 214 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 výrobky patriace pod číselné znaky KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 a 2202 okrem tých, ktoré sú vymenované v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1972/2003, ktoré prichádzajú z tretích krajín, podliehajú dovoznému clu vrátane akéhokoľvek dodatkového dovozného cla uplatniteľného v deň uvoľnenia do režimu voľného obehu, a to za predpokladu, že:

a) dňa 1. mája 2004 sú v novom členskom štáte v režime aktívneho zošľachťovacieho styku uvedeného v článku 4 ods. 16 písm. d) alebo v režime dočasného použitia uvedeného v článku 4 ods. 16 písm. f) nariadenia (EHS) č. 2913/92;

b) sú prepustené do voľného obehu k 1. máju 2004 alebo po tomto dátume.

Článok 6

Nadmerné zásoby

1. Komisia určí pre každý nový členský štát najneskôr do 31. októbra 2004, v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001, množstvo cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov, izoglukózy a fruktózy, ktoré presahuje množstvo považované dňa 1. mája 2004 za bežnú zásobu prenášanú do nasledujúceho obdobia a ktoré musí byť odstránené z trhu na náklady nových členských štátov.

Na stanovenie tohto nadbytočného množstva sa zoberie do úvahy najmä vývoj počas roku, ktorý predchádza pristúpeniu, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pokiaľ ide o:

a) dovezené a vyvezené množstvá cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov, izoglukózy a fruktózy;

b) výrobu, spotrebu a zásoby cukru a izoglukózy;

c) okolnosti, za ktorých sa vytvorili zásoby.

2. Príslušné nové členské štáty zabezpečia, aby sa najneskôr do 30. apríla 2005 bez intervencie spoločenstva stiahlo z trhu množstvo cukru alebo izoglukózy, ktoré sa rovná nadbytočnému množstvu uvedenému v odseku 1:

a) vyvezením zo spoločenstva bez náhrady;

b) použitím v sektore palív;

c) denaturáciou na živočíšne krmivo bez finančnej podpory v súlade s ustanoveniami v hlavách III a IV nariadenia Komisie (EHS) č. 100/72 [5].

3. Na uplatňovanie odseku 2 majú príslušné orgány nových členských štátov 1. mája 2004 k dispozícii systém na identifikáciu obchodovaných alebo vyrobených nadbytočných množstiev cukru v nezmenenom stave alebo vo forme spracovaných výrobkov, izoglukózy a fruktózy na úrovni príslušných hlavných prevádzkovateľov. Základom tohto systému môže byť najmä sledovanie dovozu, finančný dohľad, podrobné kontroly zamerané na účty a fyzické zásoby prevádzkovateľov a môže zahŕňať také opatrenia, akým je zabezpečenie proti riziku. Systém identifikácie sa musí zakladať na posúdení rizika, ktoré zoberie do úvahy najmä tieto kritériá:

- druh aktivity príslušných prevádzkovateľov,

- kapacitu skladovacích zariadení,

- úroveň činností.

Nové členské štáty uplatnia tento systém, aby prinútili príslušných prevádzkovateľov k tomu, že na vlastné náklady stiahnu z trhu ekvivalentné množstvo cukru alebo izoglukózy z ich zistených jednotlivých nadmerných množstiev. Príslušní prevádzkovatelia musia novým členským štátom poskytnúť uspokojivý dôkaz o tom, že výrobky sa stiahli z trhu najneskôr do 30. apríla 2005.

Ak sa takýto dôkaz neposkytne, vyúčtuje nový členský štát čiastku, ktorá sa rovná príslušnému množstvu vynásobenému najvyššími dovoznými poplatkami uplatniteľnými na príslušný výrobok počas obdobia od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005 zvýšenú o 1,21 EUR/100 kg ekvivalentu bieleho cukru alebo sušiny.

Čiastka uvedená v treťom pododseku sa pripíše k dobru k národnému rozpočtu nového členského štátu.

4. Ak sa cukor alebo izoglukóza stiahnu z trhu v súlade s odsekom 2 písm. a), príslušní prevádzkovatelia poskytnú najneskôr do 31. júla 2005 dôkaz o vývoze tým, že predložia:

a) vývozné povolenie udelené v súlade s nariadeniami Komisie (ES) č. 1291/2000 [6] a (ES) č. 1464/95 [7];

b) príslušné doklady uvedené v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1291/2000 potrebné na uvoľnenie záruky.

Žiadosť o vývozné povolenie uvedená pod písmenom a) obsahuje v kolónke 20 tento údaj: "na vývoz podľa článku 6 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 60/2004".

Vývozné povolenie uvedené pod písmenom a) obsahuje v kolónke 22 tento údaj: „ na vývoz bez náhrady alebo odvodu … (množstvo, na ktoré bolo toto osvedčenie vydané) kg; osvedčenie platí iba v … (nový členský štát, ktorý ho vydal)“.

Vývozné povolenie uvedené pod písmenom a) platí od dátumu vystavenia až do 1. mája 2005.

Článok 7

Dôkaz o stiahnutí z trhu novými členskými štátmi

1. Nové členské štáty musia poskytnúť Komisii najneskôr do 31. júla 2005 dôkaz o tom, že nadbytočné množstvá uvedené v článku 6 ods. 1 sa stiahli z trhu v súlade s článkom 6 ods. 2 a bližšie uvedú, ktoré množstvá sa podľa ktorej metódy stiahli z trhu.

2. V prípade, že sa dôkaz o stiahnutí z trhu za časť nadbytočného množstva alebo za celé nadbytočné množstvo neposkytne v súlade s odsekom 1, vyúčtuje sa novému členskému štátu čiastka rovnajúca sa množstvu, ktoré nebolo stiahnuté z trhu, vynásobenému najvyššou náhradou za vývoz uplatniteľnou na biely cukor, ktorý patrí pod číselný znak KN 17019910, v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005. Táto čiastka sa pripíše k rozpočtu spoločenstva najneskôr do 30. novembra 2005 a vezme sa do úvahy pri vypočítaní produkčných odvodov v hospodárskom roku 2004/2005.

Článok 8

Kontrola

1. Nové členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uplatňovanie tohto oddielu a ustanovia najmä kontrolné postupy, ktoré sa ukazujú potrebnými na stiahnutie z trhu nadbytočných množstiev uvedených v článku 6 ods. 1.

2. Nové členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. júla 2004:

a) informácie o systéme zavedenom na identifikáciu nadbytočných množstiev uvedených v prvom pododseku článku 6 ods. 3;

b) množstvá cukru, izoglukózy, fruktózy a spracovaných výrobkov mesačne dovážaných a vyvážaných v období od 1. mája 2000 do 30. apríla 2004, oznámené jednotlivo pre dovozy a vývozy do spoločenstva v zložení ku dňu 30. apríla 2004, do nových členských štátov a do tretích krajín;

c) za obdobie od 1. mája 2000 do 30. apríla 2004 ročne vyrobené množstvá cukru a izoglukózy rozpísané v jednotlivých prípadoch podľa výroby kvótového cukru a nekvótového cukru a ročnej spotreby;

d) za obdobie od 1. mája 2000 do 1. mája 2004 zásoby cukru a izoglukózy v držbe každý rok k 1.máju.

Oddiel 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 s podmienkou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení.

[2] Ú. v. ES L 293, 11.11.2003, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 162, 1.7.2003, s. 25.

[4] Ú. v. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 12, 15.1.1972, s. 15.

[6] Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 144, 28.6.1995, s. 14.

--------------------------------------------------