32004R0021Úradný vestník L 005 , 09/01/2004 S. 0008 - 0017


Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004

zo 17. decembra 2003,

ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže:

(1) Podľa článku 3 odsek 1 písmeno c) smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, ktorá sa týka veterinárnych a zootechnických kontrol uplatniteľných na obchod v rámci spoločenstva s niektorými živými zvieratami a výrobkami s cieľom dokončenia vnútorného trhu [3], zvieratá na obchod v rámci spoločenstva sa musia identifikovať v súlade s požiadavkami pravidiel spoločenstva a musia byť registrované takým spôsobom, aby sa dal určiť pôvodný alebo prechodný chov, stredisko ako organizácia. Tieto identifikačné a registračné systémy sa mali rozšíriť na pohyb dobytka v rámci územia každého členského štátu do 1. januára 1993.

(2) Článok 14 smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú princípy riadenia organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [4], uvádza, že identifikácia a registrácia ustanovená v článku 3 odsek 1 písmeno c) smernice 90/425/EHS sa musí, s výnimkou prípadu zvierat na zabitie a registrovaných koňovitých, uskutočňovať po vykonaní veterinárnych kontrol.

(3) Pravidlá týkajúce sa identifikácie a registrácie oviec a kôz sú ustanovené predovšetkým v smernici 92/102/EHS [5]. Pokiaľ ide o ovce a kozy, skúsenosti a najmä kríza spôsobená slintačkou a krívačkou ukázali, že vykonávanie smernice 92/102/EHS nie je uspokojivé a treba ho zlepšiť. Preto je potrebné stanoviť prísnejšie a špecifické pravidlá, ako už boli stanovené pre hovädzí dobytok nariadením (ES) 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka [6].

(4) Vychádza to zo štruktúry právnych predpisov spoločenstva a najmä z nariadenia (ES) č. 1760/2000, že všeobecne používané poňatie držiteľov a chovov nezodpovedá veterinárnej alebo klinickej praxi. Rozsah týchto pojmov sa musí definovať presnejšie, aby sa poskytli zrozumiteľnejšie právne predpisy.

(5) Smernica 92/102/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby sa jasne uviedlo, že hovädzí dobytok je už vyňatý z jej rozsahu, a podobne z nej treba vyňať aj ovce a kozy.

(6) Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva [7] sa preto musí tiež zmeniť a doplniť, aby sa aktualizovali odkazy v danej smernici s ustanoveniami právnych predpisov spoločenstva ohľadne identifikácie príslušných druhov zvierat.

(7) V roku 1998 Komisia realizovala veľkoplošný projekt elektronickej identifikácie zvierat (IDEA) a jeho záverečná správa sa dokončila 30. apríla 2002. Projekt preukázal, že podstatné zlepšenie identifikačných systémov oviec a kôz sa musí dosiahnuť použitím elektronických identifikátorov pre tieto zvieratá za predpokladu, že sa splnia určité podmienky ohľadne sprievodných opatrení.

(8) Technológia pre elektronickú identifikáciu oviec a kôz sa rozvinula do štádia, kedy sa dá uplatniť. Až do vyvinutia realizačných opatrení potrebných na správne zavedenie systému elektronickej identifikácie v celom spoločenstve, musí sa brať do úvahy účinný identifikačný a registračný systém umožňujúci budúci rozvoj v oblasti realizácie elektronickej identifikácie v spoločenstve v celoplošnom rozsahu, a tento musí dovoliť individuálnu identifikáciu zvierat a chovu ich narodenia.

(9) Berúc do úvahy budúci rozvoj v oblasti elektronickej identifikácii oviec a kôz, a to najmä skúsenosti získané v tejto oblasti, Komisia musí predložiť Rade správu ohľadne možného uplatnenia elektronického identifikačného systému v celom rozsahu spoločenstva spolu s potrebnými návrhmi.

(10) Komisia, najmä v zmysle rokovaní vedených jej Spoločným výskumným strediskom, musí tiež poskytnúť podrobné technické návody, definície a postupy technických charakteristík identifikátorov a čítačiek, testovacie postupy, kritériá akceptácie a vzor certifikácie schválených skúšobných laboratórií, obstarávanie vhodných identifikátorov a čítačiek, aplikáciu identifikátorov, ich čítania a obnovy, kodifikáciu identifikátorov, všeobecný vecný register, dátový slovník a štandardy prenosu dát.

(11) V členských štátoch s relatívne malou populáciou oviec a kôz zavedenie elektronického identifikačného systému nemusí byť celkom odôvodnené, a preto bude racionálne umožniť takýmto členským štátom, aby vytvorenie takéhoto systému bolo voliteľné. Musí sa tiež uskutočniť zabezpečenie rýchleho postupu na prispôsobenie demografických limitných úrovní, pod ktorými môže byť voliteľné elektronická identifikácia.

(12) Aby sa umožnilo sledovať presuny oviec a kôz, zvieratá musia byť správne identifikované a a každé ich premiestnenie musí byť vysledovateľné.

(13) Je potrebné, aby držitelia zvierat udržiavali aktuálne informácie o zvieratách na ich chove. Minimálne požadované informácie sa musia stanoviť na úrovni spoločenstva.

(14) Každý členský štát musí založiť ústredný register pozostávajúci z aktuálneho zoznamu všetkých držiteľov zvierat spadajúcich pod toto nariadenie, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou na jeho území, a obsahujúci minimálne informácie stanovené na úrovni spoločenstva.

(15) Na účel rýchleho a presného vysledovania zvierat, každý členský štát musí vytvoriť počítačovú databázu, ktorá bude zaznamenávať všetky chovy na jeho území a presuny zvierat.

(16) Charakter prostriedkov identifikácie sa musí určiť na úrovni spoločenstva.

(17) Osoby zaoberajúce sa obchodom so zvieratami musia viesť záznamy o ich obchodoch a príslušný orgán musí mať prístup k týmto záznamom na požiadanie.

(18) Aby sa zabezpečilo, že toto nariadenie sa správne uplatňuje, je potrebné zabezpečiť rýchlu a účinnú výmenu údajov medzi členskými štátmi ohľadne prostriedkov identifikácie a súvisiacich dokumentov. S tým súvisiace ustanovenia spoločenstva boli prijaté nariadením Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spoluprácou medzi nimi a Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie práva pri colných a poľnohospodárskych záležitostiach [8] a smernicou Rady 86/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi nimi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania právnych predpisov o veterinárnych a zootechnických záležitostiach [9].

(19) S cieľom garantovania spoľahlivosti úprav zabezpečených v tomto nariadení je potrebné, aby členské štáty realizovali vhodné a primerané kontrolné opatrenia bez toho, aby to malo dopad na nariadenie Rady (ES, Euratomu) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [10].

(20) Aby sa zobral do úvahy systém založený týmto nariadením pre udelenie určitej pomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá schém priamej podpory podľa spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú určité schémy podpory pre farmárov [11], uvedené nariadenie sa musí primerane zmeniť a doplniť.

(21) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa musia prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí udelených Komisii [12],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Každý členský štát ustanoví systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie sa uplatní bez toho, aby to malo dopad na pravidlá spoločenstva, ktoré môžu byť ustanovené na eradikáciu chorôb alebo na účel kontroly, a bez toho, aby to malo dopad na smernicu 91/496/EHS a nariadenie (ES) č. 1782/2003.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) "zviera" znamená zviera druhu ovca alebo koza,

b) "chov" znamená každé zariadenie, stavbu alebo v prípade farmárčenia na voľnom priestranstve každé prostredie, v ktorom sa zvieratá držia, chovajú alebo sa s nimi manipuluje, či už stále alebo dočasne, s výnimkou veterinárnej praxe alebo kliniky,

c) "držiteľ" znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za zvieratá, hoci aj dočasne, s výnimkou veterinárnej praxe alebo kliniky,

d) "príslušný orgán" znamená ústredný orgán alebo orgány členského štátu, ktorý je zodpovedný alebo ktorému sa zverilo vykonávanie veterinárnych kontrol a vykonávanie tohto nariadenia, alebo v prípade monitorovania prémií orgán, ktorému sa zverilo vykonávanie nariadenia (ES) č. 1782/2003,

e) "obchod v rámci spoločenstva" znamená obchodovanie, ako sa definuje v článku 2 ods. 6 smernice 91/68/EHS [13].

Článok 3

1. Systém na identifikáciu a registráciu zvierat musí obsahovať tieto prvky:

a) prostriedky na identifikáciu každého zvieraťa,

b) aktualizované registre vedené v každom chove,

c) sprievodné doklady,

d) ústredný register alebo počítačovú databázu.

2. Komisia a príslušný orgán daného členského štátu musia mať prístup k všetkým informáciám spadajúcim pod toto nariadenie. Členské štáty a Komisia musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k týmto informáciám pre všetky strany, ktoré majú nejaký záujem, vrátane organizácií spotrebiteľov, ktoré uznáva členský štát, za podmienky, že sa splnia požiadavky ochrany dát a požiadavky dôvernosti predpísané vnútroštátnym právom.

Článok 4

1. Všetky zvieratá narodené v chove pred 9. júlom 2005 musia byť identifikované v súlade s odsekom 2 v rámci obdobia, ktoré určí členský štát od narodenia zvieraťa, a v každom prípade predtým, ako zviera opustí chov, na ktorom sa narodilo. Toto obdobie nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Na základe výnimky členský štát môže predĺžiť túto lehotu, ktorá však nesmie presiahnuť deväť mesiacov u zvierat chovaných v extenzívnych podmienkach alebo v podmienkach farmárčenia na voľnom priestranstve. Príslušný členský štát musí informovať Komisiu o udelenej výnimke. Ak je to potrebné, vykonávacie pravidlá môžu byť stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

2. a) Zvieratá sa musia identifikovať pomocou prvého prostriedku identifikácie, ktorý spĺňa požiadavky oddielov A.1 až A.3 prílohy,

b) pomocou druhého prostriedku identifikácie schváleného príslušným orgánom a vyhovujúceho technickým charakteristikám vymenovaným v oddiele A.4 prílohy.

c) Do termínu uvedeného v článku 9 odsek 3 môže byť však druhý prostriedok identifikácie nahradený systémom stanoveným v oddiele A.5 prílohy, s výnimkou prípadu zvierat zainteresovaných do obchodu v rámci spoločenstva.

d) Členské štáty, ktoré zavedú systém uvedený v bode c), musia požiadať Komisiu o jeho schválenie podľa postupu ustanoveného v článku 13 odsek (2). Na tento účel Komisia preskúma dokumentáciu predloženú členskými štátmi a vykoná audity potrebné na zhodnotenie systému. Ak sa tieto audity ukončili, Komisia do 90 dní od prijatia požiadavky na schválenie musí predložiť Stálemu výboru potravinového reťazca a zdravia zvierat správu spolu s návrhom vhodných opatrení.

3. U zvierat určených na zabitie pred dosiahnutím veku 12 mesiacov, ktoré nie sú určené na obchod v rámci spoločenstva ani na vývoz do tretích krajín, môže príslušný orgán schváliť identifikačnú metódu opísanú v oddiele A.7 prílohy ako alternatívu prostriedkov identifikácie spomenutých v odseku 2.

4. Každé zviera dovezené z tretej krajiny, ktoré sa podrobilo po 9. júli 2005 kontrolám stanoveným v smernici 91/496/EHS a ktoré zostáva na území spoločenstva, musí byť identifikované v súlade s odsekom 2 v chove určenia, kde sa uskutočňuje chov dobytka v priebehu obdobia určeného členským štátom, nie dlhšieho ako 14 dní po podrobení sa týmto kontrolám a v žiadnom prípade nie pred tým, ako opustí chov.

Pôvodná identifikácia založená v tretej krajine sa zaznamená do registra v chove ustanoveného v článku 5 spolu s identifikačným kódom, ktorý mu pridelil členský štát určenia.

Identifikácia ustanovená v odseku 1 však nie je potrebná u zvieraťa určeného na zabitie, ak sa zviera previezlo priamo z veterinárnej hraničnej inšpekčnej stanice na bitúnok nachádzajúci sa v členskom štáte, kde sa kontroly uvedené v prvom pododseku vykonali, a zviera je zabité do piatich pracovných dní po podstúpení týchto kontrol.

5. Každému zvieraťu pochádzajúcemu z iného členského štátu sa musí zachovať pôvodná identifikácia.

6. Žiadne prostriedky identifikácie nemožno odstrániť alebo nahradiť bez dovolenia príslušného orgánu. Ak sa prostriedok identifikácie stal nečitateľný alebo sa stratil, náhrada s takým istým kódom sa v súlade s týmto článkom vykoná tak rýchlo, ako je to možné. Okrem kódu a na rozlíšenie od neho, náhrada môže niesť značku s číslom verzie náhrady.

Príslušný orgán však môže dovoliť v rámci jeho kontroly náhradný prostriedok identifikácie, ktorý bude niesť iný kód, za podmienky, že cieľ vysledovateľnosti nie je ohrozený, a to najmä v prípade zvierat identifikovaných v súlade s odsekom 3.

7. Prostriedky identifikácie musia byť pridelené chovu, rozdelené a použité na zvieratách spôsobom určeným príslušným orgánom.

8. Členské štáty si vzájomne oznámia a oznámia aj Komisii vzor prostriedkov a metód identifikácie použitej na ich území.

9. Až do termínu uvedeného v článku 9 odsek 3, členské štáty, ktoré zaviedli elektronickú identifikáciu na dobrovoľnom základe v súlade s ustanoveniami oddiel A 4 a A.6 prílohy, zabezpečia, aby sa jednotlivé elektronické identifikačné číslo a charakteristiky použitých prostriedkov spomenuli v príslušnom osvedčení podľa smernice 91/68/EHS, ktoré sprevádza zainteresované zvieratá v obchode v rámci spoločenstva.

Článok 5

1. Každý držiteľ zvierat okrem dopravcov bude viesť aktualizovaný register obsahujúci aspoň informácie vymenované v oddiele B prílohy.

2. Členské štáty môžu od držiteľov požadovať zapisovanie ďalších informácií do registra uvedeného v odseku 1, popri tých, ktoré sú vymenované v oddiele B prílohy.

3. Register musí byť vo formáte schválenom príslušným orgánom, vedený v manuálnej alebo počítačovej forme a musí byť dostupný vždy v chove pre príslušný orgán na jeho požiadanie, a to počas minimálneho obdobia, ktoré určí príslušný orgán, ale ktoré nesmie byť kratšie ako tri roky.

4. Odlišne od odseku 1, register informácií vyžadovaných podľa oddielu B prílohy bude voliteľný pre každý členský štát, kde ústredná počítačová databáza už obsahuje tieto informácie a je prevádzkyschopná.

5. Každý držiteľ na požiadanie príslušného orgánu dodá všetky informácie týkajúce sa pôvodu, identifikácie, a ak je to vhodné, miesta určenia zvierat, ktoré držiteľ vlastnil, držal, prepravoval, umiestnil na trh alebo zabil za posledné tri roky.

6. Členské štáty si navzájom oznámia a oznámia aj Komisii vzor registra v chove, ktorý sa používa na ich území, a kde je to uplatniteľné, výnimku udelenú z ustanovení odseku 1.

Článok 6

1. Počnúc od 9. júla 2005 vždy, keď sa zviera presúva v rámci národného územia medzi dvomi samostatnými chovmi, musí byť sprevádzané sprievodným dokladom zakladajúcim sa na vzore vypracovanom príslušným orgánom, ktorý obsahuje aspoň minimálne informácie vymenované v oddiele C prílohy a je vyplnený držiteľom, ak to už neurobil príslušný orgán.

2. Členské štáty môžu uviesť ďalšie informácie naviac k tým, ktoré sú podľa oddielu C prílohy, v sprievodnom doklade uvedenom v odseku 1, alebo požadovať, aby sa takéto informácie uviedli.

3. Opatrovateľ v chove určenia musí uchovávať sprievodný doklad počas minimálnej lehoty, ktorú určí príslušný orgán, ale ktorá nemôže byť kratšia ako tri roky. Na požiadanie musí dodať príslušnému orgánu jeho kópiu.

4. Odlišne od odseku 1, sprievodný doklad bude voliteľný v každom členskom štáte, kde je prevádzkyschopná ústredná počítačová databáza obsahujúca aspoň informácie požadované v oddiele C prílohy s výnimkou držiteľovho podpisu.

5. Členské štáty si musia navzájom a aj Komisii oznámiť vzor sprievodného dokladu, ktorý sa používa na ich území, a kde je to uplatniteľné, výnimku udelenú z ustanovení odseku 4.

Článok 7

1. Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušný orgán mal ústredný register všetkých chovov vzťahujúci sa na držiteľov zvierat na ich území s výnimkou prepravcov.

2. Register musí obsahovať identifikačný kód chovu, alebo ak je oprávnený príslušným orgánom, identifikačný kód držiteľa iného ako prepravcu, záber držiteľa, druh produkcie (napr. mäso alebo mlieko) a držané druhy. Ak držiteľ chová zvieratá stále, musí robiť inventúru držaných zvierat v pravidelných intervaloch, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu, a to v každom prípade minimálne raz do roka.

3. Chov musí ostať v ústrednom registri dovtedy, kým sa nezaznamená stav chovu bez jediného zvieraťa, a to počas troch po sebe nasledujúcich rokov. S účinnosťou od 9. júla 2005 register musí byť zaradený do počítačovej databázy uvedenej v článku 8 odsek 1

Článok 8

1. Od 9. júla 2005 príslušný orgán každého členského štátu musí zostaviť počítačovú databázu v súlade s časťou D.1 prílohy.

2. Každý držiteľ zvierat, s výnimkou prepravcu, musí v rámci lehoty 30 dní týkajúcej sa údajov vzťahujúcich sa na držiteľa alebo chov a v rámci lehoty siedmich dní týkajúcej sa údajov vzťahujúcich sa na presuny zvierat, poskytnúť príslušnému orgánu:

a) údaje na zápis do ústredného registra a výsledok inventúry spomenutej v článku 7 odsek 2 a informáciu požadovanú na vytvorenie databázy uvedenej v odseku 1,

b) v členských štátoch uplatňujúcich výnimku uvedenú v článku 6 odsek 4, zakaždým, keď sa zviera premiestni, podrobnosti o premiestnení, ako sú stanovené v sprievodnom doklade uvedenom v článku 6.

3. Príslušný orgán každého členského štátu môže, ak si to želá, zostaviť počítačovú databázu obsahujúcu aspoň informácie uvedené v oddiele D.2 prílohy.

4. Členské štáty môžu do databázy uvedenej v odsekoch 1 a 3 uviesť ďalšie informácie okrem tých, ktoré sú vymenované v oddieloch D.1 a D.2 prílohy.

5. Počnúc od 1. januára 2008 databáza uvedená v odseku 3 je povinná.

Článok 9

1. Návody a postupy na vykonávanie elektronickej identifikácie musia byť prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

2. Rozhodnutia uvedené v odseku 1 musia byť prijaté, aby sa zlepšilo vykonávanie všeobecnej elektronickej identifikácie.

3. Počnúc od 1. januára 2008 elektronická identifikácia podľa návodov uvedených v odseku 1 a v súlade s príslušnými ustanoveniami oddielu A prílohy je povinná pre všetky zvieratá.

Členské štáty, v ktorých je celkový počet oviec a kôz 600000 alebo menej, však môžu urobiť aj voliteľnú elektronickú identifikáciu pre zvieratá, ktoré nie sú zapojené do obchodu v rámci spoločenstva.

Členské štáty, v ktorých je celkový počet kôz 160000 alebo menej, môžu urobiť takúto voliteľnú elektronickú identifikáciu pre kozy, ktoré nie sú zapojené do obchodu v rámci spoločenstva.

4. Do 30. júna 2006 musí Komisia predložiť Rade správu o vykonávaní elektronického identifikačného systému doplnenú o vhodné návrhy, o ktorých bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou a potvrdí alebo zmení, ak to bude potrebné, termín spomenutý v odseku 3 a zaktualizuje, ak bude potrebné, technické aspekty súvisiace s vykonávaním elektronickej identifikácie.

Článok 10

1. Doplnenia a zmeny prílohy a opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa musia prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2

Tieto opatrenia sa musia zaoberať najmä:

a) minimálnou úrovňou kontrol, ktoré sa majú uskutočňovať,

b) uplatňovaním administratívnych pokút,

c) potrebnými prechodnými ustanoveniami na počiatočné obdobie systému.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2 sa môžu aktualizovať tieto údaje:

a) konečné termíny na poskytnutie informácií uvedených v článku 8 odsek 2,

b) demografické limity na dobytok uvedený v druhom a treťom pododseku článku 9 odsek 3

Článok 11

1. Členské štáty sa musia informovať navzájom a Komisiu o identite príslušného orgánu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

2. Členské štáty musia zabezpečiť, aby každá osoba zodpovedná za identifikáciu a registráciu zvierat dostala inštrukcie a návod k príslušným ustanoveniam prílohy a aby urobila dostupnými primerané školenia.

Článok 12

1. Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia. Ustanovené kontroly nesmú mať dopad na žiadne kontroly, ktoré Komisia môže vykonať podľa článku 9 nariadenia (ES, Euratom) č. 2888/95.

2. Členské štáty musia stanoviť pravidlá týkajúce sa pokút za porušenie tohto nariadenia a musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že sa vykonajú. Ustanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

3. Odborníci z Komisie v súčinnosti s príslušnými orgánmi:

a) overia, či členské štáty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia,

b) ak je to potrebné, vykonajú kontroly na mieste, aby zabezpečili, že kontroly zabezpečené v odseku 1 sú vykonané v súlade s týmto nariadením.

4. Členský štát, na ktorého území sa uskutoční kontrola na mieste, musí poskytnúť odborníkom z Komisie súčinnosť, ktorú vyžadujú pri uskutočňovaní svojich úloh.

Výsledok vykonaných kontrol sa musí prerokovať s príslušným orgánom daného členského štátu predtým, ako sa vypracuje a nechá kolovať záverečné správa.

5. Ak Komisia považuje výsledok kontrol ako zdôvodnený, preskúma situáciu v rámci Stáleho výboru potravinového reťazca a zdravia zvierat uvedeného v článku 13 odsek 1. Komisia prijme potrebné rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2.

6. Komisia musí sledovať vývoj situácie. V zmysle tohto vývoja a v súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2 môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť rozhodnutia uvedené v odseku 5.

7. V súlade s postupom uvedeným v článku 13 odsek 2, ak to bude potrebné, sa prijmú podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku.

Článok 13

1. Komisii bude pomáhať Stály výbor potravinového reťazca a zdravia zvierat založený na základe nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady [14].

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 14

Nariadenie (EHS) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 18 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

"2. V prípade uplatnených článkov 67, 68, 69, 70 a 71 musí integrovaný systém zahŕňať systém na identifikáciu a registráciu zvierat zostavený na jednej strane v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka [15] a ktorý sa týka označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a na druhej strane s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz [16]."

2. v článku 25 odsek 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

"Tieto systémy, a to najmä systém identifikácie a registrácie zvierat stanovený v súlade so smernicou 92/102/EHS, nariadením (ES) č. 1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 21/2004, ktorými sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1782/2003, musia byť kompatibilné, v zmysle článku 26 tohto nariadenia, s integrovaným systémom."

3. Článok 115 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

"2. Potom, čo sa nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1782/2003, stane uplatniteľným, sa zviera musí identifikovať a zaregistrovať v súlade s týmito pravidlami, aby sa splnili podmienky na udelenie prémie na zviera."

4. Do oddielu A prílohy III sa pridáva tento bod 8a:

"8a | Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8), | Články 3, 4 a 5" |

Článok 15

Smernica 92/102/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 písm. a) sa nahrádza týmto textom:

"a) zviera znamená každé zviera druhu uvedeného v smernici 64/432/EHS [*] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64., iné ako hovädzí dobytok."

2. Článok 3 odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

"Členské štáty môžu byť oprávnené podľa postupu určeného v článku 18 smernice 90/425/EHS, aby vylúčili zo zoznamu v odseku 1 písmeno a) fyzické osoby, ktoré držia jediný kus ošípanej určenej na ich vlastnú potrebu alebo konzumáciu, alebo aby zobrali do úvahy určité okolnosti, pod podmienkou, že dané zviera sa pred premiestnením podrobí kontrolám stanoveným v tejto smernici."

3. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

- v prvom pododseku sa odstránia slová "hovädzí alebo",

- v druhom pododseku sa slová "každého pôrodu, smrti a premiestnenia" sa nahradí slovom "premiestnenia",

- štvrtý pododsek sa odstráni,

b) odsek 1 písmeno b) sa odstráni;

c) prvý pododsek odseku 3 písmeno b) sa nahradí týmto:

"každý držiteľ zvierat, ktoré sa majú premiestniť na trh alebo z trhu alebo do zberného strediska, poskytne dokument obsahujúci podrobnosti o príslušných zvieratách operátorovi na trhu alebo zbernému stredisku, ktorý je prechodným držiteľom zvierat."

4. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 2 sa odstráni.

b) odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

- v prvom pododseku sa odstránia slová "iný ako hovädzí dobytok",

- druhý pododsek sa nahrádza takto:

"Členské štáty môžu nezávisle od rozhodnutia ustanoveného v článku 10 tejto smernice a odlišne od druhého pododseku článku 3 odsek 1 písmeno c) smernice 90/425/EHS uplatniť svoje vnútroštátne systémy na všetky pohyby zvierat na ich území. Takéto systémy musia umožniť, aby sa identifikoval chov, z ktorého pochádzajú, a chov, na ktorom sa narodili. Členské štáty oznámia Komisii systém, ktorý zamýšľajú zaviesť na tento účel od 1. júla 1993 pre ošípané. V súlade s postupom určeným v článku 18 smernice 90/425 členský štát môže byť požiadaný o vykonanie zmien a doplnkov v jeho systéme, ak nespĺňa hore uvedenú požiadavku."

- štvrtý pododsek sa odstráni,

c) odsek 4 sa odstráni.

5. prvá a tretia zarážka článku 11 odsek 1 sa odstránia.

Článok 16

Článok 3 odsek 2 písmeno d) smernice 64/432/EHS sa nahrádza týmto textom:

"d) sa bude identifikovať v súlade s ustanoveniami smernice 92/102/EHS v prípade ošípaných a v súlade s ustanoveniami nariadenia 92/102 (ES) č. 1760/2000 v prípade hovädzieho dobytka"

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 14, 15 a 16 sa uplatnia s účinnosťou od 9. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko predložené 17. novembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. EÚ C 208, 3.9.2003, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/33/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 315, 19.11.2002, s. 14).

[4] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 96/43/ES (Ú. v. ES L 16, 22.1.1996, s. 3).

[5] Ú. v. ES L 355, 5.12. 1992, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením 1226/2002/ES (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 13).

[8] Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

[10] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 23.

[11] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[13] Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

[14] Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[16] Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Prostriedky identifikácie

1. Ušné značky sa musia aplikovať na miesto, na ktorom sú z diaľky ľahko viditeľné.

2. Ušné značky a ostatné prostriedky identifikácie musia mať tieto znaky:

- prvé znaky identifikujú členský štát chovu, kde sa zviera po prvý krát identifikovalo. Na tento účel sa musí používať dvojmiestne označenie písmenami alebo trojmiestne označenie číslicami tvoriace kód krajiny v súlade s ISO 3166,

- za kódom krajiny nasleduje individuálny znak, ktorý pozostáva z nie viac ako 13 číslic.

Okrem informácií stanovených v tomto odseku príslušné orgány členských štátov môžu schváliť čiarový kód a pridanie dodatočných informácií držiteľom za podmienky, že čitateľnosť identifikačného čísla sa negatívne neovplyvní.

3. Prvý prostriedok identifikácie uvedený v článku 4 odsek 2 písmeno a) musí pozostávať z ušnej značky schválenej príslušným orgánom, ktorá sa aplikuje na jedno ucho, a je vyrobená z materiálu, ktorý sa nerozkladá, odolná proti nedovoleným zásahom a ľahko čitateľná počas celého života zvieraťa a vyhotovená tak, aby zostala pripojená k zvieraťu bez toho, aby bola preň škodlivá. Ušná značka sa nesmie opätovne použiť a označenie ustanovené v bode 3 musí byť neodstrániteľné.

4. Druhý prostriedok identifikácie uvedený v článku 4 odsek 2 písmeno b) môže pozostávať:

- z ušnej značky s takými istými vlastnosťami ako sú opísané v bode 3,

alebo

- z tetovania, s výnimkou zvierat, ktoré sú predmetom obchodu v rámci spoločenstva,

alebo

- jedine v prípade kôz známka na spenke kopyta,

alebo

- elektronický transpondér v súlade s charakteristikami vymenovanými v bode 6.

5. Systém uvedený v článku 4 odsek 2 písmeno c) vyžaduje identifikáciu zvierat aj podľa chovu aj individuálne, stanovuje postup náhrady, ak sa prostriedok identifikácie stane nečitateľný alebo sa stratil, a to pod kontrolou príslušného orgánu bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo vysledovateľnosť medzi chovmi, ktorej cieľom je kontrola hromadného ochorenia zvierat a vysledovateľnosť premiestňovania zvierat v rámci vnútroštátneho územia, a to na ten istý účel.

6. Elektronický identifikátor musí vyhovovať týmto technickým charakteristikám:

- odčítavacie pasívne transpodéry používajúce technológiu HDX alebo FDX-B, ktoré spĺňajú normy ISO 11784 a 11785,

- elektronické identifikátory musia byť zrozumiteľné pre čítacie zariadenia spĺňajúce normu ISO 11785 a schopné čítania transpondérov HDX a FDX-B,

- vzdialenosť čítania u prenosnej čítačky musí byť minimálne 12 cm pre ušné značky a minimálne 20 cm pre bachorové bolusy a pri stacionárnych čítačkách musí byť minimálna vzdialenosť 50 cm pre ušné značky aj pre bachorové bolusy.

7. Identifikačná metóda uvedená v článku 4 odsek 3 je takáto:

- zvieratá sa identifikujú pomocou ušnej značky, ktorá je schválená príslušným orgánom, pričom značka sa aplikuje na ucho,

- ušná značka musí byť z materiálu, ktorý sa nerozkladá, odolná proti nedovoleným zásahom a ľahko čitateľná a vyhotovená tak, aby zostala pripojená k zvieraťu bez toho, aby bola preň škodlivá. Ušná značka sa nesmie opätovne použiť a musí niesť iba nezmazateľné označenie,

- ušná značka musí obsahovať aspoň dvojmiestny písmenový kód krajiny a identifikačný kód chovu narodenia.

Členské štáty používajúce túto metódu musia informovať Komisiu a členské štáty v rámci výboru uvedeného v článku 13 odsek 1. Ak zvieratá identifikované v súlade s týmto bodom sa držia po dosiahnutí veku 12 mesiacov alebo sú určené na obchod v rámci spoločenstva alebo na vývoz do tretích krajín, musia sa identifikovať v súlade s bodmi 1 až 4.

B. Register v chove

Register v chove musí obsahovať aspoň tieto informácie:

1. počnúc 1. júlom 2005

- identifikačný kód chovu,

- adresu chovu a zemepisné súradnice alebo identické označenie zemepisnej polohy majetku,

- typ produkcie,

- výsledok poslednej inventúry uvedenej v článku 7 a dátum, kedy sa uskutočnila,

- názov a adresu držiteľa,

- v prípade zvierat opúšťajúcich chov, názov prepravcu, registračné číslo časti dopravného prostriedku vezúceho zvieratá, identifikačný kód alebo názov a adresu chovu určenia, alebo v prípade zvierat premiestňovaných na bitúnok, identifikačný kód a názov a adresa bitúnku a dátum odchodu, alebo duplikát alebo overenú kópiu sprievodného dokladu uvedeného v článku 6,

- v prípade zvierat prichádzajúcich do chovu, identifikačný kód chovu, z ktorého sa zviera previezlo a dátum príchodu,

- informáciu o výmene značiek alebo elektronických zariadení.

2. Od termínu určeného podľa článku 9 odsek 3 u každého zvieraťa narodeného po tomto termíne tieto aktualizované informácie:

- identifikačný kód zvieraťa,

- rok narodenia a dátum identifikácie,

- mesiac a rok uhynutia zvieraťa v chove,

- pôvod, a ak je známy, aj genotyp.

U zvierat identifikovaných v súlade s bodom 7 oddielu A sa však informácie uvedené v bode 2 uvedeného oddielu musia zabezpečiť pre každú skupinu zvierat, ktorá má rovnakú identifikáciu, a musí obsahovať počet zvierat.

3. Meno a podpis predstaviteľa príslušného orgánu, ktorý skontroloval register a dátum, kedy sa kontrola vykonala.

C. Sprievodný doklad

1. Sprievodný doklad musí byť vyplnený držiteľom na základe vzoru, ktorý vypracuje príslušný orgán a musí obsahovať aspoň tieto informácie:

- identifikačný kód chovu,

- názov a adresu držiteľa,

- celkový počet zvierat, ktoré sa premiestňujú,

- identifikačný kód chovu určenia alebo ďalšieho držiteľa zvierat alebo, ak sa zvieratá presúvajú na bitúnok, identifikačný kód alebo názov a miesto bitúnku, alebo v prípade sezónneho presunu dobytka miesto určenia,

- údaje týkajúce sa dopravných prostriedkov a prepravcu, vrátane čísla povolenia prepravcu,

- dátum odchodu,

- podpis držiteľa.

2. S účinnosťou od termínu určeného podľa článku 9 odsek 3, u zvierat identifikovaných v súlade s oddielom A body 1 až 6, okrem informácií vyššie spomenutých v odseku 1, musí sprievodný doklad obsahovať individuálny identifikačný kódy každého zvieraťa.

D. Počítačová databáza

1. Počítačová databáza musí obsahovať aspoň tieto informácie pre každý chov:

- identifikačný kód chovu,

- adresu chovu a zemepisné súradnice alebo identické označenie zemepisnej polohy chovu,

- názov, adresu a záber držiteľa,

- druhy zvierat,

- typ produkcie;

- výsledky inventúry zvierat spomenutej v článku 7, odsek 2 a dátum, kedy sa inventúra uskutočnila,

- oblasť údajov vyhradených pre príslušný orgán, kam môže zadať informácie o zdraví zvierat – napr. obmedzenia pohybu, štatút alebo iné relevantné informácie v kontexte s programom spoločenstva alebo s národným programom.

2. V súlade s článkom 8 musí v databáze existovať zápis pre každý jednotlivý pohyb zvierat. Zápis musí obsahovať aspoň tieto informácie:

- počet zvierat, ktoré sa premiestňujú,

- identifikačný kód chovu odchodu,

- dátum odchodu,

- identifikačný kód chovu príchodu,

- dátum príchodu,

--------------------------------------------------