14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/23


SMERNICA KOMISIE 2004/112/ES

z 13. decembra 2004,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (1), a najmä na jej článok 9a,

keďže:

(1)

Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (2) stanovuje jednotné pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru v Spoločenstve.

(2)

Prílohy k smernici Rady 95/50/ES sa týkajú príloh k smernici 94/55/ES. Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku príloh k smernici 94/55/ES môže mať vplyv na prílohy k smernici 95/50/ES.

(3)

S cieľom zohľadniť smernicu Komisie 2003/28/ES zo 7. apríla 2003, ktorou sa prispôsobuje po štvrtýkrát technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou by sa mali zmeniť a doplniť prílohy k smernici 95/50/ES.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru zriadeného smernicou 94/55/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 95/50/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

Prílohy I, II a III sa nahrádzajú prílohami I, II a III k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr jeden rok po jej uverejnení. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

Jacques BARROT

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/ES (Ú. v. ES L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/28/ES (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 45).


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

PORUŠENIA

Na účely tejto smernice poskytuje neúplný zoznam rozdelený do troch rizikových kategórií (Kategória I je najzávažnejšia) pokyny o tom, čo sa považuje za porušenie.

Určenie príslušnej rizikovej kategórie musí brať do úvahy príslušné okolnosti a závisí na zvážení konajúceho orgánu/úradníka na mieste.

Nedostatky, ktoré nie sú uvedené v rizikových kategóriách, sa klasifikujú podľa popisov týchto kategórií.

V prípade niekoľkých porušení na jednu dopravnú jednotku sa na podanie správy (príloha III k tejto smernici) použije len najzávažnejšia riziková kategória (ako je uvedené pod položkou 39 v prílohe I k tejto smernici).

1.   Riziková kategória I

Ak nedodržanie príslušných ADR ustanovení predstavuje vysoké riziko úmrtia, závažné poranenie osoby alebo významné poškodenie životného prostredia, takéto nedodržania vedú obyčajne k prijatiu okamžitých a príslušných opatrení, ako je odstavenie vozidla.

Patria sem:

1.

Zakázaná preprava nebezpečného nákladu

2.

Unikanie nebezpečných látok

3.

Preprava zakázaným spôsobom alebo nevhodnými dopravnými prostriedkami

4.

Preprava voľne uloženého tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

5.

Preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o povolení

6.

Vozidlo, ktoré nespĺňa normy o povolení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo (v opačnom prípade patrí do rizikovej kategórie II)

7.

Použitie neschválených obalov

8.

Obaly, ktoré nespĺňajú príslušné pokyny o balení

9.

Neboli dodržané osobitné ustanovenia pre zmiešané obaly

10.

Neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu

11.

Neboli dodržané pravidlá o obaloch zmiešaného nákladu

12.

Neboli dodržané povolené miery naplnenia nádrží alebo obalov

13.

Neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke

14.

Preprava nebezpečného tovaru bez označenia jeho prítomnosti (napr. doklady, označenie a štítky na obaloch, označenie a štítky na vozidle …)

15.

Preprava bez označenia a štítkov na vozidle

16.

Chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie rizikovej kategórie I (napr. OSN číslo, správny názov dodávky, skupina obalov …)

17.

Vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom výcviku

18.

Použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja

19.

Nedodržanie zákazu fajčenia.

2.   Riziková kategória II

Ak nedodržanie príslušných ADR ustanovení predstavuje riziko poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia, takéto nedodržania vedú obyčajne k prijatiu príslušných nápravných opatrení, ako je požiadavka nápravy na mieste kontroly, ak je to možné a vhodné, ale najneskôr po dokončení príslušnej prepravy.

Patria sem:

1.

dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu/návesu

2.

vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo

3.

vozidlo nie je vybavené funkčným(-i) hasiacim(-i) prístrojom(-i) podľa požiadaviek; hasiaci prístroj sa pokladá za funkčný, ak chýba len predpísaná pečať a/alebo značenie doby platnosti; toto však neplatí, ak je hasiaci prístroj viditeľne nefunkčný napr. tlakomer ukazuje 0

4.

vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek ADR alebo písomných pokynov

5.

nie sú dodržané údaje o testoch a kontrole a o dobe platnosti obalov, IBC alebo veľkých obaloch

6.

prepravujú sa balenia s poškodeným obalom, IBC alebo veľké obaly, alebo prázdne nevyčistené obaly

7.

preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

8.

nádrže/cisterny (vrátane prázdnych a nevyčistených) nie sú správne zatvorené

9.

preprava kombinovaného balenia s vonkajším obalom, ktorý nie je správne zatvorený

10.

nesprávne nálepky, označenie alebo štítky

11.

neexistujú žiadne písomné pokyny v súlade s ADR, alebo sa písomné pokyny týkajú prepravovaného tovaru

12.

vozidlo nie je vhodne kontrolované alebo zaparkované.

3.   Riziková kategória III

Ak nedodržanie príslušných ustanovení vedie k nízkemu riziku poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia a prípadne, ak nie je potrebné previesť príslušné nápravné opatrenia na mieste, je možné ich prijať neskôr v podniku dopravcu.

Patria sem:

1.

veľkosť štítkov alebo nálepiek alebo veľkosť písmen, čísel alebo symbolov, ktoré nezodpovedá nariadeniam

2.

informácia v prepravnej dokumentácii okrem rizikovej kategórie I bod 16 nie je k dispozícii

3.

osvedčenie o výcviku nie je vo vozidle, ale existuje dôkaz o tom, že ho vodič má.


PRÍLOHA III

VZOR NORMALIZOVANÉHO FORMULÁRA SPRÁVY O PORUŠENIACH A POKUTÁCH, URČENEJ KOMISII

Image