31.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/38


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES

z 15. decembra 2004

o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Efektívne, transparentné a integrované trhy s cennými papiermi prispievajú ku skutočne jednotnému trhu v Spoločenstve a podporujú rast a tvorbu pracovných príležitostí lepšou alokáciou kapitálu a znižovaním nákladov. Zverejňovanie presných, úplných a včasných informácií o emitentoch cenných papierov buduje trvalú dôveru investorov a umožňuje informované hodnotenie ich podnikateľských výsledkov a aktív. Toto zvyšuje ochranu investorov, ako aj efektívnosť trhu.

(2)

Preto by emitenti cenných papierov mali zabezpečiť vhodnú transparentnosť vo vzťahu k investorom pomocou pravidelného toku informácií. Z rovnakého dôvodu by akcionári alebo fyzické či právnické osoby držiace hlasovacie práva alebo finančné nástroje, z ktorých vyplýva nárok na nadobudnutie súčasných akcií s hlasovacími právami, mali emitentov tiež informovať o akvizícii či iných zmenách významných podielov v spoločnostiach tak, aby tieto subjekty boli schopné informovať priebežne verejnosť.

(3)

Oznámenie Komisie z 11. mája 1999 s názvom „Vykonávanie rámca pre finančné trhy: akčný plán“ stanovuje rad krokov, ktoré sú potrebné na dokončenie jednotného trhu finančných služieb. Európska rada na zasadaní v Lisabone v marci 2000 vyzýva na vykonanie tohto akčného plánu do roku 2005. Akčný plán zdôrazňuje potrebu vypracovať smernicu zlepšujúcu požiadavky na transparentnosť. Túto potrebu potvrdila Európska rada na zasadaní v Barcelone v marci 2002.

(4)

Táto smernica by mala byť kompatibilná s úlohami a povinnosťami, ktoré Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) a centrálnym bankám členských štátov ukladá zmluva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; v tomto ohľade vyžadujú osobitnú pozornosť centrálne banky členských štátov, ktorých akcie sú v súčasnej dobe prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby bolo zaručené sledovanie prvoradých cieľov práva Spoločenstva.

(5)

Väčšia harmonizácia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov o pravidelných a priebežných požiadavkách na informácie o emitentoch cenných papierov by mala viesť k vysokej úrovni ochrany investorov v celom Spoločenstve. Táto smernica však neovplyvňuje platné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa podielových listov vydaných podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu alebo podielových listov nadobudnutých či prevedených v takýchto podnikoch.

(6)

Dohľad nad emitentom akcií alebo dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR by na účely tejto smernice najlepšie vykonával členský štát, v ktorom má emitent sídlo. V tomto ohľade je nevyhnutné zabezpečiť konzistentnosť so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (4). V tom istom duchu by sa mala zaviesť určitá pružnosť umožňujúca emitentom z tretích krajín a spoločnostiam zo Spoločenstva vydávajúcim iba cenné papiere iné ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, voľbu ich domovského členského štátu.

(7)

Vysoká úroveň ochrany investorov v celom Spoločenstve by umožnila odstraňovanie prekážok pri prijímaní cenných papierov na regulované trhy nachádzajúce sa alebo pôsobiace v rámci členského štátu. Iným členským štátom než domovskému členskému štátu by už viac nemalo byť dovolené obmedziť prijatie cenných papierov na ich regulované trhy uvalením prísnejších nárokov na pravidelné a priebežné požiadavky na informácie o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

(8)

Odstránenie prekážok na základe zásady domovského členského štátu podľa tejto smernice by nemalo ovplyvniť oblasti, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, ako napríklad práva akcionárov zasahovať do riadenia emitenta. Rovnako by nemalo byť ovplyvnené právo domovského členského štátu požadovať, aby emitent navyše zverejnil všetky regulované informácie alebo ich časti prostredníctvom dennej tlače.

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (5) už pripravilo cestu na zbližovanie noriem finančného vykazovania v celom Spoločenstve pre emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorí sú povinní spracovávať konsolidované účtovné závierky. Preto sa už stanovil špecifický režim pre emitentov cenných papierov presahujúci všeobecný režim pre všetky spoločnosti, stanovený v smerniciach o práve obchodných spoločností. Táto smernica buduje na základe tohto prístupu so zreteľom na ročné a predbežné finančné vykazovanie, vrátane zásady poskytovania pravdivého a verného obrazu aktív a pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Výťah finančných správ ako súčasť polročnej finančnej správy rovnako predstavuje dostatočný základ na poskytnutie pravdivého a verného obrazu prvých šiestich mesiacov finančného roku emitenta.

(10)

Ročná finančná správa by mala poskytnúť informácie za roky od prijatia cenných papierov emitenta na regulovaný trh. Lepšia porovnateľnosť ročných finančných správ môže investorom na trhoch s cennými papiermi slúžiť iba vtedy, ak si môžu byť istí, že tieto informácie budú zverejnené v určitej lehote po skončení finančného roka. Pokiaľ ide o dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pred 1. januárom 2005 a vydané emitentmi založenými v tretích krajinách, môže domovský členský štát za určitých podmienok emitentom povoliť, aby nevypracovávali ročné finančné správy podľa noriem požadovaných touto smernicou.

(11)

Táto smernica zavedie podrobnejšie polročné finančné správy pre emitentov akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. To by malo investorom umožniť vyhodnotenie situácie emitenta na základe lepších informácií.

(12)

Domovský členský štát môže stanoviť výnimky z polročného vykazovania emitentov dlhových cenných papierov v prípade:

úverových inštitúcií, ktoré konajú ako drobní emitenti dlhových cenných papierov, alebo

emitentov už existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom alebo jedným z jeho regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo

počas prechodného obdobia desiatich rokov iba pre tie dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pred 1. januárom 2005, ktoré môžu nakupovať iba kvalifikovaní investori. Ak domovský členský štát takúto výnimku udelí, nemožno ju rozšíriť na žiadne dlhové cenné papiere následne prijaté na regulovaný trh po uvedenom dátume.

(13)

Európsky parlament a Rada vítajú záväzok Komisie rýchlo zvážiť zvýšenie transparentnosti postupov na odmeňovanie, celkových vyplatených odmien vrátane všetkých podmienených alebo odložených odmien a naturálnych výhod poskytnutých každému členovi správnych, riadiacich či dozorných orgánov podľa jej akčného plánu o „Modernizácii práva obchodných spoločností a zlepšení riadenia spoločností v Európskej únii“ z 21. mája 2003 a zámer Komisie vypracovať v blízkej budúcnosti na túto tému odporúčanie.

(14)

Domovský členský štát by mal viesť emitentov, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorých hlavná činnosť spočíva v ťažobnom priemysle, k tomu, aby vo svojej ročnej finančnej správe zverejňovali platby vládam. Domovský členský štát by mal podporovať aj zvyšovanie transparentnosti týchto platieb v rámci stanovenom na rôznych medzinárodných finančných fórach.

(15)

Táto smernica tiež ustanoví povinné polročné vykazovanie pre emitentov vydávajúcich výhradne dlhové cenné papiere na regulovaných trhoch. Výnimky by sa mali udeľovať iba pre veľkoobchodné trhy na základe jednotkovej menovitej hodnoty vo výške najmenej 50 000 EUR, tak ako podľa smernice 2003/71/ES. Ak sú dlhové cenné papiere vydané v inej mene, výnimky by mali byť možné iba v prípade, že jednotková menovitá hodnota v tejto mene sa k dátumu emisie rovná najmenej 50 000 EUR.

(16)

Včasnejšie a spoľahlivejšie informácie o výsledku činnosti emitenta akcií počas finančného roka vyžadujú aj vyššiu frekvenciu priebežných informácií. Preto by sa mala zaviesť požiadavka na zverejňovanie predbežného vyhlásenia vedenia v prvých šiestich mesiacoch finančného roka a druhého predbežného vyhlásenia vedenia v druhých šiestich mesiacoch. Emitenti akcií, ktorí už zverejňujú štvrťročné finančné správy, by nemali byť povinní zverejňovať predbežné vyhlásenia vedenia.

(17)

Pre emitentov, ich správne, riadiace alebo dozorné orgány či osoby zodpovedné v rámci emitenta by mali platiť vhodné pravidlá zodpovednosti, ktoré stanoví každý členský štát podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty by nemali byť obmedzené pri určovaní rozsahu tejto zodpovednosti.

(18)

Verejnosť by mala byť informovaná o zmenách významných podielov v emitentoch, ktorých akcie sú obchodované na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci Spoločenstva. Tieto informácie by mali umožniť investorom nadobúdanie či prevod akcií pri plnej znalosti zmien v hlasovacej štruktúre; rovnako by mali zvýšiť účinnú kontrolu nad emitentmi akcií a celkovú transparentnosť trhu vzhľadom na významné pohyby kapitálu. Za určitých okolností by sa mali poskytovať informácie o akciách alebo finančných nástrojoch určených v článku 13, zložených ako zábezpeka.

(19)

Článok 9 a článok 10 písm. c) by sa nemali uplatňovať na akcie poskytované členmi alebo členom ESCB pri výkone ich funkcií menových orgánov za predpokladu, že hlasovacie práva spojené s týmito akciami nie sú vykonávané; termín „krátke obdobie“ v článku 11 by sa mal chápať s ohľadom na úverové operácie vykonávané v súlade so zmluvou a právnymi predpismi Európskej centrálnej banky (ECB), najmä usmerneniami ECB o nástrojoch a postupoch menovej politiky a o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) a na úverové operácie s cieľom vykonávania rovnocenných funkcií v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami.

(20)

Aby sa predišlo nadmernej záťaži určitých účastníkov trhu a vyjasnilo sa, ktoré osoby skutočne vykonávajú vplyv na emitenta, nie je nevyhnutné, aby sa vyžadovalo oznamovanie významných podielov akcií či iných finančných nástrojov určených podľa článku 13, z ktorých vyplýva nárok na nadobúdanie akcií vo vzťahu k tvorcom trhu alebo správcom, alebo na držbu akcií či finančných nástrojov nadobúdaných výhradne na účely zúčtovania a vysporiadania, a to v rámci obmedzení a záruk uplatňovaných v celom Spoločenstve. Domovský členský štát by mal mať možnosť stanoviť obmedzené výnimky, pokiaľ ide o držbu akcií v obchodných knihách úverových inštitúcií a investičných spoločností.

(21)

Aby sa vyjasnilo, ktoré osoby sú skutočne významnými držiteľmi akcií či iných finančných nástrojov rovnakého emitenta v celom Spoločenstve, by materské podniky nemali byť povinné navyšovať svoje vlastné podiely o podiely, ktoré spravujú podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo investičné spoločnosti za predpokladu, že takéto podniky alebo spoločnosti vykonávajú hlasovacie práva nezávisle na svojich materských podnikoch a spĺňajú určité ďalšie podmienky.

(22)

Priebežné informácie poskytované držiteľom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu by mali byť naďalej založené na zásade rovnakého zaobchádzania. Toto rovnaké zaobchádzanie sa týka iba akcionárov v rovnakom postavení, a preto sa nedotýka otázky toho, koľko hlasovacích práv možno spojiť s konkrétnou akciou. Rovnako tak držitelia dlhových cenných papierov zaradených pari passu by mali naďalej požívať rovnaké zaobchádzanie, a to aj v prípade štátnych dlhopisov. Mali by sa zjednodušiť informácie poskytované držiteľom akcií a/alebo dlhových cenných papierov na valných zhromaždeniach. Predovšetkým držitelia akcií a/alebo dlhových cenných papierov umiestnených v zahraničí by sa mali aktívnejšie zapájať takým spôsobom, že by mali byť schopní poverovať splnomocnencov konať v ich mene. Z rovnakých dôvodov by sa malo na valnom zhromaždení držiteľov akcií a/alebo dlhových cenných papierov rozhodnúť, či by sa využívanie moderných informačných a komunikačných technológií malo stať skutočnosťou. V takom prípade by emitenti mali zaviesť režim na efektívne informovanie držiteľov ich akcií a/alebo dlhových cenných papierov v takom rozsahu, v akom je možné týchto držiteľov identifikovať.

(23)

Odstránenie prekážok a účinné vymáhanie nových informačných požiadaviek Spoločenstva vyžadujú aj primeranú kontrolu prostredníctvom príslušného orgánu domovského členského štátu. Táto smernica by mala poskytnúť aspoň minimálnu záruku, že tieto informácie budú včas k dispozícii. Z tohto dôvodu by mal v každom členskom štáte existovať aspoň jeden evidenčný a archivačný systém.

(24)

Akákoľvek povinnosť emitenta prekladať všetky priebežné a pravidelné informácie do všetkých príslušných jazykov vo všetkých členských štátoch, kde sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie, neprospieva integrácii trhov s cennými papiermi, ale má odrádzajúci vplyv na cezhraničné prijímanie cenných papierov na obchodovanie na regulovaných trhoch. Preto by mal mať emitent v určitých prípadoch právo poskytovať informácie vypracované v jazyku obvyklom v oblasti medzinárodných financií. Pretože je potrebné osobitné úsilie na prilákanie investorov z iných členských štátov a tretích krajín, nemali by už členské štáty brániť akcionárom, osobám vykonávajúcim hlasovacie práva alebo držiteľom finančných nástrojov v podávaní požadovaných oznámení emitentovi v jazyku, ktorý je obvyklý v oblasti medzinárodných financií.

(25)

Prístup investorov k informáciám o emitentoch by sa mal na úrovni Spoločenstva lepšie organizovať, aby sa aktívne podporila integrácia európskych kapitálových trhov. Investori, ktorí sa nenachádzajú v domovskom členskom štáte emitenta, by pri získavaní prístupu k týmto informáciám mali mať postavenie rovnocenné s investormi, ktorí sa nachádzajú v domovskom členskom štáte emitenta. To by sa mohlo dosiahnuť, ak domovský členský štát zabezpečí splnenie minimálnych noriem kvality na včasné a nediskriminačné šírenie informácií v celom Spoločenstve v závislosti na druhu príslušných regulovaných informácií. Okrem toho informácie, ktoré boli rozšírené, by mali byť v domovskom členskom štáte k dispozícii centrálne a umožňovať tak vybudovanie európskej siete prístupnej za ceny prijateľné pre drobných investorov bez toho, aby dochádzalo k zbytočnému zdvojovaniu evidenčných požiadaviek na emitentov. Emitenti by pri voľbe prostriedkov alebo subjektov na šírenie informácií podľa tejto smernice mali mať prospech z voľnej hospodárskej súťaže.

(26)

Na ďalšie zjednodušenie prístupu investorov k informáciám o spoločnostiach v členských štátoch by sa malo ponechať na rozhodnutie vnútroštátnych orgánov dohľadu, ako budú formulovať usmernenia na zriadenie elektronických sietí, po dôkladných konzultáciách s ďalšími dotknutými stranami, predovšetkým s emitentmi cenných papierov, investormi, účastníkmi trhu, prevádzkovateľmi regulovaných trhov a poskytovateľmi finančných informácií.

(27)

Aby sa zabezpečila účinná ochrana investorov a riadne fungovanie regulovaných trhov, mali by sa pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zverejňovať emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vzťahovať aj na emitentov, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte a na ktorých sa nevzťahuje článok 48 zmluvy. Rovnako by sa malo zabezpečiť, aby všetky ďalšie príslušné informácie o emitentoch zo Spoločenstva alebo emitentoch z tretích krajín, pri ktorých sa zverejnenie požaduje v tretej krajine, ale nie v členskom štáte, boli k dispozícii verejnosti v Spoločenstve.

(28)

V každom členskom štáte by sa mal určiť jeden príslušný orgán, ktorý prevezme konečnú zodpovednosť za dohľad nad plnením ustanovení prijatých podľa tejto smernice i za medzinárodnú spoluprácu. Tento orgán by mal mať charakter správneho orgánu a mala by byť zaručená jeho nezávislosť na hospodárskych subjektoch, aby sa vylúčil konflikt záujmov. Členské štáty však môžu určiť ďalší príslušný orgán na preskúmanie toho, či informácie uvedené v tejto smernici sú vypracované v súlade s príslušným rámcom vykazovania, a na prijímanie vhodných opatrení v prípade, že sa zistí porušenie; tento orgán nemusí mať charakter správneho orgánu.

(29)

Narastajúce cezhraničné aktivity vyžadujú lepšiu spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, vrátane obsiahleho súboru ustanovení na výmenu informácií a preventívnych opatrení. Organizácia regulačných úloh a úloh dohľadu v každom členskom štáte by nemala brániť účinnej spolupráci medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(30)

Na zasadnutí 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Tento výbor vo svojej záverečnej správe navrhol zavedenie nových legislatívnych techník vychádzajúcich zo štvorúrovňového prístupu, konkrétne zo základných zásad, technických vykonávacích opatrení, spolupráce medzi vnútroštátnymi regulátormi cenných papierov a vymáhania právnych predpisov Spoločenstva. Táto smernica by sa mala obmedziť na všeobecné „rámcové“ zásady, kým vykonávacie opatrenia, ktoré Komisia prijme s pomocou Európskeho výboru pre cenné papiere zriadeného rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (6), by mali stanoviť technické podrobnosti.

(31)

Uznesenie prijaté Európskou radou na zasadaní v Štokholme v marci 2001 podporilo záverečnú správu Výboru múdrych a navrhnutý štvorúrovňový prístup, aby učinilo regulačný postup Spoločenstva v oblasti cenných papierov účinnejší a transparentnejší.

(32)

Podľa uvedeného uznesenia by sa vykonávacie opatrenia mali používať častejšie, aby sa zabezpečilo udržanie technických ustanovení v aktuálnom stave zodpovedajúcom vývoju trhu a dohľadu, a mali by sa stanoviť lehoty na všetky etapy vykonávacích pravidiel.

(33)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov, týkajúcich sa finančných služieb, podporilo aj správu Výboru múdrych na základe slávnostného vyhlásenia, ktoré v ten istý deň pred Európskym parlamentom učinil predseda Komisie, a listu z 2. októbra 2001, ktorý zaslal komisár pre vnútorný trh predsedovi parlamentného Výboru pre hospodárske a menové záležitosti, o zárukách na úlohu Európskeho parlamentu v tomto procese.

(34)

Európskemu parlamentu by mala byť poskytnutá lehota troch mesiacov od prvého postúpenia návrhu vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a vysloviť svoje stanovisko. V naliehavých a odôvodnených prípadoch však možno túto lehotu skrátiť. Ak v tejto lehote Európsky parlament prijme uznesenie, Komisia by mala návrh opatrení znova preskúmať.

(35)

Na zohľadnenie nového vývoja na trhoch s cennými papiermi môže byť potrebné vydať technické vykonávacie opatrenia k pravidlám stanoveným v tejto smernici. Komisia by preto mala byť oprávnená vydať vykonávacie opatrenia za predpokladu, že nebudú meniť podstatné prvky tejto smernice, a za predpokladu, že Komisia bude konať v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici po prerokovaní s Európskym výborom pre cenné papiere.

(36)

Pri výkone vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by Komisia mala dodržiavať tieto zásady:

treba zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medzi investormi podporovaním vysokých štandardov transparentnosti na finančných trhoch;

investorom treba zabezpečiť širokú škálu konkurenčných investícií a úroveň zverejňovania a ochrany prispôsobiť okolnostiam;

treba zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány konzistentne vynucovali dodržiavanie pravidiel, predovšetkým v oblasti boja s hospodárskou trestnou činnosťou;

treba zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti a konzultácií so všetkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou;

treba podporovať inovácie na finančných trhoch, ak majú byť dynamické a efektívne;

treba zabezpečiť integritu trhu podrobným a reakcieschopným monitorovaním finančných inovácií;

veľký význam sa prikladá znižovaniu nákladov na kapitál a zvyšovaniu jeho dostupnosti;

treba dlhodobo vyvážiť náklady a výhody všetkých vykonávacích opatrení pre účastníkov trhu vrátane malých a stredných podnikateľov a drobných investorov;

treba podporovať medzinárodnú konkurencieschopnosť finančných trhov Spoločenstva bez toho, aby sa to dotklo veľmi potrebného rozšírenia medzinárodnej spolupráce;

treba dosiahnuť vyrovnané podmienky pre všetkých účastníkov trhu pomocou právnych predpisov platných v rámci celého Spoločenstva vo všetkých vhodných prípadoch;

treba rešpektovať rozdiely vnútroštátnych trhov v prípadoch, keď nemajú škodlivý vplyv na celistvosť jednotného trhu;

treba zabezpečiť súlad s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti, pretože nerovnováha v oblasti informácií a nedostatok transparentnosti by mohli ohroziť fungovanie trhov a predovšetkým poškodiť spotrebiteľov a drobných investorov.

(37)

Aby sa zabezpečilo plnenie požiadaviek stanovených touto smernicou alebo vykonávacích opatrení tejto smernice, malo by sa porušenie týchto požiadaviek alebo opatrení bezodkladne zistiť a v prípade potreby sankcionovať. Preto by opatrenia a sankcie mali byť dostatočne odrádzajúce, primerané a dôsledne vymáhané. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo možné podať proti rozhodnutiam prijatým príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na súde opravný prostriedok.

(38)

Táto smernica má za cieľ zlepšiť súčasné požiadavky na transparentnosť kladené na emitentov cenných papierov a investorov nadobúdajúcich alebo prevádzajúcich významné podiely v emitentoch, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Táto smernica nahrádza niektoré požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (7). Na sústredenie požiadaviek na transparentnosť v jedinom akte je potrebné ju zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Táto zmena a doplnenie by však nemala ovplyvniť schopnosť členských štátov uvaliť dodatočné požiadavky podľa článkov 42 až 63 smernice 2001/34/ES, ktoré zostávajú v platnosti.

(39)

Táto smernica je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8).

(40)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(41)

Pretože ciele tejto smernice, konkrétne zabezpečenie dôvery investorov pomocou rovnocennej transparentnosti v celom Spoločenstve a tým aj dokončenie vnútorného trhu, nemožno na základe platných právnych predpisov Spoločenstva dosiahnuť uspokojivo na úrovni členských štátov, a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako je stanovená v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je na dosiahnutie týchto cieľov nevyhnutné.

(42)

Opatrenia nevyhnutné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica stanovuje požiadavky, týkajúce sa zverejňovania pravidelných a priebežných informácií o emitentoch, ktorých cenné papiere sú už prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na podielové listy vydané podnikmi kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu ani na podielové listy nadobudnuté či prevedené v takých podnikoch kolektívneho investovania.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa ustanovenia uvedené v článku 16 ods. 3 a druhom, treťom a štvrtom odseku článku 18 nepoužijú na cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vydané týmito členskými štátmi alebo ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi.

4.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že nepoužijú článok 17 na svoje národné centrálne banky v ich funkcii emitentov akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak k tomuto prijatiu dôjde pred 20. januárom 2005.

Článok 2

Definície

1.   Na účely tejto smernice sa:

a)

„cennými papiermi“ rozumejú prevoditeľné cenné papiere definované v článku 4 ods. 1 bode 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch finančných nástrojov (10), s výnimkou nástrojov peňažného trhu definovaných v článku 4 ods. 1 bode 19 uvedenej smernice so splatnosťou kratšou ako 12 mesiacov, na ktoré sa môžu použiť vnútroštátne právne predpisy;

b)

„dlhovými cennými papiermi“ rozumejú dlhopisy alebo iné formy prevoditeľných sekuritizovaných dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám v spoločnostiach alebo cenných papierov, ktoré by po prevedení alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k vzniku práva nadobúdať akcie či cenné papiere rovnocenné akciám;

c)

„regulovaným trhom“ rozumie trh definovaný v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

d)

„emitentom“ rozumie právnická osoba, upravená súkromným alebo verejným právom, vrátane štátu, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom emitent je v prípade vkladných potvrdeniek predstavujúcich cenné papiere emitentom zastúpených cenných papierov;

e)

„akcionárom“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba upravená súkromným alebo verejným právom, ktorá priamo alebo nepriamo drží:

i)

akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný účet;

ii)

akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na účet inej fyzickej či právnickej osoby;

iii)

vkladné potvrdenky, v takom prípade sa držiteľ vkladnej potvrdenky považuje za akcionára držiaceho príslušné akcie zastupované vkladnými potvrdenkami;

f)

„ovládaným podnikom“ rozumie akýkoľvek podnik:

i)

v ktorom má fyzická alebo právnická osoba väčšinu hlasovacích práv; alebo

ii)

v ktorom má fyzická alebo právnická osoba právo menovať a odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu a súčasne je akcionárom či spoločníkom tohto podniku; alebo

iii)

v ktorom je fyzická alebo právnická osoba akcionárom alebo spoločníkom a na základe dohody s ostatnými akcionármi alebo spoločníkmi podniku sama ovláda väčšinu hlasovacích práv náležiacich akcionárom alebo spoločníkom; alebo

iv)

nad ktorým má fyzická alebo právnická osoba právomoc vykonávať alebo skutočne vykonáva rozhodujúci vplyv alebo kontrolu;

g)

„podnikom kolektívneho investovania iného ako uzavretého typu“ rozumejú podielové fondy a investičné spoločnosti:

i)

ktorých cieľom je kolektívne investovanie kapitálu získaného od verejnosti a ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe zásady rozloženia rizika; a

ii)

ktorých podielové listy sa na žiadosť držiteľov takýchto podielových listov priamo alebo nepriamo spätne odkupujú alebo umorujú z aktív týchto podnikov;

h)

„podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“ rozumejú cenné papiere vydané podnikom kolektívneho investovania, ktoré predstavujú práva podielnikov na aktívach tohto subjektu;

i)

„domovským členským štátom“ rozumie:

i)

v prípade emitenta dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou nižšou ako 1 000 EUR alebo emitenta akcií:

ak bol založený v Spoločenstve, členský štát, v ktorom má sídlo;

ak bol založený v tretej krajine, členský štát, v ktorom je povinný podávať ročné informácie príslušnemu orgánu v súlade s článkom 10 smernice 2003/71/ES.

Vymedzenie „domovského členského štátu“ sa uplatní na dlhové cenné papiere v mene inej ako euro za predpokladu, že jednotková menovitá hodnota je k dátumu emisie nižšia ako 1 000 EUR, pokiaľ sa takmer nerovná 1 000 EUR;

ii)

pri všetkých emitentoch, na ktorých sa nevzťahuje bod (i), členský štát, ktorý si emitent zvolí z členského štátu, v ktorom má tento emitent sídlo, a členských štátov, ktoré prijali jeho cenné papiere na obchodovanie na regulovanom trhu na svojom území. Emitent si môže ako domovský členský štát zvoliť iba jeden členský štát. Jeho voľba je platná po dobu najmenej troch rokov, okrem prípadu, keď sa jeho cenné papiere už ďalej neprijímajú na obchodovanie na ktoromkoľvek regulovanom trhu v Spoločenstve;

j)

„hostiteľským členským štátom“ rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak sa líši od domovského členského štátu;

k)

„regulovanými informáciami“ rozumejú všetky informácie, ktoré emitent alebo iná osoba, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, musí zverejniť podľa tejto smernice, článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (11) alebo podľa právnych či správnych predpisov členského štátu prijatých podľa článku 3 ods. 1 tejto smernice;

l)

„elektronickými prostriedkami“ rozumejú prostriedky elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov;

m)

„správcovskou spoločnosťou“ rozumie spoločnosť definovaná v článku 1a ods. 2 smernice Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (12);

n)

„tvorcom trhu“ rozumie osoba, ktorá neustále prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje za vlastný kapitál za kurzy, ktoré stanoví;

o)

„úverovou inštitúciou“ rozumie podnik definovaný v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (13);

p)

„cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane“ rozumejú dlhové cenné papiere rovnakého emitenta na neobmedzený predaj alebo najmenej dve samostatné emisie cenných papierov podobného druhu a/alebo triedy.

2.   Na účely definovania „ovládaného podniku“ v odseku 1 písm. f) bode ii) zahŕňajú práva držiteľa týkajúce sa hlasovania, menovania a odvolávania práva ktoréhokoľvek podniku ovládaného akcionárom a práva ktorejkoľvek fyzickej či právnickej osoby konajúcej, hoci aj vo vlastnom mene na účet akcionára alebo iného podniku ovládaného akcionárom.

3.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa definícií uvedených v odseku 1, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie odseku 1.

Komisia najmä:

a)

stanoví na účely odseku 1 písm. i) bodu ii) procesnú úpravu, v súlade s ktorou môže emitent vykonať voľbu domovského členského štátu;

b)

upraví, ak to bude vhodné na účely voľby domovského členského štátu podľa odseku 1 písm. i) bodu ii) trojročné obdobie týkajúce sa záznamu histórie emitenta s prihliadnutím na akúkoľvek novú požiadavku podľa právnych predpisov Spoločenstva o prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu;

c)

vypracuje na účely odseku 1 písm. l) orientačný zoznam prostriedkov, ktoré sa nemajú považovať za elektronické prostriedky pričom zohľadní prílohu V smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (14).

Článok 3

Integrácia trhov s cennými papiermi

1.   Domovský členský štát môže emitenta podriadiť prísnejším požiadavkám ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici.

Domovský členský štát môže tiež držiteľa akcií alebo fyzickú či právnickú osobu uvedenú v článku 10 alebo 13 podriadiť prísnejším požiadavkám ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici.

2.   Hostiteľský členský štát nesmie:

a)

v prípade prijímania cenných papierov na regulovaný trh na svojom území uložiť prísnejšie požiadavky na zverejňovanie, ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici alebo v článku 6 smernice 2003/6/ES;

b)

pokiaľ ide o oznamovanie informácií, podriadiť držiteľa akcií alebo fyzickú či právnickú osobu uvedenú v článku 10 alebo 13 prísnejším požiadavkám, ako sú požiadavky stanovené v tejto smernici.

KAPITOLA II

Pravidelné informácie

Článok 4

Ročné finančné správy

1.   Emitent zverejní svoju ročnú finančnú správu najneskôr štyri mesiace po skončení každého finančného roka a zabezpečí, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej po dobu piatich rokov.

2.   Ročná finančná správa obsahuje:

a)

auditovanú účtovnú závierku;

b)

správu vedenia; a

c)

vyhlásenie osôb zodpovedných v rámci emitenta so zreteľným uvedením ich mien a funkcií, o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia podáva účtovná závierka vypracovaná v súlade s platným súborom účtovných noriem pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a podnikov zaradených do celkovej konsolidácie a že správa vedenia obsahuje verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a podnikov zahrnutých do celkovej konsolidácie, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

3.   Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtoch (15), obsahuje auditovaná účtovná závierka konsolidovanú účtovnú závierku, spracovanú v súlade s nariadením (ES) č. 1606/2002 a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti spracovanú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje auditovaná účtovná závierka účtovnú závierku spracovanú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.

4.   Účtovná závierka je auditovaná v súlade s článkom 51 a článkom 51a štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (16), a ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, v súlade s článkom 37 smernice 83/349/EHS.

Audítorská správa podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovnej závierky, sa v plnom znení zverejní spolu s ročnou finančnou správou.

5.   Správa vedenia sa vypracuje v súlade s článkom 46 smernice 78/660/EHS, a ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, v súlade s článkom 36 smernice 83/349/EHS.

6.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1. Komisia predovšetkým špecifikuje technické podmienky, za ktorých má zverejnená ročná finančná správa vrátane audítorskej správy byť verejne prístupná. V prípade potreby môže Komisia upraviť dobu piatich rokov uvedenú v odseku 1.

Článok 5

Polročné finančné správy

1.   Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov zverejní polročnú finančnú správu zahŕňajúcu prvých šesť mesiacov finančného roka čo najskôr po skončení príslušného obdobia, avšak najneskôr dva mesiace potom. Emitent zabezpečí, aby bola polročná finančná správa verejne prístupná najmenej po dobu piatich rokov.

2.   Polročná finančná správa obsahuje:

a)

výťah z účtovnej závierky;

b)

predbežnú správu vedenia; a

c)

vyhlásenie osôb zodpovedných v rámci emitenta so zreteľným uvedením ich mien a funkcií, o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia podáva výťah z účtovnej závierky vypracovaný v súlade s platným súborom účtovných noriem pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a podnikov zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek odseku 3 a že predbežná správa vedenia obsahuje verný prehľad informácií požadovaných podľa odseku 4.

3.   Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, je výťah z účtovnej závierky vypracovaný v súlade s medzinárodnou účtovnou normou platnou pre priebežné finančné vykazovanie, prijatou postupom podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje výťah z účtovnej závierky aspoň výťah zo súvahy, výťah z výkazu ziskov a strát a vysvetlivky k týmto výkazom. Pri príprave výťahu zo súvahy a výťahu z výkazu ziskov a strát dodrží emitent rovnaké zásady účtovania a oceňovania ako pri príprave ročných finančných správ.

4.   Predbežná správa vedenia zahŕňa aspoň uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch finančného roka, a ich dopad na výťah z účtovnej závierky, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov finančného roka. V prípade emitentov akcií zahŕňa predbežná správa vedenia aj hlavné transakcie s prepojenými osobami.

5.   Ak prešla polročná finančná správa auditom, bude správa audítora reprodukovaná v plnom znení. To platí aj pre audítorské preskúmanie. Ak polročná finančná správa neprešla auditom alebo preskúmaním audítormi, uvedie o tom emitent vo svojej správe vyhlásenie.

6.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1 až 5 tohto článku.

Komisia najmä:

a)

špecifikuje technické podmienky, za ktorých má zverejnená polročná finančná správa vrátane audítorského preskúmania byť verejne prístupná;

b)

spresní charakter audítorského preskúmania;

c)

špecifikuje minimálny obsah výťahu zo súvahy a výkazu ziskov a strát a vysvetliviek k nim v prípade, že nie sú spracované v súlade s medzinárodnými účtovnými normami prijatými v súlade s postupom podľa článku 6 nariadenia (ES) č.1606/2002.

V prípade potreby môže Komisia upraviť dobu piatich rokov uvedenú v odseku 1.

Článok 6

Predbežné vyhlásenie vedenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 smernice 2003/6/ES, emitent, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejní počas prvých šiestich mesiacov finančného roka vyhlásenie svojho vedenia a ďalšie vyhlásenie vedenia počas druhých šiestich mesiacov finančného roka. Toto vyhlásenie bude vydané v lehote od desiatich týždňov po začiatku a šiestich týždňov po skončení príslušného šesťmesačného obdobia. Toto vyhlásenie obsahuje informácie zahŕňajúce obdobie od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia do dátumu zverejnenia vyhlásenia. Toto vyhlásenie uvádza:

vysvetlenie hlavných udalostí a transakcií, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich dopad na finančnú situáciu emitenta a jeho ovládaných podnikov, a

všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov emitenta a jeho ovládaných podnikov v príslušnom období.

2.   Emitenti, ktorí podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pravidiel regulovaného trhu alebo z vlastnej iniciatívy zverejňujú štvrťročné finančné správy v súlade s takýmito predpismi alebo pravidlami, nie sú povinní zverejňovať vyhlásenie vedenia podľa odseku 1.

3.   Do 20. januára 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o transparentnosti štvrťročného finančného vykazovania a vyhlásení vedenia emitentov na preskúmanie toho, či poskytované informácie spĺňajú cieľ, ktorým je umožniť investorom informované zhodnotenie finančnej situácie emitenta. Táto správa bude zahŕňať hodnotenie dopadu na oblasti, v ktorých Komisia zvažuje návrh zmien tohto článku.

Článok 7

Zodpovednosť a záväzky

Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za informácie, ktoré sa majú vypracovať a zverejniť v súlade s článkami 4, 5, 6 a 16, niesol aspoň emitent alebo jeho správne, riadiace či dozorné orgány, a aby sa ich právne a správne predpisy, týkajúce sa zodpovednosti vzťahovali na emitentov, orgány uvedené v tomto článku alebo osoby zodpovedné v rámci emitentov.

Článok 8

Výnimky

1.   Články 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na týchto emitentov:

a)

štát, regionálny alebo miestny orgán, subjekt medzinárodného verejného práva, ktorého členom je najmenej jeden členský štát, ECB a centrálne banky členských štátov bez ohľadu na to, či vydávajú alebo nevydávajú akcie či iné cenné papiere; a

b)

emitent, ktorý vydáva výhradne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorých jednotková menovitá hodnota je najmenej 50 000 EUR alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v inej mene ako euro, ich jednotková menovitá hodnota je k dátumu emisie rovnocenná najmenej 50 000 EUR.

2.   Domovský členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať článok 5 na úverové inštitúcie, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktoré priebežne či opakovane vydávali výhradne dlhové cenné papiere, za predpokladu, že celková menovitá hodnota všetkých takých dlhových cenných papierov je nižšia než 100 000 000 EUR a ktoré nezverejnili prospekt podľa smernice 2003/71/ES.

3.   Domovský členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať článok 5 na emitentov už existujúcich k dátumu nadobudnutia účinnosti smernice 2003/71/ES, ktorí na regulovanom trhu vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmienečne a neodvolateľne zaručené domovským členským štátom alebo jedným z jeho regionálnych alebo miestnych orgánov.

KAPITOLA III

PRIEBEŽNÉ INFORMÁCIE

ODDIEL I

Informácie o významných podieloch

Článok 9

Oznámenie o nadobudnutí alebo prevode významného podielu

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby v prípade, že akcionár nadobudne alebo prevedie akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, tento akcionár oznámi emitentovi podiel na hlasovacích právach emitenta, ktorý akcionár drží v dôsledku nadobudnutia alebo prevodu v prípade, že tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % a 75 %.

Hlasovacie práva sa vypočítajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj v prípade, že je ich výkon pozastavený. Okrem toho sa takáto informácia uvedie aj o všetkých akciách rovnakej triedy, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

2.   Domovské členské štáty zabezpečia, aby akcionári oznamovali emitentovi podiel na hlasovacích právach v prípade, že tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty stanovené v odseku 1 v dôsledku udalostí meniacich rozloženie hlasovacích práv na základe informácií zverejňovaných podľa článku 15. Ak bol emitent založený v tretej krajine, oznámenie sa vykoná pri rovnakých udalostiach.

3.   Domovský členský štát nemusí uplatniť:

a)

prahovú hodnotu 30 %, ak uplatňuje prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny;

b)

prahovú hodnotu 75 %, ak uplatňuje prahovú hodnotu vo výške dvoch tretín.

4.   Tento článok sa nepoužije na akcie nadobudnuté výhradne na zúčtovanie a vysporiadanie v obvyklom krátkom vysporiadacom cykle, ani na osoby držiace akcie v úschove, pokiaľ tieto osoby môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito akciami iba podľa príkazov daných v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami.

5.   Tento článok sa nepoužije ani na nadobudnutie alebo prevod významného podielu dosahujúceho alebo presahujúceho prahovú hodnotu 5 % zo strany tvorcu trhu konajúceho v tejto funkcii za predpokladu, že:

a)

ho povolil jeho domovský členský štát podľa smernice 2004/39/ES; a

b)

nezasahuje do riadenia dotknutého emitenta ani nevykonáva nijaký vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie či pokryl cenu akcie.

6.   Domovské členské štáty podľa článku 2 ods. 1 písm. i) môžu stanoviť, aby sa hlasovacie práva úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti držané v obchodných knihách podľa článku 2 ods. 6 smernice Rady 93/6/EHS zo dňa 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (17) nezapočítali na účely tohto článku za predpokladu, že:

a)

hlasovacie práva držané v obchodných knihách nepresahujú 5 %, a

b)

úverová inštitúcia alebo investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa hlasovacie práva z akcií držané v obchodných knihách nevykonávali a inak nepoužívali na zásahy do riadenia emitenta.

7.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 2, 4 a 5 tohto článku.

Komisia predovšetkým špecifikuje maximálnu dĺžku „krátkeho vysporiadacieho cyklu“ uvedeného v odseku 4, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy príslušného orgánu domovského členského štátu. Okrem toho môže Komisia zostaviť zoznam udalostí uvedených v odseku 2.

Článok 10

Nadobudnutie alebo prevod významných podielov na hlasovacích právach

Požiadavky na oznamovanie definované v článku 9 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na fyzickú alebo právnickú osobu v rozsahu, v akom je oprávnená nadobúdať hlasovacie práva, disponovať s nimi alebo ich vykonávať v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov alebo ich kombinácii:

a)

hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou táto fyzická alebo právnická osoba uzatvorila dohodu, ktorá ich zaväzuje prijať prostredníctvom vykonávania v zhode nimi držaných hlasovacích práv trvalú spoločnú politiku voči riadeniu dotknutého emitenta;

b)

hlasovacie práva držané treťou stranou podľa dohody uzavretej s touto fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré stanovia dočasný prevod dotknutých hlasovacích práv za protiplnenie;

c)

hlasovacie práva spojené s akciami zloženými tejto fyzickej či právnickej osobe ako zábezpeka za predpokladu, že táto osoba ovláda hlasovacie práva a vyhlási svoj úmysel vykonávať ich;

d)

hlasovacie práva spojené s akciami, na ktoré má táto fyzická alebo právnická osoba doživotné užívacie právo;

e)

hlasovacie práva, ktoré drží alebo ktoré môže vykonávať v zmysle písmena a) až písmena d) podnik ovládaný touto fyzickou alebo právnickou osobou;

f)

hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto fyzickej či právnickej osoby, ktoré môže v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov vykonávať táto osoba podľa svojho uváženia;

g)

hlasovacie práva držané treťou stranou vo vlastnom mene na účet danej fyzickej či právnickej osoby;

h)

hlasovacie práva, ktoré môže daná fyzická či právnická osoba vykonávať ako zástupca, ak môže tieto hlasovacie práva vykonávať v prípade absencie osobitných príkazov od akcionárov podľa svojho uváženia.

Článok 11

1.   Článok 9 a článok 10 písmeno c) sa nepoužije na akcie poskytnuté členmi alebo členom ESCB pri plnení ich funkcií menových orgánov, vrátane akcií poskytnutých členmi alebo členom ESCB v rámci záložnej zmluvy, zmluvy o práve spätnej kúpy alebo podobnej zmluvy za likvidné finančné prostriedky poskytované na menovú politiku alebo v rámci platobného systému.

2.   Výnimka sa vzťahuje na vyššie uvedené transakcie trvajúce krátku dobu a za predpokladu, že hlasovacie práva spojené s týmito akciami sa nevykonávajú.

Článok 12

Postupy pri oznamovaní a zverejňovaní významných podielov

1.   Oznamovanie požadované podľa článku 9 a článku10 zahŕňa tieto informácie:

a)

výsledná situácia týkajúca sa hlasovacích práv;

b)

reťazec ovládaných podnikov, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak takéto podniky existujú;

c)

dátum dosiahnutia alebo prekročenia prahovej hodnoty; a

d)

totožnosť akcionára, aj keď nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva podľa podmienok stanovených v článku 10, a totožnosť fyzickej či právnickej osoby oprávnenej vykonávať hlasovacie práva v mene akcionára.

2.   Oznámenie emitentovi sa vykoná čo najskôr, ale nie neskôr ako za štyri obchodné dni, z ktorých prvý bude deň po dátume, keď akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10:

a)

zistí nadobudnutie, prevod alebo možnosť vykonávania hlasovacích práv alebo keď to vzhľadom na okolnosti mala zistiť, bez ohľadu na dátum, keď nadobudnutie, prevod alebo možnosť vykonávať hlasovacie práva nadobudne účinky; alebo

b)

je vyrozumená o udalosti uvedenej v článku 9 ods. 2.

3.   Podnik je oslobodený od povinnosti podať oznámenie v súlade s odsekom 1, ak oznámenie podá materský podnik alebo materský podnik materského podniku, ak je materský podnik sám podnikom ovládaným.

4.   Materský podnik správcovskej spoločnosti nie je povinný navýšiť svoje podiely podľa článku 9 a článku 10 o podiely, ktoré spravuje správcovská spoločnosť za podmienok stanovených v smernici 85/611/EHS za predpokladu, že táto správcovská spoločnosť vykonáva hlasovacie práva nezávisle na materskom podniku.

Článok 9 a článok 10 sa však použijú v prípade, ak materský podnik alebo iný ovládaný podnik materského podniku investoval do podielov spravovaných takouto správcovskou spoločnosťou a správcovská spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa svojho uváženia a môže ich vykonávať iba podľa priamych alebo nepriamych príkazov materského podniku alebo iného ovládaného podniku materského podniku.

5.   Materský podnik investičnej spoločnosti s povolením podľa smernice 2004/39/ES nie je povinný navýšiť svoje podiely podľa článku 9 a článku 10 o podiely, ktoré táto investičná spoločnosť spravuje individuálne pre jednotlivých zákazníkov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 9 smernice 2004/39/ES za predpokladu, že:

investičná spoločnosť má povolenie na poskytovanie takej správy portfólia podľa bodu 4 oddielu A prílohy I smernice 2004/39/ES;

môže hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonávať iba podľa príkazov daných v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami alebo zabezpečí, aby sa služby individuálnej správy portfólia vykonávali nezávisle na všetkých ďalších službách za podmienok rovnocenných podmienkam stanoveným smernicou 85/611/EHS pomocou zavedenia vhodných mechanizmov; a

investičná spoločnosť vykonáva svoje hlasovacie práva nezávisle na materskom podniku.

Článok 9 a článok 10 sa však použijú v prípade, ak materský podnik alebo iný ovládaný podnik materského podniku investoval do podielov spravovaných touto investičnou spoločnosťou a investičná spoločnosť nemôže vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito podielmi podľa svojho uváženia a môže ich vykonávať iba podľa priamych alebo nepriamych príkazov materského podniku alebo iného ovládaného podniku materského podniku.

6.   Po obdržaní oznámenia podľa odseku 1, najneskôr však tri obchodné dni potom, emitent zverejní všetky údaje uvedené v tomto oznámení.

7.   Domovský členský štát môže emitentov oslobodiť od povinnosti uvedenej v odseku 6, ak informácie obsiahnuté v oznámení zverejní jeho príslušný orgán za podmienok stanovených v článku 21 po obdržaní oznámenia, a to najneskôr tri obchodné dni potom.

8.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2, 4, 5 a 6 tohto článku:

a)

na stanovenie štandardného formulára, ktorý sa bude používať v celom Spoločenstve na oznamovanie požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 alebo pri podávaní informácií podľa článku 19 ods. 3;

b)

na určenie kalendára „obchodných dní“ pre všetky členské štáty;

c)

na stanovenie toho, v ktorých prípadoch akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 alebo oba tieto subjekty vykonávajú potrebné oznámenie emitentovi;

d)

na vyjasnenie okolností, za ktorých by akcionár alebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 mala zistiť nadobudnutie alebo prevod;

e)

na vyjasnenie podmienok nezávislosti, ktoré budú plniť správcovské spoločnosti a ich materské podniky alebo investičné spoločnosti a ich materské podniky na to, aby mohli využiť výnimky podľa odseku 4 a 5.

Článok 13

1.   Požiadavky na oznámenie stanovené v článku 9 sa použijú aj na fyzickú či právnickú osobu, ktorá priamo či nepriamo drží finančné nástroje, z ktorých vyplýva oprávnenie nadobúdať z vlastnej iniciatívy tohto držiteľa na základe formálnej dohody akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, už vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

2.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1. Predovšetkým určí:

a)

druhy finančných nástrojov uvedených v odseku 1 a ich súhrn;

b)

charakter formálnej dohody uvedenej v odseku 1;

c)

obsah oznámenia, ktoré sa má podať, stanovením štandardného formulára, ktorý sa bude na tento účel používať v celom Spoločenstve;

d)

lehotu na oznamovanie;

e)

adresáta oznámenia.

Článok 14

1.   Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie sám alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet emitenta, domovský členský štát zabezpečí, aby emitent zverejnil podiel týchto vlastných akcií čo najskôr, najneskôr však štyri obchodné dni po tomto nadobudnutí alebo prevode, ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod prahové hodnoty 5 % alebo 10 % hlasovacích práv. Podiel sa vypočíta na základe celkového počtu akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené.

2.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1.

Článok 15

Na účely výpočtu prahových hodnôt stanovených v článku 9 domovský členský štát požaduje, aby emitent zverejnil aspoň celkový počet hlasovacích práv a výšku kapitálu na konci každého kalendárneho mesiaca, počas ktorého dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu tohto celkového počtu.

Článok 16

Doplňujúce informácie

1.   Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akúkoľvek zmenu práv spojených s rôznymi triedami akcií, vrátane zmien práv spojených s derivátovými cennými papiermi, ktoré vydáva emitent sám a ktoré umožňujú prístup k akciám tohto emitenta.

2.   Emitent cenných papierov, iných ako akcie, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných papierov, iných ako akcie, vrátane zmien podmienok týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvniť, vyplývajúcich najmä zo zmeny úverových podmienok alebo úrokových sadzieb.

3.   Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní nové úverové emisie a najmä akékoľvek k nim sa vzťahujúce záruky či zaistenia. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2003/6/ES, sa tento odsek nepoužije na subjekt medzinárodného verejného práva, ktorého členom je najmenej jeden členský štát.

ODDIEL II

Informácie pre držiteľov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Článok 17

Informačné požiadavky na emitentov, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

1.   Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi akcií, ktorí sú v rovnakom postavení.

2.   Emitent zabezpečí, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom akcií umožnil výkon ich práv, boli k dispozícii v domovskom členskom štáte a aby sa zachovala celistvosť údajov. Akcionárom sa nebude brániť vo výkone ich práv prostredníctvom splnomocnenca, pri dodržaní právnych predpisov krajiny, v ktorej bol emitent založený. Emitent predovšetkým:

a)

poskytne informácie o mieste, čase a programe schôdzí, o celkovom počte akcií a hlasovacích práv a o právach držiteľov zúčastňovať sa schôdzí;

b)

dá k dispozícii formulár plnej moci v papierovej forme prípadne elektronickej podobe pre každú osobu oprávnenú hlasovať na schôdzi akcionárov, spolu s oznámením o schôdzi alebo na požiadanie po oznámení schôdze;

c)

určí za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu akcionári vykonávať svoje finančné práva; a

d)

zverejní oznámenia alebo rozošle obežníky týkajúce sa rozdelenia a platieb dividend a emisií nových akcií, vrátane informácií o všetkých úpravách týkajúcich sa rozdelenia, upisovania, rušenia alebo konverzie.

3.   Za účelom odovzdávania informácií akcionárom umožní domovský členský štát emitentom, aby používali elektronické prostriedky za predpokladu, že toto rozhodnutie sa prijme na valnom zhromaždení a splní aspoň tieto podmienky:

a)

používanie elektronických prostriedkov v žiadnom prípade nezávisí na umiestení sídla alebo bydliska akcionára alebo v prípadoch uvedených v článku 10 písmeno a) až h) fyzických či právnických osôb;

b)

zavedú sa identifikačné opatrenia, aby akcionári alebo fyzické či právnické osoby oprávnené vykonávať hlasovacie práva alebo riadiť ich vykonávanie, boli účinne informovaní;

c)

akcionári alebo v prípadoch uvedených v článku 10 písmeno a) až e) fyzické či právnické osoby oprávnené nadobúdať, prevádzať alebo vykonávať hlasovacie práva, budú písomne kontaktovaní vo veci vyžiadania ich súhlasu s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií, a ak v primeranej lehote nepodajú námietku, má sa za to, že súhlas udelili. Budú si môcť kedykoľvek v budúcnosti vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomnou cestou; a

d)

rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania stanovenou v odseku 1.

4.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3. Predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže akcionár vykonávať finančné práva podľa odseku 2 písmeno c).

Článok 18

Informačné požiadavky na emitentov, ktorých dlhové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

1.   Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi dlhových cenných papierov zaradenými pari passu vo veci všetkých práv spojených s týmito dlhovými cennými papiermi.

2.   Emitent zabezpečí, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv, boli verejne k dispozícii v domovskom členskom štáte a aby sa zachovala celistvosť údajov. Držiteľom dlhových cenných papierov sa nebude brániť vo výkone ich práv prostredníctvom splnomocnenca, pri dodržaní právnych predpisov krajiny, v ktorej bol emitent založený. Emitent predovšetkým:

a)

zverejní oznámenia alebo rozošle obežníky týkajúce sa miesta, času a programu schôdzí držiteľov dlhových cenných papierov, výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia, ako aj práv týchto držiteľov na účasť na nich;

b)

dá k dispozícii formulár plnej moci v papierovej forme prípadne elektronickej podobe pre každú osobu oprávnenú hlasovať na schôdzi držiteľov dlhových cenných papierov, spolu s oznámením o schôdzi alebo na požiadanie po oznámení schôdze; a

c)

určí za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje finančné práva.

3.   Ak majú byť na schôdzu pozvaní iba držitelia dlhových cenných papierov s jednotkovou menovitou hodnotou najmenej 50 000 EUR alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v inej mene ako euro s jednotkovou menovitou hodnotou rovnocennou aspoň 50 000 EUR k dátumu emisie, môže emitent zvoliť za miesto konania ktorýkoľvek členský štát za predpokladu, že v tomto členskom štáte sú k dispozícii všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby títo držitelia mohli vykonávať svoje práva.

4.   Za účelom odovzdávania informácií držiteľom dlhových cenných papierov domovský členský štát alebo členský štát zvolený emitentom podľa odseku 3 umožní emitentom, aby používali elektronické prostriedky za predpokladu, že toto rozhodnutie sa prijme na valnom zhromaždení a splní aspoň tieto podmienky:

a)

používanie elektronických prostriedkov v žiadnom prípade nezávisí na umiestení sídla alebo bydliska držiteľa dlhových cenných papierov alebo splnomocnenca, ktorý tohto držiteľa zastupuje;

b)

zavedú sa identifikačné opatrenia, aby boli držitelia dlhových cenných papierov účinne informovaní;

c)

držitelia dlhových cenných papierov budú písomne kontaktovaní kvôli vyžiadaniu ich súhlasu s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií, a ak v primeranej lehote nepodajú námietku, má sa za to, že súhlas udelili. Budú si môcť kedykoľvek v budúcnosti vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomnou cestou; a

d)

rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania stanovenou v odseku 1.

5.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1 až odseku 4. Predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže držiteľ dlhového cenného papiera vykonávať finančné práva stanovené v odseku 2 písm. c).

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 19

Kontrola domovského členského štátu

1.   Kedykoľvek emitent alebo osoba, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o prijatie svojich cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejní regulované informácie, podá tieto informácie súčasne aj príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu. Tento príslušný orgán sa môže rozhodnúť, že podané informácie zverejní na svojej internetovej stránke.

Ak emitent navrhuje zmenu svojho zakladateľského dokumentu alebo stanov, predloží návrh zmeny príslušnému orgánu domovského členského štátu a regulovanému trhu, na ktorý boli jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie. Toto oznámenie sa vykoná bezodkladne, najneskôr však v deň zvolania valného zhromaždenia, ktoré má o návrhu zmeny hlasovať alebo má byť o nej informované.

2.   Domovský členský štát môže emitenta oslobodiť od povinnosti podľa odseku 1 vo veci informácií zverejňovaných v súlade s článkom 6 smernice 2003/6/ES alebo článkom 12 ods. 6 tejto smernice.

3.   Informácie, ktoré sa majú oznámiť emitentovi v súlade s článkami 9, 10, 12 a 13, sa súčasne podávajú aj príslušnému orgánu domovského členského štátu.

4.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3.

Komisia predovšetkým špecifikuje postup, ktorým emitent, držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba uvedená v článku 10 musí podať informácie príslušnému orgánu domovského členského štátu podľa odseku 1 alebo 3, aby:

a)

umožnila podanie elektronickými prostriedkami v domovskom členskom štáte;

b)

koordinovala podanie ročnej finančnej správy uvedenej v článku 4 tejto smernice s podaním ročných informácií uvedených v článku 10 smernice 2003/71/ES.

Článok 20

Jazyky

1.   Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu iba v domovskom členskom štáte, zverejňujú sa regulované informácie v jazyku akceptovanom príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.   Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte a aj v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie:

a)

v jazyku akceptovanom príslušným orgánom domovského členského štátu; a

b)

podľa rozhodnutia emitenta, buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľských členských štátov, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

3.   Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch, ale nie v domovskom členskom štáte, zverejňujú sa regulované informácie podľa rozhodnutia emitenta buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi týchto hostiteľský členských štátov, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

Okrem toho môže domovský členský štát vo svojich právnych či správnych predpisoch stanoviť, že regulované informácie sa podľa rozhodnutia emitenta zverejňujú buď v jazyku akceptovanom jeho príslušným orgánom, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií.

4.   Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nezaväzujú povinnosti podľa odsekov 1, 2 a 3 emitenta, ale osobu, ktorá bez súhlasu emitenta požiadala o toto prijatie.

5.   Členské štáty umožnia akcionárom a fyzickej či právnickej osobe uvedenej v článkoch 9, 10 a 13 poskytovať informácie emitentovi podľa tejto smernice iba v jazyku obvyklom pre oblasť medzinárodných financií. Ak emitent obdrží takéto oznámenie, členské štáty nesmú od emitenta požadovať, aby zabezpečil preklad do jazyka akceptovanom príslušnými orgánmi.

6.   Odchylne od odseku 1 až 4, ak sú cenné papiere s jednotkovou menovitou hodnotou najmenej 50 000 EUR, alebo dlhové cenné papiere denominované v inej mene ako euro s jednotkovou menovitou hodnotou rovnocennou aspoň 50 000 EUR ku dňu emisie, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch, zverejňujú sa regulované informácie buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi domovského členského štátu a hostiteľských členských štátov, alebo v obvyklom jazyku oblasti medzinárodných financií, podľa rozhodnutia emitenta alebo osoby, ktorá bez súhlasu emitenta o toto prijatie požiadala.

7.   Ak je na súd či tribunál členského štátu podaná žaloba na obsah regulovaných informácií, rozhodne sa o povinnosti zaplatiť náklady spojené s prekladom týchto informácií na účely súdneho konania podľa právnych predpisov daného členského štátu.

Článok 21

Prístup k regulovaným informáciám

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby emitent alebo osoba, ktorá požiadala o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, zverejnili regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k týmto informáciám a dá ich k dispozícii úradne určenému mechanizmu uvedenému v odseku 2. Emitent alebo osoba, ktorá požiadala o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlas emitenta, nesmie účtovať investorom za poskytnutie informácií akékoľvek osobitné poplatky. Domovský členský štát musí vyžadovať, aby emitent používal také médiá, na ktoré sa možno primerane spoliehať pri účinnom šírení informácií verejnosti v celom Spoločenstve. Domovský členský štát nesmie uložiť povinnosť používať iba tie médiá, ktorých prevádzkovatelia sú usadení na jeho území.

2.   Domovský členský štát zabezpečí, aby existoval najmenej jeden úradne určený mechanizmus centrálneho archivovania regulovaných informácií. Tieto mechanizmy by mali spĺňať minimálne normy bezpečnosti, istoty zdroja informácií, časového záznamu a ľahkého prístupu zo strany konečných užívateľov a musia byť v súlade s postupom podávania informácií podľa článku 19 ods. 1.

3.   Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu iba v jednom hostiteľskom členskom štáte a nie v domovskom členskom štáte, tento hostiteľský členský štát zabezpečí zverejnenie regulovaných informácií v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1.

4.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3.

Komisia predovšetkým špecifikuje:

a)

minimálne normy na šírenie regulovaných informácií podľa odseku 1;

b)

minimálne normy na mechanizmus centrálneho archivovania podľa odseku 2.

Komisia môže tiež určiť a aktualizovať zoznam médií určených na šírenie informácií verejnosti.

Článok 22

Usmernenia

1.   Príslušné orgány členských štátov vypracujú vhodné usmernenia na ďalšie uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES a tejto smernice.

Cieľom týchto usmernení je vytvorenie:

a)

elektronickej siete zriadenej na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi regulátormi cenných papierov, prevádzkovateľmi regulovaných trhov a vnútroštátnymi registrami spoločností upravenými Prvou smernicou Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 48 (18) zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (19); a

b)

jednotnej elektronickej siete alebo platformy elektronických sietí medzi členskými štátmi.

2.   Komisia preskúma výsledky dosiahnuté podľa odseku 1 do 31. decembra 2006 a môže v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 prijať vykonávacie opatrenia na uľahčenie dosiahnutia súladu s článkom 19 a článkom 21.

Článok 23

Tretie krajiny

1.   Ak je sídlo emitenta v tretej krajine, môže príslušný orgán domovského členského štátu oslobodiť emitenta od povinností podľa článkov 4 až 7 a článku 12 ods. 6, článkov 14, 15 a 16 až 18 za predpokladu, že právne predpisy danej tretej krajiny stanovia rovnocenné požiadavky alebo takýto emitent splní požiadavky právnych predpisov tretej krajiny, ktoré príslušný orgán domovského členského štátu pokladá za rovnocenné.

Informácie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky stanovené v tretej krajine, sa však podávajú v súlade s článkom 19 a zverejňujú v súlade s článkom 20 a článkom 21.

2.   Odchylne od odseku 1 je emitent, ktorého sídlo je v tretej krajine, oslobodený od vypracovania svojej účtovnej závierky v súlade s článkom 4 alebo článkom 5 pred finančným rokom začínajúcim 1. januára 2007 alebo po tomto dátume, ak tento emitent vypracuje svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodne uznávanými normami uvedenými v článku 9 nariadenia (ES) č.1606/2002.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu zabezpečí, aby sa informácie zverejnené v tretej krajine, ktoré by mohli byť dôležité pre verejnosť v Spoločenstve, zverejnili v súlade s článkom 20 a článkom 21, a to aj keď tieto informácie nie sú regulovanými informáciami v zmysle článku 2 ods. 1 písm. k).

4.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 1, pričom tieto opatrenia

i)

stanovia mechanizmus zabezpečujúci určenie rovnocennosti informácií vyžadovaných podľa tejto smernice, vrátane účtovných závierok, a informácií, vrátane účtovnej závierky, vyžadovaných podľa právnych a správnych predpisov tretej krajiny;

ii)

stanovia, že na základe svojich vnútroštátnych právnych a správnych predpisov alebo praxe a postupov založených na medzinárodných normách stanovených medzinárodnými organizáciami, zabezpečí tretia krajina, v ktorej je emitent registrovaný, rovnocennosť požiadaviek na informácie stanovených v tejto smernici.

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 prijme potrebné rozhodnutia o rovnocennosti účtovných noriem používaných emitentmi z tretej krajiny za podmienok stanovených v článku 30 ods. 3 najneskôr do piatich rokov po dátume uvedenom v článku 31. Ak Komisia rozhodne, že účtovné normy tretej krajiny nie sú rovnocenné, môže dotknutým emitentom povoliť, aby na vhodné prechodné obdobie tieto účtovné normy naďalej používali.

5.   S cieľom zabezpečenia jednotného uplatňovania odseku 2, môže Komisia prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia vymedzujúce druh informácií zverejňovaných v tretej krajine, ktoré sú dôležité pre verejnosť v Spoločenstve.

6.   Podniky so sídlom v tretej krajine, ktoré by vyžadovali povolenie v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 85/611/EHS alebo kvôli správe portfólia podľa bodu 4 oddielu A prílohy I smernice 2004/39/ES, ak by mali sídlo alebo, iba v prípade investičnej spoločnosti, ústredie v Spoločenstve, sú tiež oslobodené od navýšenia svojich podielov o podiely svojho materského podniku podľa požiadaviek stanovených v článku 12 ods. 4 a ods. 5, ak splnia rovnocenné požiadavky na nezávislosť ako správcovské spoločnosti alebo investičné spoločnosti.

7.   Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotné uplatňovanie odseku 6, ktoré stanovia, že na základe svojich vnútroštátnych právnych a správnych predpisov zabezpečí tretia krajina rovnocennosť požiadaviek na nezávislosť stanovených v tejto smernici a jej vykonávacích opatreniach.

KAPITOLA V

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 24

Príslušné orgány a ich právomoci

1.   Každý členský štát určí ústredný orgán uvedený v článku 21 ods. 1 smernice 2003/71/ES ako príslušný ústredný správny orgán, ktorý bude zodpovedný za plnenie povinností stanovených v tejto smernici a za zabezpečenie uplatňovania ustanovení podľa nej prijatých. Členské štáty o tom upovedomia Komisiu.

Na účely odseku 4 písm. h) však členské štáty môžu určiť iný príslušný orgán odlišný od príslušného ústredného orgánu uvedeného v prvom pododseku.

2.   Členské štáty môžu svojmu príslušnému ústrednému orgánu povoliť delegovanie úloh. Okrem úloh uvedených v odseku 4 písm. h) akékoľvek delegovanie úloh týkajúcich sa povinností stanovených v tejto smernici a v jej vykonávacích opatreniach sa preskúma päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a skončí osem rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Akékoľvek delegovanie úloh sa vykoná špecifickým spôsobom s uvedením úloh, ktoré sa majú splniť, a podmienok, za ktorých sa majú plniť.

Tieto podmienky zahŕňajú doložku zaväzujúcu dotknutý subjekt k tomu, aby bol organizovaný tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov a aby údaje získané pri plnení delegovaných úloh neboli zneužité alebo nenarúšali hospodársku súťaž. V každom prípade konečná zodpovednosť za dohľad nad plnením ustanovení tejto smernice a vykonávacích opatrení prijatých podľa nej spočíva na príslušnom orgáne určenom v súlade s odsekom 1.

3.   Členské štáty informujú Komisiu a príslušné orgány iných členských štátov o akejkoľvek prijatej úprave týkajúcej sa delegovania úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich toto delegovanie.

4.   Každý príslušný orgán má všetky právomoci potrebné na plnenie svojich funkcií. Prinajmenšom je oprávnený:

a)

požadovať, aby audítori, emitenti, držitelia akcií či iných finančných nástrojov alebo osoby uvedené v článku 10 alebo článku 13 a osoby, ktoré ich ovládajú alebo sú nimi ovládané, poskytovali informácie a dokumenty;

b)

požadovať, aby emitent zverejnil informácie vyžadované podľa písmena a) spôsobom a v lehote, ktoré orgán považuje za nevyhnutné. Môže tieto informácie zverejniť z vlastnej iniciatívy v prípade, že emitent alebo osoby, ktoré ho ovládajú alebo sú ním ovládané, tak neučinia a po vypočutí emitenta;

c)

požadovať, aby manažéri emitentov a držiteľov akcií či iných finančných nástrojov alebo osôb uvedených v článku 10 alebo článku 13 oznámili informácie požadované podľa tejto smernice alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prípadne poskytli ďalšie informácie a dokumenty;

d)

pozastaviť alebo žiadať príslušný regulovaný trh, aby pozastavil obchodovanie s cennými papiermi na dobu najviac desiatich dní v jednotlivom prípade, ak má dostatočne odôvodnené podozrenie, že emitent porušil ustanovenia tejto smernice alebo vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice;

e)

zakázať obchodovanie na regulovanom trhu, ak zistí, že boli porušené ustanovenia tejto smernice alebo vnútroštátneho právneho predpisu prijatého podľa tejto smernice alebo ak má dostatočne odôvodnené podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovení tejto smernice;

f)

sledovať, či emitent zverejňuje včas informácie s cieľom zabezpečiť účinný a rovnocenný prístup verejnosti vo všetkých členských štátoch, v ktorých sa s cennými papiermi obchoduje, a prijať vhodné opatrenia, ak to tak nie je;

g)

zverejniť skutočnosť, že emitent alebo držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba uvedená v článku 10 alebo článku 13 neplní svoje povinnosti;

h)

overiť, či informácie uvedené v tejto smernici sú vypracované v súlade s príslušným rámcom vykazovania, a prijať zodpovedajúce opatrenia v prípade zistených porušení; a

i)

vykonávať kontroly na mieste na svojom území v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby overil, či sa dodržiavajú ustanovenia tejto smernice a jej vykonávacích opatrení. Ak to vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, môže príslušný orgán alebo príslušné orgány tieto právomoci využiť tak, že sa obráti na príslušný súdny orgán, a/alebo v spolupráci s inými orgánmi.

5.   Odseky 1 až 4 nemajú vplyv na možnosť členského štátu stanoviť osobitné právne a správne predpisy pre zámorské európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy daný členský štát zodpovedá.

6.   Ak audítori oznámia príslušným orgánom skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa žiadostí, ktoré príslušný orgán vzniesol podľa odseku 4 písm. a), nejde o porušenie zákazu zverejňovania informácií uloženého zmluvou alebo právnymi či správnymi predpismi a audítorom tým nevzniká žiadna zodpovednosť.

Článok 25

Služobné tajomstvo a spolupráca medzi členskými štátmi

1.   Povinnosť zachovať služobné tajomstvo platí pre všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán, a pre subjekty, na ktoré príslušné orgány prípadne delegovali určité úlohy. Skutočnosti, ktoré sú predmetom služobného tajomstva, sa nesmú oznamovať inej osobe alebo orgánu, ak tak nestanovujú právne či správne predpisy členského štátu.

2.   Príslušné orgány členských štátov vzájomne spolupracujú vždy, keď je to potrebné na plnenie ich povinností a výkon ich právomocí, stanovených v tejto smernici či vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých podľa tejto smernice. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov.

3.   Odsek 1 nebráni príslušným orgánom vo výmene dôverných informácií. Takto vymenené informácie podliehajú povinnosti zachovania služobného tajomstva, ktoré platí pre osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané v príslušných orgánoch, ktoré informácie získajú.

4.   Členské štáty môžu uzatvárať dohody o spolupráci stanovujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi alebo orgánmi tretích krajín, ktorým ich príslušné právne predpisy povoľujú plniť akékoľvek úlohy, ktoré táto smernica ukladá príslušným orgánom, v súlade s článkom 24. Táto výmena informácií podlieha zárukám služobného tajomstva najmenej na úrovni uvedenej v tomto článku. Cieľom takej výmeny informácií je výkon funkcie dohľadu uvedených úradov alebo orgánov. V prípade, že informácie pochádzajú z iného členského štátu, nemožno ich zverejniť bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich zverejnili, a prípadne iba na účely, na ktoré tieto úrady vydali súhlas.

Článok 26

Preventívne opatrenia

1.   Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že sa emitent alebo držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba uvedená v článku 10 dopustili protiprávneho činu alebo porušili svoje povinnosti, oznámia svoje zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.

2.   Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo z dôvodu, že sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ cenných papierov naďalej porušuje príslušné ustanovenia právneho alebo regulačného charakteru, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme v súlade s článkom 3 ods. 2 všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov. Komisia bude o takýchto opatreniach pri najbližšej príležitosti informovaná.

KAPITOLA VI

VYKONÁVACIE OPATRENIA

Článok 27

Postup výboru

1.   Komisii je nápomocný Európsky výbor pre cenné papiere zriadený článkom 1 rozhodnutia 2001/528/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zohľadnením ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutia za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nezmenia podstatné ustanovenia tejto smernice.

Doba uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia sa do 20. januára 2009 pozastaví uplatňovanie tých ustanovení tejto smernice, ktoré sa týkajú prijatia technických pravidiel a rozhodnutí v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Na návrh Komisie môžu Európsky parlament a Rada predĺžiť uplatňovanie dotknutých ustanovení v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy, a preto ich pred uplynutím tohto štvorročného obdobia preskúmajú.

Článok 28

Sankcie

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov ukladať trestné sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia, aby bolo možné prijať aspoň vhodné správne opatrenia alebo uplatniť občianske a/alebo správne sankcie voči zodpovedným osobám v prípade, že sa nedodržia ustanovenia prijaté podľa tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby tieto opatrenia boli účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol zverejniť každé opatrenie alebo sankciu, uložené za porušenie ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou, okrem prípadov, keď by zverejnenie vážne ohrozilo finančné trhy alebo spôsobilo zúčastneným stranám neúmernú škodu.

Článok 29

Právo na podanie opravných prostriedkov

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam učineným podľa právnych a správnych predpisov prijatých v súlade s touto smernicou bolo možné podať na súde opravný prostriedok.

KAPITOLA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Prechodné ustanovenia

1.   Odchylne od článku 5 ods. 3 tejto smernice môže domovský členský štát oslobodiť emitentov uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1606/2002 od povinnosti zverejňovať účtovné závierky podľa uvedeného nariadenia za finančný rok začínajúci 1. januára 2006 alebo po tomto dátume.

2.   Bez ohľadu na článok 12 ods. 2 akcionár upovedomí emitenta najneskôr dva mesiace po dátume uvedenom v článku 31 ods. 1 o podiele na hlasovacích právach a kapitále, ktorý drží, v súlade s článkami 9, 10 a 13, u emitentov k tomuto dátumu, ak už nepodal oznámenie obsahujúce rovnocenné informácie pred týmto dátumom.

Bez ohľadu na článok 12 ods. 6 emitent následne zverejní informácie obdržané v týchto oznámeniach najneskôr tri mesiace po dátume uvedenom v článku 31 ods. 1.

3.   Ak bol emitent založený v tretej krajine, môže domovský členský štát tohto emitenta oslobodiť od zostavenia účtovnej závierky v súlade s článkom 4 ods. 3 a správy vedenia v súlade s článkom 4 ods. 5 iba pre tie dlhové cenné papiere, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Spoločenstve pred 1. januárom 2005, pokým:

a)

príslušný orgán domovského členského štátu nepotvrdí, že ročné účtovné závierky vypracované emitentmi z danej tretej krajiny podávajú pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta;

b)

tretia krajina, v ktorej bol emitent založený, nestanoví povinné uplatnenie medzinárodných účtovných noriem uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č.1606/2002; a

c)

Komisia neprijala rozhodnutie podľa článku 23 ods. 4 bod (ii) o tom, či existuje rovnocennosť medzi uvedenými účtovnými normami, a

účtovnými normami stanovenými v právnych a správnych predpisoch tretej krajiny, v ktorej bol emitent založený, alebo

účtovnými normami tretej krajiny, ktoré sa daný emitent rozhodol dodržiavať.

4.   Domovský členský štát môže od zverejnenia polročnej finančnej správy v súlade s článkom 5 na obdobie 10-tich rokov po 1. januári 2005 oslobodiť emitentov tých dlhových cenných papierov, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Spoločenstve pred 1. januárom 2005 za predpokladu, že sa domovský členský štát rozhodol pri prijatí týchto dlhových cenných papierov umožniť ich emitentom, aby využili ustanovenia článku 27 smernice 2001/34/ES.

Článok 31

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. januára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 3 ods.1, 8 ods. 2, 8 ods. 3, 9 ods. 6 alebo 30, bezodkladne tieto opatrenia oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 32

Zmeny a doplnenia

S účinnosťou odo dňa uvedeného v článku 31 ods. 1 sa týmto mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES takto:

1)

V článku 1 sa vypúšťa písmeno g) a h);

2)

Článok 4 sa vypúšťa;

3)

V článku 6 sa vypúšťa odsek 2;

4)

V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty môžu podriadiť emitentov cenných papierov, ktoré sú prijaté na kótovanie, ďalším povinnostiam za predpokladu, že sa tieto ďalšie povinnosti vzťahujú všeobecne na všetkých emitentov alebo na jednotlivé triedy emitentov“;

5)

Články 65 až 97 sa vypúšťajú;

6)

Článok 102 a článok 103 sa vypúšťajú;

7)

V článku 107 ods. 3 sa vypúšťa druhý pododsek;

8)

V článku 108 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa vypúšťajú slová „pravidelné informácie, ktoré musia zverejňovať spoločnosti, ktorých akcie sa prijmú“;

b)

písmeno b) sa vypúšťa;

c)

písmeno c) bod (iii) sa vypúšťa;

d)

písmeno d) sa vypúšťa.

Odkazy na zrušené ustanovenia sa považujú za odkazy na ustanovenia tejto smernice.

Článok 33

Preskúmanie

Do 30. júna 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, vrátane vhodnosti ukončenia výnimky pre existujúce dlhové cenné papiere po uplynutí 10-ročného obdobia podľa článku 30 ods. 4 a jeho možného vplyvu na európske finančné trhy.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 15. decembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NIKOLAÏ


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 128.

(2)  Ú. v. EÚ C 242, 9.10.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2004.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).

(7)  Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/71/ES.

(8)  Ú. v ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(12)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/39/ES.

(13)  Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/69/ES (Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 44).

(14)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(15)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

(16)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.

(17)  Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/39/ES.

(18)  Redakčná poznámka: názov bol zmenený, aby zohľadnil prečíslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 58 zmluvy.

(19)  Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221, 4.9.2003, s. 13).