6.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/99/EF

af 1. oktober 2004

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Grækenland modtog den 22. oktober 1999 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Nisso Chemical Europe GmbH om optagelse af det aktive stof acetamiprid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2000/390/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Det Forenede Kongerige modtog den 11. september 1998 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bayer Plc. (nu Bayer CropScience AG) om thiacloprid. Ved Kommissionens beslutning 2000/181/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

For disse aktive stoffer er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået. De udpegede rapporterende medlemsstater forelagde Kommissionen udkast til vurderingsrapporter vedrørende stofferne den 19. marts 2001 (acetamiprid) og den 22. november 2000 (thiacloprid).

(4)

Udkastene til vurderingsrapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 29. juni 2004 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om acetamiprid og thiacloprid.

(5)

Ved behandlingen af acetamiprid og thiacloprid viste der sig ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, der ville have nødvendiggjort høring af Den Videnskabelige Komité for Planter.

(6)

Af de forskellige undersøgelser fremgår det, at de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive stoffer, generelt kan forventes at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der blev undersøgt og beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Acetamiprid og thiacloprid bør derfor optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF for at sikre, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive stoffer, kan blive godkendt i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Efter optagelsen af acetamiprid og thiacloprid i bilag I til direktiv 91/414/EØF bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre direktivets bestemmelser vedrørende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer, og især til at tage eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse og senest ved periodens udløb at ændre dem til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(8)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2005.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne tager godkendelsen af hvert plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder acetamiprid eller thiacloprid, op til fornyet behandling for at sikre, at kravene vedrørende disse aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF er opfyldt. Om nødvendigt ændrer de godkendelserne i henhold til direktiv 91/414/EØF eller trækker dem tilbage senest den 30. juni 2005.

2.   For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder acetamiprid eller thiacloprid, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. december 2004, revurderer medlemsstaterne produktet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i direktivets bilag III. På grundlag af denne vurdering fastslår medlemsstaterne, om produktet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b), c), d) og e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne

a)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder acetamiprid eller thiacloprid som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. juni 2006, eller

b)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder acetamiprid eller thiacloprid som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. juni 2006 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2005.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/71/EF (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 104).

(2)  EFT L 145 af 20.6.2000, s. 36.

(3)  EFT L 57 af 2.3.2000, s. 35.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF indsættes følgende sidst i tabellen:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse på listen

Særlige bestemmelser

»92

Acetamiprid

CAS-nr. 160430-64-8

CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

(E)-N1-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N2-cyan-N1-methylacetamidin

≥ 990 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om acetamiprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. juni 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på eksponeringen af arbejdere

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

93

Thiacloprid

CAS-nr. 111988-49-9

CIPAC-nr. 631

(Z)-N-{3-[(6-chlor-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamid

≥ 975 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiacloprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. juni 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte leddyr, der ikke er målarter

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet, når det aktive stof anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om identiteten og specifikationen af det aktive stof.«