1.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/63


SMERNICA KOMISIE 2004/98/ES

z 30. septembra 2004,

ktorou sa mení smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o reštrikcie v marketingu a používanie pentabromodifenyléteru v leteckých núdzových evakuačných systémoch na účely prispôsobenia jej prílohy I technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení členských štátov súvisiacich s reštrikciami v marketingu a používaním nebezpečných látok a prípravkov (1), a hlavne jej článok 2a,

keďže:

(1)

Pentabromodifenyléter (pentaBDE) sa používal ako brómovaný spomaľovač horenia, aby sa pred ohňom ochránili plasty, tkaniny a iné výrobky.

(2)

Na základe hodnotenia rizika podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o hodnotení a riadení rizika existujúcich látok (2) sa uvážilo, že je nevyhnutné obmedziť umiestňovanie na trhu a používanie pentaBDE, a táto látka bola preto pridaná do prílohy I smernice 76/769/EHS.

(3)

Nedávno sa stali dostupnými nové informácie, ktoré dokazujú, že pentaBDE sa používa v špecifických tkaninách pre evakuačné sklzy a sklzové člny v lietadlách a nedajú sa nahradiť vhodnými alternatívami v dôsledku extenzívneho bezpečnostného testovania a regulačných požiadaviek.

(4)

Emisie z takýchto sklzov do životného prostredia a expozícia ľudí sa nedajú očakávať, s výnimkou núdzových prípadov na niekoľko sekúnd, a len v mimoriadnom prípade, keď tento materiál horí.

(5)

Berúc do úvahy obmedzené používanie pentaBDE v leteckých evakuačných systémoch a zanedbateľný príspevok k celkovým rizikám, ktoré predstavuje daný výrobok pre zdravie a životné prostredie, povolenie umiestnenia na trhu a používanie pentaBDE pre daný špecifický účel je oprávnené.

(6)

Vzhľadom na zložitosť substitučného procesu a schvaľovacích predpisov pre letecké núdzové systémy a závažné sociálno-hospodárske implikácie, časovo obmedzené odchýlenie je oprávnené pre články nutné pre evakuačné situácie. Povolenie používania pentaBDE v leteckých núdzových evakuačných systémoch by malo udržať leteckú bezpečnosť bránením používaniu starších núdzových systémov.

(7)

Preto by sa mala príslušne zmeniť smernica 76/769/EHS.

(8)

Táto smernica sa bude uplatňovať bez toho, že by tým bola dotknutá legislatíva spoločenstva, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky pre ochranu pracovníkov, hlavne smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia v oblasti bezpečnosti a zdravia pracovníkov v práci (3), a smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom v práci (Šiesta individuálna smernica vo význame článku 16 odsek 1 smernice 89/391/EHS) (4).

(9)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre adaptáciu na technický pokrok smerníc o odstraňovaní technických bariér v obchode s nebezpečnými látkami a prípravkami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I smernice 76/769/EHS sa mení v súlade s prílohou tejto smernice.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. januára 2005 zákony, predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisiu budú okamžite informovať o texte týchto opatrení a korelačnej tabuľky medzi týmito opatreniami a touto smernicou.

Tieto opatrenia budú uplatňovať najneskôr od 1. januára 2005.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené takýmto odkazom v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa má tento odkaz urobiť.

2.   Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení národného práva, ktoré prijímajú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. septembra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/96/ES (Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 51).

(2)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.


PRÍLOHA

Príloha I smernice 76/769/EHS, sa mení nasledovne:

V druhom stĺpci bodu 44 nazvanom difenyléter, pentabrómoderivát C12H5Br5O sa vkladá nový odsek 3:

„3.   Odchýlkou sa odseky 1 a 2 nebudú uplatňovať na letecké núdzové evakuačné systémy do 31. marca 2006.“