28.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 301/53


SMERNICA KOMISIE 2004/97/ES

z 27. septembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2004/60/ES o časových obmedzeniach

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, ktorá sa týka umiestnenia výrobkov na ochranu rastlín na trhu (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení quinoxyfenu medzi účinné látky (2), dopĺňa túto látku do prílohy I k tejto smernici.

(2)

Po zaradení novej účinnej látky by sa členským štátom malo povoliť primerané obdobie na zavedenie ustanovení smernice 91/414/EHS, ktoré sa týka výrobkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky, a najmä na opätovné preskúmanie existujúcich dočasných povolení, a transformovať ich na riadne povolenia, zmeniť a doplniť ich alebo odobrať v súlade s touto smernicou 91/414/EHS.

(3)

Časové obmedzenie na implementáciu, stanovené v smernici 2004/60/EHS, nie je v zhode s obmedzeniami pre ostatné nové účinné látky. V súčasnej fáze opätovného preskúmania by mal byť zladený prístup všetkých nových účinných látok.

(4)

Preto je vhodné smernicu 2004/60/ES primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 3 smernice 2004/60/ES sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pre každý povolený výrobok na ochranu rastlín s obsahom quinoxyfenu buď ako jedinej účinnej látky, alebo ako jednej z viacerých účinných látok, ktoré boli uvedené v zozname v prílohe I k smernici 91/414/EHS najneskôr do 31. augusta 2004, členské štáty opätovne posúdia tento výrobok v súlade s jednotnými princípmi stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS podľa dokumentu, ktorý spĺňa požiadavky prílohy III k tejto smernici. Na základe tohto posudku rozhodnú, či výrobok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Podľa tohto rozhodnutia členské štáty:

a)

v prípade, že výrobok obsahuje quinoxyfen ako jedinú účinnú látku, zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 28. februára 2006, ak je to potrebné, alebo

b)

v prípade. že produkt obsahuje quinoxyfen ako jednu z viacerých účinných látok, ak je to potrebné, zmenia a doplnia povolenie alebo ho odoberú do 28. februára 2006 alebo do dátumu stanoveného na takýto pozmeňujúci návrh alebo odvolanie v príslušnej smernici alebo smerniciach, v ktorých bola príslušná látka alebo látky doplnené do prílohy I k smernici 91/414/EHS podľa toho, ktorá je posledná.“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. septembra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/71/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 24.4.2004, s. 39.