25.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/13


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/93/ES

z dne 21. septembra 2004

o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS za namen prilagoditve prilog II in III zaradi tehničnega napredka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti členov 4b in 8(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za kozmetične izdelke in neprehrambene izdelke, ki so namenjeni potrošnikom (SCCNFP),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 76/768/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta (2) 2003/15/ES, prepoveduje uporabo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo kancerogene, mutagene ali toksične snovi za razmnoževanje (CMR), kategorij 1, 2 in 3, vključenih v Prilogo I Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (3), vendar omogoča uporabo snovi, uvrščenih v kategorijo 3, skladno z Direktivo 67/548/EGS in odobritvijo SCCNFP; Direktiva 76/768/EGS od Komisije zahteva, da ta sprejme potrebne ukrepe.

(2)

Nekatere snovi, uvrščene kot CMR v kategoriji 1 in 2 v Prilogi I Direktive 67/548/EGS, sedaj v Prilogo II Direktive 76/768/EEC še niso uvrščene in jih je zato treba uvrstiti v to prilogo. Snovi, uvrščene kot CMR v kategorijo 3 v Prilogi I Direktive 67/548/EGS, je prav tako treba vključiti v Prilogo II Direktive 76/768/EGS, razen če jih je SCCNFP ocenil kot sprejemljive za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

(3)

Snovi, uvrščene kot CMR v kategoriji 1 in 2, navedene v delu 1 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS, je treba črtati.

(4)

V skladu s tem se spremeni Direktiva 76/768/EGS.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II in del 1 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS se spremenita v skladu z besedilom, določenim v Prilogi te direktive.

Člen 2

1.   Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se v treh mesecih po začetku veljavnosti nacionalnih predpisov, omenjenih v členu 3(1), kozmetični proizvodi, ki ne ustrezajo tej direktivi, ne pojavijo na trgu, ne glede na to, ali jih na trg želijo poslati proizvajalci iz Skupnosti ali uvozniki.

2.   Države članice morajo prav tako sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se proizvodi, omenjeni v odstavku 1, ne prodajajo ali dajejo končnemu porabniku v šestih mesecih od datuma začetka veljave nacionalnih predpisov, omenjenih v členu 3(1).

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. oktobra 2004. Besedilo navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, morajo ti vsebovati sklic na to direktivo ali pa morajo biti ob njihovi uradni objavi opremljeni s sklicem. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga pokriva ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. septembra 2004

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/83/ES (UL L 238, 25.9.2003, str. 23).

(2)  UL L 66, 11.3.2003, str. 26.

(3)  UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

Direktiva 76/768/EGS se spremeni na naslednji način:

1.

V Prilogi II se referenčna številka 289 nadomesti z naslednjim:

„289.

Svinec in njegove spojine“

2.

V Prilogi II se dodajo referenčne številke od 452 do 1132, kot je navedeno spodaj:

„452.

6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan (št. CAS 37894-46-5)

453.

Kobaltov diklorid (št. CAS 7646-79-9)

454.

Kobaltov sulfat (št. CAS 10124-43-3)

455.

Nikljev monoksid (št. CAS 1313-99-1)

456.

Dinikljev trioksid (št. CAS 1314-06-3)

457.

Nikljev dioksid (št. CAS 12035-36-8)

458.

Trinikljev disulfid (št. CAS 12035-72-2)

459.

Nikljev tetrakarbonil (št. CAS 13463-39-3)

460.

Nikljev sulfid (št. CAS 16812-54-7)

461.

Kalijev bromat (št. CAS 7758-01-2)

462.

Ogljikov monoksid (št. CAS 630-08-0)

463.

1,3-butadien (št. CAS 106-99-0)

464.

Izobutan (št. CAS 75-28-5), če vsebuje ≥ 0,1 % m/m butadiena

465.

Butan (št. CAS 106-97-8), če vsebuje ≥ 0,1 % m/m butadiena

466.

Plini (zemeljsko olje), C3-4 (št. CAS 68131-75-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

467.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), aparat za frakcionirno absorpcijo, katalitski kreking destilata in nafte (št. CAS 68307-98-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

468.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko polimerizirane nafte (št. CAS 68307-99-3), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

469.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko reformirane nafte, brez vodikovega sulfida (št. CAS 68308-00-9), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

470.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), striper (desorber) za obdelavo destilatov iz krekinga z vodikom (št. CAS 68308-01-0), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

471.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), absorber, katalitski kreking plinskega olja (št. CAS 68308-03-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

472.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina (št. CAS 68308-04-3), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

473.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina, deetanizer (št. CAS 68308-05-4), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

474.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), destilat in nafta, razžvepljena z vodikom, brez kislin, kolona za frakcionacijo (št. CAS 68308-06-5), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

475.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumsko plinsko olje, razžvepljeno z vodikom, striper (desorber), brez vodikovega sulfida (št. CAS 68308-07-6), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

476.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator izomerizirane nafte, (št. CAS 68308-08-7), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

477.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), lahka nafta iz direktne destilacije, stabilizator, brez vodikovega sulfida (št. CAS 68308-09-8), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

478.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vodikov razžvepljevalnik direktnega destilata, brez vodikovega sulfida (št. CAS 68308-10-1), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

479.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), poprejšnja priprava toka propana in propilena za alkiliranje, deetanizer (št. CAS 68308-11-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

480.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom vakuumskega plinskega olja, brez vodikovega sulfida (št. CAS 68308-12-3), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

481.

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirani produkti z vrha kolone (št. CAS 68409-99-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

482.

Alkani, C1-2 (št. CAS 68475-57-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

483.

Alkani, C2-3 (št. CAS 68475-58-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

484.

Alkani, C3-4 (št. CAS 68475-59-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

485.

Alkani, C4-5 (št. CAS 68475-60-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

486.

Gorivni plini (št. CAS 68476-26-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

487.

Gorivni plini, destilati surovega olja (št. CAS 68476-29-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

488.

Ogljikovodiki, C3-4 (št. CAS 68476-40-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

489.

Ogljikovodiki, C4-5 (št. CAS 68476-42-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

490.

Ogljikovodiki C2-4, bogati s C3 (št. CAS 68476-49-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

491.

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni (št. CAS 68476-85-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

492.

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani (št. CAS 68476-86-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

493.

Plini (zemeljsko olje), C3-4, bogati z izobutanom (št. CAS 68477-33-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

494.

Destilati (zemeljsko olje), C3-6, bogati s piperilenom (št. CAS 68477-35-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

495.

Plini (zemeljsko olje), obdelava z amini (št. CAS 68477-65-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

496.

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom pri proizvodnji benzena (št. CAS 68477-66-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

497.

Plini (zemeljsko olje), iz recikla pri proizvodnji benzena, bogati z vodikom (št. CAS 68477-67-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

498.

Plini (zemeljsko olje), oljna mešanica, bogati z vodikom in dušikom (št. CAS 68477-68-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

499.

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha kolone za ločevanje butana (št. CAS 68477-69-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

500.

Plini (zemeljsko olje), C2-3 (št. CAS 68477-70-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

501.

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirano plinsko olje, produkti z dna depropanizerja, bogati s C4, brez kislin (št. CAS 68477-71-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

502.

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirana nafta, produkti z dna debutanizerja, bogati s C3-5 (št. CAS 68477-72-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

503.

Plin z vrha kolone (zemeljsko olje), frakcija pri depropanizaciji nafte s katalitskim krekingom, bogat s C3 in brez kislin (št. CAS 68477-73-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

504.

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking (št. CAS 68477-74-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

505.

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, bogati s C1-5 (št. CAS 68477-75-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

506.

Plini (zemeljsko olje), katalitsko polimerizirana frakcija z vrha kolone za katalitsko polimerizacijo v naftnem stabilizatorju, plini, bogati s C2-4 (št. CAS 68477-76-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

507.

Plini (zemeljsko olje), plini z vrha kolone, rektifikacija nafte iz katalitskega reforminga (št. CAS 68477-77-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

508.

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming, bogati s C1-4 (št. CAS 68477-79-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

509.

Plini (zemeljsko olje), recikel katalitskega reforminga frakcije C6-8 (št. CAS 68477-80-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

510.

Plini (zemeljsko olje), frakcija C6-8 iz katalitskega reforminga (št. CAS 68477-81-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

511.

Plini (zemeljsko olje), recikel C6-8 iz katalitskega krekinga, bogat z vodikom (št. CAS 68477-82-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

512.

Plini (zemeljsko olje), polnitev C3-5 olefinske-parafinske alkilacije (št. CAS 68477-83-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

513.

Plini (zemeljsko olje), povratni tok C2 (št. CAS 68477-84-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

514.

Plini (zemeljsko olje), bogati s C4 (št. CAS 68477-85-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

515.

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deetanizer (št. CAS 68477-86-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

516.

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deizobutanizer (št. CAS 68477-87-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

517.

Plini (nafta), depropanizator, suhi, bogati s propenom (št. CAS 68477-90-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

518.

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja (št. CAS 68477-91-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

519.

Plini (zemeljsko olje), suhi kisli, enota za koncentriranje plinov (št. CAS 68477-92-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

520.

Plini (zemeljsko olje), koncentriranje plina v reabsorberju, destilacija (št. CAS 68477-93-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

521.

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja, naprave za rekuperacijo s plini (št. CAS 68477-94-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

522.

Plini (zemeljsko olje), polnitev za napravo girbatol (št. CAS 68477-95-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

523.

Plini (zemeljsko olje), absorber vodika (št. CAS 68477-96-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

524.

Plini (zemeljsko olje), bogati z vodikom (št. CAS 68477-97-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

525.

Plini (zemeljsko olje), recikel zmesi olj, obdelan z vodikom, bogat z vodikom in dušikom (št. CAS 68477-98-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

526.

Plini (zemeljsko olje), frakcionator izomerizirane nafte, bogat s C4, brez vodikovega sulfida (št. CAS 68477-99-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

527.

Plini (zemeljsko olje), recikel, bogat z vodikom (št. CAS 68478-00-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

528.

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v reformerju, bogati z vodikom (št. CAS 68478-01-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

529.

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom (št. CAS 68478-02-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

530.

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom, bogati z vodikom in metanom (št. CAS 68478-03-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

531.

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v napravi za reforming in obdelavo z vodikom, bogat z vodikom (št. CAS 68478-04-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

532.

Plini (zemeljsko olje), destilacija produktov termičnega krekinga (št. CAS 68478-05-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

533.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), očiščeno olje iz katalitskega krekinga in termično krekirani ostanek vakuumske frakcionacije refluksnega toka (št. CAS 68478-21-7), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

534.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija nafte iz katalitskega krekinga, absorber (št. CAS 68478-22-8), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

535.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), kombinirana frakcionacija produktov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom (št. CAS 68478-24-0), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

536.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), refrakcijski absorber za produkte iz katalitskega krekinga (št. CAS 68478-25-1), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

537.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija s frakcionacijo nafte iz katalitskega reforminga (št. CAS 68478-26-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

538.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitsko reformirane nafte (št. CAS 68478-27-3), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

539.

Izstopni plin (nafta), stabilizator katalitično reformirane nafte (št. CAS 68478-28-4), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

540.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), obdelava z vodikom destilata iz krekinga, separator (št. CAS 68478-29-5), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

541.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem in razžvepljevanjem z vodikom (št. CAS 68478-30-8), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

542.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), nasičena plinska zmes iz plinske naprave, bogat s C4 (št. CAS 68478-32-0), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

543.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), enota za rekuperacijo nasičenih plinov, bogat s C1-2 (št. CAS 68478-33-1), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

544.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumski ostanek termičnega krekinga (št. CAS 68478-34-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

545.

Ogljikovodiki, bogati s C3-4, destilati zemeljskega olja (št. CAS 68512-91-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

546.

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha stabilizatorja katalitsko reformirane nafte, ki se pridobiva z direktno frakcionacijo (št. CAS 68513-14-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

547.

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča (št. CAS 68513-15-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

548.

Plini (zemeljsko olje), depropanizer hidrokrekinga, bogati ogljikovodiki (št. CAS 68513-16-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

549.

Plini (zemeljsko olje), stabilizator lahke nafte iz direktne destilacije (št. CAS 68513-17-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

550.

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, visokotlačna ekspanzijska naprava (št. CAS 68513-18-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

551.

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, nizkotlačna ekspanzijska naprava (št. CAS 68513-19-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

552.

Ostanki (zemeljsko olje), separator alkiliranja, bogat s C4 (št. CAS 68513-66-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

553.

Ogljikovodiki, C1-4 (št. CAS 68514-31-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

554.

Ogljikovodiki, C1-4, sladkani (št. CAS 68514-36-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

555.

Plini (zemeljsko olje), destilacija plina iz rafinacije olja (št. CAS 68527-15-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

556.

Ogljikovodiki, C1-3 (št. CAS 68527-16-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

557.

Ogljikovodiki, C1-4, frakcija iz debutanizerja (št. CAS 68527-19-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

558.

Plini (zemeljsko olje), enota za proizvodnjo benzena, obdelava z vodikom, produkti z vrha depentenizerja (št. CAS 68602-82-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

559.

Plini (zemeljsko olje), C1-5, vlažni (št. CAS 68602-83-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

560.

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, frakcioniranje produktov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga (št. CAS 68602-84-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

561.

Ogljikovodiki, C2-4 (št. CAS 68606-25-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

562.

Ogljikovodiki, C3 (št. CAS 68606-26-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

563.

Plini (zemeljsko olje), napajalni tok za alkiliranje (št. CAS 68606-27-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

564.

Plini (zemeljsko olje), frakcije z dna depropanizerja (št. CAS 68606-34-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

565.

Produkti zemeljskega olja, plini iz rafinerije (št. CAS 68607-11-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

566.

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik nizkega tlaka (hidrokreking) (št. CAS 68783-06-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

567.

Plini (zemeljsko olje), mešanica iz rafinerije (št. CAS 68783-07-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

568.

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking (št. CAS 68783-64-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

569.

Plini (zemeljsko olje), C2-4, sladkani (št. CAS 68783-65-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

570.

Plini (zemeljsko olje), rafinerija (št. CAS 68814-67-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

571.

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik produktov iz platinskega reforminga (št. CAS 68814-90-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

572.

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, stabilizator depentanizacije (št. CAS 68911-58-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

573.

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, ekspanzijska posoda (št. CAS 68911-59-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

574.

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje surovega olja (št. CAS 68918-99-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

575.

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer (št. CAS 68919-00-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

576.

Plini (zemeljsko olje), destilat iz naprave za združevalni proces razžvepljevanja (št. CAS 68919-01-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

577.

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje, fluidizirani katalitski kreking (št. CAS 68919-02-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

578.

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, pranje plina iz fluidiziranega katalitskega krekinga (št. CAS 68919-03-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

579.

Plini (zemeljsko olje), težki destilat, razžvepljevanje z dehidrogeniranjem (št. CAS 68919-04-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

580.

Plini (zemeljsko olje), stabilizator, frakcionacija lahkega bencina iz direktne destilacije (št. CAS 68919-05-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

581.

Plini (zemeljsko olje), desorber iz razžvepljevanja združevalne nafte (št. CAS 68919-06-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

582.

Plini (zemeljsko olje), stabilizator platinskega reforminga, frakcioniranje lahkih frakcij (št. CAS 68919-07-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

583.

Plini (zemeljsko olje), predekspanzijska kolona, surova destilacija (št. CAS 68919-08-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

584.

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming nafte iz direktne destilacije (št. CAS 68919-09-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

585.

Plini (zemeljsko olje), iz stabilizatorjev direktne destilacije (št. CAS 68919-10-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

586.

Plini (zemeljsko olje), ločevanje katrana (št. CAS 68919-11-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

587.

Plini (zemeljsko olje), separator za enoto združevanja (št. CAS 68919-12-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

588.

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha separatorja iz katalitskega krekinga v fluidiziranem sloju (št. CAS 68919-20-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

589.

Plini (zemeljsko olje), iz debutanizerja katalitsko krekirane nafte (št. CAS 68952-76-1), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

590.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja nafte in destilata katalitskega krekinga (št. CAS 68952-77-2), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

591.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitske, z vodikom razžvepljene nafte (št. CAS 68952-79-4), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

592.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem, razžvepljevanje z vodikom (št. CAS 68952-80-7), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

593.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), termično krekirani destilat, absorber plinskega olja in nafte (št. CAS 68952-81-8), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

594.

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja frakcionacije ogljikovodikov termičnega krekinga, koksanje zemeljskega olja (št. CAS 68952-82-9), če vsebuje > 0,1 % m/m butadiena

595.

Plini (zemeljsko olje), lahke frakcije parnega krekinga, koncentrirane na butadienu (št. CAS 68955-28-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

596.

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje proizvodov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga in razžvepljevanje plinskega olja, gobasti absorber (št. CAS 68955-33-9), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

597.

Plini (zemeljsko olje), plin z vrha stabilizatorja, katalitski reforming nafte iz direktne destilacije (št. CAS 68955-34-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

598.

Plini (zemeljsko olje), surova destilacija in katalitski kreking (št. CAS 68989-88-8), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

599.

Ogljikovodiki, C4 (št. CAS 87741-01-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

600.

Alkani, C1-4, bogati s C3 (št. CAS 90622-55-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

601.

Plini (zemeljsko olje), pralnik plinskega olja z dietanolaminom (št. CAS 92045-15-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

602.

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje plinskega olja z vodikom, iztok (št. CAS 92045-16-4), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

603.

Plini (zemeljsko olje), čiščenje plinskega olja z razžvepljevanjem z vodikom (št. CAS 92045-17-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

604.

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reaktorja za hidrogenacijo, ekspanzijska posoda (št. CAS 92045-18-6), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

605.

Plini (zemeljsko olje), ostanek po parnem krekingu nafte pod visokim tlakom (št. CAS 92045-19-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

606.

Plini (zemeljsko olje), znižanje viskoznosti ostankov (št. CAS 92045-20-0), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

607.

Plini (zemeljsko olje), parni kreking, bogati s C3 (št. CAS 92045-22-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

608.

Ogljikovodiki, C4, destilat parnega krekinga (št. CAS 92045-23-3), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

609.

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani, frakcija C4 (št. CAS 92045-80-2), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

610.

Ogljikovodiki, C4, brez 1,3-butadiena in isobutena (št. CAS 95465-89-7), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

611.

Rafinati (zemeljsko olje), parno krekirana frakcija C4 po ekstrakciji z bakrovim amonijevim acetatom, C3-5 in nenasičeni C3-5, brez butadiena (št. CAS 97722-19-5), če vsebujejo > 0,1 % m/m butadiena

612.

Benzo[def]krizen (=benzo[a]piren) (št. CAS 50-32-8)

613.

Smola, zemeljsko olje premogovega katrana (št. CAS 68187-57-5), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

614.

Destilati (premogovo zemeljsko olje), kondenzirani aromatski obroči (št. CAS 68188-48-7), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

615.

Destilati (premogov katran), zgornja frakcija, brez fluorena (št. CAS 84989-10-6), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

616.

Destilati (premogov katran), zgornja frakcija, bogat s fluorenom (št. CAS 84989-11-7), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

617.

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija, brez acenaftena (št. CAS 90640-85-0), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

618.

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna (št. CAS 90669-57-1), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

619.

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna, toplotno prečiščena (št. CAS 90669-58-2), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

620.

Smola, premogov katran, nizkotemperaturna, oksidirana (št. CAS 90669-59-3), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

621.

Ekstraktni ostanki (premog), rjavi (št. CAS 91697-23-3), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

622.

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga (št. CAS 92045-71-1), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

623.

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z vodikom (št. CAS 92045-72-2), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

624.

Trdni odpadki, koksanje smole premogovega katrana (št. CAS 92062-34-5), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

625.

Smola, premogov katran, visokotemperaturna, sekundarna (št. CAS 94114-13-3), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

626.

Ostanki (premog), ekstrakcija s tekočimi topili (št. CAS 94114-46-2), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

627.

Premogove tekočine, raztopina iz ekstrakcije s tekočim topilom (št. CAS 94114-47-3), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

628.

Premogove tekočine, ekstrakcija s tekočim topilom (št. CAS 94114-48-4), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

629.

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z ogljikom (št. CAS 97926-76-6), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

630.

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan z glino (št. CAS 97926-77-7), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

631.

Parafinski voski (premog), visokotemperaturni katran rjavega premoga, obdelan s silicijevo kislino (št. CAS 97926-78-8), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

632.

Absorbcijska olja, bicikloaromatska in heterociklična ogljikovodikova frakcija (št. CAS 101316-45-4), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

633.

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, mešanica smole premogovega katrana (polietilen-polipropilen), pridobiva se s pirolizo (št. CAS 101794-74-5), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

634.

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, pridobivajo se s pirolizo mešane polietilenske smole premogovega katrana (št. CAS 101794-75-6), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

635.

Aromatski ogljikovodiki, C20-28, policiklični, pridobivajo se s pirolizo mešane polistirenske smole premogovega katrana (št. CAS 101794-76-7), če vsebujejo > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

636.

Smola, premogov katran, visokotemperaturna, toplotno prečiščena (št. CAS 121575-60-8), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

637.

Dibenz[a,h]antracen (št. CAS 53-70-3)

638.

Benz[a]antracen (št. CAS 56-55-3)

639.

Benzo[e]piren (št. CAS 192-97-2)

640.

Benzo[j]fluoranten (št. CAS 205-82-3)

641.

Benz(e)acefenantrilen (št. CAS 205-99-2)

642.

Benzo(k)fluoranten (št. CAS 207-08-9)

643.

Krizen (št. CAS 218-01-9)

644.

2-bromopropan (št. CAS 75-26-3)

645.

Trikloroetilen (št. CAS 79-01-6)

646.

1,2-dibromo-3-kloropropan (št. CAS 96-12-8)

647.

2,3-dibromopropan-1-ol (št. CAS 96-13-9)

648.

1,3-dikloropropan-2-ol (št. CAS 96-23-1)

649.

α,α,α-triklorotoluen (št. CAS 98-07-7)

650.

α-klorotoluen (št. CAS 100-44-7)

651.

1,2-dibromoetan (št. CAS 106-93-4)

652.

Heksaklorobenzen (št. CAS 118-74-1)

653.

Bromoetilen (št. CAS 593-60-2)

654.

1,4-diklorobut-2-en (št. CAS 764-41-0)

655.

Metiloksiran (št. CAS 75-56-9)

656.

(Epoksietil)benzen (št. CAS 96-09-3)

657.

1-kloro-2,3-epoksipropan (št. CAS 106-89-8)

658.

R-1-kloro-2,3-epoksipropan (št. CAS 51594-55-9)

659.

1,2-epoksi-3-fenoksipropan (št. CAS 122-60-1)

660.

2,3-epoksipropan-1-ol (št. CAS 556-52-5)

661.

R-2,3-epoksi-1-propanol (št. CAS 57044-25-4)

662.

2,2′-bioksiran (št. CAS 1464-53-5)

663.

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran (št. CAS 106325-08-0)

664.

Klorometil metil eter (št. CAS 107-30-2)

665.

2-metoksietanol (št. CAS 109-86-4)

666.

2-etoksietanol (št. CAS 110-80-5)

667.

Oksibis[klorometan], bis (klorometil) eter (št. CAS 542-88-1)

668.

2-metoksipropanol (št. CAS 1589-47-5)

669.

Propiolakton (št. CAS 57-57-8)

670.

Dimetilkarbamoil klorid (št. CAS 79-44-7)

671.

Uretan (št. CAS 51-79-6)

672.

2-metoksietilacetat (št. CAS 110-49-6)

673.

2-etoksietil acetat (št. CAS 111-15-9)

674.

Metoksiocetna kislina (št. CAS 625-45-6)

675.

Dibutil ftalat (št. CAS 84-74-2)

676.

Bis(2-metoksietil) eter (št. CAS 111-96-6)

677.

Bis(2-etilheksil) ftalat (št. CAS 117-81-7)

678.

Bis(2-metoksietil) ftalat (št. CAS 117-82-8)

679.

2-metoksipropil acetat (št. CAS 70657-70-4)

680.

2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetat (št. CAS 80387-97-9)

681.

Akrilamid, če ni drugače navedeno v tej direktivi (št. CAS 79-06-1)

682.

Akrilonitril (št. CAS 107-13-1)

683.

2-nitropropan (št. CAS 79-46-9)

684.

Dinoseb (št. CAS 88-85-7), njegove soli in estri, razen tistih, ki so morda navedeni drugje na tem seznamu

685.

2-nitroanizol (št. CAS 91-23-6)

686.

4-nitrobifenil (št. CAS 92-93-3)

687.

2,4-dinitrotoluen (št. CAS 121-14-2)

688.

binapakril (št. CAS 485-31-4)

689.

2-nitronaftalen (št. CAS 581-89-5)

690.

2,3-dinitrotoluen (št. CAS 602-01-7)

691.

5-nitroacenaften (št. CAS 602-87-9)

692.

2,6-dinitrotoluen (št. CAS 606-20-2)

693.

3,4-dinitrotoluen (št. CAS 610-39-9)

694.

3,5-dinitrotoluen (št. CAS 618-85-9)

695.

2,5-dinitrotoluen (št. CAS 619-15-8)

696.

Dinoterb (št. CAS 1420-07-1), njegove soli in estri

697.

Nitrofen (št. CAS 1836-75-5)

698.

Dinitrotoluen (št. CAS 25321-14-6)

699.

Diazometan (št. CAS 334-88-3)

700.

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon (disperzno modra 1) (št. CAS 2475-45-8)

701.

Dimetilnitrozoamin (št. CAS 62-75-9)

702.

1-metil-3-nitro-1-nitrozogvanidin (št. CAS 70-25-7)

703.

Nitrozodipropilamin (št. CAS 621-64-7)

704.

2,2′-(nitrozoimino)bisetanol (št. CAS 1116-54-7)

705.

4,4′-metilendianilin (št. CAS 101-77-9)

706.

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen) dianilin hidroklorid (št. CAS 569-61-9)

707.

4,4′-metilendi-o-toluidin (št. CAS 838-88-0)

708.

o-anizidin (št. CAS 90-04-0)

709.

3,3′-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4)

710.

Soli o-dianizidina

711.

Azo barvila, ki temeljijo na o-dianizidinu

712.

3,3′-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1)

713.

Benzidin dihidroklorid (št. CAS 531-85-1)

714.

[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev sulfat (št. CAS 531-86-2)

715.

3,3′-diklorobenzidin dihidroklorid (št. CAS 612-83-9)

716.

Benzidin sulfat (št. CAS 21136-70-9)

717.

Benzidin acetat (št. CAS 36341-27-2)

718.

3,3′-diklorobenzidin divodikov bis(sulfat) (št. CAS 64969-34-2)

719.

3,3′-diklorobenzidin sulfat (št. CAS 74332-73-3)

720.

Azo barvila, ki temeljijo na benzidinu

721.

4,4′-bi-o-toluidin (št. CAS 119-93-7)

722.

4,4′-bi-o-toluidin dihidroklorid (št. CAS 612-82-8)

723.

[3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev bis(vodikov sulfat) (št. CAS 64969-36-4)

724.

4,4′-bi-o-toluidin sulfat (št. CAS 74753-18-7)

725.

Barvila, ki temeljijo na o-tolidinu

726.

Bifenil-4-ilamin (št. CAS 92-67-1) in njegove soli

727.

Azobenzen (št. CAS 103-33-3)

728.

(metil-ONN-azoksi)metil acetat (št. CAS 592-62-1)

729.

Cikloheksimid (št. CAS 66-81-9)

730.

2-metilaziridin (št. CAS 75-55-8)

731.

Imidazolidin-2-tion (št. CAS 96-45-7)

732.

Furan (št. CAS 110-00-9)

733.

Aziridin (št. CAS 151-56-4)

734.

Kaptafol (št. CAS 2425-06-1)

735.

Karbadoks (št. CAS 6804-07-5)

736.

Flumioksazin (št. CAS 103361-09-7)

737.

Tridemorf (št. CAS 24602-86-6)

738.

Vinklozolin (št. CAS 50471-44-8)

739.

Fluazifop-butil (št. CAS 69806-50-4)

740.

Flusilazol (št. CAS 85509-19-9)

741.

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (št. CAS 2451-62-9)

742.

Tioacetamid (št. CAS 62-55-5)

743.

N,N-dimetilformamid (št. CAS 68-12-2)

744.

Formamid (št. CAS 75-12-7)

745.

N-metilacetamid (št. CAS 79-16-3)

746.

N-metilformamid (št. CAS 123-39-7)

747.

N,N-dimetilacetamid (št. CAS 127-19-5)

748.

Triamidheksametil fosforne kisline (št. CAS 680-31-9)

749.

Dietilsulfat (št. CAS 64-67-5)

750.

Dimetilsulfat (št. CAS 77-78-1)

751.

1,3-propansulton (št. CAS 1120-71-4)

752.

Dimetilsulfamoil-klorid (št. CAS 13360-57-1)

753.

Sulfalat (št. CAS 95-06-7)

754.

Mešanica spojin: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilzilil]metil]-4H-1,2,4-triazol in 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilzilil]metil]-1H-1,2,4-triazol (št. EC 403-250-2)

755.

(+/–)-tetrahidrofurfuril –(R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat (št. CAS 119738-06-6)

756.

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril (št. CAS 85136-74-9)

757.

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amonijev] format (št. CAS 108225-03-2)

758.

Trinatrijev [4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O,O′,O″,O‴]baker(II) (št. EC 413-590-3)

759.

Mešanica spojin: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid in N-2,3-bis-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid in metakrilamid in 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamid in N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid (št. EC 412-790-8)

760.

1,3,5-tris-[(2S in 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (št. CAS 59653-74-6)

761.

Erionit (št. CAS 12510-42-8)

762.

Azbest (št. CAS 12001-28-4)

763.

Zemeljsko olje (št. CAS 8002-05-9)

764.

Destilati (zemeljsko olje), težki, hidrokrekirani (št. CAS 64741-76-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

765.

Destilati (zemeljsko olje), težki, parafinski, rafinirani s topilom (št. CAS 64741-88-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

766.

Destilati (zemeljsko olje), lahki parafinski, rafinirani s topilom (št. CAS 64741-89-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

767.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), deasfaltirani s topilom (št. CAS 64741-95-3), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

768.

Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, rafinirana s topilom (št. CAS 64741-96-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

769.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, rafinirana s topilom (št. CAS 64741-97-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

770.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), rafinirani s topilom (št. CAS 64742-01-4), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

771.

Destilati (zemeljsko olje), parafinska frakcija z glino (št. CAS 64742-36-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

772.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, prečiščena z glino (št. CAS 64742-37-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

773.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z glino (št. CAS 64742-41-2), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

774.

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z glino (št. CAS 64742-44-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

775.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z glino (št. CAS 64742-45-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

776.

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom (št. CAS 64742-52-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

777.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom (št. CAS 64742-53-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

778.

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom (št. CAS 64742-54-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

779.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, prečiščena z vodikom (št. CAS 64742-55-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

780.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom (št. CAS 64742-56-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

781.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z vodikom (št. CAS 64742-57-0), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

782.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), razvoskani s topilom (št. CAS 64742-62-7), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

783.

Destilati (zemeljsko olje), težka, naftenska frakcija, razvoskana s topilom (št. CAS 64742-63-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

784.

Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, razvoskana s topilom (št. CAS 64742-64-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

785.

Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska frakcija, razvoskana s topilom (št. CAS 64742-65-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

786.

Footovo olje (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-67-2), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

787.

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, katalitsko razvoskana (št. CAS 64742-68-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

788.

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, katalitsko razvoskana (št. CAS 64742-69-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

789.

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, katalitsko razvoskana (št. CAS 64742-70-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

790.

Parafinska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, katalitsko razvoskana (št. CAS 64742-71-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

791.

Naftenska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, kompleksna, razvoskana (št. CAS 64742-75-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

792.

Naftenska olja (zemeljsko olje), lahka frakcija, kompleksna, razvoskana (št. CAS 64742-76-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

793.

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom, koncentriran z aromati (št. CAS 68783-00-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

794.

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, parafinski destilat, ekstrahiran s topilom, rafiniran s topilom (št. CAS 68783-04-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

795.

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki, parafinski destilati, deasfaltirani s topilom (št. CAS 68814-89-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

796.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi z visoko viskoznostjo (št. CAS 72623-85-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

797.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C15-30, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi (št. CAS 72623-86-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

798.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-50, prečiščena z vodikom, nevtralna, na oljni osnovi (št. CAS 72623-87-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

799.

Mazalna olja (št. CAS 74869-22-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

800.

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, kompleksna, razvoskana (št. CAS 90640-91-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

801.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, kompleksna, razvoskana (št. CAS 90640-92-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

802.

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z glino (št. CAS 90640-94-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

803.

Ogljikovodiki, C20-50, težka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z vodikom (št. CAS 90640-95-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

804.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z glino (št. CAS 90640-96-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

805.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana s topilom, prečiščena z vodikom (št. CAS 90640-97-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

806.

Ekstrakti (nafta), težko naftensko destilatno topilo, obdelano z vodikom (št. CAS 90641-07-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

807.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom (št. CAS 90641-08-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

808.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom (št. CAS 90641-09-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

809.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z vodikom, razvoskani s topilom (št. CAS 90669-74-2), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

810.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), katalitsko razvoskani (št. CAS 91770-57-9), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

811.

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, razvoskana, prečiščena z vodikom (št. CAS 91995-39-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

812.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parafinska frakcija, razvoskana, prečiščena z vodikom (št. CAS 91995-40-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

813.

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirani, rafinirani s topilom, razvoskani (št. CAS 91995-45-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

814.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, naftenska frakcija, rafinirana s topilom, prečiščena z vodikom (št. CAS 91995-54-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

815.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z vodikom (št. CAS 91995-73-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

816.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega naftenskega destilata, razžvepljen z vodikom (št. CAS 91995-75-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

817.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan s kislino (št. CAS 91995-76-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

818.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, razžvepljen z vodikom (št. CAS 91995-77-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

819.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega vakuumskega plinskega olja (št. CAS 91995-79-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

820.

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z vodikom (št. CAS 92045-12-0), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

821.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-35, ekstrahirana s topilom, razvoskana, prečiščena z vodikom (št. CAS 92045-42-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

822.

Mazalna olja (zemeljsko olje), hidrokrekirana, nearomatska, parafini, odstranjeni s topilom (št. CAS 92045-43-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

823.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), hidrokrekirani, obdelani s kislino, razvoskani s topilom (št. CAS 92061-86-4), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

824.

Parafinska olja (zemeljsko olje), težka frakcija, rafinirana s topilom, razvoskana (št. CAS 92129-09-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

825.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega parafinskega destilata, obdelan z glino (št. CAS 92704-08-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

826.

Mazalna olja (zemeljsko olje), bazna olja, parafinska (št. CAS 93572-43-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

827.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt težkega naftenskega destilata, razžvepljen z vodikom (št. CAS 93763-10-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

828.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt s topilom razvoskanega težkega parafinskega destilata, razžvepljen z vodikom (št. CAS 93763-11-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

829.

Ogljikovodiki, hidrokrekirani parafinski ostanki destilacije, razvoskani s topilom (št. CAS 93763-38-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

830.

Footovo olje (zemeljsko olje), kislinsko obdelano (št. CAS 93924-31-3), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

831.

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z glino (št. CAS 93924-32-4), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

832.

Ogljikovodiki, C20-50, hidrogenacija oljnega ostanka, vakuumski destilat (št. CAS 93924-61-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

833.

Destilati (zemeljsko olje), težka frakcija, prečiščena z vodikom, rafinirana s topilom (št. CAS 94733-08-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

834.

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirana, lahka frakcija, rafinirana s topilom (št. CAS 94733-09-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

835.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, na osnovi s topilom razvoskanega hidrokrekiranega destilata (št. CAS 94733-15-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

836.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-40, na osnovi s topilom razvoskanega hidrokrekiranega rafinata (št. CAS 94733-16-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

837.

Ogljikovodiki, C13-30, bogati z aromati, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom (št. CAS 95371-04-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

838.

Ogljikovodiki, C16-32, bogati z aromati, naftenski destilat, ekstrahiran s topilom (št. CAS 95371-05-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

839.

Ogljikovodiki, C37-68, razvoskani, deasfaltirani, z vodikom obdelani ostanki vakuumske destilacije (št. CAS 95371-07-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

840.

Ogljikovodiki, C37-65, deasfaltirani, z vodikom obdelani ostanki vakuumske destilacije (št. CAS 95371-08-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

841.

Destilati (zemeljsko olje), hidrokrekirana, lahka frakcija, rafinirana s topilom (št. CAS 97488-73-8), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

842.

Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirana, težka frakcija, rafinirana s topilom (št. CAS 97488-74-9), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

843.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C18-27, hidrokrekirana, razvoskana s topilom (št. CAS 97488-95-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

844.

Ogljikovodiki, C17-30, z vodikom obdelani, s topilom deasfaltirani ostanek atmosferske destilacije, lahka frakcija destilacije (št. CAS 97675-87-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

845.

Ogljikovodiki, C17-40, z vodikom obdelani, s topilom deasfaltirani ostanek atmosferske destilacije, lahka frakcija destilacije (št. CAS 97722-06-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

846.

Ogljikovodiki, C13-27, lahka, naftenska frakcija, ekstrahirana s topilom (št. CAS 97722-09-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

847.

Ogljikovodiki, C14-29, lahka, naftenska frakcija, ekstrahirana s topilom (št. CAS 97722-10-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

848.

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano z ogljikom (št. CAS 97862-76-5), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

849.

Footovo olje (zemeljsko olje), obdelano s silicijevo kislino (št. CAS 97862-77-6), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

850.

Ogljikovodiki, C27-42, dearomatizirani (št. CAS 97862-81-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

851.

Ogljikovodiki, C17-30, destilati, obdelani z vodikom, lahka frakcija destilacije (št. CAS 97862-82-3), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

852.

Ogljikovodiki, C27-45, naftenska frakcija vakuumske destilacije (št. CAS 97862-83-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

853.

Ogljikovodiki, C27-45, dearomatizirani (št. CAS 97926-68-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

854.

Ogljikovodiki, C20-58, obdelani z vodikom (št. CAS 97926-70-0), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

855.

Ogljikovodiki, C27-42, naftenski (št. CAS 97926-71-1), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

856.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z ogljikom (št. CAS 100684-02-4), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

857.

Ekstrakti (zemeljsko olje), solventni ekstrakt lahkega parafinskega destilata, obdelan z glino (št. CAS 100684-03-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

858.

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, vakuumski, solventni ekstrakt plinskega olja, obdelan z ogljikom (št. CAS 100684-04-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

859.

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki, vakuumski, solventni ekstrakt plinskega olja, obdelan z glino (št. CAS 100684-05-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

860.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z ogljikom, razvoskani s topilom (št. CAS 100684-37-5), če vsebuje > 3 % m/m ekstrakta DMSO

861.

Oljni ostanki (zemeljsko olje), obdelani z glino, razvoskani s topilom (št. CAS 100684-38-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

862.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C>25, s topilom ekstrahirana, deasfaltirana, razvoskana, hidrogenirana (št. CAS 101316-69-2), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

863.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C17-32, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana (št. CAS 101316-70-5), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

864.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C20-35, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana (št. CAS 101316-71-6), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

865.

Mazalna olja (zemeljsko olje), C24-50, s topilom ekstrahirana, razvoskana, hidrogenirana (št. CAS 101316-72-7), če vsebujejo > 3 % m/m ekstrakta DMSO

866.

Destilati (zemeljsko olje), sladkana srednja frakcija (št. CAS 64741-86-2), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

867.

Plinska olja (zemeljsko olje), prečiščena s topilom (št. CAS 64741-90-8), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

868.

Destilati (zemeljsko olje), s topilom rafinirana srednja frakcija (št. CAS 64741-91-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

869.

Plinska olja (zemeljsko olje), prečiščena s kislino (št. CAS 64742-12-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

870.

Destilati (zemeljsko olje), kislinsko prečiščena srednja frakcija (št. CAS 64742-13-8), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

871.

Destilati (zemeljsko olje), kislinsko prečiščena lahka frakcija (št. CAS 64742-14-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

872.

Plinska olja (zemeljsko olje), kemijsko nevtralizirana (št. CAS 64742-29-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

873.

Destilati (zemeljsko olje), kemijsko nevtralizirana srednja frakcija (št. CAS 64742-30-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

874.

Destilati (zemeljsko olje), z glino prečiščena srednja frakcija (št. CAS 64742-38-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

875.

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena srednja frakcija (št. CAS 64742-46-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

876.

Plinska olja (zemeljsko olje), razžvepljena z vodikom (št. CAS 64742-79-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

877.

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija, razžvepljena z vodikom (št. CAS 64742-80-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

878.

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija z visokim vreliščem (št. CAS 68477-29-2), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

879.

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija s srednjim vreliščem (št. CAS 68477-30-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

880.

Destilati (zemeljsko olje), ostanek iz frakcionirne kolone za katalitski reforming, frakcija z nizkim vreliščem (št. CAS 68477-31-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

881.

Alkani, C12-26 - razvejani in linearni (št. CAS 90622-53-0), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

882.

Destilati (zemeljsko olje), visoko rafinirana srednja frakcija (št. CAS 90640-93-0), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

883.

Destilati (zemeljsko olje), katalitski reforming, težki aromatski koncentrat (št. CAS 91995-34-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

884.

Plinska olja, parafinska (št. CAS 93924-33-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

885.

Nafta (zemeljsko olje), s topilom rafinirana in z vodikom razžvepljena težka frakcija (št. CAS 97488-96-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizvedena, ni rakotvorna

886.

Ogljikovodiki, C16-20, z vodikom obdelani srednji destilat, lahki destilati (št. CAS 97675-85-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

887.

Ogljikovodiki, C12-20, z vodikom obdelani, parafinski, lahki destilati (št. CAS 97675-86-0), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

888.

Ogljikovodiki, C11-17, ekstrahirani s topilom, lahki naftenski (št. CAS 97722-08-2), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

889.

Plinska olja, prečiščena z vodikom (št. CAS 97862-78-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

890.

Destilati (zemeljsko olje), z ogljikom obdelani, lahki parafinski (št. CAS 100683-97-4), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

891.

Destilati (zemeljsko olje), parafinski intermediati, obdelani z ogljikom (št. CAS 100683-98-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

892.

Destilati (zemeljsko olje), parafinski intermediati, z glino obdelani (št. CAS 100683-99-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedeni, ni rakotvorna

893.

Mazalne maščobe (št. CAS 74869-21-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedene, ni rakotvorna

894.

Parafinski vosek (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-61-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

895.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan s kislino (št. CAS 90669-77-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

896.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z glino (št. CAS 90669-78-6), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

897.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z vodikom (št. CAS 92062-09-4), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

898.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča (št. CAS 92062-10-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

899.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan z vodikom (št. CAS 92062-11-8), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

900.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom (št. CAS 97863-04-2), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

901.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan z glino (št. CAS 97863-05-3), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

902.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), nizka temperatura tališča, obdelan s silicijevo kislino (št. CAS 97863-06-4), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

903.

Parafinski vosek (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom (št. CAS 100684-49-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

904.

Vazelin (št. CAS 8009-03-8), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

905.

Vazelin (zemeljsko olje), oksidiran (št. CAS 64743-01-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

906.

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z aluminijevim oksidom (št. CAS 85029-74-9), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

907.

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z vodikom (št. CAS 92045-77-7), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

908.

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z ogljikom (št. CAS 97862-97-0), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

909.

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan s silicijevo kislino (št. CAS 97862-98-1), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

910.

Vazelin (zemeljsko olje), obdelan z glino (št. CAS 100684-33-1), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere je proizveden, ni rakotvorna

911.

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani (št. CAS 64741-59-9)

912.

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija, katalitsko krekirani (št. CAS 64741-60-2)

913.

Destilati (zemeljsko olje), lahki, termično krekirani (št. CAS 64741-82-8)

914.

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani, razžvepljeni z vodikom (št. CAS 68333-25-5)

915.

Destilati (zemeljsko olje), lahka, parno krekirana nafta (št. CAS 68475-80-9)

916.

Destilati (zemeljsko olje), krekirani, parno krekirani destilati zemeljskega olja (št. CAS 68477-38-3)

917.

Plinsko olje (zemeljsko olje), parno krekirano (št. CAS 68527-18-4)

918.

Destilati (zemeljsko olje), termično krekirani, razžvepljeni z vodikom, srednja frakcija (št. CAS 85116-53-6)

919.

Plinska olja (zemeljsko olje), termično krekirana, razžvepljena z vodikom (št. CAS 92045-29-9)

920.

Ostanki (zemeljsko olje), hidrogenirana, parno krekirana nafta (št. CAS 92062-00-5)

921.

Ostanki (zemeljsko olje), parni kreking, destilacija nafte (št. CAS 92062-04-9)

922.

Destilati (zemeljsko olje), lahki, katalitsko krekirani, termično razgrajeni (št. CAS 92201-60-0)

923.

Ostanki (zemeljsko olje), parno krekirana, toplotno prečiščena nafta (št. CAS 93763-85-0)

924.

Plinska olja (zemeljsko olje), lahka, vakuumska, termično krekirana, razžvepljena z vodikom (št. CAS 97926-59-5)

925.

Destilati (zemeljsko olje), srednja frakcija iz koksne peči, razžvepljena z vodikom (št. CAS 101316-59-0)

926.

Destilati (zemeljsko olje), težki, parno krekirani (št. CAS 101631-14-5)

927.

Ostanki (zemeljsko olje), kolona za atmosfersko destilacijo (št. CAS 64741-45-3)

928.

Plinska olja (zemeljsko olje), težki vakuum (št. CAS 64741-57-7)

929.

Destilati (zemeljsko olje), težki, katalitsko krekirani (št. CAS 64741-61-3)

930.

Prečiščena olja (zemeljsko olje), katalitsko krekirana (št. CAS 64741-62-4)

931.

Ostanki frakcionacije (zemeljsko olje), katalitski reforming (št. CAS 64741-67-9)

932.

Ostanki (zemeljsko olje), hidrokrekirani (št. CAS 64741-75-9)

933.

Ostanki (zemeljsko olje), termično krekirani (št. CAS 64741-80-6)

934.

Destilati (zemeljsko olje), težke frakcije iz termičnega krekinga (št. CAS 64741-81-7)

935.

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena frakcija vakuumske destilacije (št. CAS 64742-59-2)

936.

Ostanki iz kolone za atmosfersko destilacijo (zemeljsko olje), razžvepljeni z vodikom (št. CAS 64742-78-5)

937.

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena težka frakcija vakuumske destilacije (št. CAS 64742-86-5)

938.

Ostanki (zemeljsko olje), kreking z vodno paro (št. CAS 64742-90-1)

939.

Ostanki (zemeljsko olje), atmosferska destilacija (št. CAS 68333-22-2)

940.

Očiščena olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana (št. CAS 68333-26-6)

941.

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana vmesna frakcija (št. CAS 68333-27-7)

942.

Destilati (zemeljsko olje, petrolej), z vodikom prečiščena, katalitsko krekirana težka frakcija (št. CAS 68333-28-8)

943.

Gorivno olje, plinska olja se pridobivajo iz ostankov direktne destilacije, visoka vsebnost žvepla (št. CAS 68476-32-4)

944.

Gorivna olja, ostanki (št. CAS 68476-33-5)

945.

Ostanki (zemeljsko olje), destilacijski ostanek katalitskega reforminga (št. CAS 68478-13-7)

946.

Ostanki (zemeljsko olje), težko koksno plinsko olje in vakuumsko plinsko olje (št. CAS 68478-17-1)

947.

Ostanki (zemeljsko olje), težko koksno olje in lahko vakuumsko olje (št. CAS 68512-61-8)

948.

Ostanki (zemeljsko olje), lahki vakuum (št. CAS 68512-62-9)

949.

Ostanki (zemeljsko olje), krekirano z vodno paro, lahko (št. CAS 68513-69-9)

950.

Gorivno olje, št. 6 (št. CAS 68553-00-4)

951.

Ostanki (zemeljsko olje), postrojenje za primarno destilacijo, nizka vsebnost žvepla (št. CAS 68607-30-7)

952.

Plinska olja (zemeljsko olje), težko atmosfersko (št. CAS 68783-08-4)

953.

Ostanki (zemeljsko olje), koksni pralnik, vsebujejo aromate s kondenziranimi obroči (št. CAS 68783-13-1)

954.

Destilati (zemeljsko olje), z vakuumom pridobljeni ostanki zemeljskega olja (št. CAS 68955-27-1)

955.

Ostanki (zemeljsko olje), krekirani z vodno paro, smolnati (št. CAS 68955-36-2)

956.

Vmesni destilati (zemeljsko olje), vakuum (št. CAS 70592-76-6)

957.

Destilati (zemeljsko olje), lahki vakuum (št. CAS 70592-77-7)

958.

Destilati (zemeljsko olje), vakuum (št. CAS 70592-78-8)

959.

Plinska olja (zemeljsko olje), z vodikom prečiščena težka frakcija vakuumske destilacije iz koksarne (št. CAS 85117-03-9)

960.

Ostanki (zemeljsko olje), kreking z vodno paro, destilati (št. CAS 90669-75-3)

961.

Ostanki (zemeljsko olje), vakuum, lahki (št. CAS 90669-76-4)

962.

Gorivno olje, težko, visoka vsebnost žvepla (št. CAS 92045-14-2)

963.

Ostanki (zemeljsko olje), katalitski kreking (št. CAS 92061-97-7)

964.

Destilati (zemeljsko olje), vmesna frakcija po katalitskem krekingu, termično razgrajeni (št. CAS 92201-59-7)

965.

Oljni ostanki (zemeljsko olje) (št. CAS 93821-66-0)

966.

Ostanki parnega krekinga, termično obdelani (št. CAS 98219-64-8)

967.

Srednji destilati širokega intervala temperature vrelišča (zemeljsko olje), razžvepljeni z vodikom (št. CAS 101316-57-8)

968.

Lahki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64741-50-0)

969.

Težki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64741-51-1)

970.

Lahki naftenski derivati (zemeljsko olje) (št. CAS 64741-52-2)

971.

Težki naftenski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64741-53-3)

972.

Težki naftenski destilati (zemeljsko olje), obdelani s kislino (št. CAS 64742-18-3)

973.

Lahki kislinsko obdelani naftenski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-19-4)

974.

Kislinsko obdelani težki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-20-7)

975.

Kislinsko obdelani lahki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-21-8)

976.

Kemijsko nevtralizirani težki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-27-4)

977.

Kemijsko nevtralizirani lahki parafinski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-28-5)

978.

Kemijsko nevtralizirani težki naftenski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-34-3)

979.

Kemijsko nevtralizirani lahki naftenski destilati (zemeljsko olje) (št. CAS 64742-35-4)

980.

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki naftenski destilat topilo (št. CAS 64742-03-6)

981.

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki parafinski destilat topilo (št. CAS 64742-04-7)

982.

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki parafinski destilat topilo (št. CAS 64742-05-8)

983.

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki naftenski destilat topilo (št. CAS 64742-11-6)

984.

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahko vakuumsko plinsko olje topilo (št. CAS 91995-78-7)

985.

Ogljikovodiki, C26-55, bogati z aromati (št. CAS 97722-04-8)

986.

Dinatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-aminonaftalen-1- sulfonat) (št. CAS 573-58-0)

987.

Dinatrijev 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat (št. CAS 1937-37-7)

988.

Tetranatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-amino-4- hidroksinaftalen-2,7-disulfonat] (št. CAS 2602-46-2)

989.

4-o-tolilazo-o-toluidin (št. CAS 97-56-3)

990.

4-aminoazobenzen, kot sestavina barve za lase (št. CAS 60-09-3)

991.

Dinatrijev[5-[[4′-[[2,6-dihidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]kuprat(2-) (št. CAS 16071-86-6)

992.

Rezorcinol diglicidil eter (št. CAS 101-90-6)

993.

1,3-difenilgvanidin (št. CAS 102-06-7)

994.

Heptaklor-epoksid (št. CAS 1024-57-3)

995.

4-nitrozofenol (št. CAS 104-91-6)

996.

Karbendazim (št. CAS 10605-21-7)

997.

Alil glicidil eter (št. CAS 106-92-3)

998.

Kloroacetaldehid (št. CAS 107-20-0)

999.

Heksan (št. CAS 110-54-3)

1000.

2-(2-metoksietoksi)etanol (št. CAS 111-77-3)

1001.

(+/–)-2-(2,4-diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetileter (št. CAS 112281-77-3)

1002.

4-[4-(1,3-dihidroksiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroksi-5-nitroantrakinon (št. CAS 114565-66-1)

1003.

5,6,12,13-tetrakloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (št. CAS 115662-06-1)

1004.

Tris(2-kloroetil) fosfat (št. CAS 115-96-8)

1005.

4′-etoksi-2-benzimidazolanilid (št. CAS 120187-29-3)

1006.

Nikljev dihidroksid (št. CAS 12054-48-7)

1007.

N,N-dimetilanilin (št. CAS 121-69-7)

1008.

Simazin (št. CAS 122-34-9)

1009.

Bis(ciklopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-il)-fenil)titan (št. CAS 125051-32-3)

1010.

N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diamino-3,3′-dietildifenilmetan (št. CAS 130728-76-6)

1011.

Divanadijev pentaoksid (št. CAS 1314-62-1)

1012.

Alkalijske soli pentaklorofenola (št. CAS 131-52-2 in 7778-73-6)

1013.

Fosfamidon (št. CAS 13171-21-6)

1014.

N-(triklorometiltio)ftalimid (št. CAS 133-07-3)

1015.

N-2-naftilanilin (št. CAS 135-88-6)

1016.

Ziram (št. CAS 137-30-4)

1017.

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen (št. CAS 138526-69-9)

1018.

Propazin (št. CAS 139-40-2)

1019.

3-(4-klorofenil)-1,1-dimetiluronijev trikloroacetat; monuron-TCA (št. CAS 140-41-0)

1020.

Izoksaflutol (št. CAS 141112-29-0)

1021.

Krezoksim-metil (št. CAS 143390-89-0)

1022.

Klordekon (št. CAS 143-50-0)

1023.

9-vinilkarbazol (št. CAS 1484-13-5)

1024.

2-etilheksanojska kislina (št. CAS 149-57-5)

1025.

Monuron (št. CAS 150-68-5)

1026.

Morfolin-4-karbonil klorid (št. CAS 15159-40-7)

1027.

Daminozid (št. CAS 1596-84-5)

1028.

Alaklor (št. CAS 15972-60-8)

1029.

Izdelki UVCB, pridobljeni s kondenzacijo snovi: tetrakis-hidroksimetilfosfonijev klorid, sečnina in alkilamin destilirane hidrogenirane C16-18 lojeve maščobne kisline (št. CAS 166242-53-1)

1030.

Joksinil (št. CAS 1689-83-4)

1031.

3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitril (št. CAS 1689-84-5)

1032.

2,6-dibromo-4-cianofenil oktanoat (št. CAS 1689-99-2)

1033.

[4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amonijeva, natrijeva sol (št. CAS 1694-09-3)

1034.

5-kloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-on (št. CAS 17630-75-0)

1035.

Benomil (št. CAS 17804-35-2)

1036.

Klorotalonil (št. CAS 1897-45-6)

1037.

N′-(4-kloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin monohidroklorid (št. CAS 19750-95-9)

1038.

4,4′-metilenbis(2-etilanilin) (št. CAS 19900-65-3)

1039.

Valinamid (št. CAS 20108-78-5)

1040.

[(p-toliloksi)metil]oksiran (št. CAS 2186-24-5)

1041.

[(m-toliloksi)metil]oksiran (št. CAS 2186-25-6)

1042.

2,3-epoksipropil o-tolil eter (št. CAS 2210-79-9)

1043.

[(toliloksi)metil]oksiran, krezil glicidil eter (št. CAS 26447-14-3)

1044.

Di-alat (št. CAS 2303-16-4)

1045.

Benzil 2,4-dibromobutanoat (št. CAS 23085-60-1)

1046.

Trifluorojodometan (št. CAS 2314-97-8)

1047.

Tiofanat-metil (št. CAS 23564-05-8)

1048.

Dodekakloropentaciklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan (št. CAS 2385-85-5)

1049.

Propizamid (št. CAS 23950-58-5)

1050.

Butil glicidil eter (št. CAS 2426-08-6)

1051.

2,3,4-triklorobut-1-en (št. CAS 2431-50-7)

1052.

Kinometionat (št. CAS 2439-01-2)

1053.

(R)-α-feniletilamonijev (-)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat (št. CAS 25383-07-7)

1054.

5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol (št. CAS 2593-15-9)

1055.

Disperzno rumena 3 (št. CAS 2832-40-8)

1056.

1,2,4-triazol (št. CAS 288-88-0)

1057.

Aldrin (št. CAS 309-00-2)

1058.

Diuron (št. CAS 330-54-1)

1059.

Linuron (št. CAS 330-55-2)

1060.

Nikljev karbonat (št. CAS 3333-67-3)

1061.

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina (št. CAS 34123-59-6)

1062.

Iprodion (št. CAS 36734-19-7)

1063.

4-ciano-2,6-diiodofenil oktanoat (št. CAS 3861-47-0)

1064.

5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluro-2-hidroksimetilterahidrofuran (št. CAS 41107-56-6)

1065.

Kotonaldehide (št. CAS 4170-30-3)

1066.

Heksahidrociklopenta(c)pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanid (št. EC 418-350-1)

1067.

4,4′-karbonimidoilbis[N,N-dimetilanilin] (št. CAS 492-80-8)

1068.

DNOC (št. CAS 534-52-1)

1069.

Toluidinov klorid (št. CAS 540-23-8)

1070.

Toluidinov sulfat (1:1) (št. CAS 540-25-0)

1071.

2-(4-tert-butilfenil)etanol (št. CAS 5406-86-0)

1072.

Fention (št. CAS 55-38-9)

1073.

Klordan, očiščen (št. CAS 57-74-9)

1074.

Heksan-2-on (št. CAS 591-78-6)

1075.

Fenarimol (št. CAS 60168-88-9)

1076.

Acetamid (št. CAS 60-35-5)

1077.

N-cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid (št. CAS 60568-05-0)

1078.

Dieldrin (št. CAS 60-57-1)

1079.

4,4′- izobutiletilidendifenol (št. CAS 6807-17-6)

1080.

Klordimeform (št. CAS 6164-98-3)

1081.

Amitrol (št. CAS 61-82-5)

1082.

Karbaril (št. CAS 63-25-2)

1083.

Destilati (zemeljsko olje), lahki, hidrokrekirani (št. CAS 64741-77-1)

1084.

1-etil-1-metilmorfolinijev bromid (št. CAS 65756-41-4)

1085.

((3-klorofenil)-(4-metoksi-3-nitrofenil)metanon (št. CAS 66938-41-8)

1086.

Goriva, dizel (št. CAS 68334-30-5), razen če je znana celotna zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere so proizvedena, ni rakotvorna

1087.

Gorivno olje, št. 2 (št. CAS 68476-30-2)

1088.

Gorivno olje, št. 4 (št. CAS 68476-31-3)

1089.

Goriva, dizel, št. 2 (št. CAS 68476-34-6)

1090.

2,2-dibromo-2-nitroetanol (št. CAS 69094-18-4)

1091.

1-etil-1-metilpirolidinijev bromid (št. CAS 69227-51-6)

1092.

Monokrotofos (št. CAS 6923-22-4)

1093.

Nikelj (št. CAS 7440-02-0)

1094.

Bromometan (št. CAS 74-83-9)

1095.

Klorometan (št. CAS 74-87-3)

1096.

Jodometan (št. CAS 74-88-4)

1097.

Bromoetan (št. CAS 74-96-4)

1098.

Heptaklor (št. CAS 76-44-8)

1099.

Fentin hidroksid (št. CAS 76-87-9)

1100.

Nikljev sulfat (št. CAS 7786-81-4)

1101.

3,5,5-trimetilcikloheks-2-enon (št. CAS 78-59-1)

1102.

2,3-dikloropropen (št. CAS 78-88-6)

1103.

Fluazifop-P-butil (št. CAS 79241-46-6)

1104.

(S)-2,3-dihidro-1H-indol-karboksilna kislina (št. CAS 79815-20-6)

1105.

Toksafen (št. CAS 8001-35-2)

1106.

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid hidroklorid (št. CAS 81880-96-8)

1107.

Solventno rumena 14 (št. CAS 842-07-9)

1108.

Klozolinat (št. CAS 84332-86-5)

1109.

Alkani, C10-13, kloro (št. CAS 85535-84-8)

1110.

Pentaklorofenol (št. CAS 87-86-5)

1111.

2,4,6-triklorofenol (št. CAS 88-06-2)

1112.

Dietilkarbamoil-klorid (št. CAS 88-10-8)

1113.

1-vinil-2-pirolidon (št. CAS 88-12-0)

1114.

Miklobutanil; 2-(4-klorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)heksannitril (št. CAS 88671-89-0)

1115.

Fentin acetat (št. CAS 900-95-8)

1116.

Bifenil-2-ilamin (št. CAS 90-41-5)

1117.

Trans-4-cikloheksil-L-prolin monohidro-klorid (št. CAS 90657-55-9)

1118.

2-metil-m-fenilen diizocianat (št. CAS 91-08-7)

1119.

4-metil-m-fenilen diizocianat (št. CAS 584-84-9)

1120.

m-toliliden diizocianat (št. CAS 26471-62-5)

1121.

Goriva, reaktivna letala, premog, ekstrakcija s topili, hidrokrekirana in hidrogenirana (št. CAS 94114-58-6)

1122.

Goriva, dizel, premog, ekstrakcija s topili, hidrokrekirana in hidrogenirana (št. CAS 94114-59-7)

1123.

smola (št. CAS 61789-60-4), če vsebuje > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

1124.

2-butanon oksim (št. CAS 96-29-7)

1125.

Ogljikovodiki, C16-20, razvoskani s topilom, hidrokrekirani parafinski ostanki destilacije (št. CAS 97675-88-2)

1126.

α,α-diklorotoulen (št. CAS 98-87-3)

1127.

Mineralna volna, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi; [umetna (silikatna) vlakna steklastega videza z naključno usmeritvijo z alkalnim oksidom in alkalnim zemeljskim oksidom (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), katerega delež znaša nad 18 % mase] (št. EC 406-230-1)

1128.

Reakcijski produkt acetofenona, formaldehida, cikloheksilamina, metanola in ocetne kisline

1129.

Soli 4,4′-karbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]

1130.

1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksani, razen tistih, ki so navedeni drugje v tej prilogi

1131.

Trinatrijev bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenilazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)

1132.

Mešanica spojin: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi-2-hidroksipropil-2-(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)fenol in 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenol“

3.

V delu 1 Priloge III se izbriše referenčna številka 55.