6.8.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 261/4


PADOMES DIREKTĪVA 2004/82/EK

(2004. gada 29. aprīlis)

par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.