32004L0072Úradný vestník L 162 , 30/04/2004 S. 0070 - 0075


Smernica Komisie 2004/72/ES

z 29. apríla 2004,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [1], a najmä na druhý odsek bodu 1 a bodu 2 písmeno a) článku 1 a na jej štvrtú, piatu a siedmu zarážku článku 6 ods. 10,

po porade o technických aspektoch s Výborom európskych regulátorov cenných papierov (CESR) [2],

keďže:

(1) Od účastníkov trhu sa vyžaduje zachovávať slušnosť a efektívnosť, aby neboli dotknuté bežné trhové činnosti a integrita trhu. Najmä taká trhová prax, ktorá blokuje interakciu ponuky a dopytu obmedzovaním možností ostatných účastníkov na trhu reagovať na operácie, môže vytvárať zvýšené riziká pre integritu trhu, a preto je menej pravdepodobné, že by ju príslušné orgány prijali. Na druhej strane je viac pravdepodobné, že bude prijatá trhová prax zvyšujúca likviditu, ako prax, ktorá ju znižuje. Je menej pravdepodobné, že by príslušné orgány prijali trhovú prax, ktorá porušuje predpisy a pravidlá určené na zamedzenie zneužívania trhu. Nakoľko trhová prax sa s cieľom uspokojovať potreby investorov rýchle mení, príslušné orgány musia byť voči novej a vznikajúcej trhovej praxi ostražité.

(2) Pri posudzovaní toho, či môžu príslušné orgány prijať jednotlivú trhovú prax, je rozhodujúca transparentnosť trhovej praxe uplatňovanej účastníkmi trhu. Čím je určitá prax menej transparentná, tým je pravdepodobnejšie, že nebude prijatá. Prax na neregulovaných trhoch však môže byť zo štrukturálnych dôvodov menej transparentná ako obdobná prax na regulovaných trhoch. Takáto prax nesmie byť sama o sebe považovaná príslušnými orgánmi za neprijateľné.

(3) Jednotlivá trhová prax na predmetnom trhu nesmie ohrozovať integritu trhu ostatných priamo alebo nepriamo súvisiacich trhov v celom Spoločenstve bez ohľadu na to, či sú takéto trhy regulované alebo nie. Preto čím je riziko pre integritu trhu na takomto regulovanom trhu v rámci Spoločenstva vyššie, tým menej je pravdepodobné, že príslušné orgány takúto prax prijmú.

(4) Príslušné orgány musia v rámci posudzovania prijatia jednotlivej trhovej praxe konzultovať s ostatnými príslušnými orgánmi, najmä v prípadoch, keď existujú trhy porovnateľné s trhom, ktorý je preskúmavaný. Môžu sa však vyskytnúť aj okolnosti, za ktorých sa určitá trhová prax môže považovať za prijateľnú na jednom konkrétnom trhu a za neprijateľnú na inom porovnateľnom trhu v rámci Spoločenstva. V prípade nezrovnalostí medzi trhovou praxou prijatou v jednom členskom štáte a neprijatou v inom členskom štáte sa vo Výbore európskych regulátorov cenných papierov môže uskutočniť diskusia s cieľom nájsť riešenie. Pokiaľ ide o ich rozhodnutia vo veci predmetnej prijateľnosti, príslušné orgány musia zabezpečiť voči účastníkom trhu a konečným užívateľom vysoký stupeň konzultácií a transparentnosti.

(5) Na derivátových trhoch, ktorých podkladom nie je finančný nástroj, je pre účastníkov trhu rozhodujúce, aby získali väčšiu právnu istotu o tom, čo predstavuje dôvernú informáciu.

(6) Pre ochranu integrity trhu je dôležité, aby emitenti alebo osoby konajúce v ich zastúpení na ich účet vypracovali zoznamy osôb, ktoré pre nich pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo inak, a ktoré majú prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa priamo alebo nepriamo emitenta. Takéto zoznamy môžu slúžiť emitentom alebo takýmto osobám na kontrolu toku dôverných informácií, a tým na zvládnutie ich povinností, ktoré sa týkajú dôvernosti. Takéto zoznamy môžu taktiež predstavovať užitočný nástroj pre príslušné orgány pri monitorovaní uplatňovania právnych predpisov, ktoré sa týkajú zneužívania trhu. Identifikovanie dôverných informácií, ku ktorým má ktorákoľvek zasvätená osoba prístup, a dátumu, ku ktorému k nim získala prístup, je pre emitentov a príslušné orgány nevyhnutné. Prístupom k dôverným informáciám, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na emitenta, zo strany osôb zahrnutých na takomto zozname nie je dotknutá ich povinnosť zdržať sa obchodovania s využitím dôverných informácií na základe akejkoľvek dôvernej informácie definovanej v smernici 2003/6/ES.

(7) Oznamovanie operácií na vlastný účet vykonávaných osobami s riadiacou zodpovednosťou u emitenta, alebo osobami s nimi úzko spojenými, nie je iba významnou informáciou pre účastníkov trhu, ale predstavuje pre príslušné orgány ďalší prostriedok na vykonávanie dohľadu nad trhmi. Povinnosťou vyšších vedúcich pracovníkov oznamovať operácie nie je dotknutá ich povinnosť zdržať sa obchodovania s využitím dôverných informácií na základe akejkoľvek dôvernej informácie definovanej v smernici 2003/6/ES.

(8) Oznamovanie operácií musí prebehnúť v súlade s predpismi o prenose osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov, ktorá sa týka spracovania osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov 95/46/ES [3].

(9) Ohlasovanie podozrivých operácií osobami, ktoré vykonávajú operácie s finančnými nástrojmi, príslušnému orgánu si vyžaduje dostatočné údaje o tom, že dané operácie môžu predstavovať zneužívanie trhu, t. j. operácie, ktoré môžu zakladať opodstatnené dôvody pre podozrenie, že sa jedná o obchodovanie s využitím dôvernej informácie alebo o manipuláciu s trhom. Určité operácie, ktoré sa sami osebe môžu zdať, že sú mimo akéhokoľvek podozrenia, však môžu poskytovať takéto náznaky možného zneužívania trhu, ak sa na ne hľadí v perspektíve s inými operáciami, s určitým správaním sa alebo s inými informáciami.

(10) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie, a najmä článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

(11) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely článku 6 ods. 10 smernice 2003/6/ES:

1. "Osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta" znamená osobu, ktorá je

a) členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta,

b) vedúci pracovník, ktorý nie je členom orgánov uvedených v písmene a), ktorý má pravidelný prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa priamo alebo nepriamo emitenta, a právomoc prijímať manažérske rozhodnutia ovplyvňujúce budúci vývoj a obchodnú perspektívu tohto emitenta.

2. "Osoba úzko spojená s riadiacou zodpovednosťou u emitenta finančných nástrojov" znamená:

a) manžela (manželku) osoby s riadiacou zodpovednosťou alebo akéhokoľvek iného druha (akúkoľvek inú družku) takejto osoby považovaného (považovanú) na základe vnútroštátneho práva za rovnocenného s manželom (manželkou);

b) nezaopatrené dieťa osoby s riadiacou zodpovednosťou podľa vnútroštátneho práva;

c) ostatných príbuzných osoby s riadiacou zodpovednosťou, ktorí s ňou žijú v spoločnej domácnosti najmenej jeden rok ku dňu dotknutej operácie;

d) každú právnickú osoba, trust alebo osobnú obchodnú spoločnosť, v ktorej má riadiacu zodpovednosť osoba uvedená v bode 1 tohto článku alebo v písmenách a), b) alebo c) tohto bodu, alebo ktorá je priamo alebo nepriamo ovládaná takouto osobou, alebo ktorá bola zriadená v prospech takejto osoby, alebo ktorej ekonomické záujmy sú v zásade rovnocenné so záujmami takejto osoby.

3. "Osoba vykonávajúca operácie v rámci výkonu povolania" znamená najmenej investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu.

4. "Investičná spoločnosť" znamená každú osobu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Rady 93/22/EHS [4].

5. "Úverová inštitúcia" znamená každú osobu v zmysle článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES [5].

6. "Príslušný orgán" znamená príslušný orgán v zmysle článku 1 ods. 7 smernice 2003/6/ES.

Článok 2

Faktory, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní trhovej praxe

1. Na účely uplatňovania článku 1 ods. 2 bodu 1 a bodu 2 písm. a) smernice 2003/6/ES členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zohľadnili faktory uvedené v nasledujúcom nevyčerpávajúcom zozname bez toho, aby tým bola dotknutá spolupráca s inými orgánmi pri posudzovaní prijatia konkrétnej trhovej praxe:

a) úroveň transparentnosti príslušnej trhovej praxe vo vzťahu k celému trhu;

b) potreba zabezpečiť voľné pôsobenie trhových síl a vzájomné pôsobenie síl ponuky a dopytu;

c) v akej miere má príslušná trhová prax dopad na likviditu a efektívnosť trhu;

d) v akom stupni príslušná prax zohľadňuje obchodný systém príslušného trhu a umožňuje účastníkom trhu správne a včasne reagovať na novú situáciu na trhu spôsobenú touto praxou;

e) riziko vyplývajúce z príslušnej praxi pre integritu priamo alebo nepriamo súvisiacich, regulovaných alebo neregulovaných, trhov príslušného finančného nástroja v rámci celého Spoločenstva;

f) výsledok posudzovania trhovej praxe príslušným orgánom alebo iným orgánom uvedeným v článku 12 ods. 1 smernice 2003/6/ES, a to najmä či príslušná trhová prax predstavuje porušenie predpisov upravujúcich zamedzenie zneužívania trhu, alebo kódex správania na príslušnom trhu alebo na priamo alebo nepriamo súvisiacich trhoch v rámci Spoločenstva;

g) štrukturálne charakteristiky príslušného trhu vrátane toho, či je regulovaný alebo nie, druhy obchodovaných finančných nástrojov a druh účastníkov trhu, vrátane miery účasti drobných investorov na príslušnom trhu.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri posudzovaní potreby zabezpečenia uvedeného v písmene b) prvého pododseku analyzovali najmä vplyv príslušnej trhovej praxe na hlavné parametre trhu, napr. špecifické trhové podmienky pred uskutočnením príslušnej trhovej praxe, vážená priemerná cena jedného obchodného dňa alebo denný záverečný kurz.

2. Členské štáty zabezpečia, aby prax, a to najmä nová alebo vznikajúca trhová prax, nebola považovaná príslušným orgánom za neprijateľnú iba z toho dôvodu, že ju predtým neprijal.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne preskúmavali každú prijatú trhovú prax, pričom zohľadnia najmä významné zmeny príslušného trhového prostredia, napr. zmeny obchodných pravidiel alebo infraštruktúry trhu.

Článok 3

Konzultačné postupy a zverejňovanie rozhodnutí

1. Na účely uplatňovania článku 1 ods. 2 bodu 1 a bodu 2 písm. a) smernice 2003/6/ES členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri posudzovaní, či majú prijať alebo naďalej považovať konkrétnu trhovú prax za prijatú, dodržiavali postupy uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 1 ods. 2 smernice 2003/6/ES, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány ešte pred prijatím alebo neprijatím dotknutej trhovej praxe konzultovali, ak to prichádza do úvahy, príslušné organizácie, napr. zástupcov emitentov, poskytovateľov finančných služieb, zákazníkov, iných orgánov a operátorov trhu.

Súčasťou konzultačného postupu musia byť konzultácie s ostatnými príslušnými orgánmi, najmä tam, kde existujú porovnateľné trhy, a to štruktúrou, objemom, druhom operácií.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány verejne oznámili svoje rozhodnutia o prijateľnosti dotknutej trhovej praxe, vrátane primeraných opisov takejto praxe. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby príslušné orgány zaslali svoje rozhodnutia čo možno najskôr Výboru európskych regulátorov cenných papierov, ktorí ich ihneď sprístupní na svojej webovej stránke.

Takéto oznámenie musí obsahovať opis faktorov zohľadnených pri určovaní, či sa príslušná prax považuje za prijateľnú, najmä ak sa dospelo k rozdielnym záverom pokiaľ ide o prijateľnosť tej istej praxe na trhoch rôznych členských štátov.

4. Ak bolo v jednotlivých prípadoch už začaté prešetrovanie, konzultačné postupy uvedené v odsekoch 1 až 3 môžu byť odložené až do ukončenia takéhoto prešetrovania a udelenia možných súvisiacich sankcií.

5. Trhová prax, ktorá bola prijatá na základe konzultačných postupov uvedených v odsekoch 1 až 3, sa nesmie meniť bez uplatnenia rovnakých konzultačných postupov.

Článok 4

Dôverné informácie, ktoré sa týkajú derivátov komodít

Na účely uplatňovania článku 1 bodu 1 druhého odseku smernice 2003/6/ES užívatelia trhov, na ktorých sú obchodované deriváty komodít, sú považovaní za užívateľov, ktorí očakávajú, že získajú informáciu týkajúcu sa priamo alebo nepriamo jedného alebo viacerých takýchto derivátov, ktorá:

a) je bežne sprístupňovaná užívateľom týchto trhov, alebo

b) sa vyžaduje, aby bola sprístupnená v súlade s právnymi alebo správnymi ustanoveniami, trhovými pravidlami, zmluvami alebo zvyklosťami na trhu príslušnej podkladovej komodity alebo na trhu derivátov komodity.

Článok 5

Zoznam zasvätených osôb

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 3 tretieho pododseku smernice 2003/6/ES členské štáty zabezpečia, aby v zoznamoch zasvätených osôb boli zahrnuté všetky osoby, na ktoré sa tento článok vzťahuje ktoré majú pravidelný alebo príležitostný prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa priamo alebo nepriamo emitenta.

2. V zoznamoch zasvätených osôb musí byť uvedené aspoň:

a) totožnosť každej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám;

b) dôvod uvedenia každej takejto osoby na zozname;

c) dátum vyhotovenia a aktualizácie zoznamu zasvätených osôb.

3. Zoznamy zasvätených osôb sa musia bezodkladne aktualizovať

a) v prípade zmeny dôvodu uvedenia jednotlivých osôb na zozname;

b) pri doplnení novej osoby do zoznamu;

c) uvedením, či a kedy ktorákoľvek osoba už uvedená na zozname už prestane mať prístup k dôverným informáciám.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa zoznamy zasvätených osôb uchovávali najmenej päť rokov po ich vypracovaní alebo aktualizovaní.

5. Členské štáty zabezpečia, aby osoby, od ktorých sa požaduje vypracovávať zoznamy zasvätených osôb, vykonali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každá osoba uvedená v tomto zozname, ktorá má prístup k dôverným informáciám, poznala povinnosti vyplývajúce z právnych a správnych predpisov, a aby si bola vedomá sankcií spojených so zneužitím alebo nesprávnym obehom takýchto informácií.

Článok 6

Operácie osôb s riadiacou zodpovednosťou

1. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 4 smernice 2003/6/ES a bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov stanoviť iné oznamovacie povinnosti, ako sú upravené v tomto článku, členské štáty zabezpečia, aby všetky operácie s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo s derivátmi alebo inými s nimi súvisiacimi finančnými nástrojmi, vykonávané na vlastný účet osôb uvedených v článku 1 bodoch 1 a 2, boli ohlasované príslušným orgánom. Pritom sa takéto osoby spravujú predpismi toho členského štátu, v ktorom je emitent registrovaný. Ohlásenie sa podá príslušnému orgánu daného členského štátu do piatich pracovných dní odo dňa operácie. Ak nie je emitent registrovaný v členskom štáte, toto oznámenie sa podá príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa od neho vyžaduje podávať ročné informácie týkajúce sa akcií v súlade s článkom 10 smernice 2003/71/ES.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že pokiaľ celková výška operácií na konci kalendárneho roku nedosiahne päťtisíc eur, nevyžaduje sa žiadne ohlásenie alebo ohlásenie možno odložiť do 31. januára nasledujúceho roku. Celkovú výšku operácií predstavuje súčet operácií vykonaných na vlastný účet osôb uvedených v článku 1 bode 1 a operácií vykonaných na vlastný účet osôb uvedených v článku 1 bod 2.

3. Oznámenie obsahuje tieto údaje:

a) meno osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta, alebo ak to prichádza do úvahy, meno osoby úzko spojenej s takouto osobou,

b) dôvod povinnosti vykonať oznámenie,

c) meno/názov príslušného emitenta,

d) opis finančného nástroja,

e) povahu operácie (napríklad nadobudnutie alebo predaj),

f) dátum a miesto operácie,

g) cena a objem operácie.

Článok 7

Povinnosť ohlasovať podozrivé operácie

Na účely uplatňovania článku 6 ods. 9 smernice 2003/6/ES členské štáty zabezpečia, aby osoby uvedené v článku 1 bode 3 rozhodovali od prípadu k prípadu, či existujú opodstatnené dôvody na podozrenie, že daná operácia je spojená s obchodovaním s využitím dôverných informácií alebo s manipuláciou s trhom, pričom zohľadnia prvky predstavujúce obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom, uvedené v článkoch 1 až 5 smernice 2003/6/ES, v smernici Komisie 2003/124/ES [6], ktorou sa vykonáva smernica 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom, a v článku 4 tejto smernice. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 2003/6/ES, na osoby, ktoré vykonávajú operácie v rámci výkonu povolania, sa vzťahujú pravidlá ohlasovania toho členského štátu, v ktorom sú registrované alebo majú svoje ústredie, alebo v prípade pobočky, toho členského štátu, v ktorom sa daná pobočka nachádza. Ohlásenie sa adresuje príslušnému orgánu tohto členského štátu.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, ktorým sú podozrivé operácie ohlasované, takéto informácie bezodkladne zaslali príslušným orgánom dotknutých regulovaných trhov.

Článok 8

Lehota na ohlásenie

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa osoby uvedené v článku 1 bod 3 zistia skutočnosť alebo informáciu, ktorá predstavuje opodstatnený dôvod na podozrenie týkajúce sa príslušnej operácie, ju bezodkladne ohlásili.

Článok 9

Obsah oznámenia

1. Členské štáty zabezpečia, aby osoby, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti, zaslali príslušnému orgánu tieto informácie:

a) opis operácií, vrátane druhu pokynu (ako je limitovaný pokyn, pokyn za trhovú cenu alebo iné charakteristiky pokynu) a druhu obchodného trhu (ako je blokový obchod);

b) dôvody podozrenia, že operácie by mohli predstavovať zneužívanie trhu;

c) prostriedky identifikácie osôb, v mene ktorých boli operácie uskutočnené, a ďalších osôb zúčastnených na príslušných operáciách;

d) postavenie, v ktorej osoba podliehajúca oznamovacej povinnosti pôsobí (na vlastný účet alebo v mene tretích osôb);

e) ostatné informácie, ktoré môžu mať význam pri prešetrovaní podozrivých operácií.

2. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii v čase oznámenia, musí oznámenie obsahovať aspoň dôvody, prečo má oznamujúca osoba podozrenie, že dané operácie by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom. Všetky ostatné informácie sa musia poskytnúť príslušnému orgánu, akonáhle budú k dispozícii.

Článok 10

Spôsoby ohlasovania

Členské štáty zabezpečia, aby sa oznámenie príslušnému orgánu mohlo vykonať poštou, elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky, za podmienky, že v posledne uvedenom prípade sa na požiadanie príslušného orgánu ohlásenie potvrdí písomnou formou.

Článok 11

Zodpovednosť a služobné tajomstvo

1. Členské štáty zabezpečia, aby osoba podávajúca príslušnému orgánu hlásenie podľa článkov 7 až 10 neinformovala žiadnu inú osobu, najmä osoby v mene ktorých boli tieto operácie realizované, alebo osoby v spojení s týmito osobami o takomto oznámení, s výnimkou prípadov na základe ustanovení zákona. Splnenie tejto požiadavky nezakladá žiadnu zodpovednosť oznamujúcej osoby, za podmienky, že oznamujúca osoba koná dobromyseľne.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neodhalili žiadnej osobe totožnosť osoby, ktorá takéto operácie oznámila, pokiaľ by takéto odhalenie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť ujmu osobe, ktorá takéto operácie ohlásila. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia o vymáhaní a sankciách podľa smernice 2003/6/ES a ani predpisy o prenose osobných údajov stanovené v smernici 95/46/ES.

3. Dobromyseľné ohlásenie príslušnému orgánu podľa článkov 7 až 10 nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia o odhaľovaní informácií uloženého zmluvou alebo právnymi alebo správnymi predpismi a nezakladá žiadnu zodpovednosť oznamujúcej osoby spojenú s takýmto ohlásením.

Článok 12

Transpozícia

1. Členské štáty uvedú uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. októbra 2004. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2004

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] CESR bolo založený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES zo 6. júna 2001 (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 70.

--------------------------------------------------