32004L0065Úradný vestník L 125 , 28/04/2004 S. 0043 - 0043


Smernica Komisie 2004/65/ES

z 26. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/68/ES, pokiaľ ide o lehoty

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], a najmä jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1) smernica Komisie 2003/68/ES [2] mení a dopĺňa smernicu Rady 91/414/EHS, aby sa trifloxystrobin, karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon a isoxaflutol zaradili medzi účinné látky v prílohe I uvedenej smernice;

(2) po zaradení nových účinných látok, by členské štáty mali povoliť primerané obdobie na realizáciu ustanovení smernice 91/414/ES, pokiaľ ide o produkty na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, a najmä na prehodnotenie jestvujúcich dočasných oprávnení a, najneskôr do konca tohto obdobia, zmeniť tieto oprávnenia na konečné oprávnenia, zmeniť a doplniť ich alebo ich zrušiť v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS;

(3) časové lehoty na realizáciu uvedené v smernici 2003/68/EHS nie sú spojené s časovými lehotami uvedenými pre iné nové účinné látky. Aby sa zosúladil prístup pre všetky látky v súčasnej hodnotiacej etape, je treba vyhnúť sa všetkým významným rozdielom medzi časovými lehotami platnými pre rozličné nové účinné látky;

(4) je preto vhodné primerane zmeniť a doplniť smernicu 2003/68/ES;

(5) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 3 smernice 2003/68/ES sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Pre každý schválený produkt na ochranu rastlín obsahujúci trifloxystrobin, karfentrazon-etyl, mezotrion, fenamidon alebo isoxaflutol ako jedinú účinnú látku alebo jednu z viacerých účinných látok, ktoré boli všetky uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, členský štát najneskôr do 30. septembra 2003 znovu posúdi produkt v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentov spĺňajúcich požiadavky prílohy III k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či produkt spĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 prísm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po uvedenom určení členské štáty:

a) v prípade, že produkt obsahuje trifloxystrobin, karfentrazon-etyl, mezotrion, fenamidon alebo isoxaflutol ako jedinú účinnú látku, podľa potreby, zmeniť alebo zrušiť oprávnenie najneskôr do 31. marca 2005; alebo

b) v prípade, že produkt obsahuje trifloxystrobin, karfentrazon-etyl, mezotrion, fenamidon alebo isoxaflutol ako jednu z viacerých účinných látok, podľa potreby, zmeniť alebo zrušiť oprávnenie do 31. marca 2005 alebo do dátumu, ktorý je určený pre takúto zmenu alebo zrušenie v smernici alebo smerniciach, ktoré pridali príslušnú látku alebo látky do prílohy k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum je neskorší."

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po dátume uverejnenia.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/30/ES (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 50).

[2] Ú. v. EÚ L 177, 16.7.2003, s. 12.

--------------------------------------------------