32004L0046Dziennik Urzędowy L 114 , 21/04/2004 P. 0015 - 0017


Dyrektywa Komisji 2004/46/WE

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę 95/31/WE w odniesieniu do E 955 sukralozy i soli aspartamu-acesulfamu E 962

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [1], w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a),

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych [2] określa kryteria czystości substancji słodzących wymienionych w dyrektywie 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. dotyczącej substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych [3].

(2) Jest konieczne ustanowienie kryteriów czystości dla E 955 sukralozy i E 962 soli aspartamu-acesulfamu.

(3) Koniecznym jest uwzględnienie specyfikacji i technik analitycznych w zakresie dodatków wymienionych w Codex Alimentarius, opracowanym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA).

(4) Dyrektywa 95/31/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 95/31/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Najpóźniej przed dniem 1 kwietnia 2005 r., Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej Dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonania takiego odniesienia leżą w gestii Państw Członkowskich.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

[2] Dz.U. L 178 z 28.7.1995, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/52/WE (Dz.U. L 190 z 12.7.2001, str. 18).

[3] Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 65).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W Załączniku dodaje się następujący tekst:

"E955 E 955 SUKRALOZA

Synonimy | 4,1′,6'-trichlorogalaktosacharoza |

Definicje

Nazwa związku chemicznego | 1,6-dichloro-1,6-dideoksy-b-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4-deoksy-a-D-galaktopiranozyd |

Einecs | 259–952–2 |

Wzór chemiczny | C12H19Cl3O8 |

Masa cząsteczkowa | 397,64 |

Próba | Zawartość nie mniej niż 98 % i nie więcej niż 102 % C12H19Cl3O8 obliczone na bazie substancji bezwodnej. |

Opis | Biały do bladego, praktycznie bezwonny krystaliczny proszek. |

Identyfikacja

A.pH 10 % roztworu | Nie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 7,0 |

B.Rozpuszczalność | Łatwo rozpuszczalny w wodzie, metanolu i etanolu; słabo rozpuszczalny w octanie etylu |

C.Absorpcja w podczerwieni | Widmo w podczerwieni próbki w dyspersji bromku potasu wykazuje względne maksimum przy podobnej liczbie falowej jak te wykazywane przez widmo odniesienia otrzymane przy użyciu cukralozy jako wzorca odniesienia. |

D.Chromatografia cienkowarstwowa | Główna plama roztworu badanego posiada tę samą wartość Rf co główna plama roztworu mianowanego A określonego w badaniu dla innego chlorowanego disacharydu. Niniejszy roztwór mianowany otrzymuje się przez rozpuszczenie 1,0 g sukralozy jako wzorca w 10 ml metanolu. |

E.Skręcalność właściwa | [α]20D: + 84,0° do + 87,5° obliczone na bazie bezwodnej (10 % wag roztwór) |

Czystość

Woda | Nie więcej niż 2,0 % (metoda Karla Fischera) |

Popiół siarczanowy | Nie więcej niż 0,7 % |

Ołów | Nie więcej niż 1 mg/kg |

Inne chlorowane disacharydy | Nie więcej niż 0,5 % |

Chlorowane monosacharydy | Nie więcej niż 0,1 % |

Tlenek trifenylofosfiny | Nie więcej niż 150 mg/kg |

Metanol | Nie więcej niż 0,1 % |

E962 E 962 SÓL ASPARTAMU-ACESULFAMU

Synonimy | Aspartam-acesulfam Sól aspartamu-acesulfam |

Definicje | Sól jest przygotowywana przez ogrzewanie aspartamu i acesulfamu K,w stosunku wagowym około 2:1, w roztworze o kwasowym pH i pozwoleniu na zajście krystalizacji. Eliminuje się potas i wodę. Produkt jest bardziej stabilny niż sam aspartam. |

Nazwa związku chemicznego | Sól 6-metylo-1,2,3-oksatiazyno-4(3H)-onu-2,2-ditlenkowa kwasu L-fenyloalanylo-2-metylo-L-a-asparaginowego |

Wzór chemiczny | C18H23O9N3S |

Masa cząsteczkowa | 457,46 |

Próba | 63,0 % do 66,0 % aspartamu (w suchej masie) i 34,0 % do 37,0 % acesulfamu (postać kwasowa w suchej masie) |

Opis | Biały, bezwonny, krystaliczny proszek. |

Identyfikacja

A.Rozpuszczalność | Trudno rozpuszczalny w wodzie; słabo rozpuszczalny w etanolu. |

B.Transmitancja | Transmitancja 1 % roztworu w wodzie oznaczona w 1 cm kuwecie w 430 nm za pomocą odpowiedniego spektrofotometru stosując wodę jako odniesienie, wynosi nie mniej niż 0,95, równoważnej absorbancji nie większej niż około 0,022. |

C.Skręcalność właściwa | [α]20D: +14,5° to + 16,5° Oznaczyć przy stężeniu 6,2 g w 100 ml kwasu mrówkowego (15N) w zakresie czasu 30 min po przygotowaniu roztworu. Podzielić obliczoną skręcalność właściwą przez 0,646 dla skorygowania zawartości aspartamu o sól aspartamu-acesulfamu. |

Czystość

Strata przy suszeniu suszenia | Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, 4 godz) |

Kwas 5-benzylo-3,6-dioxo-2-pieprz-azynooctowy | Nie więcej niż 0,5 % |

Ołów | Nie więcej niż 1 mg/kg" |

--------------------------------------------------