32004L0036Úradný vestník L 143 , 30/04/2004 S. 0076 - 0086


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES

z 21. apríla 2004

o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po prekonzultovaní s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3] na základe spoločného znenia schváleného zmierovacím výborom 26. februára 2004,

keďže:

(1) Rezolúcia o leteckej katastrofe pred pobrežím Dominikánskej republiky prijatá Európskym parlamentom 15. februára 1996 [4] zdôraznila, že spoločenstvo musí zohrávať aktívnejšiu úlohu a rozvíjať stratégiu na zvýšenie bezpečnosti svojich občanov cestujúcich lietadlami alebo žijúcimi v blízkosti letísk.

(2) Komisia vydala oznámenie Európskemu parlamentu a Rade nazvané "definovanie stratégie zvýšenia bezpečnosti civilného letectva v spoločenstve".

(3) V oznámení spoločenstvo jednoznačne stanovuje, že bezpečnosť môže byť účinne zvýšená tým, že sa zabezpečí, aby lietadlo plne zodpovedalo medzinárodným bezpečnostným normám obsiahnutým v prílohách k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944 ("Chicagsky dohovor").

(4) Aby sa stanovila a zachovala vysoká jednotná úroveň bezpečnosti civilného letectva v Európe, mal by sa zaviesť harmonizovaný prístup k účinnému uplatňovaniu medzinárodných bezpečnostných štandardov v spoločenstve. Na tento účel je nevyhnutné harmonizovať pravidlá a postupy inšpekcií lietadiel tretích štátov na odbavovacej ploche, ktoré pristávajú na letiskách členských štátov.

(5) Harmonizovaným prístupom k účinnému uplatňovaniu medzinárodných bezpečnostných štandardov členskými štátmi sa zabráni deformácii hospodárskej súťaže. Spoločný postoj k lietadlám tretích štátov, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy, bude prospešný pre pozíciu členských štátov.

(6) Lietadlá pristávajúce v členských štátoch by mali podliehať inšpekcii, keď existuje podozrenie, že nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy.

(7) Inšpekcie sa môžu vykonávať aj v súlade s postupom náhodnej kontroly, ak nie je žiadne podozrenie, za predpokladu, že sa dodrží právo spoločenstva a medzinárodné právo. Inšpekcie by sa mali vykonávať najmä nediskriminačným spôsobom.

(8) Inšpekcie by mohli byť zosilnené v prípade lietadla, u ktorého boli už v minulosti zistené nedostatky, alebo lietadla patriaceho leteckej spoločnosti, ktorej lietadlá boli často predmetom pozornosti.

(9) Informácie zhromaždené v každom členskom štáte by mali byť sprístupnené všetkým ostatným členským štátom a Komisii, aby bolo zaručené najúčinnejšie monitorovanie zhody lietadla tretieho štátu s medzinárodnými bezpečnostnými štandardami.

(10) Z týchto dôvodov je potrebné na úrovni spoločenstva stanoviť postup posudzovania lietadla tretieho štátu a zodpovedajúce mechanizmy spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov pri výmene informácií.

(11) Citlivý charakter informácií vzťahujúcich sa na bezpečnosť si vyžaduje, aby členské štáty v súlade s ich vnútroštátnym právom prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej dôvernosti nimi prijatých informácií.

(12) Bez toho, aby bolo dotknuté právo prístupu k dokumentom Komisie, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [5], Komisia by mala prijať opatrenia a príslušné podmienky na postúpenie takých informácií zainteresovaným stranám.

(13) Lietadlo, u ktorého sa vyžaduje nápravné opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré jednoznačne ohrozujú bezpečnosť, by malo byť uzemnené, až kým nie je odstránená nezhoda s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.

(14) Ak letisko, na ktorom sa inšpekcia vykonáva, nemá k dispozícii zodpovedajúce zariadenia, musia príslušné orgány povoliť prelet lietadla na vhodné letisko za predpokladu, že sú splnené podmienky na bezpečný prelet.

(15) Aby mohla Komisia plniť svoje úlohy podľa tejto smernice, mal by jej pomáhať výbor ustanovený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného letectva [6].

(16) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [7].

(17) Komisia by mala dať k dispozícii výboru ustanovenému článkom 12 nariadenia (ES) č. 3922/91 štatistiky a informácie zozbierané v súlade s inými opatreniami spoločenstva, ktoré sa týkajú špecifických nehôd, ktoré by mohli byť dôležité pre neodhalené nedostatky predstavujúce hrozbu pre bezpečnosť civilného letectva.

(18) Je nevyhnutné zohľadniť spoluprácu a výmeny informácií prebiehajúce v rámci Spoločných leteckých úradov (JAA) a Európskej konferencie civilného letectva (ECAC). Okrem toho by sa najlepšie mohli využiť existujúce odborné znalosti v postupoch posúdenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA).

(19) Mala by sa zohľadniť úloha Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) v politike bezpečnosti civilného letectva vrátane stanovenia postupov zameraných na vytvorenie a zachovanie vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európe.

(20) Dňa 2. decembra 1987 boli v Londýne v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva dohodnuté ujednania o väčšej spolupráci oboch štátov pri využívaní letiska Gibraltár; tieto ujednania ešte nenadobudli účinnosť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Pôsobnosť a cieľ

1. V rámci celkovej stratégie spoločenstva týkajúcej sa stanovenia a zachovania vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európe táto smernica zavádza harmonizovaný prístup k účinnému uplatňovaniu medzinárodných bezpečnostných štandardov v spoločenstve prostredníctvom harmonizovaných pravidiel a postupov inšpekcií lietadiel tretích štátov na ploche, ktoré pristávajú na letiskách členských štátov.

2. Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov na vykonávanie inšpekcií, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, a na znehybnenie lietadla, zákaz alebo uloženie podmienok pre akékoľvek lietadlo pristávajúce na ich letiskách v súlade s právom spoločenstva a medzinárodným právom.

3. Štátne lietadlo definované v Chicagskom dohovore a lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou než 5700 kg, ktoré nie je zapojené v obchodnej leteckej doprave, nespadajú do pôsobnosti tejto smernice.

4. Rozumie sa, že uplatňovanie tejto smernice na letisko Gibraltár nemá dosah na príslušné právne postavenie Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva vzhľadom na spor týkajúci sa suverenity nad územím, na ktorom je letisko situované.

5. Uplatňovanie tejto smernice na letisko Gibraltár sa pozastaví do času, kým nenadobudnú účinnosť ujednania uvedené v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o takom dátume nadobudnutia účinnosti.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

a) "uzemnenie lietadla" znamená formálny zákaz pre lietadlo opustiť letisko a uskutočnenie takých krokov, aké sú nevyhnutné na jeho zadržanie;

b) "medzinárodné bezpečnostné štandardy" znamenajú bezpečnostné štandardy obsiahnuté v Chicagskom dohovore a v jeho prílohách, v znení platnom v čase inšpekcie;

c) "inšpekcia na ploche" znamená kontrolu lietadla tretieho štátu v súlade s prílohou II;

d) "lietadlo tretieho štátu" znamená lietadlo, ktoré nie je používané alebo prevádzkované pod dozorom oprávneného orgánu členského štátu.

Článok 3

Zhromažďovanie informácií

Členské štáty vytvoria mechanizmus na zhromažďovanie akýchkoľvek informácií považovaných za užitočné na splnenie cieľa uvedeného v článku 1, vrátane:

a) dostupných dôležitých bezpečnostných informácií najmä:

- zo správ pilotov,

- zo správ údržbárskych organizácií,

- zo správ o nehodách,

- z iných organizácií, nezávislých na oprávnených orgánoch členských štátov,

- zo sťažností;

b) informácií o akciách uskutočnených po inšpekcii na odbavovacej ploche, ako sú:

- uzemnenie lietadla,

- zákaz letu v príslušnom členskom štáte pre lietadlo alebo prevádzkovateľa,

- požadovaná nápravná akcia,

- kontakty s oprávneným orgánom prevádzkovateľa;

c) dodatočné informácie týkajúce sa prevádzkovateľa, ako

- vykonané nápravné akcie,

- opakovanie nedostatkov.

Tieto informácie sa musia uchovávať na štandardných formulároch obsahujúcich položky opísané vo formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 4

Inšpekcie na odbavovacej ploche

1. Každý členský štát musí mať k dispozícii vhodné prostriedky na zabezpečenie, aby lietadlo tretieho štátu, podozrivé z nespĺňania medzinárodných bezpečnostných štandardov, pristávajúce na ktoromkoľvek z jeho letísk otvorených pre medzinárodnú leteckú dopravu, sa podrobilo inšpekciám na ploche. Pri vykonávaní týchto postupov oprávnený orgán venuje osobitnú pozornosť lietadlu:

- o ktorom dostal informácie naznačujúce nedostatočný stav jeho údržby alebo ktoré je zjavne poškodené, alebo vykazuje nedostatky,

- u ktorého boli spozorované nezvyčajné manévre, odkedy vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu, ktoré vzbudzujú vážne pochybnosti z hľadiska bezpečnosti,

- u ktorého predchádzajúca inšpekcia na odbavovacej ploche zistila nedostatky, ktoré vzbudzujú vážne pochybnosti, že lietadlo nespĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy, a u ktorého sa členský štát obáva, že nedostatky by neboli odstránené,

- keď existuje dôkaz, že oprávnené orgány štátu registrácie možno nevykonávajú riadny bezpečnostný dohľad,

- keď informácie zhromaždené podľa článku 3 vzbudzujú vážne pochybnosti o prevádzkovateľovi alebo keď predchádzajúca inšpekcia lietadla používaného tým istým prevádzkovateľom na ploche zistila nedostatky.

2. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá vykonávania inšpekcií na ploche v súlade s postupom náhodnej kontroly, ak neexistuje žiadne konkrétne podozrenie, za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom spoločenstva a medzinárodným právom. Tento postup sa však musí vykonať nediskriminačným spôsobom.

3. Členské štáty zabezpečia, že sa budú vykonávať primerané inšpekcie na ploche a iné dozorné opatrenia, o ktorých sa rozhodlo v rámci článku 8 ods. 3.

4. Inšpekcie na odbavovacej ploche sa vykonajú v súlade s postupom opísaným v prílohe II s použitím formulára správy o inšpekcii na odbavovacej ploche obsahujúcom prinajmenšom informácie stanovené v prílohe II. Po dokončení inšpekcie na ploche bude veliteľ lietadla alebo zástupca prevádzkovateľa lietadla informovaný o výsledkoch inšpekcie na odbavovacej ploche a ak boli zistené vážne nedostatky, správa sa pošle prevádzkovateľovi lietadla a príslušnému oprávnenému orgánu.

5. Pri vykonávaní inšpekcie na odbavovacej ploche podľa tejto smernice vyvinie príslušný oprávnený orgán maximálne úsilie, aby zabránil neodôvodnenému meškaniu kontrolovaného lietadla.

Článok 5

Výmena informácií

1. Oprávnené orgány členských štátov sa podieľajú na vzájomnej výmene informácií. Na žiadosť oprávneného orgánu budú informácie zahŕňať zoznam letísk príslušného členského štátu, ktoré sú otvorené pre medzinárodnú leteckú dopravu, spolu s údajom o počte vykonaných inšpekcií na ploche a o počte pohybov lietadla tretieho štátu na každom letisku z tohto zoznamu, za každý kalendárny rok.

2. Všetky štandardné správy uvedené v článku 3 a správy o inšpekciách na ploche uvedené v článku 4 ods. 4 sa bez meškania poskytnú Komisii a tiež oprávneným orgánom členských štátov na ich žiadosť a Európskej agentúre pre bezpečnosť civilného letectva (EASA).

3. Kedykoľvek štandardná správa ukáže, že existuje potenciálna hrozba pre bezpečnosť, alebo správa o inšpekcii na ploche ukáže, že lietadlo nezodpovedá medzinárodným bezpečnostným štandardom a môže predstavovať potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť, správa bude bez meškania zaslaná oprávneným orgánom členských štátov a Komisii.

Článok 6

Ochrana a šírenie informácií

1. Členské štáty v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie primeranej dôvernosti informácií, ktoré prijali podľa článku 5. Tieto informácie použijú výlučne na účely tejto smernice.

2. Komisia každý rok uverejní súhrnnú informačnú správu dostupnú pre verejnosť a zúčastnené strany z odvetvia, ktorá bude obsahovať analýzy všetkých informácií prijatých v súlade s článkom 5. Tieto analýzy musia byť jednoduché a ľahko pochopiteľné a musia uvádzať, či existuje zvýšené bezpečnostné riziko pre cestujúcich v leteckej doprave. V analýzach musí byť zdroj informácií neidentifikovateľný.

3. Bez toho, aby bolo dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom Komisie, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001, Komisia z vlastnej iniciatívy a v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 prijme opatrenia a s nimi súvisiace podmienky na šírenie informácií uvedených v odseku 1 zainteresovaným stranám. Tieto opatrenia, ktoré môžu byť všeobecné alebo špecifické, budú založené na potrebe:

- poskytnúť osobám a organizáciám informácie, ktoré potrebujú na zvýšenie bezpečnosti civilného letectva,

- obmedziť šírenie informácií na tie, ktoré sú striktne vyžadované na účely ich užívateľov, aby bola zaručená primeraná dôvernosť týchto informácií.

4. Vždy, keď sú informácie týkajúce sa nedostatkov lietadla poskytnuté dobrovoľne, v správach o inšpekciách na ploche uvedených v článku 4 ods. 4 musí byť ich zdroj neidentifikovateľný.

Článok 7

Uzemnenie lietadla

1. Keď nespĺňanie medzinárodných bezpečnostných štandardov predstavuje jednoznačné riziko pre bezpečnosť letu, prevádzkovateľ lietadla by mal odstrániť nedostatky pred odletom. Ak oprávnený orgán vykonávajúci inšpekciu na odbavovacej ploche nie je presvedčený o tom, že nedostatky budú pred letom odstránené, uzemní lietadlo až kým nebude nebezpečenstvo odstránené a okamžite informuje oprávnený orgán príslušného prevádzkovateľa a štátu registrácie lietadla.

2. Oprávnený orgán členského štátu vykonávajúci inšpekciu na odbavovacej ploche môže v spolupráci so štátom, ktorý je zodpovedný za prevádzku dotknutého lietadla, alebo štátom registrácie lietadla stanoviť nevyhnutné podmienky, za ktorých môže byť lietadlu povolený let na letisko, na ktorom môžu byť nedostatky odstránené. Ak nedostatky majú vplyv na platnosť osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla, uzemnenie lietadla môže byť zrušené len vtedy, ak prevádzkovateľ získa povolenie od štátu alebo štátov, cez ktoré bude pri lete prelietavať.

Článok 8

Zvýšenie bezpečnosti a vykonávacie opatrenia

1. Členské štáty podajú Komisii správu o prevádzkových opatreniach prijatých na realizáciu požiadaviek článkov 3, 4 a 5.

2. Na základe informácií zozberaných podľa odseku 1, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 môže prijať akékoľvek vhodné opatrenia na uľahčenie realizácie článkov 3, 4 a 5, ako sú:

- zhotovenie zoznamu zhromažďovaných informácií,

- presný obsah a postup inšpekcií na odbavovacej ploche,

- stanovenie formátu pre uchovávanie a šírenie údajov,

- zriadenie alebo podpora vhodných orgánov zodpovedných za správu alebo používanie nástrojov potrebných na zhromažďovanie a výmenu informácií.

3. Na základe informácií prijatých podľa článkov 3, 4 a 5 a v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 môže byť prijaté rozhodnutie o primeraných inšpekciách na odbavovacej ploche a iných dozorných opatreniach najmä u určitého prevádzkovateľa alebo určitých prevádzkovateľov tretieho štátu, až kým oprávnený orgán tohto tretieho štátu neprijme uspokojivé opatrenia na odstránenie nedostatkov.

4. Komisia môže prijať akékoľvek vhodné opatrenia na spoluprácu s tretími štátmi a na pomoc tretím štátom, aby sa zlepšili ich možnosti pri dozore nad bezpečnosťou civilného letectva.

Článok 9

Uloženie zákazu alebo podmienok prevádzky

Ak členský štát rozhodne o zákaze prevádzky na svojich letiskách alebo uloží podmienky o prevádzke určitého prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov určitého tretieho štátu, až kým oprávnený orgán tohto tretieho štátu neprijme uspokojivé opatrenia na odstránenie nedostatkov:

a) tento členský štát oznámi Komisii prijaté opatrenia a Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom;

b) Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3, môže vydať také odporúčania a vykonať také činnosti, aké považuje za nevyhnutné; okrem toho môže rozšíriť opatrenia oznámené podľa písmena a) na celé spoločenstvo po predložení návrhu opatrení prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 10

Postup výboru

1. Komisii bude pomáhať výbor ustanovený článkom 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91.

2. Tam, kde je odkaz na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovené na tri mesiace.

3. Tam, kde je odkaz na tento odsek, použijú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

5. Okrem toho môže s výborom konzultovať Komisia v akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tejto smernice.

Článok 11

Vykonávanie

Členské štáty do 30. apríla 2006 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 12

Zmeny a doplnky príloh

Prílohy k tejto smernici sa môžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 13

Správa

Do 30. apríla 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a najmä článku 9, v ktorej medzi iným zohľadní vývoj v spoločenstve a na medzinárodnom poli. Správa môže byť sprevádzaná návrhmi na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 21. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 351.

[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 33.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2002 (Ú. v. EÚ C 272 E, 13.11.2003, s. 343), spoločná pozícia Rady z 13. júna 2003 (Ú. v. EÚ C 233 E, 30.9.2003, s. 12) a stanovisko Európskeho parlamentu z 9. októbra 2003 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 1. apríla 2004 a rozhodnutie Rady z 30. marca 2004.

[4] Ú. v. ES C 65, 4.3.1996, s. 172.

[5] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[6] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

I. Inšpekcia na ploche by mala zahŕňať všetky alebo výber z nasledovných aspektov podľa času, ktorý je k dispozícii.

1. Kontrola prítomnosti a platnosti dokumentov nevyhnutných na medzinárodné lety, ako sú: osvedčenie o registrácii, palubný denník, osvedčenie o letovej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti posádky, preukaz spôsobilosti na prevádzku rádiostanice, zoznam cestujúcich a nákladu.

2. Kontrola zloženia a kvalifikácie posádky lietadla z hľadiska plnenia požiadaviek prílohy 1 a prílohy 6 k Chicagskemu dohovoru (prílohy ICAO).

3. Kontrola prevádzkovej dokumentácie (letové dáta, prevádzkový letový plán, technický denník) a letovej prípravy potrebná na preukázanie, že let je pripravený v súlade s prílohou 6 ICAO.

4. Kontrola prítomnosti a stavu položiek vyžadovaných pre medzinárodnú navigáciu v súlade s prílohou 6 ICAO.

- Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa

- Osvedčenie o hluku a emisiách

- Prevádzková príručka (vrátane zoznamu minimálneho vybavenia) a letová príručka

- Bezpečnostné vybavenie

- Vybavenie na ochranu kabíny

- Vybavenie potrebné na špecifický let vrátane rádiokomunikačného a rádionavigačného vybavenia

- Zapisovače letových údajov.

5. Kontrola, aby stav lietadla a jeho vybavenia (vrátane poškodenia a opráv) zaručoval zachovanie zhody so štandardmi prílohy 8 ICAO.

II. Po skončení inšpekcie na odbavovacej ploche sa musí vypracovať inšpekčná správa a musí zahŕňať štandardné všeobecné informácie opísané vyššie a zoznam kontrolovaných položiek spolu s údajmi o akýchkoľvek nedostatkoch zistených u každej z týchto položiek a/alebo akékoľvek nevyhnutné osobitné poznámky.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------