32004L0034Úradný vestník L 089 , 26/03/2004 S. 0035 - 0035


Smernica Komisie 2004/34/ES

z 23. marca 2004,

ktorá mení a dopĺňa, na účely prispôsobenia sa technickému pokroku, prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií [1], najmä na jej článok 16 ods. 1,

keďže:

(1) Smernica 96/74/ES ustanovuje pravidlá etiketovania alebo označovania výrobkov vzhľadom na ich obsah textilného vlákna, aby sa tým chránili záujmy spotrebiteľa; textilné výrobky sa môžu umiestňovať na trh v rámci spoločenstva, len ak sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(2) Vzhľadom na nedávny objav technickej pracovnej skupiny je potrebné na účely prispôsobenia smernice 96/74/ES technickému pokroku pridať na zoznam vlákien uvedených v prílohách I a II k tejto smernici vlákno polylaktid.

(3) Smernica 96/74/ES by sa preto mala následne zmeniť a doplniť.

(4) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre smernice týkajúce sa názvov textílií a etiketovania,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 96/74/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe I sa vkladá tento riadok 33a:

"33a | polyaktid | vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami majúcimi v reťazi minimálne 85 % hmotnostných jednotiek esteru kyseliny mliečnej, derivovanej z prírodne sa vyskytujúcich cukrov, ktoré má teplotu tavenia minimálne 135 °C" |

2. V prílohe II sa vkladá tento údaj 33a:

"33a | polyaktid | 1,50" |

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. marca 2005. Bezodkladne oznámia Komisii znenia týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty Komisii oznámia znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatým dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. marca 2004

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/37/ES (Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 74).

--------------------------------------------------