32004L0029Úradný vestník L 071 , 10/03/2004 S. 0022 - 0027


Smernica Komisie 2004/29/ES

zo 4. marca 2004,

ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča [1], naposledy zmenenú smernicou 2003/61/ES [2], najmä na jej článok 5d ods. 2,

Keďže:

(1) Smernica Komisie 72/169/EHS zo 14. apríla 1972, ktorou sa určujú charakteristické znaky a minimálne podmienky kontrol odrôd vínnej révy [3], bola podstatne zmenená a doplnená [4]. V záujme jasnosti a zrozumiteľnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2) V súlade s ustanoveniami smernice 68/193/EHS sú členské štáty povinné zostaviť katalóg odrôd uznávaných pre certifikáciu a kontrolu štandardného množiteľského materiálu na ich území.

(3) Uznávanie odrôd je predmetom podmienok spoločenstva, ktoré by mali byť účinné prostredníctvom úradných inšpekcií a najmä poľných inšpekcií.

(4) Inšpekcie by mali pokrývať dostatočný počet vlastností, ktoré umožnia opis odrôd.

(5) Na úrovni spoločenstva by sa mali stanoviť minimálne vlastnosti, ktoré musia podliehať inšpekcii.

(6) Navyše by sa mali stanoviť minimálne podmienky na vykonávanie inšpekcií.

(7) Tieto vlastnosti a minimálne podmienky pre inšpekciu by sa mali stanoviť v zmysle súčasného stavu vedeckého a technického rozvoja.

(8) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo.

(9) Táto smernica by nemala brať ohľad na povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami pre transpozíciu smerníc uvedených v prílohe III, časť B do svojho vnútroštátneho práva.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia, aby úradné inšpekcie, vykonávané na uznávanie odrôd viniča, pokrývali aspoň vlastnosti uvedené v prílohe I.

Zabezpečia, aby boli v čase inšpekcií splnené minimálne podmienky uvedené v prílohe II.

Článok 2

Smernica 72/169/EHS, v znení smernice uvedenej v prílohe III, časť A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami pre transpozíciu smerníc uvedených v prílohe III, časť B do svojho vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušené smernice sa uvádzajú ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe IV.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15.

[2] Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 103, 2.5.1972, s. 25.

[4] Pozri prílohu I, časť A.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ČASŤ A MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. PÚČIKY NA VÝHONOCH 10 AŽ 20 CM DLHÝCH

1.1. tvar

1.2. farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyanín)

1.3. chĺpkatosť

2. BYLINNÝ VÝHON V DOBE KVETU

2.1. priečny prierez (tvar a obrys)

2.2. chĺpkatosť

3. DREVITÝ VÝHON

3.1. povrch

3.2. internódium

4. ROZMIESTNENIE ÚPONKOV

5. MLADÉ LISTY NA VRCHOLE RASTÚCEHO VÝHONU 10 AŽ 30 CM DLHÉHO (PRVÉ TRI LISTY BEZ TVORBY OČKA, POČÍTANÉ OD TOHTO BODU)

5.1. farba

5.2. chĺpkatosť

6. DOSPELÝ LIST (UMIESTNENÝ MEDZI 8. A 11. KOLIENKOM)

6.1. fotografia

6.2. kresba alebo priama tlač s mierkou

6.3. celkový tvar

6.4. počet lalokov

6.5. stopkový výkrojok

6.6. hĺbka vrchných a spodných výkrojkov

6.7. chĺpkatosť spodného povrchu

6.8. povrch

6.9. bočné vrúbkovanie

7. KVET

viditeľné pohlavie

8. STRAPEC HROZNA V PRIEMYSELNEJ ZRELOSTI (POKIAĽ IDE O ODRODY MUŠTOVÉHO VINIČA A ODRODY STOLOVÉHO VINIČA)

8.1. fotografia (s mierkou)

8.2. tvar

8.3. veľkosť

8.4. stonka (dĺžka)

8.5. priemerná hmotnosť v gramoch

8.6. zber

8.7. kompaktnosť strapca

9. BOBULA V PRIEMYSELNEJ ZRELOSTI (POKIAĽ IDE O ODRODY MUŠTOVÉHO VINIČA A STOLOVÉHO VINIČA)

9.1. fotografia (s mierkou)

9.2. tvar

9.3. tvar s uvedením priemernej hmotnosti

9.4. farba

9.5. šupka (v súvislosti s odrodami stolového viniča)

9.6. počet semien (v súvislosti s odrodami stolového viniča)

9.7. dužina

9.8. šťavnatosť

9.9. vôňa

10. SEMENO (POKIAĽ IDE O ODRODY MUŠTOVÉHO VINIČA A STOLOVÉHO VINIČA)

fotografia dvoch strán a profil (s mierkou).

ČASŤ B FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. POSUDZOVANIE RASTU

1.1. Stanovenie fenologických údajov

Fenologické údaje sú stanovené v porovnaní s jednou alebo viacerými kontrolnými odrodami.

1.1.1.pokiaľ ide o Nemecko

1.1.1.1.odrody bieleho hrozna | —Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau, |

1.1.1.2.odrody modrého hrozna | —Blauer Spätburgunder |

1.1.2.pokiaľ ide o Grécko

1.1.2.1.odrody bieleho hrozna | —Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay |

1.1.2.2.odrody modrého hrozna | —Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon,Korinthiaki |

1.1.2.3.odrody stolového hrozna | —Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette |

1.1.3.pokiaľ ide o Španielsko

1.1.3.1.odrody bieleho hrozna | —Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo |

1.1.3.2.odrody modrého hrozna | —Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo |

1.1.3.3.odrody stolového hrozna | —Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes |

1.1.4.pokiaľ ide o Francúzsko

1.1.4.1.odrody bieleho hrozna | —Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc |

1.1.4.2.odrody modrého hrozna | —Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir |

1.1.4.3.odrody stolového hrozna | —Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc |

1.1.5.pokiaľ ide o Taliansko

1.1.5.1.odrody bieleho hrozna | —Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato |

1.1.5.2.odrody modrého hrozna | —Barbera, Merlot, Sangiovese |

1.1.5.3.odrody stolového hrozna | —Regina, Chasselas dorato, Cardinal |

1.1.6.pokiaľ ide o Luxembursko

odrody bieleho hrozna | —Riesling, Müller-Thurgau. |

1.2. Doba pučania

Dátum, kedy polovica očiek pri normálnom reze pučí, sú viditeľné vnútorné chĺpky v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.3. Doba plného kvitnutia

Dátum, kedy pre niektorý počet rastlín polovica kvetov je otvorená v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.4. Zrelosť (pokiaľ ide o odrody muštového viniča a stolového viniča)

Dodatočne k obdobiu zrelosti by sa mala uviesť hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušný výnos hrozna vyjadrený v kilogramoch na hektár, porovnaný s jednou alebo viacerými kontrolnými odrodami, poskytujúcimi podobné výnosy.

2. PESTOVATEĽSKÉ ZNAKY

2.1. Vzrast

2.2. Pestovateľský tvar (postavenie prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

2.3. Produkcia

2.3.1. pravidelnosť

2.3.2. výnos

2.3.3. anomálie

2.4. Rezistencia alebo náchylnosť

2.4.1. na nevhodné podmienky

2.4.2. na škodcov

2.4.3. sklon k praskaniu bobúľ

2.5. Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

2.5.1. vrúbľovanie

2.5.2. rozmnožovanie odrezkami

3. VYUŽITIE

3.1. na víno

3.2. na stolové víno

3.3. ako podpníky

3.4. na priemyselné využitie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONÁVANIE INŠPEKCIÍ

1. EKOLOGICKÉ ÚDAJE

1.1. miesto

1.2. geografické podmienky

1.2.1. zemepisná dĺžka

1.2.2. zemepisná šírka

1.2.3. nadmorská výška

1.2.4. expozícia a sklon

1.3. klimatické podmienky

1.4. typ pôdy

2. TECHNICKÝ POSTUP

2.1. Pre muštový vinič a stolový vinič

2.1.1. 24 krov viniča, ak je možné na niekoľkých rôznych podpníkoch

2.1.2. minimálne tri roky produkcie

2.1.3. minimálne dve miesta s odlišnými ekologickými podmienkami

2.1.4. odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne na troch druhoch podpníkov

2.2. Pre druhy podpníkov

2.2.1. päť krov viniča s minimálne dvoma spôsobmi vedenia

2.2.2. päť rokov po vysadení

2.2.3. tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

2.2.4. odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne na troch odrodách vrúbľov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ČASŤ A Zrušená smernica s jej zmenami a doplnkami

(ako je uvedené v článku 2)

—Smernica Komisie 72/169/EHS | (Ú. v. ES L 103, 2.5.1972, s. 25) |

—Smernica Komisie 86/267/EHS | (Ú. v. ES L 169, 26.6.1986, s. 46) |

ČASŤ B Zoznam lehôt pre transpozíciu do vnútroštátneho práva

(ako je uvedené v článku 2)

Smernica | Lehota pre transpozíciu |

72/169/EHS | 1. júl 1972 |

86/267/EHS | 1. január 1987 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 72/169/EHS | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | — |

— | Článok 2 |

— | Článok 3 |

Článok 3 | Článok 4 |

Príloha I časť A | Príloha I časť A |

Príloha I časť B bod 1.1 | Príloha I časť B bod 1.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.1 | Príloha I časť B bod 1.1.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.1a | Príloha I časť B bod 1.1.2 |

Príloha I časť B bod 1.1.1a.1 | Príloha I časť B bod 1.1.2.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.1a.2 | Príloha I časť B bod 1.1.2.2 |

Príloha I časť B bod 1.1.1a.3 | Príloha I časť B bod 1.1.2.3 |

Príloha I časť B bod 1.1.1b | Príloha I časť B bod 1.1.3 |

Príloha I časť B bod 1.1.1b.1 | Príloha I časť B bod 1.1.3.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.1b.2 | Príloha I časť B bod 1.1.3.2 |

Príloha I časť B bod 1.1.1b.3 | Príloha I časť B bod 1.1.3.3 |

Príloha I časť B bod 1.1.2 | Príloha I časť B bod 1.1.4 |

Príloha I časť B bod 1.1.2.1 | Príloha I časť B bod 1.1.4.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.2.2 | Príloha I časť B bod 1.1.4.2 |

Príloha I časť B bod 1.1.2.3 | Príloha I časť B bod 1.1.4.3 |

Príloha I časť B bod 1.1.3 | Príloha I časť B bod 1.1.5 |

Príloha I časť B bod 1.1.3.1 | Príloha I časť B bod 1.1.5.1 |

Príloha I časť B bod 1.1.3.2 | Príloha I časť B bod 1.1.5.2 |

Príloha I časť B bod 1.1.3.3 | Príloha I časť B bod 1.1.5.3 |

Príloha I časť B bod 1.1.4 | Príloha I časť B bod 1.1.6 |

Príloha I časť B bod 1.2 | Príloha I časť B bod 1.2 |

Príloha I časť B bod 1.3 | Príloha I časť B bod 1.3 |

Príloha I časť B bod 1.4 | Príloha I časť B bod 1.4 |

Príloha I časť B bod 2 a 3 | Príloha I časť B bod 2 a 3 |

Príloha II | Príloha II |

— | Príloha III |

— | Príloha IV |

--------------------------------------------------