26.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/17


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/730/SZVP

z dne 25. oktobra 2004

o dodatnih omejevalnih ukrepih proti Burmi/Mjanmaru in o spremembi Skupnega stališča 2004/423/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

26. aprila 2004 je Svet sprejel Skupno stališče 2004/423/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (1).

(2)

Zaradi trenutnega političnega položaja v Burmi/Mjanmaru – vojaške oblasti namreč še vedno niso izpustile Daw Aung San Suu Kyi in drugih članov Narodne lige za demokracijo (NLD) ter drugih političnih zapornikov, niti niso omogočile dejanskega in odprtega delovanja Narodne konvencije – in zaradi nenehnih groženj NLD in drugim organiziranim političnim gibanjem Svet meni – kakor je bilo poudarjeno že v njegovih sklepih z dne 13. septembra 2004 – da je treba poleg ukrepov iz Skupnega stališča 2004/423/SZVP, uvesti še dodatne ukrepe proti vojaškemu režimu v Burmi/Mjanmaru proti tistim, ki se najbolj okoriščajo z zlorabo oblasti s strani tega režima, ter proti tistim, ki dejavno ovirajo proces za nacionalno spravo, spoštovanje človekovih pravic in demokracijo.

(3)

Skladno s tem je treba te ukrepe razširiti na vse aktivne pripadnike oboroženih sil od čina brigadir navzgor in na člane njihovih družin ter uvesti prepoved odobravanja finančnih posojil in kreditov ter pridobivanja ali povečevanja lastniških deležev v burmanskih podjetjih v državni lasti.

(4)

V primeru, da bi se splošni politični položaj v Burmi/ Mjanmaru znatno izboljšal, je treba po tem, ko Svet preuči razvoj dogodkov, pretehtati možnost ne le ukinitve teh omejevalnih ukrepov, marveč tudi postopne ponovne vzpostavitve sodelovanja z Burmo/Mjanmarom.

(5)

Za izvedbo nekaterih izmed teh ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2004/423/SZVP se spremeni:

1.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Pomoč, ki ni humanitarne narave, ali programi razvojne pomoči se ustavijo. Izjema so projekti in programi v podporo:

(a)

človekovim pravicam, dobremu javnemu upravljanju, preprečevanju konfliktov in okrepitvi civilne družbe;

(b)

zdravstvu in šolstvu, boju proti revščini in zlasti skrbi za osnovne potrebe in preživetje najrevnejših in najbolj ogroženih skupin prebivalstva;

(c)

varstvu okolja in zlasti programom, usmerjenim proti netrajnostni, prekomerni sečnji, ki ima za posledico izginjanje gozdov.

Programi in projekti se morajo izvajati prek agencij ZN, nevladnih organizacij in v okviru decentraliziranega sodelovanja s civilnimi lokalnimi organi oblasti. V tem okviru bo Evropska unija pri burmanski vladi še naprej vztrajala, da je slednja odgovorna za vlaganje večjih naporov za doseganje Razvojnih ciljev tisočletja ZN.

Programe in projekte je treba v največji možni meri opredeliti, spremljati, voditi in ocenjevati v sodelovanju s civilno družbo in z vsemi demokratičnimi skupinami, vključno z Narodno ligo za demokracijo.“;

2.

člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita čez njihovo ozemlje:

(a)

vodilnih članov Državnega sveta za mir in razvoj (State Peace and Development Council, v nadaljnjem besedilu SPDC"), burmanskih funkcionarjev v turističnem sektorju, vodilnih članov vojske, vlade ali varnostnih sil, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo korist od politik, ki Burmo/Mjanmar ovirajo pri prehodu v demokracijo, in članov njihovih družin, ki so našteti v Prilogi I;

(b)

aktivnih pripadnikov burmanskih oboroženih sil od čina brigadir navzgor ter članov njihovih družin. Ti se dodajo na seznam v Prilogi I v skladu s postopkom iz člena 9.“;

3.

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri članov vlade Burme/Mjanmara ter fizičnih in pravnih oseb, entitet ali z njo povezanih organov, ki so našteti v Prilogi I.“

(b)

dodata se nova odstavka:

„5.   Prepovedano je:

(a)

odobravanje kakršnih koli finančnih posojil ali kreditov burmanskim podjetjem v državni lasti, ki so našteta v Prilogi II, ali pridobivanje delnic, potrdil o vlogah, lastniških certifikatov ali zadolžnic, ki jih izdajajo ta podjetja;

(b)

pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v burmanskih podjetjih v državni lasti, ki so našteta v Prilogi II, vključno z nakupom teh podjetij v celoti ali z nakupom delnic in lastniških vrednostnih papirjev.

6.

(a)

Določbe odstavka 5(a) ne posegajo v izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred začetkom veljavnosti tega skupnega stališča.

(b)

Prepoved iz člena 5(b) ne preprečuje povečanja lastniškega deleža v burmanskih podjetjih v državni lasti, ki so našteta v Prilogi II, če je to povečanje obvezno na podlagi dogovora, sklenjenega z zadevnim burmanskim podjetjem v državni lasti pred začetkom veljavnosti tega skupnega stališča.“;

4.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Svet na predlog države članice ali Komisije po potrebi sprejme spremembe seznama iz Priloge I.“;

5.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

To skupno stališče se uporablja v obdobju 12 mesecev. Redno se pregleduje. Če je Svet mnenja, da niso bili doseženi cilji, zaradi katerih je bilo to skupno stališče sprejeto, se njegova veljavnost podaljša ali se ga ustrezno spremeni, in sicer zlasti v zvezi z burmanskimi podjetji v državni lasti.“;

6.

Priloga k Skupnemu stališču 2004/423/SZVP se preimenuje v Prilogo I;

7.

doda se nova Priloga II iz Priloge k temu skupnemu stališču.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


(1)  UL L 125, 28.4.2004, str. 61.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam burmanskih podjetij v državni lasti iz člena 7(5)

Ime

Naslov

Ime direktorja

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

C.   

SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,

YANGON

AND/OR

PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

 

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

9.

MERCURY RAY MANUFACTURING LTD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U NYO MIN OO

10.

MYANMAR HWA FU INTERNATIONAL LTD

NO 3, MAIN ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

11.

MYANMAR MA MEE DOUBLE DECKER CO. LTD

PLOT 41, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

12.

MYANMAR SAM GAUNG INDUSTRY LTD

NO 6/A, PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

13.

MYANMAR TOKIWA CORP.

44B/NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

14.

MYANMAR KUROSAWA TRUST CO. LTD

22, PYAY ROAD,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

DIAMOND DRAGON (SEIN NAGA) CO. LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

C.   

SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

AND

THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

3.

MYANMAR CEMENT LTD

 

 

4.

MYANMAR HOTEL AND CRUISES LTD

RM. 814/815,

TRADER’S HOTEL,

223, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35TH STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD,

SHWE PYI THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR,

THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW“