32004E0423Uradni list L 125 , 28/04/2004 str. 0061 - 0076


Skupno stališče Sveta 2004/423/SZVP

z dne 26. aprila 2004

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) 28. oktobra 1996 je Svet sprejel Skupno stališče 1996/635/SZVP o Burmi/Mjanmaru [1], ki ga je pozneje nadomestilo Skupno stališče 2003/297/SZVP o Burmi/Mjanmaru [2], kakor je bilo spremenjeno s Sklepom Sveta 2003/907/SZVP [3], in ki preneha veljati 29. aprila 2004.

(2) Glede na trenutne politične razmere v Burmi/Mjanmaru, ki kažejo nezmožnost vojaških oblasti za začetek poglobljenih razprav z demokratičnim gibanjem o procesu za dosego narodne sprave, spoštovanja človekovih pravic in demokracije, ker so Daw Aung San Suu Kyi in drugi člani Narodne lige za demokracijo še vedno v zaporu in glede na nenehne resne kršitve človekovih pravic, vključno s tem, da še niso bili sprejeti ukrepi za odpravo prisilnega dela v skladu s priporočili iz poročila skupine visokih uradnikov Mednarodne organizacije dela za leto 2001, Svet meni, da je treba ohraniti omejevalne ukrepe, sprejete na podlagi Skupnega stališča 2003/297/SZVP, proti vojaškemu režimu v Burmi/Mjanmaru in tistim osebam, ki imajo največjo korist od njihovega načina vladanja, ter tistim, ki ovirajo proces narodne sprave, spoštovanje človekovih pravic in demokracijo.

(3) Zato je treba ohraniti prepoved izdaje vizumov in zamrznitev sredstev, ki velja za člane vojaškega režima, vojaških in varnostnih sil, gospodarske interese vojaškega režima in druge posameznike, skupine, podjetja ali entitete, povezane z vojaškim režimom, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo koristi od politik, ki Burmi/Mjanmaru ovirajo prehod v demokracijo, kot tudi njihovim družinam ter drugim sodelavcem.

(4) Ohraniti je treba prepoved obiskov vsaj na ravni političnih direktorjev, kar pa ne vpliva na primere, ko Evropska unija odloči, da je obisk neposredno namenjen doseganju narodne sprave, spoštovanja človekovih pravic in demokracije v Burmi/Mjanmaru.

(5) V primeru bistvenega izboljšanja splošnih političnih razmer v Burmi/Mjanmaru bo Svet na podlagi ocene razvoja dogodkov proučil ne le prenehanje uporabe omejevalnih ukrepov, ampak tudi postopno ponovno sodelovanje z Burmo/Mjanmarom.

(6) Ukrepanje Skupnosti je potrebno za izvajanje nekaterih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

V tem skupnem stališču "tehnična pomoč" pomeni vsakršno tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preskušanjem, vzdrževanjem ali kakršnimi koli drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki uvajanja, nasvetov, usposabljanja, prenosa delovnega znanja ali veščin ali svetovanja, vključuje pa tudi ustne oblike pomoči.

Člen 2

Države članice še naprej ne bodo dovoljevale napotitve vojaškega osebja v diplomatska predstavništva Burme/Mjanmara v državah članicah, prav tako pa še naprej velja odpoklic vojaškega osebja pri diplomatskih predstavništvih držav članic v Burmi/Mjanmaru.

Člen 3

1. Državljanom držav članic je prepovedano Burmi/Mjanmaru prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati orožje in drug vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo; prav tako jim je to prepovedano početi z ozemelj držav članic ali s plovili pod zastavo držav članic ali z njihovimi zrakoplovi, ne glede na to, ali je blago po poreklu z ozemelj držav članic ali ne.

2. Prepovedano je:

(a) dajati, prodajati, dobavljati ali prenašati tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo oborožitve in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, posredno ali neposredno, osebam, organizacijam ali organom v Burmi/Mjanmaru ali za uporabo v Burmi/Mjanmaru;

(b) zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, zlasti subvencije, posojila ali izvozna kreditna zavarovanja, za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz oborožitve in drugega vojaškega materiala, pa tudi opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, posredno ali neposredno, osebam, organizacijam ali organom v Burmi/Mjanmaru ali za uporabo v Burmi/Mjanmaru.

Člen 4

1. Člen 3 se ne uporablja za:

(a) prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki ni namenjena ubijanju, ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, če je namenjena izključno za uporabo v človekoljubne namene ali zaščito ali za programe OZN, EU in Skupnosti za institucionalni razvoj, ali za material, ki je namenjen za operacije EU in OZN za obvladovanje krize;

(b) zagotavljanje financiranja in finančne podpore v zvezi s takšno opremo;

(c) zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi s takšno opremo,

pod pogojem, da je takšen izvoz vnaprej odobril ustrezni pristojni organ.

2. Člen 3 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih začasno uvozili v Burmo/Mjanmar za lastno uporabo uslužbenci Združenih narodov, EU, Skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev ter človekoljubne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje.

Člen 5

Nečlovekoljubna pomoč ali razvojni programi se ustavijo. Izjeme se lahko dovolijo za projekte in programe, ki jih je treba v čim večji meri opredeliti po posvetovanju z demokratičnimi skupinami, vključno z Narodno ligo za demokracijo, ki morajo tudi sodelovati pri njihovem vodenju:

- v podporo človekovim pravicam in demokraciji,

- v podporo boju proti revščini in zlasti zagotavljanju osnovnih potreb za najrevnejši del prebivalstva,

- v okviru decentraliziranega sodelovanja prek lokalnih civilnih oblasti in nevladnih organizacij,

- v podporo zdravstva in osnovnega izobraževanja prek nevladnih organizacij.

Člen 6

1. Države članice ukrenejo vse potrebno za preprečitev vstopa na njihovo ozemlje ali tranzita prek njihovega ozemlja vodilnim članom Državnega sveta za mir in razvoj (SPDC), burmanskim funkcionarjem v turističnem sektorju, vodilnim članom vojske, vlade ali varnostnih sil, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo korist od politik, ki Burmo/Mjanmar ovirajo pri prehodu v demokracijo, in njihovim družinam, ki so fizične osebe, naštete v prilogi.

2. Odstavek 1 ne zavezuje nobene države k temu, da bi lastnim državljanom odklonila vstop na svoje ozemlje.

3. Odstavek 1 ne zadeva primerov, v katerih posamezno državo članico zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a) ko je država gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,

(b) ko je država gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče OZN ali katere pokroviteljica je OZN, ali

(c) v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete.

V vsakem od teh primerov mora biti Svet ustrezno obveščen.

4. Odstavek 3 se mora uporabiti tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5. Države članice lahko dovolijo izjemo iz ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z razlogi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija, na katerih se vodi politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Burmi/Mjanmaru.

6. Država članica, ki želi dovoliti izjemo iz odstavka 5, o tem pisno obvesti Svet. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi eden ali več članov Sveta v 48 urah ne pošlje pisnega ugovora. Če eden ali več članov Sveta poda ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.

7. V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 5 in 6 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam s seznama v prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 7

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri članov vlade Burme/Mjanmara ter fizičnih in pravnih oseb, entitet ali z njo povezanih organov, ki so našteti v prilogi.

2. Fizičnim ali pravnim osebam, entitetam ali organom s seznama v prilogi ne smejo biti dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri, ne posredno ne neposredno.

3. Izjeme so dopustne za sredstva ali gospodarske vire, ki so:

(a) potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) potrebni za izredne izdatke.

4. Odstavek 2 ne velja za pripise na blokirane račune, in sicer:

(a) obresti ali drugih donosov na teh računih ali

(b) zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejevalni ukrepi,

pod pogojem, da takšne obresti, druge donose in plačila še vedno ureja odstavek 1.

Člen 8

Dvostranski državniški obiski na visoki ravni (ministri in uradniki vsaj na ravni političnih direktorjev) Burme/Mjanmara so še vedno prepovedani. Svet lahko v izjemnih okoliščinah odloči o izjemi od tega pravila.

Člen 9

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, po potrebi spremeni seznam iz priloge.

Člen 10

To skupno stališče velja za obdobje 12 mesecev. Nenehno se ga preverja. Če bo Svet menil, da cilji, zaradi katerih je bilo sprejeto, niso doseženi, bo podaljšano ali ustrezno spremenjeno.

Člen 11

To skupno stališče začne veljati 30. aprila 2004.

Člen 12

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 26. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

[1] UL L 287, 8.11.1996, str. 1.

[2] UL L 106, 29.4.2003, str. 36.

[3] UL L 340, 24.12.2003, str. 81.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam iz člena 9

DRŽAVNI SVET ZA MIR IN RAZVOJ (SPDC)

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Vrhovni general Than Shwe | Predsednik | 2.2.1933 | Kyaing Kyaing | Thandar Shwe, Khin Pyone Shwe, Aye Aye Thit Shwe | Thidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pye, Pho La Lon |

Namestnik vrhovnega generala Maung Aye | Podpredsednik | 25.12.1937 | Mya Mya San | Nandar Aye | |

General Khin Nyunt | Premier | 11.10.1939 | Khin Win Shwe (6.10.1940) | Ye Naing Win, Zaw Naing Co, Thin Le Le Win | |

General Thura Shwe Mann | Načelnik štaba, koordinator posebnih operacij (kopenska vojska, mornarica in letalstvo) | | Khin Lay Thet | Toe Naing Mann (žena-Zay Zin Latt), Aung Thet Mann Ko Ko, Shwe Mann Ko Ko | |

Generalpolkovnik Gen Soe Win | Prvi sekretar | | Than Than Nwe | | |

Generalpolkovnik Thein Sein | Drugi sekretar, generalov pribočnik | | Khin Khin Win | | |

Generalpolkovnik Thiha Thura Tin Aung Myint Co | Glavni intendant | | Khin Saw Hnin | | |

Generalpolkovnik Kyaw Win | Vodja vojaškega usposabljanja | | San San Yee | | |

Generalpolkovnik Tin Aye | Poveljnik topništva, vodja UMEH | | Kyi Kyi Ohn | | |

Generalpolkovnik Ye Myint | Vodja urada za posebne operacije 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) | | Tin Lin Myint (25.1.1947) | Theingi Ye Myint, Aung Zaw Ye Myint, Kay Khaing Ye Myint | |

Generalpolkovnik Aung Htwe | Vodja urada za posebne operacije 2 (Kayak, Shan) | | Khin Hnin Wai | | |

Generalpolkovnik Khin Mating Than | Vodja urada za posebne operacije 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) | | Marlar Tint | | |

Generalpolkovnik Mating Bo | Vodja urada za posebne operacije 4 (Karen, Mon, Tenasserim) | | Khin Lay Myint | | |

REGIONALNI POVELJNIKI

Ime | Poveljstvo | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Generalmajor Myint Swe | Rangoon | | Khin Thet Htay | | |

Generalmajor Ye Myint | center – provinca Mandalay | | Myat Ngwe | | |

Generalmajor Thar Aye | severzahod – Provinca Sagaing | | Wai Wai Khaing | | |

Generalmajor Maung Maung Swe | sever - dežela Kachin | | Tin Tin Nwe | Ei Thet Thet Swe, Kaung Kyaw Swe | |

Generalmajor Myint Hlaing | severovzhod – dežela Shan (sever) | | Khin Thant Sin | | |

Generalmajor Khin Zaw | trikotnik – dežela Shan (vzhod) | | Khin Pyone Win | Kyi Tha Khin Zaw, Su Khin Zaw | |

Generalmajor Khin Maung Myint | vzhod – dežela Shan (jug) | | Win Win Nu | | |

Generalmajor Thura Myint Aung | jugovzhod – dežela Mon | | Than Than Nwe | | |

Brigadni general Ohn Myint | primorje – provinca Tenasserim | | Nu Nu Swe | | |

Generalmajor Ko Ko | jug – provinca Pegu | | Sat Nwan Khun Sum | | |

Generalmajor Soe Naing | jugozahod – provinca Irrawady | | Tin Tin Latt | | |

Generalmajor Maung Co | zahod – dežela Arakan | | Nyunt Nyunt Co | | |

REGIONALNI PODPOVELJNIKI

Ime | Poveljstvo | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Polkovnik Wai Lwin | Rangoon | | Swe Swe Oo | Wai Phyo, Lwin Yamin | |

Brigadni general Nay Win | center | | Nan Aye Mya | | |

Polkovnik Tin Maung Ohn | severozahod | | | | |

Brigadni general San Tun | sever | | Tin Sein | | |

Brigadni general Hla Myint | severovzhod | | Su Su Hlaing | | |

Brigadni general Myint Swe | trikotnik | | Mya Mya Ohn | Khin Mya Mya, Wut Hmone Swe (mož -Soe Thu) | |

Polkovnik Win Myint | vzhod | | | | |

Brigadni general Myo Hla | jugovzhod | | Khin Hnin Aye | | |

Polkovnik Hone Ngaing | primorje | | | | |

Brigadni general Thura Maung Ni | jug | | Nan Myint Sein | | |

Brigadni general Tint Swe | jugozahod | | Khin Thaung | Ye Min (a) Ye Kyaw Swat Swe (žena - Su Mon Swe) | |

Polkovnik Tin Hlaing | zahod | | | | |

MINISTRI

Ime | Ministrstvo | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

U Than Shwe | Urad premiera | | Yin Yin Mya | | |

Generalmajor Thein Swe | Urad premiera | | Mya Theingi | | |

Generalmajor Nyunt Tin | Kmetijstvo in namakanje | | Khin Myo Co | Kyaw Myo Nyunt, Thu Thu Ei Han | |

Brigadni general Pyi Sone | Trgovina | | Aye Pyay Wai Khin | Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan | |

Generalmajor Saw Tun | Gradbeništvo | | Myint Myint Ko | | |

Generalmajor Htay Co | Zadruge | | Ni Ni Win | | |

Generalmajor Kyi Aung | Kultura | | Khin Khin Lay | | |

U Than Aung | Izobraževanje | | Win Shwe | | |

Generalmajor Tin Htut | Električna energija | | Tin Tin Nyunt | | |

Brigadni general Lun Thi | Energetika | | Khin Mar Aye | Mya Sein Aye, Zin Maung Lun (žena - Zar Chi Ko) | |

Generalmajor Hla Tun | Finance in prihodki | | Khin Than Win | | |

U Win Aung | Zunanje zadeve | | San Yon | Su Nyein Aye, Thaung Su Nyein (žena -Su Su Soe Nyunt) | |

Brigadni general Thein Aung | Gozdarstvo | | Khin Htay Myint | | |

Prof. dr. Kyaw Myint | Zdravje | | Nilar Thaw | | |

Polkovnik Tin Hlaing | Notranje zadeve | | Khin Hla Hla | | |

Generalmajor Sein Htwa | Ministrstvo za priseljevanje in prebivalstvo ter Ministrstvo za socialno varstvo, pomoč in ponovno naseljevanje | | Khin Aye | | |

U Aung Thaung | Industrija 1 | | Khin Khin Yi | Nay Aung, Pyi Aung | |

Generalmajor Saw Lwin | Industrija 2 | | Moe Moe Myint | | |

Brigadni general Kyaw Hsan | Informiranje | | Kyi Kyi Win | | |

U Tin Win | Delo | | Khin Nu | May Khin Tin Win Nu | |

Brigadni general Maung Maung Thein | Živinoreja in ribištvo | | Myint Myint Aye | | |

Brigadni general Ohn Myint | Rudarstvo | | San San | Maung Thet Naing Oo, Maung Min Thet Oo | |

U Soe Tha | Državno planiranje in gospodarski razvoj | | Kyu Kyu Win | Kyaw Myat Soe (žena - Wei Wei Lay) | |

Polkovnik Thein Nyunt | Napredek mejnih območij, nacionalne skupine in razvojne zadeve | | Kyin Khaing | | |

Generalmajor Aung Min | Železniški promet | | Wai Wai Thar | | |

Brigadni general Thura Myint Maung | Verske zadeve | | | Aung Kyaw Soe (žena - Su Su Sandi), Zin Myint Maung | |

U Thaung | Znanost in tehnologija | | May Kyi Sein | | |

Brigadni general Thura Aye Myint | Šport | | Aye Aye | Nay Linn | |

Brigadni general Thein Zaw | Ministrstvo za telekomunikacije, pošto in telegraf in Ministrstvo za hotele in turizem | | Mu Mu Win | | |

Generalmajor Hla Myint Swe | Promet | | San San Myint | | |

NAMESTNIKI MINISTROV

Ime | Ministrstvo | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Brigadni general Khin Mating | Kmetijstvo in namakanje | | | | |

U Ohn Myint | Kmetijstvo in namakanje | | Thet War | | |

Brigadni general Aung Tun | Trgovina | | | | |

Brigadni general Myint Thein | Gradbeništvo | | Mya Than | | |

Brigadni general Soe Win Mating | Kultura | | Myint Myint Wai | | |

Brigadni general Khin Mating Win | Obramba | | | | |

Generalmajor Aung Hlaing | Obramba | | | Soe San | |

U Myo Nyunt | Izobraževanje | | | | |

Polkovnik Aung Myo Min | Izobraževanje | | | | |

U Myo Myint | Električna energija | | | | |

Brigadni general Than Htay | Energetika | | | | |

Polkovnik Hla Thein Swe | Finance in prihodki | | | | |

U Kyaw Thu | Zunanje zadeve | 15.8.1949 | Lei Lei Kyi | | |

U Khin Mating Win | Zunanje zadeve | | Khin Swe Soe (generalni direktor oddelka za zadruge) | Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe | |

Brigadni general Tin Naing Thein | Gozdarstvo | | | | |

Prof. dr. Mya Co | Zdravje | | Tin Tin Mya | Dr. Tun Tun Co ( 26.7.1965), Dr. Mya Thuzar ( 23.9.1971), Mya Thidar ( 10.6.1973), Mya Nandar ( 29.5.1976) | |

Brigadni general Phone Swe | Notranje zadeve | | | | |

Brigadni general Aye Myint Kyu | Hoteli in turizem | | Khin Swe Myint | | |

U Maung Aung | Priseljevanje in prebivalstvo | | | | |

Brigadni general Thein Tun | Industrija 1 | | | | |

Brigadni general Kyaw Win | Industrija 1 | | | | |

Podpolkovnik Maunag Kyaw | Industrija 2 | | Mi Mi Wai | | |

Brigadni general Aung Thein | Informiranje | | Tin Tin Nwe | | |

U Thein Sein | Informiranje | | Khin Khin Wai | Thein Aung Thaw (žena - Su Su Cho) | |

Brigadni general Win Sein | Delo | | | | |

U Aung Thein | Živinoreja in ribištvo | | | | |

U Myint Thein | Rudarstvo | | Khin May San | | |

Polkovnik Tin Ngwe | Napredek mejnih območij, nacionalne skupine in razvojne zadeve | | | | |

Brigadni general Than Tun | Napredek mejnih območij, nacionalne skupine in razvojne zadeve | | | May Than Tun ( 25.6.1970) mož: Ye Htun Myat | |

Thura U Thaung Lwin | Železniški promet | | | | |

Brigadni general Thura Aung Ko | Verske zadeve | | Myint Myint Yee | | |

U Nyi Hla Nge | Znanost in tehnologija | | | | |

Dr. Chan Nyein | Znanost in tehnologija | | | | |

Brigadni general Kyaw Myint | Socialno varstvo, pomoč in ponovno naseljevanje | | Khin Aye | | |

Brigadni general Maung Maung | Šport | | | | |

U Pe Than | Ministrstvo za promet in Ministrstvo za železnice | | Cho Cho Tun | | |

Polkovnik Nyan Tun Aung | Promet | | | | |

BIVŠI ČLANI VLADE

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Viceadmiral Mating Mating Khin | Namestnik premiera | 23.11.1929 | | | |

Generalpolkovnik Tin Tun | Namestnik premiera | 28.3.1930 | | | |

Generalpolkovnik Tin Hla | Namestnik premiera in minister za vojaške zadeve in generalni intendant | | | | |

U Ko Lay | Minister v uradu premiera | | Khin Khin | San Min, Than Han, Khin Thida (mož: Zaw Htun Co, drugi sekretar, sin umrlega drugega sekretarja generalpolkovnika Tin Oo) | |

U Aung San | Minister za zadruge | | | | |

U Win Sein | Minister za kulturo | 10.10.1940 Kyaukkyi | | | |

U Khin Maung Thein | Minister za finance in prihodke | | Su Su Thein | Daywar Thein ( 25.12.1960), Thawdar Thein ( 6.3.1958), Maung Maung Thein ( 23.10.1963), Khin Yadana Thein ( 6.5.1968), Marlar Thein ( 25.2.1965), Hnwe Thida Thein ( 28.7.1966) | |

Generalmajor Ket Sein | Minister za zdravje | | Yin Yin Myint | | |

U Saw Tun | Minister za priseljevanje in prebivalstvo | | | | |

Polkovnik Thaik Tun | Namestnik ministra za gozdarstvo | | Nwe Nwe Kyi | Myo Win Thaik, Khin Sandar Tun, Khin Nge Nge Tun, Khin Aye Shwe Zin Tun | |

Brigadni general D O Abel | Minister v uradu predsednika SPDC | | Khin Thein Mu | | |

U Pan Aung | Minister v uradu premiera | | Nyunt Nyunt Lwin | | |

Generalpolkovnik Tin Ngwe | Minister za zadruge | | Khin Hla | | |

Generalpolkovnik Min Thein | Minister v uradu predsednika SPDC | | Khin Than Myint | | |

U Aung Khin | Minister za verske zadeve | | Yin Yin Nyunt | | |

U Hset Maung | Namestnik ministra v uradu predsednika SPDC | | May Khin Kyi | Set Aung | |

U Tin Tun | Namestnik ministra za energetiko | | | | |

Brigadni general Than Tun | Namestnik ministra za finance in prihodke | | | | |

U Soe Nyunt | Namestnik ministra za kulturo | | | | |

U Kyaw Tin | Namestnik ministra za napredek mejnih območij in za nacionalne skupine | | | | |

U Hlaing Win | Namestnik ministra za socialno varstvo, pomoč in ponovno naseljevanje | | | | |

U Aung Phone | Minister za gozdarstvo | 20.11.1939 | Khin Sitt Aye (14.9.1943) | Sitt Thwe Aung ( 10.7.1977) žena -Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung ( 13.11.1971) | |

DRUGI FUNKCIONARJI V TURIZMU

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Podpolkovnik (upokojen) Khin Maung Latt | Generalni direktor, Direkcija za hotele in turizem | | Win Kyi | Tun Min Latt ( 6.2.1969) | Nyan Min Latt ( 29.4.1997), Shane Min Latt ( 10.5.2000) |

Polkovnik(upokojen) Htay Aung | Direktor hotelskih in turističnih služb Mjanmar | | | | |

VIŠJI OFICIRJI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Kontraadmiral Soe Thein | Vrhovni poveljnik (mornarica) | | Khin Aye Kyi | | |

Generalpolkovnik Myat Hein | Vrhovni poveljnik (letalstvo) | | Htwe Htwe Nyunt | | |

Polkovnik Nyan Tun | Vodja štaba (mornarica) | | | | |

Brigadni general Hla Shwe | Namestnik generalovega pribočnika | | | | |

Polkovnik Khin Soe | Namestnik generalovega pribočnika | | | | |

Generalmajor Soe Maung | Vodja vojaškega sodišča | | | | |

Brigadni general Thein Htaik | Generalni inšpektor | | | | |

Generalmajor Saw Hla | Vodja vojaške policije | | | | |

Polkovnik Sein Lin | Direktor topništva | | | | |

Brigadni general Kyi Win | Direktor artilerije in oklepne enote | | | | |

Brigadni general Than Sein | Direktor, vojaške bolnice | | Rosy Mya Than | | |

Brigadni general Win Hlaing | Direktor nabave | | | | |

Generalmajor Khin Aung Myint | Direktor za odnose z javnostmi in psihološko vojno | | | | |

Generalmajor Moe Hein | Poveljnik, vojaško usposabljanje | | | | |

Brigadni general Than Maung | Direktor ljudske milice in graničarjev | | | | |

Brigadni general Aung Myint | Direktor komunikacij | | | | |

Brigadni general Than Htay | Direktor, preskrba in transport | | | | |

Brigadni general Khin Maung Tint | Direktor varnosti tiskanih del | | | | |

Generalmajor Hsan Hsint | General, odgovoren za imenovanja | 1951 | Khin Ma Lay | Okkar San Sint | |

Generalmajor Win Myint | Namestnik vodje vojaškega usposabljanja | | | | |

Generalmajor Aung Kyi | Namestnik vodje vojaškega usposabljanja | | Thet Thet Swe | | |

Brigadni general Nyan Win | Namestnik vodje vojaškega usposabljanja | | | | |

ČLANI URADA VODJE VOJAŠKE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE (OCMI)

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Generalmajor Kyaw Win | Namestnik vodje vojaške obveščevalne službe | | | | |

Brigadni general Myint Aung Zaw | Uprava | | | | |

Brigadni general Hla Aung | Usposabljanje | | | | |

Brigadni general Thein Swe | Mednarodni odnosi | | | Sonny Myat Swe (žena - Yamin Htin Aung) | |

Brigadni general Kyaw Han | Znanost in tehnologija | | | | |

Brigadni general Than Tun | Politika in protiobveščevalna služba | | | | |

Polkovnik Hla Min | Namestnik | | | | |

Polkovnik Tin Hla | Namestnik | | | | |

Brigadni general Myint Zaw | Mejna varnostna in obveščevalna služba | | | | |

Brigadni general Kyaw Thein | Manjšine in gasilci, boj proti drogam ter mornariška in letalska obveščevalna služba | | | | |

Polkovnik San Pwint | Namestnik vodje oddelka | | | | |

VIŠJI OFICIRJI, KI VODIJO ZAPORE IN POLICIJO

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Polkovnik Ba Myint | Generalni direktor oddelka za zapore (Ministrstvo za notranje zadeve) | | | | |

UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Brigadni general Aung Thein Lin | Župan in predsednik odbora za razvoj mesta Yangoon (sekretar) | | Khin San Nwe | Thidar Myo | |

Polkovnik Maung Par | Podžupan YCDC (član CEC) | | Khin Nyunt Myaing | Naing Win Par | |

OSEBE, KI IMAJO KORISTI OD VLADNE GOSPODARSKE POLITIKE

Ime | Podjetje | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

U Khin Shwe | Zaykabar Co. | 21.1.1952 | San San Kywe | Zay Zin Latt ( 24.3.1981) mož: Toe Naing Mann, Zay Thiha ( 1.1.1977) | |

U Aung Ko Win (a) Saya Kyaung | Kanbawza Bank | | Nan Than Htwe | | |

U Aik Tun | Asia Wealth Bank and Olympic Co. | 21.10.1948 | Than Win (3.12.1948) | Sandar Htun ( 23.8.1974), Aung Zaw Naing ( 1.9.1973), Mi Mi Khaing ( 17.6.1976) | |

U Tun Myint Naing (a) Steven Law | Asia World Co. | | Ng Seng Hong | | |

U Htay Myint | Yuzana Co. | 6.2.1955 | Aye Aye Maw ( 17.11.1957) | Eve Eve Htay Myint ( 12.6.1977), Zay Chi Htay ( 17.2.1981) | |

U Tayza | Htoo Trading Co. | 18.7.1964 | Thidar Zaw ( 24.2.1964) | Pye Phyo Tayza ( 29.1.1987), Htoo Htet Tayza ( 24.1.1993), Htoo Htwe Tayza ( 14.9.1996) | |

U Kyaw Win | Shwe Thanlwin Trading Co. | | | | |

U Win Aung | Dagon International | 30.9.1953 | Moe Mya Mya ( 28.8.1958), Yangon | Ei Hnin Pwint (a) Christabelle Aung ( 22.2.1981), Thurane Aung (a) Christopher Aung ( 23.7.1982), Ei Hnin Khin (a) Christina Aung ( 18.12.1983) | |

DRŽAVNA GOSPODARSKA PODJETJA

Ime | Funkcija | Datum rojstva | Zakonec | Otroci | Vnuki |

Polkovnik Myint Aung | Direktor Myawaddy Trading Co. | | | | |

Polkovnik Myo Myint | Direktor Bandoola Transportation Co. | | | | |

Polkovnik (upokojen) Thant Zin | Direktor Mjanmar Land and Development | | | | |

Maj Hla Kyaw | Direktor Myawaddy Advertising Enter- prises | | | | |

Polkovnik Aung San | Direktor Hsinmin Cement Plant Construction Project | | | | |

Polkovnik Ye Htut | Myanmar Economic Corporation | | | | |

--------------------------------------------------