31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 395/70


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om att vissa bestämmelser i Schengenregelverket skall börja tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(2004/926/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket har meddelat sin avsikt att börja genomföra Schengenregelverket på följande områden: rättsligt samarbete, samarbete mot narkotika, artiklarna 26–27 i Schengenkonventionen och polissamarbete.

(2)

Förenade kungariket angav att man är beredd att tillämpa alla de delar av Schengenregelverket som anges i artikel 1 i beslut 2000/365/EG, med undantag av dem som gäller Schengens informationssystem.

(3)

Förenade kungariket kommer att fortsätta förberedelserna för genomförande av de relevanta bestämmelserna i Schengens informationssystem och bestämmelserna om dataskydd.

(4)

Efter det att ett frågeformulär hade överlämnats till Förenade kungariket och dess svar registrerats, genomfördes ett kontroll- och utvärderingsbesök i Förenade kungariket i enlighet med de förfaranden som tillämpas på området för polissamarbete.

(5)

När det gäller tillämpningen av Schengenregelverket på ovannämnda områden, visade såväl frågeformuläret som besöket att kraven i fråga om lagstiftning, bemanning, utbildning, infrastruktur och materiella resurser var uppfyllda.

(6)

Villkoren för Förenade konungarikets genomförande av de bestämmelser i Schengenregelverket som förtecknas i artikel 1 a i, 1 b, 1 c i och 1 d i i beslut 2000/365/EG har uppfyllts och dessa bestämmelser och senare utvecklingar av dem kan därför börja gälla för Förenade kungariket.

(7)

I beslut 2000/365/EG fastställs i artikel 5.2 vilka bestämmelser i Schengenregelverket som skall tillämpas i Gibraltar.

(8)

Ett avtal har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om fastställandet av rättigheter och skyldigheter mellan Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å ena sidan, och Republiken Island och Konungariket Norge, å andra sidan, på de områden av Schengenregelverket som är tillämpliga på dessa stater (2) På grundval av artikel 2 i detta avtal har den gemensamma kommitté som upprättats enligt artikel 3 i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3) rådfrågats om förberedelserna för detta beslut i enlighet med artikel 4 i det avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bestämmelserna i artikel 1 a i, 1 b, 1 c i och 1 d i, i beslut 2000/365/EG skall börja gälla för Förenade kungariket från och med den 1. januari 2005.

Bestämmelserna i artikel 5.2 i beslut 2000/365/EG skall börja gälla för Gibraltar från och med den 1. januari 2005.

Bestämmelserna i de rättsakter som utgör en utveckling av Schengenregelverket vilka antagits efter beslut 2000/365/EG och förtecknas i bilaga I till det här beslutet skall börja gälla för Förenade konungariket och Gibraltar från och med den 1. januari 2005.

Bestämmelserna i de rättsakter som utgör utveckling av Schengenregelverket vilka antagits efter beslut 2000/365/EG och förtecknas i bilaga II till det här beslutet skall börja gälla för Förenade konungariket och Gibraltar från och med den 1. januari 2005.

Artikel 2

Formella meddelanden och överföring av beslut mellan myndigheterna i Gibraltar, inklusive rättsliga myndigheter, och myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (utom Förenade konungariket) i enlighet med detta beslut skall ske i överensstämmelse med de avtalade arrangemang rörande myndigheter i Gibraltar i samband med EU och EG instrument och därmed förbundna fördrag (se bilaga III till detta beslut) vilka ingicks mellan Spanien och Förenade konungariket den 19 april 2000 och meddelades Europeiska unionens medlemsstater och institutioner.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(2)  EGT L 15, 20.1.2000, s. 2.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.


BILAGA I

Förteckning över den utveckling av Schengenregelverket som skall börja gälla för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Gibraltar

1.

Rådets akt av den 29 maj 2000 om att upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (bestämmelser i artikel 2.1 i konventionen) (EGT C 197, 12.7.2000, s. 1). Tillämpningen av denna konvention på Gibraltar träder i kraft när den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater utsträcks till Gibraltar.

2.

Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 45).

3.

Rådets akt av den 16 oktober 2001 om att upprätta protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (bestämmelser i artikel 15 i protokollet) (EGT C 326, 21.11.2001, s. 1). Detta protokoll kommer att tillämpas på Gibraltar när konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater träder i kraft för Gibraltar i enlighet med artikel 26 i konventionen.

4.

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 1).

5.

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17).

6.

Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

7.

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24).


BILAGA II

Förteckning över den utveckling av Schengenregelverket som skall tillämpas av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland:

1.

Rådets beslut 2000/586/RIF av den 28 september 2000 om inrättande av ett förfarande för ändring av artikel 40.4 och 40.5, artikel 41.7 och artikel 65.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 248, 3.10.2000, s. 1).

2.

Rådets beslut 2003/725/RIF av den 2 oktober 2003 om ändring av bestämmelserna i artikel 40.1 och 40.7 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EUT L 260, 11.10.2003, s. 37).


BILAGA III

COPY OF LETTER

From

:

Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union

Date

:

19 April 2000

To

:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject

:

Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties (‘the arrangements’), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

Image

Image

Image

POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as ‘Gibraltar authorities’, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority)

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument)

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.