19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

117


32004D0926


L 395/70

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2004 година

относно влизането в сила на части от достиженията на правото от Шенген за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

(2004/926/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилага някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (1), и по-специално в член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Обединеното кралство изрази своето намерение да пристъпи към прилагането на следните части от достиженията на правото от Шенген: съдебно сътрудничество, сътрудничество в областта на наркотиците, член 26 и 27 от Шенгенската конвенция, както и в полицейското сътрудничество.

(2)

Обединеното кралство посочи, че има готовност да прилага всички разпоредби от достиженията на правото от Шенген, посочени в член 1 от Решение 2000/365/EО, с изключение на тези, които се отнасят до Шенгенската информационна система.

(3)

Обединеното кралство ще продължи своята подготовка за прилагането на съответните разпоредби от Шенгенската информационна система, както и за защитата на данни.

(4)

На Обединеното кралство бе изпратен въпросник, отговорите на който бяха записани, след което последва посещение за оценяване в Обединеното кралство, направено в съответствие с процедурите, приложими в областта на полицейското сътрудничество.

(5)

По отношение на прилагането на достиженията на правото от Шенген, които са свързани с горепосочените области, както въпросникът, така и посещението ясно показаха, че са изпълнени изискванията, свързани със законодателството, нивата на работна сила, обучението, инфраструктурата и материалните ресурси.

(6)

Предпоставките за прилагането на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, изброени в член 1, буква а), i), буква б), буква в), i) и буква г), i) от Решение 2000/365/EО са изпълнени от страна на Обединеното кралство, което позволява тези разпоредби и последващото им развитие да влязат в сила за Обединеното кралство.

(7)

В Решение 2000/365/EО, член 5, параграф 2, е определено кои разпоредби от достиженията на правото от Шенген са приложими по отношение на Гибралтар.

(8)

Между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия беше сключено Споразумение за установяване на правата и задълженията между Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга, в областите на достиженията на правото от Шенген, които се прилагат в тези държави (2). На основание член 2 от посоченото споразумение смесеният комитет, създаден съгласно член 3 от Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно присъединяването на последните към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3), бяха проведени консултации в съответствие с член 4 от посоченото споразумение, относно изготвянето на настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1

Разпоредбите, посочени в член 1, буква а), i), буква б), буква в), i) и буква г), i) от Решение 2000/365/EО влизат в сила за Обединеното кралство от 1 януари 2005 г.

Разпоредбите, посочени в член 5, параграф 2 от Решение 2000/365/EО влизат в сила за Гибралтар от 1 януари 2005 г.

Разпоредбите на актовете, които представляват развития на достиженията на правото от Шенген, приети след Решение 2000/365/EО и изброени в приложение I към настоящото решение, влизат в сила за Обединеното кралство и за Гибралтар от 1 януари 2005 г.

Разпоредбите на актовете, които представляват развития на достиженията на правото от Шенген, приети след Решение 2000/365/EО и изброени в приложение II към настоящото решение, влизат в сила за Обединеното кралство от 1 януари 2005 г.

Член 2

Официалните съобщения и предаването на решенията между органите на Гибралтар, включително съдебните органи, и тези на държавите-членки на Европейския съюз (с изключение на Обединеното кралство) за целите на настоящото решение се извършват в съответствие с процедурата, предвидена в мерките относно органите на Гибралтар, в контекста на инструментите на ЕС и ЕО и свързаните с тях договори (виж приложение III към настоящото решение), сключени между Испания и Обединеното кралство на 19 април 2000 г. и съобщени на държавите-членки и на институциите на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

C. VEERMAN


(1)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък с развития на достиженията на правото от Шенген, които следва да влязат в сила за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и за Гибралтар

1.

Акт на Съвета от 29 май 2000 г. за установяване на Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз (разпоредбите, посочени в член 2, параграф 1 от конвенцията) (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1). Прилагането на конвенцията в Гибралтар ще влезе в сила, когато действието на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела обхване и Гибралтар.

2.

Директива 2001/51/EО на Съвета от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45).

3.

Акт на Съвета от 16 октомври 2001 г. за установяване на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз (разпоредбите, посочени в член 15 от протокола) (ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 1). Протоколът ще се прилага в Гибралтар, когато действието на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела обхване и Гибралтар в съответствие с член 26 от посочената конвенция.

4.

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепване на наказателноправната рамка за противодействие на подпомагането на незаконното влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1).

5.

Директива 2002/90/EО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагането на незаконно влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17).

6.

Регламент (EО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1).

7.

Директива 2004/82/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни за пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с развитията на достиженията на правото от Шенген, които се прилагат от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия:

1.

Решение 2000/586/ПВР на Съвета от 28 септември 2000 г. за създаване на процедура за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по общите граници (ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр. 1).

2.

Решение 2003/725/ПВР на Съвета от 2 октомври 2003 г. за изменение на разпоредбите на член 40, параграфи 1 и 7 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола по общите граници (ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 37).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

COPY OF LETTER

From

:

Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union

Date

:

19 April 2000

To

:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject

:

Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties („the arrangements“), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

Image

Image

Image

POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as „Gibraltar authorities“, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980

(when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority)

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument)

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.