29.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 385/28


ROZHODNUTIE RADY

z 2. júna 2004

o podpísaní a uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom memorande o porozumení

(2004/911/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 94 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvý pododsek, článkom 300 ods. 3 prvý pododsek a článkom 300 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu dohodnúť so Švajčiarskou konfederáciou vhodnú dohodu na zabezpečenie prijatia opatrení rovnocenných s tými, ktoré sa uplatňujú v rámci Spoločenstva na zaistenie účinného zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Uplatňovanie ustanovení smernice 2003/48/ES (2) závisí od uplatňovania opatrení rovnocenných s tými, ktoré sú uvedené v tejto smernici, Švajčiarskou konfederáciou v súlade s dohodou uzavretou medzi Švajčiarskou konfederáciou a Spoločenstvom.

(3)

Spoločenstvo sa rozhodlo vyhovieť žiadosti Švajčiarskej konfederácie o začlenenie opatrení rovnocenných s režimami upravenými v smernici Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (3) a v smernici Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov v ich pôvodných verziách do dohody (4).

(4)

Dohoda a memorandum o porozumení by mali byť podpísané a schválené v mene Spoločenstva.

(5)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup pre možné úpravy príloh I a II k dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a sprievodné memorandum o porozumení sa týmto schvaľujú v mene Európskeho spoločenstva.

Texty dohody a sprievodného memoranda o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia sa týmto oprávňuje schváliť v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia príloh k dohode, ktoré zaistia, že tieto budú zhodné s údajmi týkajúcimi sa príslušných orgánov, ktoré vyplývajú z oznámení uvedených v článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES, a s údajmi uvedenými v jej prílohe.

Článok 3

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osoby splnomocnené na podpísanie dohody, sprievodného memoranda o porozumení a výmeny listov, ktoré sú uvedené v článku 22 ods. 2 dohody a v memorande o porozumení, v mene Spoločenstva.

Článok 4

Predseda Rady uskutoční oznámenie upravené v článku 17 ods. 1 dohody v mene Spoločenstva (5).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 2. júna 2004

Za Radu

predseda

C. McCREEVY


(1)  Stanovisko prijaté 30. marca 2004 (doteraz neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.

(3)  Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.

(5)  Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

alebo ďalej len „zmluvné strany“,

SA DOHODLI NA UZAVRETÍ TEJTO DOHODY:

Článok 1

Zrážky zo strany švajčiarskych vyplácajúcich zástupcov

1.   Úroky, ktoré v zmysle článku 4 vlastníkom požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskej únie, ďalej len „členský štát“, vypláca vyplácajúci zástupca usadený na území Švajčiarska, sa zrazia z čiastky výplaty úroku podľa ods. 2 a článku 2. Sadzba zrážok dane je 15 % počas prvých troch rokov od dátumu uplatňovania tejto dohody, 20 % počas troch nasledujúcich rokov a potom ďalej 35 %.

2.   Úroky vyplatené z pohľadávok vydaných dlžníkmi, ktorí majú bydlisko vo Švajčiarsku alebo patriace k stálym prevádzkarňam osôb, ktoré nemajú bydlisko na území Švajčiarska, sa nezrážajú. Na účely tejto dohody pojem „stála prevádzkareň“ má ten istý význam, ako má v príslušnom dohovore o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Švajčiarskom a štátom bydliska dlžníka. Ak takýto dohovor neexistuje, pojem „stála prevádzkareň“ znamená trvalé miesto podnikania, v ktorom dlžník celkom alebo čiastočne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

3.   No ak Švajčiarsko zníži sadzbu svojej zrážanej dane z úrokov vyplácaných zo švajčiarskych zdrojov pre fyzické osoby s bydliskom v členských štátoch pod 35 %, zavedie zrážky z takto vyplácaných úrokov. Sadzba takýchto zrážok dane je rozdiel medzi sadzbou zrážok dane, ktorá je uvedená v ods. 1, a novou sadzbou zrážanej dane. Táto sadzba však nepresiahne sadzbu, ktorá je uvedená v ods. 1.

Ak Švajčiarsko zúži rozsah pôsobnosti svojho zákona o zrážanej dani na výplatu úrokov fyzických osôb s bydliskom v členských štátoch, výplaty úrokov takto nezahrnuté do zrážanej dane podliehajú sadzbe zrážok dane, ktorá je uvedená v ods. 1.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na úroky, ktoré vyplácajú švajčiarske investičné fondy a ktoré sú v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo neskôr oslobodené od švajčiarskej zrážanej dane z ich výplat fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko v členskom štáte.

5.   Švajčiarsko prijme potrebné opatrenia, aby vyplácajúci zástupcovia usadení na jeho území plnili úlohy požadované na vykonávanie tejto dohody a aby sa osobitne upravili ustanovenia o postupoch a sankciách.

Článok 2

Dobrovoľné priznanie

1.   Členské štáty ustanovia postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov, ako je vymedzený v článku 4, vyhnúť sa zrážkam dane uvedenej v článku 1 tak, že výslovne splnomocní svojho vyplácajúceho zástupcu vo Švajčiarsku, aby oznámil výplaty úroku príslušnému orgánu tohto štátu. Takéto splnomocnenie sa vzťahuje na všetky výplaty úroku vykonané vo vzťahu k vlastníkovi požitkov zo strany vyplácajúceho zástupcu.

2.   Minimálny rozsah informácií, ktoré má oznamovať vyplácajúci zástupca v prípade výslovného splnomocnenia vlastníkom požitkov, obsahujú:

a)

totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov stanovené v súlade s článkom 5;

b)

meno a adresu vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo, pokiaľ toto chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá vynáša úrok, a

d)

výšku výplaty úroku vypočítanú v súlade s článkom 3.

3.   Príslušný orgán Švajčiarska oznámi informácie uvedené v ods. 2 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko. Oznamovanie týchto informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia daňového roka vo Švajčiarsku za všetky výplaty úroku vykonané počas daného roka.

4.   Ak si vlastník požitkov zvolí tento postup dobrovoľného priznania alebo inak nahlási daňovým orgánom vo svojom členskom štáte svoj príjem z úrokov získaný od švajčiarskeho vyplácajúceho zástupcu, príslušný príjem z úrokov podlieha dani v tomto členskom štáte a tej istej sadzbe dane, ktorá sa vzťahuje na podobné príjmy vznikajúce v tomto štáte.

Článok 3

Základ pre zrážky dane

1.   Vyplácajúci zástupca zrazí daň v súlade s článkom 1 ods. 1 takto:

a)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a): z hrubej čiastky vyplateného alebo na účet pripísaného úroku;

b)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úroku alebo príjmu uvedeného v týchto pododsekoch;

c)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c): z čiastky úroku uvedeného v tomto pododseku.

2.   Na účely ods. 1 sa zrážka dane odpočíta pomerne za obdobie, počas ktorého má vlastník požitkov pohľadávku v držbe. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť toto obdobie na základe informácií, ktoré má k dispozícii, vyplácajúci zástupca pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku držal počas celej jej existencie, pokiaľ tento neposkytne dôkaz o dátume nadobudnutia.

3.   Dane a iné zrážky ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode, z tej istej výplaty úrokov sa zaúčtujú voči zrážanej sume vypočítanej v súlade s týmto článkom.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2.

Článok 4

Vymedzenie pojmu vlastníka požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo akúkoľvek fyzickú osobu, ktorej je výplata úroku zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že vyplatený úrok nebol prijatý alebo zabezpečený v jeho vlastný prospech. Fyzická osoba sa nepovažuje za vlastníka požitkov, ak:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 6 alebo

b)

koná v mene právnickej osoby, investičného fondu alebo porovnateľného alebo ekvivalentného subjektu kolektívneho investovania do cenných papierov, alebo

c)

koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov a ktorá oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi svoju totožnosť a štát bydliska.

2.   Ak má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, podnikne primerané kroky na určenie totožnosti vlastníka požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

Článok 5

Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

Na určenie totožnosti a bydliska vlastníka požitkov vymedzeného v článku 4 vyplácajúci zástupca vedie záznam o priezvisku, mene, adrese a bydlisku v súlade s právnymi predpismi Švajčiarska proti praniu špinavých peňazí. V prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré boli vykonávané v prípade neexistencie zmluvných vzťahov, počnúc 1. januárom 2004, fyzickým osobám, ktoré predložia pas alebo úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom a ktorí o sebe vyhlásia, že majú bydlisko v inom štáte, ako je členský štát alebo Švajčiarsko, sa bydlisko určí prostredníctvom osvedčenia o bydlisku na daňové účely vydaného príslušným orgánom štátu, o ktorom fyzická osoba vyhlasuje, že v ňom má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia sa za krajinu bydliska považuje členský štát, ktorý vydal pas alebo iný úradný preukaz totožnosti.

Článok 6

Vymedzenie pojmu vyplácajúceho zástupcu

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ vo Švajčiarsku znamená banky podľa švajčiarskeho zákona o bankách, obchodníkov s cennými papiermi podľa federálneho zákona o burzách s cennými papiermi a o obchodovaní s cennými papiermi, fyzické a právnické osoby s bydliskom vo Švajčiarsku alebo tam usadené, osobné spoločnosti a stále prevádzkarne zahraničných firiem, ktoré, aj keď príležitostne, prijímajú, držia, investujú alebo prevádzajú aktíva tretích strán, alebo len vyplácajú úroky, alebo zabezpečujú výplatu úrokov v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Článok 7

Vymedzenie pojmu výplaty úrokov

1.   Na účely tejto dohody „výplata úrokov“ znamená:

a)

úrok zaplatený alebo pripísaný na účet, ktorí súvisí s pohľadávkami každého druhu vrátane úrokov vyplatených z fiduciárnych vkladov švajčiarskych vyplácajúcich zástupcov v prospech vlastníkov požitkov vymedzených v článku 4, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zabezpečené hypotékou a bez ohľadu na to, či nesú, alebo nenesú so sebou právo na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov, dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi, dlhopismi alebo obligáciami, ale bez úrokov z pôžičiek medzi fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Penále za oneskorenú výplatu sa nepovažujú za výplatu úroku;

b)

úrok, ktorý sa nahromadil alebo kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo umorení pohľadávok uvedených v písm. a);

c)

príjem pochádzajúci z výplat úrokov buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 4 ods. 2 smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, ďalej len „smernica“, ktorý rozdeľujú:

i)

podniky kolektívneho investovania usadené v členskom štáte;

ii)

subjekty usadené v členskom štáte, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a ktoré informujú vyplácajúceho zástupcu o tejto skutočnosti;

iii)

podniky kolektívneho investovania usadené mimo územia zmluvných strán;

iv)

švajčiarske investičné fondy, ktoré sú v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo neskôr oslobodené od švajčiarskej zrážanej dane z ich výplat fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko v členskom štáte;

d)

príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo umorení akcií alebo podielov v týchto podnikoch a subjektoch, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov kolektívneho investovania alebo iných subjektov uvedených nižšie investujú viac než 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písm. a):

i)

podniky kolektívneho investovania usadené v členskom štáte;

ii)

subjekty usadené v členskom štáte, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a ktoré informujú vyplácajúceho zástupcu o tejto skutočnosti;

iii)

podniky kolektívneho investovania usadené mimo územia zmluvných strán;

iv)

švajčiarske investičné fondy, ktoré sú v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo neskôr oslobodené od švajčiarskej zrážanej dane z ich výplat fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko v členskom štáte.

2.   S ohľadom na pododsek 1 písm. c), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o podiele príjmu, ktorý pochádza z výplat úroku, za výplatu úroku sa považuje celková čiastka príjmu.

3.   S ohľadom na pododsek 1 písm. d), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o percentuálnom podiele aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v uvedenom pododseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %. Ak zástupca nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, za príjem sa považuje výnos z odpredaja, náhrady alebo umorenia akcií alebo podielov.

4.   Príjem súvisiaci s podnikmi alebo subjektami, ktoré investovali do výšky 15 % svojich aktív do pohľadávok v zmysle pododseku 1 písm. a), sa nepovažujú za výplatu úrokov v súlade s pododsekom 1 písm. c) a d).

5.   Od 1. januára 2011 percentuálny podiel uvedený v pododseku 1 písm. d) a ods. 3 je 25 %.

6.   Percentuálne podiely uvedené v pododseku 1 písm. d) a v ods. 4 sa určujú v závislosti od investičnej politiky stanovenej v pravidlách fondu alebo v registračných dokumentoch podnikov alebo subjektov a v prípade, že chýbajú, s ohľadom na skutočné zloženie aktív dotknutých podnikov alebo subjektov.

Článok 8

Delenie príjmov

1.   Švajčiarsko si ponechá 25 % príjmov vybraných zrážkou podľa tejto dohody a prevedie 75 % príjmov do členského štátu, kde má vlastník požitkov bydlisko.

2.   Tieto prevody sa uskutočnia každý rok jednorazovo pre každý členský štát, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia daňového roka vo Švajčiarsku.

Článok 9

Zamedzenie dvojitého zdanenia

1.   Ak úrok, ktorý prijal vlastník požitkov, podlieha zrážkam zo strany vyplácajúceho zástupcu vo Švajčiarsku, členský štát bydliska vlastníka požitkov mu na daňové účely poskytne daňový úver rovnajúci sa zrážanej čiastke. Ak táto čiastka presahuje čiastku splatnej dane z celkových úrokov podliehajúcich zrážkam v súlade s jeho vnútroštátnym právom, členský štát bydliska na daňové účely vráti prevyšujúcu čiastku zrazenej dane vlastníkovi požitkov.

2.   Ak úrok, ktorý príjme vlastník požitkov, podliehal iným daniam a zrážkam než sú tie, ktoré sú upravené v tejto dohode a členský štát bydliska na daňové účely poskytne daňový úver pre tieto dane a zrážky v súlade s vnútroštátnym právom alebo dohovormi o zamedzení dvojitého zdanenia, tieto ostatné dane a zrážky sa pripíšu skôr, než sa uplatní postup podľa ods. 1. Členský štát bydliska na daňové účely prijme osvedčenia vydané švajčiarskymi vyplácajúcimi zástupcami ako riadny dôkaz o dani alebo zrážkach za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu bydliska na daňové účely získa od švajčiarskeho príslušného orgánu overenie informácií uvedených v osvedčeniach vydaných švajčiarskymi vyplácajúci zástupcami.

3.   Členský štát bydliska vlastníka požitkov na daňové účely môže mechanizmus daňových úverov, ktorý je uvedený v ods. 1 a 2, nahradiť náhradou zrážky uvedenej v článku 1.

Článok 10

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány Švajčiarska a každého členského štátu si vymenia informácie o chovaní, ktoré predstavuje daňový podvod podľa zákonov štátu, od ktorého sa informácie požadujú, a pod., pre príjem uvedený v tejto dohode. „a pod.“ zahŕňa len trestné činy s tou istou mierou nezákonnosti, ako to je v prípade daňových podvodov podľa zákonov štátu, od ktorého sa informácie požadujú. V odpovedi na riadne odôvodnenú žiadosť štát, od ktorého sa informácie požadujú, poskytne informácie s ohľadom na správne, občianske alebo trestné záležitosti, ktoré štát, ktorý informácie požaduje, vyšetruje alebo môže vyšetrovať. Bez toho, aby bol dotknutý rozsah výmeny informácií uvedených v tomto odseku, informácie sa vymenia v súlade s postupmi stanovenými v dohovoroch o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Švajčiarskom a členskými štátmi a nakladá sa nimi ako s dôvernými spôsobom, ktorý je v nich uvedený.

2.   Pri určovaní, či sa v odpovedi na žiadosť môžu poskytovať informácie, štát, ktorý požaduje informácie, uplatní dobu premlčania platnú podľa zákonov štátu, ktorý požaduje informácie, namiesto doby premlčania štátu, od ktorého sa požadujú informácie.

3.   Štát, od ktorého sa požadujú informácie, ich poskytne, ak štát, ktorý požaduje informácie, má dôvodné podozrenie, že dané chovanie predstavuje daňový podvod a pod. Podozrenie štátu, ktorý požaduje informácie, ohľadne daňového podvodu a pod., sa môže zakladať na:

a)

overených alebo neoverených dokumentoch a vrátane, no nielen, obchodných záznamov, účtovných kníh alebo informácií z bankových účtov;

b)

svedeckej výpovedi daňovníka;

c)

informáciách získaných od informátora alebo inej tretej osoby, ktoré sa nezávisle potvrdili alebo je pravdepodobné, že sú inak dôveryhodné, alebo

d)

nepriamych dôkazoch.

4.   Švajčiarsko začne dvojstranné rokovania s každým členským štátom, aby sa vymedzili jednotlivé kategórie prípadov, ktoré sa považujú za „podobné trestné činy“ v súlade s daňovým postupom, ktorý uplatňujú tieto štáty.

Článok 11

Príslušné orgány

Na účely tejto dohody príslušné orgány znamenajú orgány uvedené v prílohe I.

Článok 12

Konzultácie

Ak sa švajčiarske príslušné orgány a jeden alebo viac príslušných orgánov uvedených v článku 11 nezhodnú na výklade alebo uplatňovaní tejto dohody, usilujú sa to vyriešiť vzájomnou dohodou. Bezodkladne informujú Komisiu Európskych spoločenstiev a príslušné orgány ostatných členských štátov o výsledkoch svojich konzultácií. V súvislosti s otázkami výkladu sa Komisia na žiadosť ktoréhokoľvek z príslušných orgánov môže zúčastniť na konzultáciách.

Článok 13

Revízia

1.   Zmluvné strany navzájom konzultujú najmenej každé tri roky alebo na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán s cieľom preskúmať a – ak to zmluvné strany považujú za potrebné – zlepšiť technické fungovanie tejto dohody a hodnotenie medzinárodného vývoja. Konzultácie sa uskutočnia do jedného mesiaca od predloženia žiadosti alebo v naliehavých prípadoch čo najskôr.

2.   Na základe takéhoto hodnotenia sa môžu zmluvné strany navzájom poradiť s cieľom preskúmať, či sú potrebné zmeny v tejto dohode s prihliadnutím na medzinárodný vývoj.

3.   Ihneď po tom, ako sú k dispozícii dostatočné skúsenosti z úplného vykonávania článku 1 ods. 1, zmluvné strany sa navzájom poradia s cieľom preskúmať, či sú potrebné zmeny v tejto dohode s prihliadnutím na medzinárodný vývoj.

4.   Na účely konzultácií uvedených v ods. 1, 2 a 3 zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu o možnom budúcom vývoji, ktorý by mohol ovplyvniť riadne fungovanie tejto dohody. Toto zahŕňa aj akúkoľvek príslušnú dohodu medzi zmluvnými stranami a tretím štátom.

Článok 14

Vzťah k dvojstranným dohovorom o zamedzení dvojitého zdanenia

Ustanovenia dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Švajčiarskom a členskými štátmi nebránia vyberaniu zrážok, ktoré ustanovuje táto dohoda.

Článok 15

Dividendy, úroky a licenčné poplatky medzi spoločnosťami

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov alebo dohovorov o predchádzaní podvodom alebo zneužívaniu vo Švajčiarsku a v členských štátoch, dividendy, ktoré vyplácajú dcérske spoločnosti materským spoločnostiam, nepodliehajú dani zo zdroja v štáte, kde:

materská spoločnosť priamo vlastní najmenej 25 % základného imania tejto dcérskej spoločnosti po dobu najmenej dvoch rokov a

jedna spoločnosť má na daňové účely sídlo v členskom štáte a druhá spoločnosť má sídlo na daňové účely vo Švajčiarsku a

podľa žiadnej dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s tretím štátom nemá žiadna z týchto spoločností sídlo na daňové účely v tomto treťom štáte a

obe spoločnosti podliehajú dani z príjmov právnických osôb bez toho, aby boli od nej oslobodené, a obe majú formu kapitálových spoločností (1).

Avšak Estónsko môže, pokiaľ vyberá daň z príjmov z rozdelených ziskov, pričom nezdaňuje nerozdelené zisky, naďalej uplatňovať túto daň zo ziskov, ktoré rozdelia estónske dcérske spoločnosti svojim materským spoločnostiam usadeným vo Švajčiarsku, a to najneskôr do 31. decembra 2008.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov alebo dohovorov o predchádzaní podvodom alebo zneužívaniu vo Švajčiarsku a v členských štátoch, úroky a licenčné poplatky, ktoré vyplácajú združené spoločnosti alebo ich stále prevádzkarne, nepodliehajú dani zo zdroja v štáte, kde:

sú tieto spoločnosti prepojené priamou účasťou aspoň 25 % po dobu aspoň dvoch rokov a obe vlastní tretia spoločnosť, ktorá vlastní najmenej 25 % základného imania prvej spoločnosti aj druhej spoločnosti po dobu aspoň dvoch rokov, a

ak má spoločnosť sídlo na daňové účely alebo ak sa stála prevádzkareň nachádza v členskom štáte a iná spoločnosť má sídlo na daňové účely alebo ak sa iná stála prevádzkareň nachádza vo Švajčiarsku a

podľa žiadnej dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s tretím štátom nemá žiadna z týchto spoločností sídlo na daňové účely v tomto treťom štáte a ak sa žiadna stála prevádzkareň nenachádza v tomto treťom štáte a

všetky spoločnosti podliehajú dani z príjmov právnických osôb bez toho, aby boli oslobodené najmä od dane z úrokov a licenčných poplatkov a obe majú formu kapitálových obchodných spoločností (1).

No ak smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov upravuje prechodné obdobie, pokiaľ ide o členský štát, tento štát neuplatňuje vyššie uvedené ustanovenia, ktoré sa týkajú úrokov a licenčných poplatkov až do uplynutia tohto prechodného obdobia.

3.   Existujúce dohody o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Švajčiarskom a členskými štátmi, ktoré ustanovujú priaznivejšie daňové zaobchádzanie s dividendami, úrokmi a licenčnými poplatkami v čase prijatia tejto dohody, zostávajú nedotknuté.

Článok 16

Prechodné ustanovenia pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (2)

1.   Odo dňa uplatňovania tejto dohody, pokiaľ aspoň jeden členský štát uplatňuje aj podobné ustanovenia, a najneskôr do 31. decembra 2010 sa domáce a medzinárodné dlhopisy a iné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré boli po prvýkrát emitované pred 1. marcom 2001 alebo pre ktoré príslušné orgány emitujúceho štátu schválili pôvodné emisné prospekty do tohto dátumu, nepovažujú za pohľadávky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že sa žiadne ďalšie emisie takýchto prevoditeľných dlhových cenných papierov neuskutočnili dňa 1. marca 2002 alebo neskôr.

Avšak ak aspoň jeden členský štát uplatňuje podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku naďalej platia aj po 31. decembri 2010 so zreteľom na takéto obchodovateľné dlhové cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení a

ak vyplácajúci zástupca vymedzený v článku 6 je usadený vo Švajčiarsku a

ak tento vyplácajúci zástupca vypláca priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte.

V prípade, že všetky členské štáty prestanú uplatňovať podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú naďalej len so zreteľom na tieto obchodovateľné cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení a

ak vyplácajúci zástupca emitenta je usadený vo Švajčiarsku a

ak tento vyplácajúci zástupca vypláca úrok priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte.

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční ďalšia emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného vládou alebo príbuzným subjektom, ktorý koná ako verejný orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou (uvedenou v prílohe II tejto dohody), celá emisia takéhoto cenného papiera, ktorá pozostáva z pôvodnej emisie a každej ďalšej emisie, sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a).

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje štvrtý pododsek, takáto ďalšia emisia sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a).

2.   Tento článok nebráni Švajčiarsku a členským štátom ponechať si aj naďalej daň z príjmov pochádzajúcich z obchodovateľných dlhových cenných papierov uvedených v ods. 1 v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

Článok 17

Podpísanie, nadobudnutie platnosti a doba platnosti

1.   Táto dohoda si vyžaduje ratifikáciu alebo súhlas zmluvných strán v súlade s ich vlastnými postupmi. Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov. Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca po poslednom oznámení.

2.   V závislosti od splnenia ústavných požiadaviek Švajčiarska a požiadaviek práva Spoločenstva, ktoré sa týkajú uzatvárania medzinárodných dohôd, a bez toho, aby bol dotknutý článok 18, Švajčiarsko a, ak je to primerané, Spoločenstvo účinne zavedie a uplatňuje túto dohodu od 1. januára 2005 a túto skutočnosť si navzájom oznámia.

3.   Táto dohoda zostáva v platnosti až do vypovedania niektorou zo zmluvných strán.

4.   Každá so zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu oznámením druhej zmluvnej strane. V takom prípade táto dohoda stráca platnosť dvanásť mesiacov po podaní oznámenia.

Článok 18

Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

1.   Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím a vykonávaním opatrení, závislými alebo pridruženými územiami členských štátov uvedených v správe Rady (Hospodárske a finančné záležitosti) Európskej rade v Santa Maria de Feira z 19. a 20. júna 2000, ako aj Spojenými štátmi americkými, Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom a San Marínom, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné s tými, ktoré sú obsiahnuté v smernici alebo v tejto dohode, s výnimkou článku 15 tejto dohody, a zabezpečením rovnakých dátumov vykonávania.

2.   Zmluvné strany najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 17 ods. 2 vzájomnou dohodou rozhodnú, či podmienka stanovená v ods. 1 bude splnená so zreteľom na dátumy nadobudnutia účinnosti príslušných opatrení v tretích krajinách a dotknutých závislých alebo pridružených územiach. Ak zmluvné strany nerozhodnú, že sa splní podmienka, vzájomnou dohodou prijmú nový dátum na účely článku 17 ods. 2.

3.   Bez ohľadu na ods. 1 a 2, článok 15 sa vzťahuje na Španielsko s účinnosťou od nadobudnutia platnosti dvojstrannej dohody medzi Španielskom a Švajčiarskom o výmene informácií na základe žiadosti v správnych, občianskych alebo trestných prípadoch daňových podvodov, ako je vymedzené v právnych predpisoch dožiadaného štátu, alebo podobné trestné činy so zreteľom na príjmové položky, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda, ale na ktoré sa vzťahuje dohovor alebo dohoda medzi Španielskom a Švajčiarskom o zamedzení dvojitého zdanenia z príjmu a kapitálu.

4.   Uplatňovanie tejto dohody alebo jej častí môže ktorákoľvek zmluvná strana pozastaviť s okamžitým účinkom oznámením druhej strane, a to v prípade, že sa smernica alebo jej časť dočasne alebo trvalo prestane uplatňovať v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo v prípade, že členský štát pozastaví uplatňovanie jeho vykonávacích právnych predpisov.

5.   Každá so zmluvných strán môže pozastaviť uplatňovanie tejto dohody oznámením druhej zmluvnej strane, ak jeden z tretích štátov alebo území, ktoré sú uvedené v ods. 1, prestane následne uplatňovať opatrenia uvedené v danom odseku. Pozastavenie uplatňovania sa vykoná najskôr dva mesiace po oznámení. Uplatňovanie tejto dohody sa obnoví akonáhle sa opätovne zavedú opatrenia.

Článok 19

Pohľadávky a konečné vyrovnanie

1.   V prípade vypovedania tejto dohody alebo pozastavenia jej uplatňovania v celom rozsahu alebo len jej časti, pohľadávky fyzických osôb v súlade s článkom 9 zostávajú nedotknuté.

2.   V takom prípade Švajčiarsko urobí konečné vyrovnanie do konca obdobia uplatňovania tejto dohody a vykoná záverečnú platbu členským štátom.

Článok 20

Územná pôsobnosť

Táto dohoda platí na jednej strane pre územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a podľa podmienok ustanovených v tejto zmluve, a na druhej strane pre územie Švajčiarska.

Článok 21

Prílohy

1.   Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2.   Zoznam príslušných orgánov v prílohe I sa môže meniť a dopĺňať jednoducho tak, že Švajčiarsko dá oznámenie druhej zmluvnej strane pre orgán v ňom uvedený v písmene a) a Spoločenstvo dá oznámenie pre ostatné orgány.

Zoznam súvisiacich subjektov v prílohe II sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou.

Článok 22

Jazyky

1.   Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovinskom, slovenskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

2.   Verzia tejto dohody v maltskom jazyku bude autentifikovaná zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Bude rovnako autentická ako verzie v jazykoch uvedených v odseku 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  S ohľadom na Švajčiarsko sa pojem „kapitálová spoločnosť“ vzťahuje na:

société anonyme/Aktiengesellschaft/societŕ anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Tak ako v smernici sa tieto prechodné ustanovenia vzťahujú len na prevoditeľné dlhové cenné papiere vo vlastníctve investičných fondov.

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

Na účely tejto dohody „príslušnými orgánmi“ sú:

a)

vo Švajčiarsku: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni alebo jeho splnomocnenec alebo zástupca;

b)

v Belgickom kráľovstve: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances alebo jeho oprávnený zástupca;

c)

v Českej republike: ministr financí alebo jeho oprávnený zástupca;

d)

v Dánskom kráľovstve: Rahandusminister alebo jeho oprávnený zástupca;

e)

v Spolkovej republike Nemecko: Der Bundesminister der Finanzen alebo jeho oprávnený zástupca;

f)

v Estónskej republike: Rahandusminister alebo jeho oprávnený zástupca;

g)

v Helénskej republike: Ο Υπουργός των Οικονομικών alebo jeho oprávnený zástupca;

h)

v Španielskom kráľovstve: El Ministro de Hacienda alebo jeho oprávnený zástupca;

i)

vo Francúzskej republike: Le Ministre chargé du budget alebo jeho oprávnený zástupca;

j)

v Írsku: The Revenue Commissioners alebo ich oprávnený zástupca;

k)

v Talianskej republike: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo jeho oprávnený zástupca;

l)

v Cyperskej republike: Υπουργός Οικονομικών alebo jeho oprávnený zástupca;

m)

v Lotyšskej republike: Finanšu ministrs alebo jeho oprávnený zástupca;

n)

v Litovskej republike: Finansų ministras alebo jeho oprávnený zástupca;

o)

v Luxemburskom veľkovojvodstve: Le Ministre des Finances alebo jeho oprávnený zástupca; no na účely článku 10 príslušným orgánom je „le Procureur Général d'État luxemburgeois“;

p)

v Maďarskej republike: A pénzügyminiszter alebo jeho oprávnený zástupca;

q)

v Maltskej republike: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo jeho oprávnený zástupca;

r)

v Holandskom kráľovstve: De Minister van Financiën alebo jeho oprávnený zástupca;

s)

v Rakúskej republike: Der Bundesminister der Finanzen alebo jeho oprávnený zástupca;

t)

v Poľskej republike: Minister Finansów alebo jeho oprávnený zástupca;

u)

v Portugalskej republike: O Ministro das Finanças alebo jeho oprávnený zástupca;

v)

v Slovinskej republike: Minister za finance alebo jeho oprávnený zástupca;

w)

v Slovenskej republike: minister financií alebo jeho oprávnený zástupca;

x)

vo Fínskej republike: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet alebo jeho oprávnený zástupca;

y)

vo Švédskom kráľovstve: Finansdepartementet alebo jeho oprávnený zástupca;

z)

v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na európskych územiach, za ktoré v zahraničných vzťahoch zodpovedá Spojené kráľovstvo: the Commissioners of Inland Revenue alebo ich oprávnený zástupca a príslušný orgán v Gibraltáre, ktorého určí Spojené kráľovstvo v súlade s dohodnutými úpravami, ktoré sa vzťahujú na gibraltárske orgány v súvislosti s právnymi aktmi EÚ a ES a súvisiacimi zmluvami oznámenými členským štátom a orgánom Európskej únie 19. apríla 2000, ktorých kópiu oznámi Generálny tajomník Rady Európskej únie Švajčiarsku a ktorá sa vzťahuje na túto dohodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

Na účely článku 16 tejto dohody sa za „súvisiaci subjekt konajúci ako verejný orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou“ považujú tieto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE:

 

Belgicko

Vlaams Gewest (flámsky región)

Région wallonne (valónsky región)

Région bruxelloise/Brussels Gewest (región Brusel)

Communauté française (Francúzske spoločenstvo)

Vlaamse Gemeenschap (Flámske spoločenstvo)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Nemecky hovoriace spoločenstvo)

 

Španielsko

Xunta de Galicia (regionálna správa Galície)

Junta de Andalucía (regionálna správa Andalúzie)

Junta de Extremadura (regionálna správa Extremadury)

Junta de Castilla-La Mancha (regionálna správa Castilla-La Mancha)

Junta de Castilla-León (regionálna správa Castilla-León)

Gobierno Foral de Navarra (regionálna vláda Navarry)

Govern de les Illes Balears (správa Baleárskych ostrovov)

Generalitat de Catalunya (autonómna správa Katalánska)

Generalitat de Valencia (autonómna správa Valencie)

Diputación General de Aragón (regionálna rada Aragónska)

Gobierno de las Islas Canarias (správa Kanárskych ostrovov)

Gobierno de Murcia (správa Murcie)

Gobierno de Madrid (správa Madridu)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (správa Autonómneho spoločenstva Baskicko)

Diputación Foral de Guipúzcoa (regionálna rada Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (regionálna rada Vizcaya)

Diputación Foral de Alava (regionálna rada Alava)

Ayuntamiento de Madrid (mestská rada Madridu)

Ayuntamiento de Barcelona (mestská rada Barcelony)

Cabildo Insular de Gran Canaria (rada ostrova Gran Canaria)

Cabildo Insular de Tenerife (rada ostrova Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (Verejná úverová inštitúcia)

Instituto Catalán de Finanzas (Katalánska finančná inštitúcia)

Instituto Valenciano de Finanzas (Finančná inštitúcia Valencie)

 

Grécko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Národný telekomunikačný úrad)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Národné železnice)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Verejné elektrárne)

 

Francúzsko

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond umorovania sociálnych dlhov)

L'Agence française de développement (AFD) (Francúzska rozvojová agentúra)

Réseau Ferré de France (RFF) (Francúzska železničná sieť)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Národný fond diaľnic)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Verejná pomoc – parížske nemocnice)

Charbonnages de France (CDF) (Uhoľné bane Francúzska)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Banská a chemická spoločnosť)

 

Taliansko

Regióny

Provincie

Mestá a obce

Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladov a pôžičiek)

 

Lotyšsko

Pašvaldības (miestne samosprávy)

 

Poľsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (vojvodstvá)

związki gmin (združenia obcí)

związki powiatów (združenia okresov)

związki województw (združenia vojvodstiev)

miasto stołeczne Warszawa (hlavné mesto Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra poľnohospodárskeho majetku)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)

Região Autónoma dos Açores (autonómna oblasť Azory)

Mestá

 

Slovensko

mestá a obce

Železnice Slovenskej republiky

Štátny fond cestného hospodárstva

Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY:

 

Európska banka pre obnovu a rozvoj

 

Európska investičná banka

 

Ázijská rozvojová banka

 

Africká rozvojová banka

 

Svetová banka/MBOR/MMF

 

Medzinárodné finančné združenie

 

Medziamerická rozvojová banka

 

Sociálny rozvojový fond Rady Európy

 

Euratom

 

Európske spoločenstvo

 

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andské rozvojové združenie)

 

Eurofima

 

Európske spoločenstvo uhlia a ocele

 

Severská investičná banka

 

Karibská rozvojová banka

Ustanovenia článku 16 sa uplatňujú bez toho, aby mali dosah na akékoľvek medzinárodné záväzky, ktoré mohli zmluvné strany uzavrieť s vyššie uvedenými medzinárodnými subjektmi.

Subjekty v tretích krajinách:

Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1.

Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jasne považuje za verejný subjekt.

2.

Takýto verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností hlavne poskytovaním nekomerčných tovarov a služieb určených v prospech Spoločenstva, ktoré sú účinne kontrolované verejnou správou.

3.

Takýto verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

4.

Dotknutý štát je schopný zaručiť, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasné umorenie v prípade doložiek o pripočítaní.


MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Medzi Európskym spoločenstvom, Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Švajčiarskou konfederáciou

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

SA DOHODLI TAKTO:

1.   ÚVOD

Švajčiarsko a Spoločenstvo uzatvárajú medzinárodnú dohodu upravujúcu opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len „smernica“). Toto memorandum o porozumení dopĺňa túto dohodu.

2.   ADMINISTRATÍVNA POMOC V PRÍPADOCH DAŇOVÝCH PODVODOV ALEBO PODOBNÝCH TRESTNÝCH ČINOV

Ihneď po podpise tejto dohody Švajčiarsko a každý členský štát Európskej únie začne dvojstranné rokovania s cieľom:

zahrnúť do svojho príslušného dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a kapitálu ustanovenia o administratívnej pomoci vo forme výmeny informácií na základe žiadosti vo všetkých správnych, občianskych alebo trestných prípadoch daňového podvodu podľa právnych predpisov dožiadaného štátu alebo podobných trestných činov so zreteľom na príjmové položky, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda, ale na ktoré sa vzťahujú jednotlivé dohovory,

vymedziť jednotlivé kategórie prípadov, ktoré sa považujú za „podobné trestné činy“ v súlade s daňovým postupom, ktorý uplatňujú tieto štáty.

3.   ROKOVANIA NA ZABEZPEČENIE OPATRENÍ ROVNOCENNÝCH S OSTATNÝMI TRETÍMI ŠTÁTMI

Počas prechodného obdobia upraveného v smernici Spoločenstvo začne rokovania s ostatnými dôležitými finančnými strediskami s cieľom podporovať u nich prijatie opatrení rovnocenných s tými, ktoré uplatňuje Spoločenstvo.

4.   VYHLÁSENIE ÚMYSLU

Signatári tohto memoranda o porozumení vyhlasujú, že uznávajú dohodu uvedenú v bode 1 a toto memorandum za také, ktoré poskytuje prijateľné a vyvážené dojednania, ktoré sa môžu považovať za ochranu záujmov zmluvných strán. Preto vykonajú dohodnuté opatrenia v dobrej viere a nebudú konať jednostranne, čím by bez odôvodnenej príčiny oslabili tieto dojednania.

Ak sa zistí významný rozdiel medzi predmetom úpravy smernice prijatej 3. júna 2003 a rozsahom tejto dohody, najmä s ohľadom na článok 1 ods. 2 a článok 6 dohody, zmluvné strany okamžite začnú konzultácie v súlade s článkom 13 ods. 1 dohody s cieľom zabezpečiť zachovanie rovnocennosti opatrení ustanovených v dohode.

Podpísané v Luxemburgu, dňa 26. októbra 2004 v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovinskom, slovenskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

Verzia tejto dohody v maltskom jazyku bude autentifikovaná signatármi na základe výmeny listov. Bude rovnako autentická ako verzie v jazykoch uvedených v prvom odseku.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image