28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 381/82


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. decembra 2004

o zaščitnih ukrepih v zvezi z atipično kokošjo kugo v Bolgariji

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5650)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/908/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Atipična kokošja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen pri perutnini in pticah, ki lahko hitro doseže epizootske razsežnosti in predstavlja resno grožnjo za zdravje živali ter znatno zmanjša rentabilnost gojenja perutnine.

(2)

Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni lahko prenese prek mednarodne trgovine z živo perutnino in perutninskimi izdelki.

(3)

23. decembra 2004 je Bolgarija potrdila izbruh atipične kokošje kuge v regiji Kardjali.

(4)

Glede na tveganje prenosa bolezni na živali v Skupnosti je zato ustrezno, da se kot takojšnji ukrep začasno ustavi uvoz žive perutnine, ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi in valilnih jajc teh vrst iz Bolgarije.

(5)

Nadalje je treba iz Bolgarije v Skupnost začasno ustaviti uvoz sveže perutnine, mesa ratitov in pernate divjadi ter gojene pernate divjadi, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso tistih vrst, pridobljenih iz ptic, zaklanih po 16. novembru 2004.

(6)

Odločba Komisije 97/222/ES (3) določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice lahko odobrijo uvoz mesnih izdelkov, in predpisuje režime obdelave, da bi preprečili tveganje za prenos bolezni preko teh proizvodov. Obdelava, ki se mora uporabiti za proizvod, je odvisna od zdravstvenega stanja v državi porekla v zvezi z vrstami, iz katerih je pridobljeno meso; da bi se izognili nepotrebni obremenitvi trgovine, je treba še naprej dovoliti uvoz proizvodov iz perutninskega mesa po poreklu iz Bolgarije, ki se obdelajo pri temperaturi najmanj 70 °C v celotnem proizvodu.

(7)

Takoj, ko bo Bolgarija posredovala nadaljnje podatke o stanju bolezni in nadzornih ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi s tem, je treba znova pregledati ukrepe v zvezi s tem izbruhom na ravni Skupnosti.

(8)

Določbe te odločbe bodo pregledane na naslednji seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ki je predvidena 11. in 12. januarja 2005 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice začasno ustavijo uvoz žive perutnine, ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi in valilnih jajc teh vrst iz ozemlja Bolgarije.

Člen 2

Države članice začasno ustavijo uvoz iz ozemlja Bolgarije:

sveže perutnine, mesa ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi ter

mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso navedenih vrst.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz proizvodov iz tega člena, ki so bili pridobljeni iz ptic, zaklanih pred 16. novembrom 2004.

2.   V veterinarska spričevala, ki spremljajo pošiljke proizvodov, navedenih v odstavku 1, se vključijo naslednje besede:

„Sveža perutnina/sveže meso ratitov/sveže meso pernate divjadi/sveže meso gojene pernate divjadi/mesni proizvodi, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi/mesni pripravki, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi (4), pridobljeno iz ptic, zaklanih pred 16. novembrom 2004, v skladu s členom 3(1) Odločbe 2004/908/ES.“

3.   Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi, kadar je bilo meso teh vrst posebno obdelano, kakor je navedeno v točkah B, C ali D v delu IV Priloge k Odločbi 97/222/ES.

Člen 4

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo za uvoz tako, da jih uskladijo s to odločbo in sprejete ukrepe takoj ustrezno objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta odločba se znova pregleda z vidika razvoja bolezni in podatkov veterinarskih organov Bolgarije na seji Stalnega odbora, predvideni 11. in 12. januarja 2005.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 31. januarja 2005.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 31.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 98, 4.4.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/857/ES (UL L 369, 16.12.2004, str. 65).

(4)  Neustrezno črtati.