4.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 359/61


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. decembra 2004

o spremembi Odločbe 2003/526/ES o zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Severnem Porenju-Vestfaliji, v Nemčiji, in na Slovaškem

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4506)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/831/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V odgovor na izbruh klasične prašičje kuge v nekaterih državah članicah je bila sprejeta Odločba Komisije 2003/526/ES z dne 18. julija 2003 o zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (2). Ta odločba je uvedla določene dodatne ukrepe za nadzor bolezni, ki zadevajo to bolezen.

(2)

Stanje glede klasične prašičje kuge v Severnem Porenju-Vestfaliji v Nemčiji se je občutno izboljšalo. Zato se ukrepi, sprejeti z Odločbo 2003/526/ES v zvezi s Severnim Porenjem-Vestfalijo, ne uporabljajo več.

(3)

Na Slovaškem je bil primer klasične prašičje kuge nedavno odkrit pri divjih prašičih v okrožju Veľký Krtíš, ki ga ta bolezen sprva ni prizadejala. Zato je treba Odločbo 2003/526/ES spremeniti, da se upošteva epidemiološko stanje v tej državi članici.

(4)

Glede na celotno bolezensko stanje v zvezi s klasično prašičjo kugo v Franciji, Nemčiji in Luksemburgu, je primerno razširiti veljavnost Odločbe 2003/526/ES.

(5)

Zato je treba Odločbo 2003/526/ES ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/526/ES se spremeni:

1.

v členu 11 se „31. oktober 2004“ nadomesti s „30. april 2005“;

2.

Priloga k Odločbi 2003/526/ES se spremeni:

v delu I točke 1 se črta A,

del II se nadomesti z naslednjim:

„Področja Slovaške iz členov 2, 3, 5, 7 in 8:

Okrožje uprav za veterino in prehrano (DVFA) Trnava (vključuje okrožja Piešťany, Hlohovec in Trnava); Levice (vključuje okrožje Levice); Nitra (vključuje okrožja Nitra in Zlaté Moravce); Topoľčany (vključuje okrožje Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (vključuje okrožje Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (vključuje okrožja Trenčín in Bánovce nad Bebravou); Prievidza (vključuje okrožja Prievidza in Partizánske); Púchov (vključuje okrožja Púchov in Ilava); Žiar nad Hronom (vključuje okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnica); Zvolen (vključuje okrožja Zvolen in Detva); Banská Bystrica (vključuje okrožja Banská Bystrica in Brezno); Lučenec (vključuje okrožja Lučenec in Poltár); Veľký Krtíš.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 183, 22.7.2003, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/625/ES (UL L 280, 31.8.2004, str. 36).