4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/32


ROZHODNUTIE RADY

z 2. novembra 2004

o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené

(2004/828/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu, aby s Andorským kniežatstvom rokovala o dohode, ktorá by zaručila, že tento štát prijme opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo účinné zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je zhodný s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je pripojené Spoločné vyhlásenie úmyslu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Andorským kniežatstvom.

(3)

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí dohody, je žiaduce, aby sa pristúpilo k podpísaniu dvoch dokumentov, ktoré boli parafované 1. júla 2004, a aby Rada potvrdila schválenie Spoločného vyhlásenia úmyslu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES (1) o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, predseda Rady je poverený určiť osoby splnomocnené k podpísaniu dohody a Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené, ako aj listov vystavených Európskym spoločenstvom, ktoré majú byť vymenené v súlade s článkom 19 ods. 2 dohody a s posledným pododsekom Spoločného vyhlásenia úmyslu, aby bol vyjadrený súhlas Európskeho spoločenstva.

Text Spoločného vyhlásenia úmyslu je schválený Radou.

Text dohody a Spoločného vyhlásenia úmyslu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v Smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“,

vzhľadom na opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici 2003/48/ES (ďalej len „smernica“), v rámci spolupráce, ktorá berie do úvahy oprávnený záujem každej zo zmluvných strán, a v kontexte, keď iné tretie krajiny v situácii, ktorá je podobná situácii Andorrského kniežatstva, budú rovnako uplatňovať opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami smernice,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

1.   V rámci spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom príjmy z úspor v podobe výplat úrokov vykonaných v Andorrskom kniežatstve v prospech vlastníkov požitkov, fyzických osôb, ktoré boli v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 identifikované ako obyvatelia členského štátu Európskeho spoločenstva, podliehajú zrážkovej dani, ktorú vykonávajú vyplácajúci zástupcovia so sídlom na území Andorrského kniežatstva podľa podmienok uvedených v článku 7.

Táto zrážková daň sa vyberá okrem opatrení o dobrovoľnom ohlásení podľa pravidiel uvedených v článku 9. Príjem, ktorý zodpovedá sumám zrazeným uplatnením článkov 7 a 9, je predmetom delenia medzi členské štáty Európskeho spoločenstva a Andorrské kniežatstvo podľa pravidiel stanovených v článku 8.

Aby táto dohoda bola rovnocenná so smernicou, boli tieto opatrenia doplnené uvedením pravidiel o výmene informácií na požiadanie, ktoré sú upresnené v článku 12, a o konzultačných a prehodnocovacích postupoch, ktoré sú uvedené v článku 13.

2.   Zmluvné strany prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania tejto dohody. Andorrské kniežatstvo prijíma najmä všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úlohy potrebné na zavedenie tejto dohody vykonávali vyplácajúci zástupcovia usadení na jeho území, a výslovne prijme opatrenia týkajúce sa súdnych konaní a pokút, bez ohľadu na miesto usadenia dlžníka pohľadávky, ktorá poskytuje úrok.

Článok 2

Vymedzenie vlastníka požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo akúkoľvek fyzickú osobu, ktorej je výplata úroku zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že nebola prijatá alebo zabezpečená v jeho vlastný prospech, to znamená, že:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 4; alebo

b)

koná za právnickú osobu, subjekt, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných úprav pre zdaňovanie podnikania, podnik pre kolektívne investovanie s prevoditeľnými cennými papiermi so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve; alebo

c)

koná za ďalšiu fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť uvedeného vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods 1.

2.   Pokiaľ má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, podnikne všetky primerané kroky na stanovenie totožnosti vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 1. Ak vyplácajúci zástupca nie je schopný identifikovať vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako ku vlastníkovi požitkov.

Článok 3

Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

1.   Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov, vyjadrenú jeho priezviskom, menom a adresou, na základe opatrení proti praniu špinavých peňazí platných v Andorrskom kniežatstve.

2.   Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe predpisov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy boli nadviazané vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku. Okrem nasledujúcich bodov sa má za to považuje, že miesto bydliska sa nachádza v krajine, kde má vlastník požitkov svoju trvalú adresu:

a)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré boli nadviazané pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe opatrení proti praniu špinavých peňazí platných v Andorrskom kniežatstve;

b)

v prípade zmluvných vzťahov založených alebo transakcií vykonávaných bez existencie zmluvných vzťahov vyplácajúci zástupca od 1. januára 2004 stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe adresy uvedenej v úradnom preukaze totožnosti alebo, ak je to potrebné, na základe akéhokoľvek preukazného dokladu predloženého vlastníkom požitkov a v súlade s týmto postupom: v prípade fyzických osôb predkladajúcich úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom Európskeho spoločenstva, ktoré o sebe vyhlasujú, že majú bydlisko v tretej krajine Európskeho spoločenstva, sa bydlisko stanovuje na základe osvedčenia o bydlisku alebo autorizačného dokumentu o bydlisku vydaného kompetentným úradom danej tretej krajiny, o ktorej fyzická osoba vyhlasuje, že v nej má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia o bydlisku alebo autorizačného dokumentu o bydlisku sa má za to považuje, že miesto bydliska sa nachádza v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktorý vydal úradný preukaz totožnosti.

Článok 4

Vymedzenie vyplácajúceho zástupcu

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ znamená akýkoľvek hospodársky subjekt so sídlom v Andorrskom kniežatstve, ktorý vykonáva vyplácanie úroku alebo zabezpečuje vyplácanie úroku v okamžitý prospech vlastníka požitkov, či už je tento subjekt dlžníkom pohľadávky, ktorá nesie úroky, alebo subjektom povereným dlžníkom alebo vlastníkom požitkov vykonávať alebo zabezpečovať vyplácanie úroku.

Článok 5

Vymedzenie príslušného úradu

1.   Na účely tejto dohody sú „príslušnými úradmi“ zmluvných strán úrady, ktorých zoznam je uvedený v prílohe I.

2.   V prípade tretích krajín je príslušným úradom úrad, ktorý je vymedzený na účely dvojstranných a mnohostranných daňových dohovorov, alebo, ak takýto neexistuje, potom je to akýkoľvek iný úrad, ktorý je príslušný vydávať osvedčenia o bydlisku na daňové účely.

Článok 6

Vymedzenie výplaty úroku

1.   Na účely tejto dohody „výplata úroku“ znamená:

a)

úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či sú zabezpečené hypotékou, či sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä, príjem z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi; penále za oneskorené výplaty sa nepovažujú za výplaty úroku;

b)

úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri prevode, úhrade alebo odkúpení pohľadávok uvedených v písmene a);

c)

príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 4 ods. 2 smernice, ktorý je rozdeľovaný:

i)

podnikmi pre kolektívne investovanie so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve;

ii)

subjektami, ktoré využijú možnosť uvedenú v článku 4 ods. 3 smernice; a

iii)

podnikmi pre kolektívne investovanie so sídlom mimo územia uvedeného v článku 17;

d)

príjem realizovaný pri prevode, úhrade alebo odkúpení akcií alebo podielov v nasledujúcich podnikoch a subjektoch, keď tieto priamo alebo nepriamo, prostredníctvom iných podnikov na kolektívne investovanie alebo iných subjektov uvedených nižšie, investujú viac ako 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

i)

podniky pre kolektívne investovanie so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve;

ii)

subjekty, ktoré využijú možnosť uvedenú v článku 4 ods. 3 smernice;

iii)

podniky pre kolektívne investovanie so sídlom mimo územia uvedeného v článku 17.

Andorrské kniežatstvo však má právo zahrnúť príjem uvedený v písmene d) do vymedzenia výplaty úroku iba v takom rozsahu, keď takýto príjem zodpovedá príjmu priamo alebo nepriamo pochádzajúcemu z výplat úroku v zmysle písmen a) a b).

2.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. c) a d), ak vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ohľadom podielu príjmu, ktorý pochádza z výplat úroku, za výplatu úroku sa považuje celková čiastka príjmu.

3.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. d), ak vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ohľadom percentuálneho podielu aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v uvedenom odseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %. Ak nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, príjem sa považuje za výnos z prevodu, úhrady alebo odkúpenia akcií alebo podielov.

4.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. b) a d), Andorrské kniežatstvo má právo požadovať od vyplácajúcich zástupcov na svojom území, aby anualizovali úrok počas obdobia, ktoré nemôže presiahnuť obdobie jedného roka, a pristupovali k takému anualizovanému úroku ako k výplate úroku dokonca aj vtedy, ak v tomto období nedošlo k žiadnemu prevodu, žiadnemu odkúpeniu alebo k žiadnej úhrade.

5.   Príjem pochádzajúci od podnikov alebo subjektov, ktoré investovali do výšky 15 % svojich aktív do pohľadávok v zmysle odseku 1 písm. a), sa nepovažuje za výplatu úroku v zmysle odseku 1 písm. c) a d).

6.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a odseku 3 je od 1. januára 2011 25 %.

7.   Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) a v odseku 5 sa určujú v závislosti od investičnej politiky určenej v stanovách alebo v zakladateľských dokumentoch príslušných podnikov alebo subjektov a v prípade, že chýbajú, s ohľadom na aktuálne zloženie aktív týchto podnikov alebo subjektov.

Článok 7

Zrážková daň

1.   Ak vlastník požitkov z úrokov má bydlisko v členskom štáte Európskeho spoločenstva, Andorrské kniežatstvo vyberá zrážkovú daň pri sadzbe 15 % počas prvých troch rokov platnosti tejto dohody, 20 % počas nasledujúcich troch rokov a napokon 35 %.

2.   Vyplácajúci zástupca vyberá zrážkovú daň takto:

a)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a): z čiastky vyplateného alebo na účet pripísaného úroku;

b)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úroku alebo príjmu daných v uvedených odsekoch alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša prijímateľ, z plnej čiastky výnosu z prevodu, odpredaja alebo úhrady;

c)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c): z čiastky príjmu daného v uvedenom odseku;

d)

pokiaľ Andorrské kniežatstvo využije možnosť na základe článku 6 ods. 4: z čiastky anualizovaného úroku.

3.   Na účely písmen a) a b) odseku 2 sa zrážková daň vyberá pomerne k obdobiu držby pohľadávky vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku vlastnil počas celej doby jej existencie, pokiaľ neposkytne dôkaz o dni nadobudnutia.

4.   Iné dane a zrážky vyberané z výplaty úroku ako zrážka uvedená v tejto dohode sú odpočítané zo zrazenej dane vypočítanej v súlade s odsekmi 1 až 3 z rovnakej výplaty úroku.

5.   Okrem ustanovení článku 10 vyberanie zrážkovej dane vyplácajúcim zástupcom so sídlom v Andorrskom kniežatstve nebráni členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má daňové sídlo vlastník požitkov, v zdaňovaní príjmu v súlade s vlastným vnútroštátnym právom.

V prípade, ak daňový poplatník príjmy z úrokov vyplatené vyplácajúcim zástupcom so sídlom v Andorrskom kniežatstve oznámi daňovému úradu členského štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má svoje bydlisko, budú tieto príjmy z úrokov zdanené rovnakou sadzbou ako príjmy z úrokov získané vo vnútri tohto členského štátu.

Článok 8

Delenie príjmov

1.   Andorrské kniežatstvo si ponechá 25 % príjmu pochádzajúceho zo zrážkovej dane uvedenej v článku 7 a prevedie 75 % z príjmu členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má bydlisko vlastník požitkov úroku.

2.   Takéto prevody sa uskutočnia za každý kalendárny rok jedinou operáciou vykonanou členským štátom najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia kalendárneho roka, počas ktorého boli vykonané zrážky.

Andorrské kniežatstvo prijíma všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho fungovania systému delenia príjmov.

Článok 9

Dobrovoľné ohlásenie

1.   Andorrské kniežatstvo stanoví konanie, ktoré umožní vlastníkovi požitkov vyhnúť sa zrážkovej dani uvedenej v článku 7 v prípade, ak vlastník požitkov predloží svojmu vyplácajúcemu zástupcovi osvedčenie vystavené na jeho meno príslušným úradom členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko, v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Na požiadanie vlastníka požitkov príslušný úrad členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko, vydá osvedčenie, v ktorom budú uvedené tieto údaje:

a)

meno, adresa a daňové identifikačné číslo, alebo ak tieto údaje chýbajú, dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov;

b)

meno alebo názov a adresa vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo, pokiaľ chýba, identifikácia dlhopisu.

Takéto osvedčenie je platné najviac tri roky. Vydáva sa ktorémukoľvek vlastníkovi požitkov, na jeho žiadosť, do dvoch mesiacov od jej podania.

Článok 10

Zamedzenie dvojitého zdanenia

1.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje bydlisko, zabezpečí zamedzenie akéhokoľvek dvojitého zdanenia, ktoré by mohlo byť dôsledkom vyberania zrážkovej dane uvedenej v článku 7, v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zrážkovej dani uvedenej v článku 7 v Andorrskom kniežatstve, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje bydlisko, mu vráti daň rovnajúcu sa čiastke tejto dane zrazenej v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Ak táto čiastka presahuje čiastku dane dlžnej v súlade s jeho vnútroštátnym právom, členský štát bydliska na daňové účely vráti prevyšujúcu čiastku zrazenej dane vlastníkovi požitkov.

3.   Ak, okrem zrážkovej dane uvedenej v článku 7, úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal akémukoľvek inému typu zrážkovej dane a členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje daňové bydlisko, umožňuje vrátenie dane z takejto zrážkovej dane v súlade s vlastným vnútroštátnym právom alebo dohovormi o dvojitom zdanení, takáto iná zrážková daň sa pripíše k dobru pred uplatnením postupu stanoveného v odseku 2.

4.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje daňové bydlisko, môže mechanizmus vrátenia dane uvedený v odsekoch 2 a 3 nahradiť uhradením zrážkovej dane uvedenej v článku 7.

Článok 11

Obchodovateľné dlhopisy

1.   Odo dňa uplatňovania tejto dohody a dovtedy, kým Andorrské kniežatstvo bude vyberať zrážkovú daň uvedenú v článku 7, a kým aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva bude uplatňovať podobnú zrážkovú daň, ale najneskôr do 31. decembra 2010, domáce a medzinárodné dlhopisy a ostatné obchodovateľné dlžobné úpisy, ktoré boli pôvodne emitované pred 1. marcom 2001 alebo v prípade ktorých pôvodné emisné prospekty boli schválené pred uvedeným dňom príslušnými úradmi v zmysle smernice Rady 80/390/EHS alebo zodpovednými úradmi v Andorrskom kniežatstve, alebo zodpovednými úradmi v tretích krajinách, sa nepovažujú za pohľadávky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) pod podmienkou, že sa od 1. marca 2002 nevydá žiadna nová emisia takýchto obchodovateľných dlhopisov.

2.   V každom prípade, pokiaľ aspoň jeden z členských štátov Európskeho spoločenstva takisto uplatní podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať aj po 31. decembri 2010 s ohľadom na obchodovateľné dlhopisy:

ktoré obsahujú klauzuly o hrubej sume a predčasnej úhrade, a

keď vyplácajúci zástupca, ako je definovaný v článku 4, sídli v Andorrskom kniežatstve, a

keď vyplácajúci zástupca vypláca úrok priamo vlastníkovi požitkov alebo zabezpečuje výplatu úroku v bezprostredný prospech tohto vlastníka, ktorý sídli v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak všetky členské štáty Európskeho spoločenstva prestanú uplatňovať podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať len s ohľadom na obchodovateľné dlhopisy:

ktoré obsahujú klauzuly o hrubej sume a predčasnej úhrade, a

keď vyplácajúci zástupca emitenta sídli v Andorrskom kniežatstve, a

keď tento vyplácajúci zástupca vypláca úrok priamo vlastníkovi požitkov alebo zabezpečuje výplatu úroku v bezprostredný prospech tohto vlastníka, ktorý sídli v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak sa po 1. marci 2002 uskutoční nová emisia jedného z vyššie uvedených obchodovateľných dlhopisov emitovaných vládou alebo súvisiacim subjektom, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou, celá emisia takéhoto cenného papiera, a to pôvodná emisia a akákoľvek ďalšia emisia, sa považuje za emisiu dlhopisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

Ak sa po 1. marci 2002 uskutoční nová emisia jedného z vyššie spomenutých obchodovateľných dlhopisov emitovaných akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje predchádzajúci pododsek, táto nová emisia sa považuje za emisiu dlhopisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

3.   Tento článok nebráni žiadnym spôsobom členským štátom Európskeho spoločenstva a Andorrskému kniežatstvu, aby zdaňovali príjem z dlžobných cenných papierov uvedených v odseku 1 v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 12

Výmena informácií na požiadanie

1.   Príslušné úrady Andorrského kniežatstva a členských štátov Európskeho spoločenstva si vymieňajú informácie týkajúce sa príjmov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a informácie týkajúce sa konaní, ktoré predstavujú trestný čin daňového podvodu podľa právnych predpisov žiadaného štátu alebo rovnocenné porušenie zákona. „Rovnocenným porušením zákona“ sa označuje jedine porušenie zákona obsahujúce rovnaký stupeň závažnosti ako konanie, ktoré podľa zákonov žiadaného štátu predstavuje trestný čin daňového podvodu.

Dovtedy, kým do svojich vnútroštátnych právnych predpisov nezavedie pojem trestného činu daňového podvodu, Andorrské kniežatstvo sa zaväzuje, ak je dožiadaným štátom, pristupovať ako k trestnému činu daňového podvodu, na účely prvého odseku, v prípade konaní, ktoré pomocou podvodu spôsobia škodu finančným (majetkovým) záujmom daňového úradu dožadujúceho štátu a ktoré podľa zákonov Andorrského kniežatstva predstavujú trestný čin podvodu.

V odpovedi na náležite odôvodnenú žiadosť dožiadaný štát poskytne informácie o záležitostiach uvedených vyššie v tomto článku, ktoré sú predmetom alebo sú spôsobilé byť predmetom vyšetrovania trestného alebo iného ako trestného v dožadujúcom štáte.

2.   Na účely stanovenia, či informácie môžu byť poskytnuté v odpovedi na žiadosť, dožiadaný štát uplatňuje pravidlá o premlčaní platné podľa právnych predpisov dožadujúceho štátu namiesto ustanovení o premlčaní platných podľa zákona dožiadaného štátu.

3.   Dožiadaný štát poskytne informácie, pokiaľ má dožadujúci štát závažné dôvody k podozreniu, že konanie je trestným činom daňového podvodu alebo rovnocenným porušením zákona. Ak je Andorrské kniežatstvo dožiadaným štátom, oprávnenosť žiadosti musí byť stanovená v lehote dvoch mesiacov sudcovským orgánom Andorrského kniežatstva vzhľadom na oprávnenosť dôvodov, ktoré ju podporujú, so zreteľom na podmienky stanovené v tomto článku.

4.   Dôvody, pre ktoré má dožadujúci štát podozrenie z takéhoto trestného činu, sa môžu zakladať na:

a)

dokumentoch hodnoverných alebo nie, okrem iného, účtovných kníh a dokumentov, alebo na dokumentoch o bankových účtoch;

b)

svedectvách pochádzajúcich od daňového poplatníka;

c)

informáciách získaných od informátora alebo tretej strany, ktoré boli nezávisle potvrdené alebo ktoré sa inak zdali vierohodné; alebo

d)

podrobných nepriamych dôkazoch.

5.   Akákoľvek informácia vymenená takýmto spôsobom musí byť považovaná za dôvernú a môže byť zverejnená jedine príslušným osobám alebo úradom príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú oprávnené rozhodovať o zdaňovaní vyplácania úroku uvedeného v článku 1 buď s pôsobnosťou v oblasti zrážkovej dane a príjmov k tomu prislúchajúcich, uvedených v článku 7 alebo 8, alebo s pôsobnosťou v oblasti dobrovoľného ohlasovania, uvedeného v článku 9. Tieto osoby alebo úrady budú môcť uviesť takto získané informácie počas verejných pojednávaní alebo v uzneseniach, ktoré majú za cieľ takéto zdaňovanie.

Informácie môžu byť poskytnuté inej osobe alebo úradu jedine na základe predbežného písomného súhlasu príslušného úradu strany, ktorá poskytla informácie.

6.   Andorrské kniežatstvo súhlasí so začatím dvojstranných rokovaní s každým členským štátom, ktorý si to želá, aby sa vymedzili jednotlivé kategórie prípadov, ktoré zodpovedajú kritériu „rovnocenného porušenia zákona“ podľa konania používaného týmto štátom.

Článok 13

Konzultácie a prehodnotenie

1.   Zmluvné strany vzájomne konzultujú najmenej každé tri roky alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán, aby preskúmali a, ak to uznajú za potrebné, vylepšili technické fungovanie tejto dohody a vyhodnotili medzinárodný vývoj. Konzultácie sa uskutočnia v mesiaci, ktorý nasleduje po podaní žiadosti, a v súrnych prípadoch najskôr ako to bude možné.

Na základe tohto vyhodnotenia môžu zmluvné strany viesť vzájomné konzultácie, aby preskúmali, či je potrebné, vzhľadom na medzinárodný vývoj, upraviť túto dohodu.

2.   Hneď, ako získajú dostatočnú skúsenosť z celkového uplatňovania článku 7 ods. 1 dohody, budú zmluvné strany viesť vzájomné konzultácie, aby preskúmali, či je potrebné, vzhľadom na medzinárodný vývoj, upraviť túto dohodu.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 sa zmluvné strany informujú o prípadnom vývoji vo vzťahu k dobrému fungovaniu tejto dohody. Do toho rovnako patrí akákoľvek relevantná dohoda medzi jednou zo zmluvných strán a tretím štátom.

4.   Ak sa v súlade s článkom 5 tejto dohody vyskytne medzi príslušnými úradmi Andorrského kniežatstva a jedným alebo viacerými príslušnými úradmi členských štátov Európskeho spoločenstva rozpor týkajúci sa jeho výkladu alebo uplatňovania, tieto úrady sa budú snažiť vyriešiť takýto prípad priateľskou dohodou. O výsledkoch tejto konzultácie okamžite informujú Komisiu Európskych spoločenstiev, ako aj príslušné úrady ostatných členských štátov Európskeho spoločenstva. Pokiaľ ide o problémy s výkladom, Komisia sa môže zúčastňovať na konzultáciách na požiadanie ktoréhokoľvek príslušného úradu.

Článok 14

Uplatňovanie

1.   Uplatňovanie tejto dohody je podmienené tým, že závislé alebo pridružené územia členských štátov, uvedené v správe Rady (Ekonomické a finančné záležitosti) na Európskej rade v Santa Maria da Feira v dňoch 19. a 20. júna 2000, ako aj Spojené štáty americké, Monako, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno, prijmú a začnú uplatňovať opatrenia totožné alebo rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici alebo v tejto dohode a stanovia rovnaké dátumy uplatňovania.

2.   Po spoločnej dohode zmluvné strany stanovia najmenej šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v odseku 6, či je podmienka uvedená v odseku 1 splnená, pokiaľ ide o dátumy nadobudnutia účinnosti náležitých opatrení v spomínaných tretích krajinách a závislých alebo pridružených územiach. Ak zmluvné strany nerozhodnú, že podmienka je splnená, stanovia po spoločnej dohode na účely odseku 6 nový dátum.

3.   Bez dopadu na svoje inštitucionálne usporiadanie začne Andorrské kniežatstvo uplatňovať túto dohodu od dátumu uvedeného v odseku 6 a oznámi to Európskemu spoločenstvu.

4.   Uplatňovanie tejto dohody alebo niektorých častí tejto dohody môže byť s okamžitou účinnosťou prerušené zmluvnou stranou cestou oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane, ak smernica alebo jej príslušná časť sa prestane dočasne alebo trvale uplatňovať, v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo ak členský štát Európskeho spoločenstva pozastaví uplatňovanie svojich vykonávacích opatrení.

5.   Každá zmluvná strana môže rovnako pozastaviť uplatňovanie tejto dohody na základe oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane, ak jedna z piatich vyššie uvedených tretích krajín (Spojené štáty americké, Monako, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno) alebo jedno zo závislých alebo pridružených území členských štátov Európskeho spoločenstva, ako sú uvedené v odseku 1, skončí neskôr s uplatňovaním opatrení totožných alebo rovnocenných s opatreniami upravenými v smernici. Pozastavenie uplatňovania dohody sa uskutoční najskôr dva mesiace po oznámení. Dohoda sa začne opätovne uplatňovať ihneď, ako budú opatrenia opäť integrované.

6.   Najneskôr do 1. júla 2005 zmluvné strany prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto dohodou.

Článok 15

Podpísanie, nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda sa ratifikuje alebo schvaľuje zmluvnými stranami v súlade s ich vnútornými postupmi. Zmluvné strany si vzájomne oznámia splnenie týchto postupov. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po poslednom oznámení.

2.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa uplatňovanie dohody skončí dvanásť mesiacov po takomto oznámení.

Článok 16

Žiadosti a záverečné vyúčtovanie

1.   Úplné alebo čiastočné vypovedanie či pozastavenie tejto dohody nemá vplyv na žiadosti podané fyzickými osobami.

2.   V takom prípade Andorrské kniežatstvo pred skončením uplatňovania tejto dohody vystavuje záverečné vyúčtovanie a vykonáva záverečnú platbu členským štátom Európskeho spoločenstva.

Článok 17

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územiach, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a v podmienkach ustanovených touto zmluvou, a na druhej strane na území Andorrského kniežatstva.

Článok 18

Prílohy

1.   Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú dve prílohy.

2.   Zoznam príslušných úradov uvedených v prílohe I môže byť jednoduchým oznámením druhej zmluvnej strane pozmenený Andorrským kniežatstvom, pokiaľ ide o úrad uvedený v písmene a) tejto prílohy, a Európskym spoločenstvom, pokiaľ ide o ostatné úrady.

Zoznam súvisiacich subjektov uvedených v prílohe II môže byť pozmenený po spoločnej dohode.

Článok 19

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v jazyku nemeckom, anglickom, dánskom, španielskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, švédskom, českom a katalánskom, texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické.

2.   Verzia v maltskom jazyku je overená zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická, z rovnakého titulu ako jazyky uvedené v odseku 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

Image

Pel Principat d’Andorra

Image

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ÚRADOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Na účely tejto dohody, „príslušnými úradmi“ sú:

a)

za Andorrské kniežatstvo: Ministre eucarregat de les Finances alebo splnomocnený zástupca; pre uplatňovanie článku 3 je však príslušným úradom el Ministre eucarregat de l’Interior alebo splnomocnený zástupca;

b)

za Belgické kráľovstvo: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances alebo splnomocnený zástupca;

c)

za Českú republiku: Ministr financí alebo splnomocnený zástupca;

d)

za Dánske kráľovstvo: Skatteministeren alebo splnomocnený zástupca;

e)

za Nemeckú spolkovú republiku: Der Bundesminister der Finanzen alebo splnomocnený zástupca;

f)

za Estónsku republiku: Rahandusminister alebo splnomocnený zástupca;

g)

za Helénsku republiku: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών alebo splnomocnený zástupca;

h)

za Španielske kráľovstvo: El Ministro de Economía y Hacienda alebo splnomocnený zástupca;

i)

za Francúzsku republiku: le Ministre chargé du budget alebo splnomocnený zástupca;

j)

za Írsko: The Revenue Commissioners alebo splnomocnený zástupca;

k)

za Taliansku republiku: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo splnomocnený zástupca;

l)

za Cyperskú republiku: Υπουργός Οικονομικών alebo splnomocnený zástupca;

m)

za Lotyšskú republiku: Finanšu ministrs alebo splnomocnený zástupca;

n)

za Litovskú republiku: Finansų ministras alebo splnomocnený zástupca;

o)

za Luxemburské veľkovojvodstvo: le Ministre des Finances alebo splnomocnený zástupca; pre uplatňovanie článku 12 je však príslušným úradom generálny prokurátor luxemburského štátu;

p)

za Maďarskú republiku: A pénzügyminiszter alebo splnomocnený zástupca;

q)

za Maltskú republiku: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo splnomocnený zástupca;

r)

za Holandské kráľovstvo: De Minister van Financiën alebo splnomocnený zástupca;

s)

za Rakúsku republiku: Der Bundesminister für Finanzen alebo splnomocnený zástupca;

t)

za Poľskú republiku: Minister Finansów alebo splnomocnený zástupca;

u)

za Portugalskú republiku: O Ministro das Finanças alebo splnomocnený zástupca;

v)

za Slovinskú republiku: Minister za financií alebo splnomocnený zástupca;

w)

za Slovenskú republiku: Minister financií alebo splnomocnený zástupca;

x)

za Fínsku republiku: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet alebo splnomocnený zástupca;

y)

za Švédske kráľovstvo: Chefen for Finansdepartementet alebo splnomocnený zástupca;

z)

za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a za európske územia, za ktoré Spojené kráľovstvo prevzalo zahraničné vzťahy: the Commissioners of Inland Revenue alebo ich schválený zástupca ako aj gibraltarský príslušný úrad určený Spojeným kráľovstvom v súlade s uzavretými dohodami, ktoré sa týkajú gibraltarských príslušných úradov v kontexte nástrojov EÚ a ES a príslušných zmlúv, ktoré boli doručené 19. apríla 2000 členským štátom a orgánom Európskej únie, a ktorých jednu kópiu doručí Generálny sekretariát Rady Európskej únie Andorrskému kniežatstvu, a ktoré sa vzťahujú na túto dohodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

Na účely článku 11 sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou“ považujú tieto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE:

 

Belgicko

Vlaams Gewest (flámsky región)

Région wallonne (valónsky región)

Région bruxelloise/Brussels Gewest (bruselský región)

Communauté française (francúzske spoločenstvo)

Vlaamse Gemeenschap (flámske spoločenstvo)

Deutschsprachige Gemeinschaft (nemecky hovoriace spoločenstvo)

 

Španielsko

Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)

Junta de Andalucía (vláda autonómneho spoločenstva Andalúzie)

Junta de Extremadura (vláda autonómneho spoločenstva Extremadury)

Junta de Castilla- La Mancha (vláda autonómneho spoločenstva Castilla- La Mancha)

Junta de Castilla- León (vláda autonómneho spoločenstva Castilla- León)

Gobierno Foral de Navarra (vláda autonómneho spoločenstva Navarry)

Govern de les Illes Balears (vláda autonómneho spoločenstva Baleárskych ostrovov)

Generalitat de Catalunya (vláda autonómneho spoločenstva Katalánska)

Generalitat de Valencia (vláda autonómneho spoločenstva Valencie)

Diputación General de Aragón (vláda autonómneho spoločenstva Aragonu)

Gobierno de las Islas Canarias (vláda autonómneho spoločenstva Kanárskych ostrovov)

Gobierno de Murcia (vláda autonómneho spoločenstva Murcie)

Gobierno de Madrid (vláda autonómneho spoločenstva Madridu)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonómneho spoločenstva Baskicka)

Diputación Foral de Guipúzcoa (regionálna rada Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (regionálna rada Biskajska)

Diputación Foral de Alava (regionálna rada Alavy)

Ayuntamiento de Madrid (mesto Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (mesto Barcelona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (ostrovná rada Gran Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (ostorvná rada Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (úradný úverový ústav)

Instituto Catalán de Finanzas (finančný ústav Katalánska)

Instituto Valenciano de Finanzas (finančný ústav Valencie)

 

Grécko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (národný telekomunikačný úrad)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (národná železničná spoločnosť)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (štátna elektrárenská spoločnosť)

 

Francúzsko

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia);

L'Agence française de développement (AFD) (francúzska rozvojová agentúra);

Réseau Ferré de France (RFF) (francúzska železničná sieť);

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (národný diaľničný fond);

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (zväz verejných nemocníc parížskej oblasti);

Charbonnages de France (CDF) (ústredie francúzskych štátnych spoločností na ťažbu čierneho uhlia);

Entreprise minière et chimique (EMC) (štátna ťažobná a chemická spoločnosť).

 

Taliansko

Regióny

Provincie

Obce

Cassa Depositi e Prestiti (fond vkladov a pôžičiek)

 

Lotyšsko

Pašvaldības (miestne samosprávy)

 

Poľsko

gminy (mestá a obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (združenia miest a obcí)

związki powiatów (združenia okresov)

związki województw (združenia krajov)

miasto stołeczne Warszawa (hlavné mesto Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra pre poľnohospodárske majetky)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)

Região Autónoma dos Açores (autonómna oblasť Azory)

Mestá a obce

 

Slovensko

mestá a obce

Železnice Slovenskej republiky

Štátny fond cestného hospodárstva

Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY:

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska investičná banka

Ázijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Svetová banka/MBOR/MMF

Medzinárodné finančné združenie

Medziamerická rozvojová banka

Rozvojová banka Rady Európy

Euratom

Európske spoločenstvo

Andské rozvojové združenie

Eurofima

Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Nordická investičná banka

Karibská rozvojová banka

Ustanovenia článku 11 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť vo vzťahu k uvedeným medzinárodným subjektom.

SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH:

Tie subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1.

subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jasne považuje za verejný subjekt;

2.

takýto verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, hlavne poskytovaním nekomerčných tovarov a služieb určených v prospech Spoločenstva, ktoré sú účinne kontrolované vládou;

3.

takýto verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu;

4.

príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasnú úhradu v prípade klauzúl o hrubej sume.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ÚMYSLU

medzi Európskym spoločenstvom, Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Andorrským kniežatstvom

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO

SA DOHODLI TAKTO:

Vo chvíli pristúpenia k uzavretiu dohody o opatreniach, ktoré sú rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len „smernica“), Európske spoločenstvo, jeho členské štáty a Andorrské kniežatstvo podpísali toto Spoločné vyhlásenie úmyslu, ktorým sa dopĺňa táto dohoda.

1.

Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu berú do úvahy, že dotknutá dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom a toto Spoločné vyhlásenie úmyslu predstavujú prijateľnú dohodu, ktorá háji legitímne záujmy zúčastnených strán. V dôsledku toho budú v dobrej viere uplatňovať dohodnuté opatrenia a bez závažného dôvodu sa zdržia akéhokoľvek jednostranného konania, ktoré by mohlo ohroziť túto dohodu. V prípade, že by sa objavil závažný rozpor medzi oblasťou použitia smernice, ako bola prijatá 3. júna 2003 a oblasťou použitia dohody, najmä pokiaľ ide o článok 4 a článok 6 dohody, zmluvné strany neodkladne konzultujú túto otázku v súlade s článkom 13 ods. 4 dohody, aby zabezpečili zachovanie rovnocenného charakteru opatrení uvedených v dohode.

2.

Európske spoločenstvo sa zaväzuje, že počas prechodného obdobia uvedeného vo vyššie spomenutej smernici začne rozhovory s ďalšími významnými finančnými centrami, aby takými právomocami uplatňovali opatrenia rovnocenné s opatreniami smernice.

3.

So zreteľom na uplatňovanie článku 12 predmetnej dohody sa Andorrské kniežatstvo zaväzuje, že počas prvého roka uplatňovania dohody zavedie do svojej právnej úpravy pojem trestného činu daňového podvodu, ktorý spočíva prinajmenšom v použití dokladov alebo dokumentov falošných, sfalšovaných alebo uznaných ako nepresné vo svojom obsahu so zámerom podviesť daňový úrad v oblasti zdaňovania príjmov z úspor. Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu berú na vedomie, že takéto vymedzenie daňového podvodu sa vzťahuje len na potreby zdaňovania úspor v rámci dohody, a v ničom neprejudikuje vývoj a/alebo rozhodnutia týkajúce sa daňového podvodu za iných okolností a na iných súdoch.

4.

Andorrské kniežatstvo a každý členský štát Európskeho spoločenstva, ktorý si to želá, začnú dvojstranné rokovania, aby si upresnili úradný postup pre výmenu informácií.

5.

Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu slávnostne vyhlasujú, že podpísanie dohody o zdaňovaní úspor, ako aj začiatok rokovaní o menovej dohode predstavujú významné kroky v prehlbovaní spolupráce medzi Andorrským kniežatstvom a Európskou úniou.

V tomto kontexte prehlbovania, súbežne s dvojstrannými rokovaniami stanovenými v bode 4, Andorrské kniežatstvo a každý členský štát Európskeho spoločenstva zavedú vzájomné konzultácie, aby vymedzili čo najširšiu oblasť použitia hospodárskej a daňovej spolupráce. Tieto konzultácie budú prebiehať v duchu spolupráce, pričom sa bude brať zreteľ na snahy o zblíženie v oblasti daní, ktoré Andorrské kniežatstvo splnilo a konkretizovalo podpísaním tejto dohody. Tieto konzultácie by mohli viesť predovšetkým k otvoreniu:

dvojstranných programov hospodárskej spolupráce, aby sa podporila integrácia andorrského hospodárstva do hospodárstva európskeho,

dvojstrannej spolupráce v oblasti daní so zameraním na preskúmanie podmienok, za ktorých by zrážané dane z príjmov zo služieb a finančných produktov, vyberané v členských štátoch, mohli byť zrušené alebo znížené.

V Bruseli dňa 15. novembra 2004 v dvoch vyhotoveniach v jazyku nemeckom, anglickom, dánskom, španielskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, švédskom, českom a katalánskom, texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické.

Verzia v maltskom jazyku je overená signatármi na základe výmeny listov. Je rovnako autentická, z rovnakého titulu ako jazyky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pel Principat d’Andorra

Image