30.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. novembra 2004

o spremembi Odločbe 97/252/ES zaradi vključitve obratov v Rusiji na začasne sezname obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz mleka in mlečnih proizvodov za prehrano ljudi

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4445)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/807/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice lahko uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (1) in zlasti člena 2(4) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 97/252/ES z dne 25. marca 1997 o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz mleka in mlečnih proizvodov (2) določa začasne sezname obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz mleka in mlečnih proizvodov za prehrano ljudi.

(2)

Rusija je predložila seznam obratov, ki proizvajajo mleko in mlečne proizvode za prehrano ljudi ter za katere pristojni organi potrjujejo, da ustrezajo pravilom Skupnosti.

(3)

Skladno s tem je treba te obrate vključiti v sezname, določene v Odločbi 97/252/ES.

(4)

Uvoženo blago iz teh obratov ni upravičeno do zmanjšanega obsega fizičnih preverjanj na podlagi Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3).

(5)

Odločbo 97/252/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 97/252/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 3. decembra 2004 dalje.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. novembra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.10.1995, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 101, 18.4.1997, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/59/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 28).

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

V Prilogo se v skladu z abecednim redom ISO oznake vnese naslednje besedilo:

País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays: Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo: Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland

1

2

3

4

5

6

1PM-77/2

PJSC ‚Lianozovo Dairy‘

Moskva

Moskva

 

 

1PM-22/1

‚Altayholod‘ Ltd

Barnaul

Ozemlje Altayskiy

 

 

1PM-48/3

PJSC ‚Lipetskiy hladokombinat‘

Lipetsk

Regija Lipetskiy“