28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 382/1


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. decembra 2004

o sprejemu, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS, seznama območij, pomembnih za Skupnost, za celinsko biogeografsko regijo

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4031)

(2004/798/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Celinska biogeografska regija iz člena 1(c)(iii) Direktive 92/43/EGS zajema celotno ozemlje Luksemburga ter dele Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Francije, Nemčije, Italije, Litve, Poljske, Slovenije in Švedske, kakor je določeno v biogeografski karti, ki jo je 23. oktobra 2000 odobril Odbor za habitate, ustanovljen v skladu s členom 20 Direktive.

(2)

Ta odločba ne zajema ozemelj držav članic, ki so se pridružile Evropski skupnosti 1. maja 2004. Te države članice so na ta datum začele Skupnosti pošiljati svoje predloge območij. Komisija posledično ni v položaju, da informacije, ki jih posredujejo te države članice, vključi v sedanji začetni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v smislu Direktive 92/43/EGS. V zvezi s temi podatki bo v prihodnosti sprejeta odločba Komisije, ko bodo zbrane vse zadevne informacije in ko bo opravljena temeljita znanstvena ocena predlogov območij.

(3)

Nadalje je v okviru procesa, ki se izvaja od leta 1995, treba vzpostaviti omrežje Natura 2000, ki je bistvena sestavina varstva biološke raznovrstnosti v Evropski skupnosti, da se doseže napredek pri dejanskem vzpostavljanju omrežja tako, da se ne odlaša s to odločbo.

(4)

Za celinsko biogeografsko regijo so Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Švedska sezname območij, predlaganih kot območja, pomembna za Skupnost v smislu člena 1 Direktive 92/43/EGS, sporočile Komisiji med novembrom 2003 in junijem 2004, v skladu s členom 4(1) Direktive.

(5)

Sezname predlaganih območij so spremljale informacije o vsakem območju, dostavljene v obliki, določeni v Odločbi Komisije 97/266/ES z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana območja Natura 2000 (2).

(6)

Te informacije vključujejo najnovejšo in dokončno karto območja, ki ga je sporočila zadevna država članica, ime območja, lokacijo in obseg ter podatke, pridobljene na podlagi uporabe meril iz Priloge III k Direktivi 92/43/EGS.

(7)

Na podlagi osnutka seznama, ki ga je v dogovoru z vsako zadevno državo članico posebej pripravila Komisija in ki določa tudi območja s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi vrstami, je treba sprejeti seznam območij, izbranih kot območja, pomembna za Skupnost.

(8)

Poznavanje obstoja in razširjenosti naravnih habitatnih tipov in vrst se nenehno dopolnjuje zaradi spremljanja stanja v skladu s členom 11 Direktive 92/43/EGS. Vrednotenje in izbira območij na ravni Skupnosti sta bila zato opravljena na podlagi najboljših informacij, ki so trenutno na voljo.

(9)

Glede na rešen primer iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, ki pravi, da je treba „pripraviti osnutek seznama območij, pomembnih za Skupnost, ki bi lahko privedel do vzpostavitve usklajenega evropskega omrežja posebnih ohranitvenih območij, mora imeti Komisija na voljo izčrpen seznam območij z ekološkim interesom na nacionalni ravni, ki je pomemben iz vidika cilja direktive ohranitve naravnih habitatov in prosto živeče živalske in rastlinske vrste. (…) Poleg tega je samo na ta način mogoče uresničiti cilj iz prvega pododstavka člena 3(1) direktive, in sicer vzdrževati ali obnoviti ugodno stanje ohranjenosti zadevnih naravnih habitatnih tipov in habitate teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti, za katerega je možno, da leži na eni meji ali več mejah znotraj Skupnosti“ (3).

(10)

Na podlagi razpoložljivih informacij in glede na skupne ocene v okviru biogeografskih seminarjev, ki jih je pripravil Evropski tematski center za varstvo narave in biološko raznovrstnost, ter dvostranskih srečanj z državami članicami, nekatere države članice niso predlagale zadostnega števila območij, potrebnih za izpolnitev zahtev iz Direktive 92/43/EGS za nekatere habitatne tipe in vrste. Zato za vrste in habitatne tipe, naštete v Prilogi 2 k tej odločbi, ni mogoče sklepati, da je omrežje dokončano. Ob upoštevanju zamude pri prejemanju informacij in doseganju dogovora z državami članicami Komisija meni, da je ustrezno sprejeti začetni seznam območij, ki ga bo treba popraviti v skladu z določbami člena 4 Direktive 92/43/EGS, za habitatne tipe in vrste, naštete v Prilogi 2 k tej odločbi, za katerega navedene države niso predlagale zadostnega števila območij v skladu z zahtevami iz Direktive 92/43/EGS.

(11)

Ker je poznavanje obstoja in razširjenosti naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge II k navedeni direktivi, ki se pojavljajo tako v morskih ozemeljskih vodah kakor tudi v morskih vodah pod nacionalno pristojnostjo onkraj ozemeljskih voda, še vedno nepopolno, ni mogoče sklepati, da je zanje omrežje dokončno ali nedokončno. Zadevne vrste in habitatni tipi so našteti v Prilogi 3 k tej odločbi. Komisija posledično meni, da bo začetni seznam po potrebi popravljen za različne habitatne tipe in vrste, naštete v Prilogi 3 k tej odločbi, v skladu z določbami člena 4 Direktive 92/43/EGS.

(12)

Priloga 3 k tej odločbi našteva tudi druge habitatne tipe iz Priloge I in vrste iz Priloge II k navedeni direktivi, ki se znanstveno preučujejo.

(13)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Odbora za habitate -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam v Prilogi 1 k tej odločbi je seznam območij, pomembnih za Skupnost, za celinsko biogeografsko regijo v skladu s tretjim pododstavkom člena 4(2) Direktive 92/43/EGS.

Ta seznam se bo spremenil glede na nadaljnje predloge držav članic v skladu s členom 4 Direktive 92/43/EEC za nekatere habitatne tipe in vrste, navedene v Prilogi 2 in Prilogi 3 k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. decembra 2004

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 107, 24.4.1997, str. 1.

(3)  Sodba z dne 11. septembra 2001, zadeva C-71/99, „Komisija proti Nemčiji“, str. I-5811, točki 27 in 28.


PRILOGA 1

Začetni seznam območij, pomembnih za Skupnost, za celinsko biogeografsko regijo

Vsako območje, pomembno za Skupnost (OPS), je določeno na podlagi informacij, dostavljenih v obliki Natura 2000, vključno z ustrezno karto. Te informacije so sporočili pristojni nacionalni organi v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) (razen habitatnih tipov in vrst, naštetih v Prilogi 2 k tej odločbi).

Spodnja preglednica podaja naslednje informacije:

A

:

oznako OPS, ki jo sestavlja devet znakov, pri čemer sta prva dva oznaka ISO države članice;

B

:

ime OPS;

C

:

* = prisotnost najmanj enega prednostnega naravnega habitatnega tipa in/ali vrst v OPS v smislu člena 1 Direktive 92/43/EGS;

D

:

površino OPS v hektarjih ali dolžino v km;

E

:

zemljepisne koordinate OPS (zemljepisna širina in zemljepisna dolžina).

Vse informacije, podane v spodnjem seznamu Skupnosti, temeljijo na podatkih, ki so jih predlagale, sporočile in potrdile Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Italija, Nemčija, Luksemburg in Švedska.

A

B

C

D

E

Oznaka OPS

Ime OPS

*

Površina OPS

(ha)

Dolžina OPS

(km)

Zemljepisne koordinate OPS

 

 

 

 

 

Zemljepisna dolžina

Zemljepisna širina

AT1101112

Haidel bei Nickelsdorf

*

12

 

E 17 3

N 47 55

AT1102112

Zurndorfer Eichenwald und Hutweide

*

150

 

E 17 0

N 47 57

AT1103112

Parndorfer Heide

*

10

 

E 16 52

N 47 59

AT1104212

Frauenwiesen

 

29,729

 

E 16 32

N 47 55

AT1106218

Siegendorfer Pußta und Heide

*

31

 

E 16 35

N 47 46

AT1108813

Bernstein - Lockenhaus - Rechnitz

*

25 000

 

E 16 21

N 47 22

AT1109318

Hangwiesen Rohrbach-Schattendorf-Loipersbach einschließlich NSG Rohrbacher Kogel.

 

105,33

 

E 16 27

N 47 43

AT1110137

Neusiedler See - Seewinkel

*

41 735

 

E 16 46

N 47 46

AT1114813

Südburgenbländisches Hügel - und Terassenland

*

14 104

 

E 16 25

N 47 4

AT1115415

Naturwaldreservat Lange Leiten, Neckenmarkt

*

29

 

E 16 31

N 47 38

AT1122916

Lafnitzauen

*

566,33

 

E 16 5

N 47 13

AT1124823

Nordöstliches Leithagebirge

*

6 317

 

E 16 44

N 47 58

AT1201A00

Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft

*

14 090

 

E 15 8

N 48 47

AT1202000

March-Thaya-Auen

*

8 975

 

E 16 56

N 48 32

AT1204000

Donau-Auen östlich von Wien

*

9 579

 

E 16 46

N 48 7

AT1205A00

Wachau

*

18 221

 

E 15 24

N 48 21

AT1206A00

Weinviertler Klippenzone

*

3 185

 

E 16 23

N 48 34

AT1207A00

Kamp- und Kremstal

*

14 724

 

E 15 40

N 48 31

AT1208A00

Thayatal bei Hardegg

*

4 417

 

E 15 50

N 48 50

AT1209A00

Westliches Weinviertel

*

2 938

 

E 15 49

N 48 42

AT1210A00

Steinfeld

*

3 011

 

E 16 17

N 47 54

AT1213000

Pannonische Sanddünen

*

2 522

 

E 16 44

N 48 17

AT1214000

Hundsheimer Berge

*

2 149

 

E 16 58

N 48 7

AT1215000

Bisamberg

*

362

 

E 16 22

N 48 19

AT1216000

Tullnerfelder Donau-Auen

*

17 586

 

E 15 57

N 48 21

AT1217A00

Strudengau - Nibelungengau

*

4 830

 

E 15 2

N 48 13

AT1218000

Machland Süd

*

1 636

 

E 14 46

N 48 10

AT1219000

Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse

*

7 370

 

E 15 16

N 48 11

AT1220000

Feuchte Ebene - Leithaauen

*

5 260

 

E 16 27

N 48 0

AT1301000

Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)

*

2 258

 

E 16 31

N 48 10

AT1302000

Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten

*

2 259

 

E 16 13

N 48 10

AT1303000

Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)

*

639

 

E 16 14

N 48 8

AT1304000

Bisamberg (Wiener Teil)

*

340

 

E 16 24

N 48 18

AT2208000

Lafnitztal - Neudauer Teiche

*

1 045,6

 

E 16 5

N 47 10

AT2211000

Hartberger-Gmoos

 

67,01

 

E 15 58

N 47 16

AT2213000

Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach

*

2 238,1

 

E 16 1

N 46 40

AT2214000

Deutschlandsberger Klause

*

22,71

 

E 15 11

N 46 49

AT2218000

Feistritzklamm/Herberstein

*

124,89

 

E 15 48

N 47 13

AT2225000

Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach

*

2 032,4

 

E 15 27

N 46 46

AT2229001

Oberlauf der Pinka

*

17,25

 

E 16 3

N 47 28

AT2230000

Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche

*

15 663

 

E 15 54

N 46 50

AT2242000

Schwarze und Weiße Sulm

*

220,22

 

E 15 7

N 46 47

AT3105000

Unterer Inn

*

864

 

E 13 15

N 48 17

AT3106000

Reinthaler Moos

*

16

 

E 13 31

N 47 55

AT3107000

Tanner Moor

*

120

 

E 14 51

N 48 30

AT3108000

Tal der Kleinen Gusen

*

346

 

E 14 28

N 48 23

AT3109000

Unteres Trauntal

*

213

 

E 14 8

N 48 10

AT3110000

Ettenau

*

574

 

E 12 47

N 48 3

AT3114000

Traun-Donau-Auen

*

664

 

E 14 21

N 48 15

AT3115000

Maltsch

*

348

 

E 14 35

N 48 37

AT3118000

Salzachauen

*

312

 

E 12 50

N 48 1

AT3119000

Auwälder am Unteren Inn

*

550

 

E 13 14

N 48 17

AT3120000

Waldaist und Naarn

*

4 158

 

E 14 40

N 48 25

AT3121000

Böhmerwald und Mühltäler

*

9 797

 

E 13 56

N 48 40

AT3122000

Oberes Donau- und Aschachtal

*

7 119

 

E 13 46

N 48 29

AT3123000

Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland

*

1 375

 

E 13 11

N 48 2

AT3201014

Wallersee-Wengermoor

*

298,47

 

E 13 10

N 47 55

AT3223000

Salzachauen, Salzburg

*

601,89

 

E 12 56

N 47 56

AT3229000

Nordmoor am Mattsee

 

2,38

 

E 13 9

N 47 59

BE2200039

Voerstreek

*

1 592

 

E 5 50

N 50 44

BE32023B0

Vallée du Ruisseau d'Acoz (Châtelet)

*

19,27

0,16

E 4 31

N 50 22

BE32029B0

Haute vallée de la Thure (Sivry-Rance)

*

496,36

 

E 4 12

N 50 11

BE32030B0

Vallée de la Hante (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

457,53

0,35

E 4 18

N 50 10

BE32031C0

Bois de Vieux Sart et de Montbliart (Sivry-Rance)

*

940,11

 

E 4 10

N 50 8

BE32032C0

Forêts de Rance (Beaumont; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

977,28

 

E 4 15

N 50 9

BE32033B0

Sources de la Hante (Froidchapelle)

*

533,04

 

E 4 21

N 50 8

BE32034C0

Bois Massart et forêts de Sivry-Rance (Chimay; Froidchapelle; Sivry-Rance)

*

680,94

 

E 4 16

N 50 7

BE32035B0

La Fagne entre Bailièvre et Robechies (Chimay)

 

14,26

 

E 4 15

N 50 4

BE32036B0

Vallée de l'Eau Blanche à Virelles (Chimay; Couvin; Froidchapelle)

*

950,45

0,06

E 4 21

N 50 4

BE32037B0

Massifs forestiers entre Momignies et Chimay (Chimay; Momignies)

*

1 866,82

 

E 4 13

N 50 1

BE32038B0

Bois de Bourlers et de Baileux (Chimay; Couvin)

*

1 202,81

 

E 4 24

N 50 1

BE32039B0

Vallées de l'Oise et de la Wartoise (Chimay; Momignies)

*

757,88

 

E 4 14

N 49 59

BE32040B0

Haute vallée de l'Eau Noire (Chimay; Couvin)

*

712,60

 

E 4 24

N 49 58

BE33002B0

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

*

584,65

11,86

E 5 37

N 50 46

BE33003B0

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

*

241,48

 

E 5 40

N 50 46

BE33004B0

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

*

225,19

 

E 5 41

N 50 46

BE33005B0

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

*

49,03

 

E 5 45

N 50 39

BE33006B0

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

*

570

 

E 5 55

N 50 42

BE33007B0

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren; Welkenraedt)

*

464,08

0,31

E 6 0

N 50 42

BE33008C0

Vallée de la Burdinale (Burdinne; Héron; Wanze)

*

289,95

 

E 5 6

N 50 34

BE33009B0

Vallée de la Mehaigne (Braives; Burdinne; Villers-le-Bouillet; Wanze)

*

224,90

 

E 5 11

N 50 35

BE33010C0

Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières (Amay; Huy; Wanze)

*

491,24

856

E 5 11

N 50 30

BE33011C0

Vallées du Hoyoux et du Triffoy (Clavier; Huy; Marchin; Modave; Ohey)

*

1 308,86

236

E 5 17

N 50 26

BE33012B0

Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle (Amay; Engis; Flémalle; Modave; Nandrin; Neupré)

*

534,80

1 158

E 5 25

N 50 33

BE33013B0

Bois de la Neuville et de la Vecquée (Flémalle; Neupré; Seraing)

*

388,30

 

E 5 31

N 50 33

BE33014B0

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur (Chaudfontaine; Comblain-au-Pont; Esneux; Liège; Neupré; Sprimont)

*

695,15

1 229

E 5 35

N 50 33

BE33015B0

Bois d'Anthisnes et d'Esneux (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Esneux; Nandrin; Neupré; Ouffet)

*

906,15

 

E 5 31

N 50 30

BE33016B0

Basse vallée de la Vesdre (Chaudfontaine; Fléron; Olne; Trooz)

*

318,21

2,01

E 5 40

N 50 35

BE33017B0

Basse vallée de l'Amblève (Aywaille; Comblain-au-Pont; Sprimont)

*

339,05

2,34

E 5 39

N 50 28

BE33018B0

Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux (Theux)

 

68,69

 

E 5 48

N 50 31

BE33019B0

Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers (Baelen; Dison; Limbourg; Verviers)

*

528,89

665

E 6 1

N 50 36

BE33020B0

Affluents du lac d'Eupen (Eupen; Raeren)

*

498,46

 

E 6 6

N 50 37

BE33021B0

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

*

402,92

 

E 6 6

N 50 38

BE33022B0

La Gileppe (Baelen; Jalhay; Limbourg)

*

1 155,70

 

E 5 59

N 50 34

BE33023C0

Vallée de la Soor (Baelen; Eupen)

*

447,18

 

E 6 3

N 50 34

BE33024C0

Vallée de la Helle (Baelen; Eupen; Waimes)

*

760,05

 

E 6 7

N 50 34

BE33025B0

Fagnes du Nord-Est (Eupen; Raeren; Waimes)

*

2 355,73

 

E 6 11

N 50 35

BE33026B0

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont (Anthisnes; Comblain-au-Pont; Ferrières; Hamoir; Ouffet)

*

589,21

 

E 5 35

N 50 28

BE33027C0

Vallée de la Lembrée et affluents (Aywaille; Durbuy; Ferrières; Stoumont)

*

749,30

2

E 5 38

N 50 24

BE33028B0

Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps (Aywaille; Stoumont; Theux)

*

1 774,21

 

E 5 44

N 50 26

BE33029C0

Basse vallée de la Lienne (Stoumont)

*

396,05

 

E 5 44

N 50 23

BE33030C0

Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon (Stoumont)

*

239,17

 

E 5 47

N 50 24

BE33031B0

Bois de la Géronstère (Spa)

 

451,32

 

E 5 52

N 50 28

BE33032B0

Fagnes de Malchamps et de Stoumont (Aywaille; Spa; Stoumont; Theux)

*

774,06

 

E 5 50

N 50 26

BE33033C0

Vallée du Wayai et affluents (Jalhay)

*

87,43

 

E 5 56

N 50 29

BE33034B0

Vallée de la Hoëgne (Jalhay)

*

502,20

 

E 5 57

N 50 31

BE33035C0

Plateau des Hautes-Fagnes (Baelen; Jalhay; Malmedy; Waimes)

*

3 990,27

 

E 6 6

N 50 31

BE33036B0

Fagnes de la Roer (Bütgenbach; Waimes)

*

1 295,85

 

E 6 10

N 50 30

BE33037C0

Camp militaire d'Elsenborn (Büllingen; Bütgenbach)

*

2 559,19

 

E 6 13

N 50 28

BE33038B0

Vallée de la Schwalm (Büllingen; Bütgenbach)

*

634,72

 

E 6 16

N 50 28

BE33039C0

Vallée de l'Olefbach (Büllingen)

*

714,75

 

E 6 19

N 50 27

BE33040B0

Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge (Jalhay; Malmedy; Stavelot)

*

1 258,31

 

E 6 1

N 50 28

BE33041C0

Fagnes de la Polleur et de Malmedy (Malmedy; Waimes)

*

1 091,55

 

E 6 3

N 50 29

BE33042C0

Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville (Malmedy; Waimes)

*

461,43

241

E 6 5

N 50 27

BE33043B0

Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville (Bütgenbach; Waimes)

*

157,45

 

E 6 13

N 50 26

BE33044B0

Sources de l'Amblève (Amel; Bütgenbach; Waimes)

 

53,54

 

E 6 11

N 50 24

BE33045B0

Sources de la Warchenne (Waimes)

*

17,21

 

E 6 9

N 50 24

BE33046B0

Vallée de la Warche en amont de Butgenbach (Büllingen; Bütgenbach)

*

296,77

 

E 6 18

N 50 22

BE33047C0

Vallée de la Holzwarche (Büllingen)

*

335,57

 

E 6 20

N 50 24

BE33048B0

Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont (Lierneux; Manhay; Stoumont; Trois-Ponts)

*

225,49

 

E 5 46

N 50 21

BE33049C0

Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse (Lierneux; Trois-Ponts; Vielsalm)

*

215,62

 

E 5 50

N 50 20

BE33050C0

Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne (Lierneux; Manhay)

*

177,67

 

E 5 42

N 50 19

BE33051C0

Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo (Stavelot; Trois-Ponts)

*

223,63

 

E 5 54

N 50 22

BE33052B0

Ma Campagne au sud de Malmedy (Malmedy)

*

47,74

 

E 6 1

N 50 24

BE33053B0

Noir Ru et vallée du Rechterbach (Malmedy; Sankt Vith; Stavelot; Trois-Ponts)

*

609,19

 

E 6 0

N 50 19

BE33054C0

Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné (Amel; Malmedy; Waimes)

*

229,56

 

E 6 4

N 50 23

BE33055C0

Vallée de l'Emmels (Amel)

*

309,51

 

E 6 6

N 50 20

BE33056B0

Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau (Amel)

*

384,77

 

E 6 12

N 50 20

BE33057B0

Vallée du Kolvenderbach (Amel; Büllingen)

*

185,25

 

E 6 16

N 50 20

BE33058C0

Vallée du Medemberbach (Büllingen)

 

258,11

 

E 6 18

N 50 20

BE33059B0

Sources de l'Our et de l'Ensebach (Büllingen)

*

258,47

 

E 6 22

N 50 20

BE33060C0

Haute vallée de la Lienne (Lierneux; Manhay)

*

383,62

 

E 5 46

N 50 18

BE33061C0

Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg (Amel; Sankt Vith)

*

235,93

 

E 6 12

N 50 18

BE33062C0

Vallée supérieure de l'Our et ses affluents (Amel; Büllingen; Sankt Vith)

*

396,05

 

E 6 15

N 50 17

BE33063C0

Vallée et affluents du Braunlauf (Burg-Reuland; Gouvy; Sankt Vith)

*

285,72

 

E 6 4

N 50 15

BE33064C0

Vallée de l'Ulf (Burg-Reuland; Gouvy)

*

290,56

 

E 6 1

N 50 12

BE33065B0

Vallée inférieure de l'Our et ses affluents (Burg-Reuland; Sankt Vith)

 

637,29

5

E 6 8

N 50 10

BE33066B0

Grotte Jaminon (Pepinster)

 

0,08

328

E 5 48

N 50 34

BE33067B0

Bois de Staneux (Spa; Theux)

*

492,11

 

E 5 50

N 50 30

BE34001C0

Vallée et affluents du Néblon (Clavier; Durbuy; Ouffet)

*

138,49

 

E 5 27

N 50 24

BE34002B0

Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir (Durbuy; Ferrières; Hamoir)

*

618,40

9

E 5 32

N 50 23

BE34003B0

Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Hotton; Somme-Leuze)

*

1 539,17

949

E 5 24

N 50 19

BE34004B0

Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy; Erezée; Hotton)

*

1 755,29

 

E 5 27

N 50 18

BE34005B0

La Calestienne entre Barvaux et Bomal (Durbuy)

*

331,67

 

E 5 31

N 50 21

BE34006B0

La Calestienne entre Oppagne et Barvaux (Durbuy; Erezée)

*

260,77

 

E 5 30

N 50 19

BE34007B0

Basse vallée de l'Aisne (Durbuy; Erezée; Ferrières; Manhay)

*

1 912,06

568

E 5 37

N 50 20

BE34008B0

Camp militaire de Marche-en-Famenne (Hotton; Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)

*

2 841,69

 

E 5 23

N 50 16

BE34009B0

La Calestienne entre Marenne et Hotton (Hotton)

*

282,90

 

E 5 25

N 50 15

BE34011B0

La Calestienne entre Hotton et Oppagne (Erezée; Hotton)

*

109,54

 

E 5 29

N 50 17

BE34012B0

Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton (Erezée; Hotton; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)

*

606,27

 

E 5 28

N 50 15

BE34013B0

Haute vallée de l'Aisne (Erezée; La Roche-en-Ardenne; Manhay)

*

1 835,99

 

E 5 35

N 50 15

BE34014B0

Fagne de la Crépale et prairies de Malempré (Lierneux; Manhay)

*

175,66

 

E 5 44

N 50 16

BE34015B0

Fanges des sources de l'Aisne (Manhay)

*

603,90

 

E 5 41

N 50 14

BE34016B0

Fagnes de Samrée et de Tailles (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Vielsalm)

*

860,39

 

E 5 45

N 50 13

BE34017B0

Fagnes de Bihain (Gouvy; Houffalize; Vielsalm)

*

702,89

 

E 5 46

N 50 14

BE34018C0

Sources de la Lienne (Lierneux; Vielsalm)

*

199,10

 

E 5 48

N 50 15

BE34019B0

Ennal et Grand Fond (Trois-Ponts; Vielsalm)

*

176,45

 

E 5 56

N 50 19

BE34020B0

Bassin supérieur de la Salm (Gouvy; Vielsalm)

*

759,17

15

E 5 58

N 50 14

BE34021B0

La Calestienne à Marche en Famenne (Marche-en-Famenne)

*

37,48

174

E 5 22

N 50 13

BE34022B0

Basse vallée de la Wamme (Marche-en-Famenne; Nassogne)

*

74,77

 

E 5 19

N 50 10

BE34023B0

Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche (Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Rendeux)

*

1 934,17

 

E 5 37

N 50 10

BE34024B0

Bassin inférieur de l'Ourthe orientale (Gouvy; Houffalize; La Roche-en-Ardenne)

*

2 116,77

 

E 5 49

N 50 9

BE34025B0

Haute-Wimbe (Beauraing; Daverdisse; Wellin)

*

1 238,72

 

E 5 0

N 50 2

BE34026B0

Massif forestier de Daverdisse (Daverdisse; Libin; Tellin; Wellin)

*

3 955,87

 

E 5 6

N 50 1

BE34027C0

Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont (Libin; Saint-Hubert; Tellin)

*

3 632,42

 

E 5 16

N 50 2

BE34028B0

Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort (Nassogne; Rochefort)

*

157,75

1 606

E 5 17

N 50 6

BE34029C0

Haute-Wamme et Masblette (Nassogne; Saint-Hubert; Tellin; Tenneville)

*

7 338,12

 

E 5 23

N 50 5

BE34030C0

Forêt de Freyr (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode; Saint-Hubert; Tenneville)

*

3 120,54

 

E 5 27

N 50 3

BE34031B0

Bassin moyen de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny; Sainte-Ode)

*

229,06

 

E 5 29

N 50 0

BE34032C0

Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale (Bertogne; Houffalize; La Roche-en-Ardenne; Tenneville)

*

817,79

 

E 5 39

N 50 6

BE34033B0

Etangs de Longchamps et de Noville (Bastogne; Bertogne)

*

345,64

 

E 5 40

N 50 2

BE34034B0

Sources du Ruisseau de Tavigny (Gouvy; Houffalize)

*

153,59

1 130

E 5 51

N 50 4

BE34035B0

Bassin supérieur de la Wiltz (Bastogne)

*

178,03

 

E 5 45

N 49 58

BE34036B0

Haute-Lesse (Bertrix; Daverdisse; Libin; Paliseul)

*

382,29

 

E 5 7

N 49 58

BE34037B0

Haute-Lomme (Libin; Libramont-Chevigny; Saint-Hubert)

*

1 845,13

 

E 5 20

N 49 58

BE34038B0

Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale (Libramont-Chevigny)

*

1 402,73

 

E 5 26

N 49 57

BE34039B0

Haute-Sûre (Fauvillers; Léglise; Libramont-Chevigny; Neufchâteau; Vaux-sur-Sûre)

*

2 799,88

 

E 5 39

N 49 53

BE34040B0

Vallée de Villers-la-Bonne-Eau (Bastogne)

*

170,57

 

E 5 44

N 49 56

BE34041C0

Sûre frontalière (Fauvillers; Martelange)

*

152,69

 

E 5 45

N 49 51

BE34042B0

Bassin de la Semois de Bouillon à Alle (Bouillon; Vresse-sur-Semois)

*

1 675,01

350

E 5 1

N 49 49

BE34043C0

Bassin de la Semois du Maka à Bouillon (Bouillon)

*

889,90

 

E 5 8

N 49 46

BE34044B0

Vallée du Ruisseau des Aleines (Bertrix; Bouillon; Paliseul)

*

484,73

62

E 5 10

N 49 50

BE34045C0

Forêts de Muno (Bouillon; Florenville)

*

561,07

 

E 5 11

N 49 44

BE34046B0

Bassin de la Semois de Florenville à Auby (Bertrix; Florenville; Herbeumont)

*

4 513,13

40

E 5 16

N 49 45

BE34047B0

Haute-Vierre (Bertrix; Herbeumont; Libramont-Chevigny; Neufchâteau)

*

464,15

 

E 5 22

N 49 50

BE34048B0

Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny (Chiny; Florenville; Herbeumont)

*

2 246,25

 

E 5 20

N 49 43

BE34049C0

Basse-Vierre (Chiny; Herbeumont; Léglise; Neufchâteau; Tintigny)

*

2 910,60

 

E 5 26

N 49 45

BE34050B0

Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne (Chiny; Habay; Léglise; Tintigny)

*

2 435,02

 

E 5 28

N 49 44

BE34051B0

Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras (Habay; Léglise; Neufchâteau)

*

1 202,89

 

E 5 32

N 49 45

BE34052C0

Forêt d'Anlier (Habay; Léglise; Martelange)

*

7 555,37

43

E 5 38

N 49 46

BE34053B0

Bassin de l'Attert (Attert)

*

1 178,58

 

E 5 47

N 49 47

BE34054B0

Bassin de la Marche (Chiny; Florenville; Meix-devant-Virton)

*

2 452,73

1 000

E 5 22

N 49 39

BE34055B0

Vallée du Ruisseau de Breuvanne (Chiny; Tintigny)

*

621,34

 

E 5 27

N 49 40

BE34056B0

Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny (Etalle; Habay; Tintigny)

*

2 030,42

 

E 5 34

N 49 41

BE34057B0

Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch (Arlon; Attert; Etalle; Habay)

*

1 356,44

 

E 5 43

N 49 41

BE34058C0

Camp militaire de Lagland (Arlon; Etalle; Saint-Léger)

*

2 536,10

 

E 5 42

N 49 39

BE34059B0

Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine (Arlon)

*

154,27

 

E 5 51

N 49 40

BE34060B0

Bassin supérieur de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Tintigny)

*

1 150,09

 

E 5 28

N 49 37

BE34061B0

Vallées de Laclaireau et du Rabais (Etalle; Saint-Léger; Virton)

*

2 106,31

 

E 5 36

N 49 37

BE34062B0

Bassin du Ruisseau du Messancy (Arlon; Messancy)

*

322,08

 

E 5 44

N 49 37

BE34063B0

Vallées de la Chevratte (Meix-devant-Virton; Rouvroy)

*

266,55

 

E 5 28

N 49 35

BE34064B0

Vallées de la Vire et du Ton (Rouvroy; Virton)

*

288,51

 

E 5 35

N 49 33

BE34065B0

Bassin supérieur de la Vire et du Ton (Aubange; Messancy; Musson; Saint-Léger; Virton)

*

1 307,11

 

E 5 41

N 49 35

BE34066B0

Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette (Rouvroy; Virton)

*

1 896,81

104

E 5 32

N 49 31

BE34067B0

Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus (Aubange; Musson)

*

815,46

60

E 5 43

N 49 32

BE34068C0

Bois de Famenne à Humain et Aye (Marche-en-Famenne)

*

540,97

 

E 5 15

N 50 13

BE34069B0

Mare de Frassem (Arlon)

 

6,61

 

E 5 49

N 49 41

BE35002B0

Vallée de l'Orneau (Gembloux; Jemeppe-sur-Sambre; Perwez)

*

317,04

 

E 4 40

N 50 30

BE35003B0

Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau (Floreffe; Namur)

*

74,77

1

E 4 44

N 50 25

BE35004B0

Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Namur)

*

498,82

 

E 4 55

N 50 27

BE35005B0

Bassin du Samson (Andenne; Assesse; Gesves; Namur; Ohey)

*

1 241,91

 

E 5 1

N 50 24

BE35006B0

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne (Andenne; Ohey)

 

365,32

 

E 5 7

N 50 28

BE35008B0

Vallée du Burnot (Anhée; Profondeville)

*

149,42

 

E 4 50

N 50 21

BE35009B0

Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave (Anhée; Assesse; Namur; Profondeville; Yvoir)

*

606,69

 

E 4 55

N 50 23

BE35010B0

Vallée du Bocq (Assesse; Hamois; Yvoir)

*

432,99

 

E 4 53

N 50 20

BE35011B0

Vallée de la Molignée (Anhée; Florennes; Mettet; Onhaye)

*

883,99

 

E 4 46

N 50 18

BE35012B0

Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir (Anhée; Dinant; Yvoir)

*

724,66

118

E 4 54

N 50 16

BE35013C0

Bois calcaires de Nettinne (Somme-Leuze)

*

208,87

 

E 5 16

N 50 17

BE35014C0

Bois de Famenne à Waillet (Marche-en-Famenne; Somme-Leuze)

 

457,79

 

E 5 19

N 50 15

BE35015B0

Vallée du Flavion (Anhée; Florennes; Onhaye)

*

690,92

234

E 4 47

N 50 15

BE35016B0

Vallée de la Chinelle (Florennes; Philippeville)

*

917,59

 

E 4 39

N 50 12

BE35017B0

Vallée du Ruisseau de Féron (Florennes; Hastière; Onhaye)

*

209,74

 

E 4 47

N 50 13

BE35018B0

Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée (Doische; Florennes; Hastière; Philippeville)

*

989,30

 

E 4 46

N 50 12

BE35019B0

Vallée de la Meuse en amont d'Hastière (Beauraing; Doische; Hastière; Houyet)

*

1 359,53

 

E 4 50

N 50 10

BE35020B0

Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant (Dinant; Hastière; Onhaye)

*

862,44

329

E 4 53

N 50 12

BE35021B0

Vallée de la Lesse en aval de Houyet (Dinant; Houyet)

*

1 645,24

1,05

E 4 57

N 50 12

BE35022B0

Bassin de l'Iwène (Ciney; Houyet; Rochefort)

*

909,23

 

E 5 4

N 50 12

BE35023B0

Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet (Houyet; Rochefort)

*

441,12

 

E 5 1

N 50 11

BE35024B0

Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau (Ciney; Houyet; Rochefort)

*

885,71

 

E 5 7

N 50 11

BE35025B0

La Famenne entre Eprave et Havrenne (Rochefort)

*

1 700,22

 

E 5 11

N 50 10

BE35026B0

Massif forestier de Cerfontaine (Cerfontaine; Chimay; Couvin; Froidchapelle; Philippeville)

*

2 938,46

480

E 4 23

N 50 6

BE35027B0

Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg (Chimay; Couvin)

*

1 262,17

 

E 4 26

N 50 4

BE35028B0

Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg (Couvin; Doische; Philippeville)

*

1 362,63

 

E 4 33

N 50 7

BE35029B0

Bassin fagnard de l'Eau Noire (Doische; Hastière; Philippeville)

*

3 460,30

 

E 4 38

N 50 8

BE35030B0

La Calestienne entre Frasnes et Doische (Couvin; Doische; Philippeville; Viroinval)

*

2 662,45

518

E 4 38

N 50 6

BE35031B0

Bassin ardennais de l'Eau Noire (Couvin; Viroinval)

*

106,71

 

E 4 30

N 50 1

BE35032B0

Bassin ardennais du Viroin (Viroinval)

*

403,12

 

E 4 37

N 50 2

BE35033B0

Vallée du Ruisseau d'Alisse (Viroinval)

*

23,91

0,7

E 4 39

N 49 59

BE35034B0

Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe (Beauraing)

*

539,47

 

E 4 55

N 50 7

BE35035B0

Vallée de l'Ilèwe (Beauraing; Houyet)

*

753,85

 

E 4 59

N 50 8

BE35036B0

Vallée du Biran (Beauraing; Houyet)

*

374,01

 

E 5 2

N 50 6

BE35037B0

Vallée de la Wimbe (Beauraing; Rochefort; Wellin)

*

1 047,27

466

E 5 6

N 50 6

BE35038B0

Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly (Nassogne; Rochefort; Tellin; Wellin)

*

2 284,49

307

E 5 11

N 50 7

BE35039B0

Vallée de la Houille en aval de Gedinne (Beauraing; Gedinne)

*

1 782,58

 

E 4 52

N 50 2

BE35040B0

Vallée de la Hulle (Gedinne)

*

1 512,79

 

E 4 49

N 49 58

BE35041B0

Bassin de la Houille en amont de Gedinne (Gedinne)

*

1 385,27

 

E 4 52

N 49 57

BE35042B0

Vallée de l'Almache en amont de Gembes (Bièvre; Daverdisse; Gedinne)

*

533,92

 

E 5 2

N 49 57

BE35043C0

Vallée du Ruisseau de Saint-Jean (Gedinne)

*

450,91

 

E 4 52

N 49 56

BE35044C0

Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin (Bièvre; Gedinne; Vresse-sur-Semois)

*

499,13

 

E 4 55

N 49 53

BE35045B0

Vallée de la Semois en aval d'Alle (Bièvre; Vresse-sur-Semois)

*

1 801,06

 

E 4 54

N 49 51

BE35046B0

Vallée du Ruisseau de Gros Fays (Bièvre)

*

92,83

 

E 4 59

N 49 51

BE35047C0

Vallée du Ruisseau de Rebais (Vresse-sur-Semois)

*

517,34

110

E 4 56

N 49 49

BE35048B0

Vallée du Ruisseau de la Goutelle (Vresse-sur-Semois)

*

100,77

 

E 4 52

N 49 48

DE1123304

Küstenbereiche der Flensburger Förde

*

1 599

0

E 9 34

N 54 51

DE1225302

Geltinger Birk/Kalkgrund

*

2 534

0

E 9 55

N 54 47

DE1322303

Fröruper Berge

 

385

0

E 9 27

N 54 41

DE1323301

NSG Hechtmoor

 

34

0

E 9 35

N 54 39

DE1326301

NSG Schwansener See

*

202

0

E 10 1

N 54 36

DE1346301

Steilküste und Blockgründe Wittow

 

1 743

0

E 13 21

N 54 40

DE1423302

Tiergarten

*

96

0

E 9 32

N 54 31

DE1423303

Idstedtwege/Langsee

*

542

0

E 9 31

N 54 34

DE1423304

Strandseen, Noore und Dünen der Schleilandschaft

*

1 160

0

E 9 45

N 54 31

DE1423305

Schleiförde incl. Schleisand

 

6 271

0

E 9 47

N 54 34

DE1432301

Nördliche Seeniederung

*

870

0

E 11 7

N 54 31

DE1444301

Dünenheide Hiddensee

*

391

0

E 13 6

N 54 32

DE1445301

Dornbusch, Bessin und Bug

*

3 193

0

E 13 10

N 54 34

DE1446301

Nordrügensche Boddenlandschaft

 

3 546

0

E 13 22

N 54 32

DE1447301

Teil des NLP Jasmund

*

3 058

0

E 13 39

N 54 33

DE1524302

Großer Schnaaper See und Bültsee

*

176

0

E 9 46

N 54 29

DE1526301

NSG Bewaldete Düne bei Noer

*

46

0

E 10 1

N 54 28

DE1527301

Küste vor Bülk

 

665

0

E 10 11

N 54 28

DE1532303

Flügge Sand und angrenzende Gebiete

*

6 991

0

E 11 0

N 54 27

DE1533301

Staberhuk

 

1 657

0

E 11 19

N 54 25

DE1540301

Teil des NLP Vorp. Boddenlandschaft (West-Darß)

*

1 781

0

E 12 29

N 54 27

DE1542301

Teil des NLP Vorp. Boddenlandschaft (Oie, Kirr u. Gr. Werder)

*

635

0

E 12 42

N 54 25

DE1543301

Zingster Boddenkette, Windwatt, Pramort und Sundische Wiese

*

8 490

0

E 12 54

N 54 25

DE1544301

Teil des NLP Vorp. Boddenlandschaft (Gänsewerder-Gellen)

*

960

0

E 13 4

N 54 28

DE1547301

Kleiner Jasmunder Bodden mit Halbinseln und Steinfelder

 

3 761

0

E 13 30

N 54 27

DE1547302

Schmale Heide mit Steinfeldern - Strandseite

*

18

0

E 13 34

N 54 27

DE1624301

Wälder am Bistensee

 

163

0

E 9 43

N 54 24

DE1627301

Kalkreiche Niedermoorwiese am Dobersdorfer See

 

26

0

E 10 19

N 54 18

DE1628302

Selenter See

 

2 390

0

E 10 27

N 54 18

DE1629304

NSG Kleiner Binnensee und angrenzende Salzwiesen

*

109

0

E 10 37

N 54 21

DE1629305

NSG Kronswarder und südöstlicher Teil des Großen Binnensees

*

152

0

E 10 38

N 54 19

DE1629306

NSG Sehlendorfer Binnensee und Umgebung

*

225

0

E 10 40

N 54 18

DE1631302

Hohwachter Bucht/Putlos

*

3 997

0

E 10 49

N 54 20

DE1631303

NSG Graswarder-Heiligenhafen

*

228

0

E 11 0

N 54 22

DE1632301

Großenbroder Küste

*

473

0

E 11 8

N 54 23

DE1640301

Ahrenshooper Holz

 

56

0

E 12 26

N 54 23

DE1644301

Wamper Wiek

 

317

0

E 13 9

N 54 18

DE1645301

Teil des NLP Vorp. Boddenlandschaft (Kubitzer Bodden)

 

4 126

0

E 13 11

N 54 23

DE1646301

Wreechener See

 

72

0

E 13 27

N 54 19

DE1647301

Insel Vilm

*

180

0

E 13 32

N 54 19

DE1647302

Goor-Muglitz

 

144

0

E 13 32

N 54 20

DE1647303

Granitz

*

1 154

0

E 13 39

N 54 23

DE1647304

Having, Neuensiener und Selliner See

 

1 257

0

E 13 39

N 54 20

DE1648301

Mönchgut

*

1 168

0

E 13 42

N 54 19

DE1725301

NSG Ahrensee und nordöstlicher Westensee

*

628

0

E 9 57

N 54 17

DE1725302

Westensee und Bossee

 

505

0

E 9 56

N 54 17

DE1727302

NSG Halbinseln und Buchten im Lanker See

 

209

0

E 10 17

N 54 12

DE1728303

Lehmkuhlener Stauung

*

29

0

E 10 20

N 54 12

DE1728304

NSG Rixdorfer Teiche und Umgebung

 

115

0

E 10 24

N 54 12

DE1728305

NSG Vogelfreistätte Lebrader Teich

 

142

0

E 10 26

N 54 13

DE1729301

NSG Dannauer See und Umgebung

 

43

0

E 10 32

N 54 14

DE1729302

NSG Kossautal

 

106

0

E 10 33

N 54 16

DE1730301

Steinbek

*

150

0

E 10 48

N 54 16

DE1733301

Sagas-Bank

 

3 238

0

E 11 12

N 54 16

DE1739301

Nordwestliche Rostocker Heide

*

1 985

0

E 12 10

N 54 12

DE1739302

Ribnitzer Großes Moor

*

257

0

E 12 17

N 54 16

DE1744301

Krummhagener See, Borgwallsee und Pütter See

 

825

0

E 13 1

N 54 15

DE1744302

Deviner See

 

198

0

E 13 9

N 54 15

DE1745301

Puddeminer und Glewitzer Wiek

 

615

0

E 13 18

N 54 15

DE1745302

Gustower Wiek

 

253

0

E 13 11

N 54 17

DE1746301

Schoritzer Wiek und Ostufer Zudar

 

1 775

0

E 13 24

N 54 16

DE1749301

Greifswalder Oie

 

218

0

E 13 54

N 54 14

DE1826301

NSG Dosenmoor

 

546

0

E 10 1

N 54 8

DE1827302

Kronsee, Fuhlensee

 

117

0

E 10 19

N 54 11

DE1827303

NSG Kührener Teich und Umgebung

 

78

0

E 10 17

N 54 11

DE1828301

Suhrer See, Schöhsee, Dieksee u. Umgebung

*

761

0

E 10 29

N 54 9

DE1829301

Keller- und Ukleiseegebiet

*

872

0

E 10 36

N 54 10

DE1829302

Röbeler Holz

 

101

0

E 10 40

N 54 7

DE1830301

NSG Neustädter Binnenwasser

*

277

0

E 10 48

N 54 11

DE1830302

Lachsau

*

159

0

E 10 46

N 54 10

DE1830303

Schwentine-Quellgebiet

 

83

0

E 10 42

N 54 11

DE1836301

Riedensee

*

96

0

E 11 41

N 54 9

DE1837301

Conventer See

*

229

0

E 11 53

N 54 8

DE1840301

Dänschenburger Moor und Teufelsmoor bei Gresenhorst

 

137

0

E 12 26

N 54 7

DE1841301

Unteres Recknitztal

*

1 438

0

E 12 35

N 54 10

DE1841302

Recknitztal und Mittleres Trebeltal

*

7 752

0

E 12 39

N 54 7

DE1842301

Grenztalmoor

*

397

0

E 12 42

N 54 6

DE1842302

Blinde Trebel - Mittellauf

*

351

0

E 12 49

N 54 8

DE1843301

Blinde Trebel - Kalkflachmoor bei Franzburg

 

174

0

E 12 51

N 54 10

DE1846301

Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff

*

1 575

0

E 13 24

N 54 9

DE1846302

Binnensalzstelle Greifswald, An der Bleiche

*

10

0

E 13 22

N 54 6

DE1929301

Wahlsdorfer Holz

 

248

0

E 10 32

N 54 1

DE1930301

Middelburger Seen

 

124

0

E 10 41

N 54 4

DE1931301

Ostseeküste am Brodtener Ufer

 

2 084

0

E 10 53

N 54 0

DE1932301

Steilküste am Klützer Winkel sowie Ufer Dassower See und Trave

*

1 950

0

E 11 1

N 54 0

DE1933301

Wismarbucht: Hannibal und Lieps

 

1 803

0

E 11 17

N 54 0

DE1934301

Wismarbucht: Breitling mit Langenwerder und Rustwerder

*

1 442

0

E 11 29

N 54 0

DE1935301

Wismarbucht: Wustrow und Salzhaff

*

3 086

0

E 11 33

N 54 4

DE1940301

Teufelsmoor bei Horst

*

302

0

E 12 24

N 54 3

DE1940302

Reppeliner Bachtal

*

62

0

E 12 27

N 54 3

DE1950301

Wocknin-See

*

52

0

E 14 4

N 54 0

DE2027301

NSG Ihlsee und Ihlwald

 

42

0

E 10 18

N 53 57

DE2027302

Segeberger Kalkberghöhlen

 

3

0

E 10 19

N 53 56

DE2030302

NSG Schellbruch

 

147

0

E 10 43

N 53 54

DE2030303

NSG Aalbek-Niederung

*

310

0

E 10 48

N 53 58

DE2031303

NSG Dummersdorfer Ufer

 

353

0

E 10 51

N 53 55

DE2031304

NSG Dassower See und Inseln Buchhorst und Graswerder

*

816

0

E 10 55

N 53 54

DE2034301

Fauler See - Rustwerder/Poel

 

137

0

E 11 23

N 53 58

DE2036301

Züsower Wald

*

535

0

E 11 41

N 53 54

DE2044301

Kronwald

 

108

0

E 13 1

N 53 59

DE2045301

Peenetal

*

8 831

0

E 13 14

N 53 58

DE2046301

Peenewiesen bei Gützkow

*

62

0

E 13 26

N 53 55

DE2048301

Pinnower See bei Anklam

 

92

0

E 13 48

N 53 54

DE2049301

Peenemünder Haken, Struck und Ruden, Peenestrom und Kleines Haff

*

50 585

0

E 13 54

N 53 55

DE2127301

Travetal bei Oldesloe

*

241

0

E 10 19

N 53 50

DE2131301

Kalktuffquellen bei Schönberg

*

141

0

E 10 56

N 53 50

DE2132301

Stepenitz mit Zuflüssen (insb. Radegast und Maurine)

*

1 258

0

E 11 3

N 53 51

DE2133301

Santower See

 

254

0

E 11 12

N 53 52

DE2136301

Klaasbachtal

*

231

0

E 11 43

N 53 52

DE2137301

Hohe Burg und Schwarzer See

 

115

0

E 11 50

N 53 51

DE2138301

Warnow mit Zuflüssen (insb. Mildenitz, Nebel und Kösterbeck)

*

7 569

0

E 12 3

N 53 53

DE2144301

Augraben und Strehlower Bach

*

286

0

E 13 5

N 53 50

DE2230301

NSG Mechower Seeufer

 

31

0

E 10 49

N 53 43

DE2230302

Ostufer des Großen Ratzeburger Sees

*

236

0

E 10 46

N 53 44

DE2231301

NSG Culpiner See

 

29

0

E 10 55

N 53 42

DE2231302

NSG Lankower Seeufer, Grammsee und Umgebung

 

189

0

E 10 50

N 53 42

DE2234301

Dambecker Seen

 

224

0

E 11 23

N 53 46

DE2235301

Döpe und Heidmoor

 

215

0

E 11 32

N 53 46

DE2236301

Binnensalzwiese bei Sülten

*

12

0

E 11 44

N 53 43

DE2236302

Obere Seen und Wendfeld

*

304

0

E 11 47

N 53 42

DE2237301

Durchbruchstal der Warnow und Mildenitz

*

77

0

E 11 50

N 53 45

DE2238301

Upahler und Lenzener See

*

544

0

E 12 1

N 53 42

DE2241301

Kalkzwischenmoor Wendischhagen

*

59

0

E 12 39

N 53 43

DE2242301

Stauchmoräne nördlich von Remplin

*

341

0

E 12 43

N 53 46

DE2245301

Mittleres Tollensetal zwischen Altentreptow und Klempenow

*

837

0

E 13 18

N 53 44

DE2246301

Talmoorkomplex des Kleinen Landgrabens bei Werder

 

211

0

E 13 24

N 53 42

DE2248301

Putzarer See

 

516

0

E 13 40

N 53 42

DE2251301

Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder

*

1 422

0

E 14 14

N 53 42

DE2329301

Lankauer See

*

105

0

E 10 39

N 53 39

DE2329302

Hevenbruch und Forst Koberg

 

372

0

E 10 32

N 53 38

DE2330303

Salemer Moor

*

586

0

E 10 51

N 53 41

DE2331301

NSG Goldenseeufer und Umgebung

 

50

0

E 10 56

N 53 41

DE2331302

NSG Schaalsee mit Niendorfer Binnensee, Priestersee etc u. Umgbg.

*

1 795

0

E 10 55

N 53 37

DE2331303

Schaalsee, Techin und Niendorf-Bernstorfer Binnensee

*

1 150

0

E 10 56

N 53 37

DE2332301

Schönwolder Moor

*

144

0

E 11 2

N 53 38

DE2334301

Ramper Moor

 

171

0

E 11 27

N 53 41

DE2334302

Görslower Ufer

*

48

0

E 11 29

N 53 37

DE2334303

Wickendorfer Moor

 

69

0

E 11 26

N 53 40

DE2336301

Trockenhänge bei Jülchendorf und Schönlager See

 

121

0

E 11 42

N 53 40

DE2337301

Bolzer See

 

115

0

E 11 59

N 53 40

DE2338301

Breeser See

 

170

0

E 12 7

N 53 40

DE2338302

Bolzsee

 

13

0

E 12 6

N 53 38

DE2339301

Krakower Obersee

*

1 169

0

E 12 17

N 53 36

DE2339302

Nebel (zwischen Serrahn und Hoppenrade)

*

407

0

E 12 18

N 53 41

DE2340301

Wüste und Glase

 

143

0

E 12 27

N 53 40

DE2341301

Hellgrund und Kalktuffquellen bei Klocksin

*

274

0

E 12 33

N 53 38

DE2342301

Ostpeene

*

169

0

E 12 47

N 53 41

DE2345301

Birkbuschwiesen

 

132

0

E 13 15

N 53 36

DE2348301

Galenbecker See

*

1 838

0

E 13 43

N 53 37

DE2427301

NSG Billetal

*

191

0

E 10 20

N 53 33

DE2430301

NSG Hellbachtal mit Lottsee, Krebssee und Schwarzsee

*

164

0

E 10 43

N 53 34

DE2430302

Rosengartener Moor

 

16

0

E 10 47

N 53 32

DE2431301

Techin (südlicher Teil des NSG)

*

535

0

E 10 56

N 53 34

DE2431302

Schaalelauf (Teil des NSG)

*

106

0

E 10 56

N 53 32

DE2433301

Grambower Moor

 

575

0

E 11 17

N 53 35

DE2439301

Großer und Kleiner Serrahn

 

710

0

E 12 10

N 53 34

DE2439302

Paschensee

 

230

0

E 12 13

N 53 35

DE2439303

Gültzsee

*

274

0

E 12 18

N 53 35

DE2440301

Drewitzer See mit Lübowsee und Dreiersee

 

1 463

0

E 12 21

N 53 32

DE2441301

Seen- und Bruchlandschaft südlich Alt Gaarz

*

783

0

E 12 30

N 53 34

DE2448301

Waldlandschaft Brohmer Berge

*

3 492

0

E 13 43

N 53 34

DE2451301

Gottesheide mit Schloß- und Lenzener See

*

1 399

0

E 14 17

N 53 34

DE2529301

Nüssauer Heide

 

88

0

E 10 36

N 53 29

DE2529302

Stecknitz-Delvenau

 

63

0

E 10 37

N 53 26

DE2530301

Bretziner Heide

 

34

0

E 10 49

N 53 25

DE2531301

Nieklitzer Moor

 

71

0

E 10 52

N 53 29

DE2531302

Schaalelauf mit Schilde und Hammerbach

*

956

0

E 10 52

N 53 26

DE2535301

Friedrichsmoor

 

672

0

E 11 36

N 53 28

DE2538301

Alte Elde bei Kuppentin

*

330

0

E 12 7

N 53 29

DE2542301

Teil des Müritz-Nationalparks (Ostufer Müritz)

*

4 945

0

E 12 46

N 53 26

DE2544301

Südteil Tollensesee mit Lieps und angrenzenden Bachtälern

*

1 466

0

E 13 8

N 53 27

DE2546301

Schlavenkensee

 

772

0

E 13 23

N 53 25

DE2547301

Damerower Wald - Schlepkower Wald - Jagenbruch

*

470

0

E 13 38

N 53 24

DE2547302

Hinrichshagen

 

2 340

0

E 13 30

N 53 24

DE2549301

Eiskellerberge - Os bei Malchow

*

13

0

E 13 55

N 53 25

DE2549302

Köhntoptal

*

81

0

E 13 51

N 53 26

DE2549303

Schanzberge bei Brietzig

 

13

0

E 13 53

N 53 29

DE2629301

NSG Lauenburger Elbvorland

 

56

0

E 10 34

N 53 21

DE2629302

Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Lauenburg

*

21 780

0

E 11 0

N 53 11

DE2630301

Wiebendorfer Moor

 

21

0

E 10 49

N 53 23

DE2630302

Elbe-Sudeniederung

*

1 308

0

E 10 49

N 53 20

DE2632301

Eichen im Raum Pritzier

 

148

0

E 11 4

N 53 21

DE2635301

Weißes Moor

 

16

0

E 11 33

N 53 19

DE2635302

Ludwigsluster und Grabower Heide mit Griemoor

 

237

0

E 11 32

N 53 18

DE2637301

Siggelkower Sander

*

1 059

0

E 11 59

N 53 22

DE2638301

Marienfließ

*

1 186

0

E 12 9

N 53 20

DE2638302

Quaßliner Moor

*

25

0

E 12 8

N 53 21

DE2638303

Waldsee Mathildenhof

*

91

0

E 12 5

N 53 18

DE2638304

Quaßliner Moor

 

143

0

E 12 8

N 53 21

DE2639301

Marienfließ

 

615

0

E 12 11

N 53 21

DE2644301

Kalkhorst

*

79

0

E 13 4

N 53 19

DE2645301

Teil des Müritz-Nationalparks (Serrahn)

*

6 213

0

E 13 14

N 53 19

DE2646301

Schmaler Luzin

*

411

0

E 13 27

N 53 19

DE2646302

Feldberger Hütte

*

1 248

0

E 13 27

N 53 22

DE2646303

Heilige Hallen

*

698

0

E 13 22

N 53 19

DE2647301

Kieker und Schotterwerk

*

594

0

E 13 35

N 53 22

DE2647302

Karpfensee bei Boisterfelde

*

56

0

E 13 30

N 53 19

DE2649301

Beesenberg

 

97

0

E 13 53

N 53 23

DE2650301

Randowhänge bei Schmölln

*

275

0

E 14 8

N 53 18

DE2652301

Schwarzer Tanger

*

142

0

E 14 20

N 53 18

DE2735301

Alte Elde zwischen Wanzlitz und Krohn

 

181

0

E 11 30

N 53 15

DE2737301

Gülitzer Kohlegruben

*

116

0

E 11 55

N 53 12

DE2738301

Hainholz an der Stepenitz

*

115

0

E 12 2

N 53 16

DE2738302

Stepenitz

*

2 046

0

E 12 1

N 53 12

DE2740301

Oberheide

*

146

0

E 12 28

N 53 15

DE2741301

Berlinchener See, Berlinchener Luch

*

364

0

E 12 33

N 53 13

DE2741302

Mönchsee

 

286

0

E 12 32

N 53 17

DE2743301

Peetsch-See bei Mirow

*

75

0

E 12 51

N 53 14

DE2743302

Kleiner und Großer Tannensee bei Diemitz

*

111

0

E 12 53

N 53 12

DE2743303

Kleiner Weißer See bei Wesenberg

 

3

0

E 12 57

N 53 16

DE2744301

Thymen

*

468

0

E 13 8

N 53 13

DE2744302

Schwarzer See

*

28

0

E 13 6

N 53 13

DE2744303

Erweiterung Thymen

*

317

0

E 13 9

N 53 14

DE2744304

Rothes Moor bei Wesenberg

 

84

0

E 13 1

N 53 16

DE2744305

Grundloser See bei Ahrensberg

*

46

0

E 13 2

N 53 16

DE2744306

Kulowseen und Keetzseen

*

842

0

E 13 8

N 53 16

DE2745301

Klapperberge

*

1 273

0

E 13 16

N 53 15

DE2745302

Hutung Sähle

*

43

0

E 13 15

N 53 12

DE2745303

Kastavenseen-Molkenkammersee

*

295

0

E 13 13

N 53 13

DE2745304

Sandergebiet südlich Serrahn

*

1 011

0

E 13 13

N 53 15

DE2746301

Hardenbeck-Küstrinchen

*

6 670

0

E 13 26

N 53 14

DE2746302

Krüselinsee und Mechowseen

*

486

0

E 13 24

N 53 15

DE2747302

Stromgewässer

*

2 585

0

E 13 39

N 53 15

DE2747303

Kuhzer See/Jakobshagen

*

1 408

0

E 13 38

N 53 12

DE2747304

Klaushagen

 

603

0

E 13 34

N 53 13

DE2748301

Charlottenhöhe

*

237

0

E 13 48

N 53 16

DE2750301

Randow-Welse-Bruch

*

3 719

0

E 14 6

N 53 15

DE2750302

Blumberger Wald

*

244

0

E 14 6

N 53 13

DE2750303

Grünzer und Schwarze Berge, Radewitzer Heide

*

217

0

E 14 8

N 53 17

DE2750304

Zichower Wald - Weinberg

*

117

0

E 14 3

N 53 12

DE2751301

Piepergrund

 

107

0

E 14 15

N 53 15

DE2751302

Große Hölle

 

19

0

E 14 12

N 53 15

DE2752301

Trockenrasen Geesow

*

82

0

E 14 23

N 53 14

DE2752302

Salveytal

*

327

0

E 14 22

N 53 13

DE2752303

Silberberge

*

50

0

E 14 21

N 53 13

DE2833301

Werder Besandten

*

113

0

E 11 16

N 53 6

DE2833302

Untere Rhinowwiesen

 

395

0

E 11 18

N 53 6

DE2833303

Binnendünen bei Klein Schmölen

*

110

0

E 11 18

N 53 7

DE2833304

Löcknitztal-Altlauf

*

231

0

E 11 19

N 53 7

DE2833305

Rüterberg

*

411

0

E 11 12

N 53 8

DE2834301

Untere Löcknitzniederung

*

348

0

E 11 23

N 53 6

DE2834302

Meynbach bei Krienitz

 

13

0

E 11 27

N 53 10

DE2835301

Rambower Moor

*

448

0

E 11 35

N 53 8

DE2835302

Nausdorfer Moor

*

161

0

E 11 32

N 53 7

DE2836301

Mittlere und Obere Löcknitz

*

389

0

E 11 40

N 53 6

DE2836302

Stavenower Wald

*

393

0

E 11 41

N 53 8

DE2836303

Bootzer Torfloch

*

43

0

E 11 42

N 53 11

DE2837301

Schlatbach

*

138

0

E 11 53

N 53 8

DE2837302

Weinberge - Klüssenberge bei Perleberg

*

126

0

E 11 52

N 53 6

DE2838301

Großer Horst

*

95

0

E 12 4

N 53 9

DE2842301

Wummsee und Twernsee

*

380

0

E 12 48

N 53 11

DE2842302

Buchheide

 

1 124

0

E 12 44

N 53 10

DE2842303

Erweiterung Wumm- und Twernsee

*

81

0

E 12 47

N 53 11

DE2842304

Uferbereiche Großer Wummsee, Twern-, und Giesenschlagsee

 

204

0

E 12 48

N 53 11

DE2843302

Forst Buberow

*

349

0

E 12 52

N 53 6

DE2843303

Himmelreich

*

443

0

E 12 51

N 53 10

DE2843304

Teufelsbruch (Wolfsbruch)

*

54

0

E 12 55

N 53 10

DE2843305

Dollgowsee

*

239

0

E 12 51

N 53 8

DE2844301

Stechlin

*

8 680

0

E 13 0

N 53 8

DE2844302

Polzowtal

*

517

0

E 13 6

N 53 6

DE2844303

Gramzow-Seen

*

620

0

E 13 8

N 53 6

DE2844304

Globsower Buchheide

 

386

0

E 13 6

N 53 8

DE2845301

Stolpseewiesen-Siggelhavel

*

406

0

E 13 12

N 53 10

DE2846301

Kleine Schorfheide - Havel

*

8 200

0

E 13 20

N 53 6

DE2846302

Templiner Kanalwiesen

*

70

0

E 13 28

N 53 6

DE2847301

Großer Briesensee

*

116

0

E 13 39

N 53 8

DE2847302

Labüskewiesen

 

164

0

E 13 36

N 53 7

DE2847303

Kölpinsee

*

1 851

0

E 13 39

N 53 6

DE2847304

Platkowsee-Netzowsee-Metzelthin

*

2 594

0

E 13 32

N 53 9

DE2848301

Arnimswalde

*

1 409

0

E 13 44

N 53 6

DE2848302

Eulenberge

*

1 948

0

E 13 48

N 53 11

DE2848303

Kronhorst-Groß Fredenwalde

*

5 309

0

E 13 43

N 53 9

DE2848304

Schwemmpfuhl

*

511

0

E 13 45

N 53 11

DE2849301

Hintenteiche bei Biesenbrow

*

104

0

E 13 59

N 53 8

DE2849302

Melzower Forst

*

2 789

0

E 13 54

N 53 9

DE2849303

Suckower Haussee

*

139

0

E 13 51

N 53 8

DE2849304

Steinhöfel-Schmiedeberg-Friedrichsfelde

 

1 317

0

E 13 52

N 53 6

DE2851301

Müllerberge

*

62

0

E 14 16

N 53 7

DE2851302

Trockenrasen Jamikow

*

82

0

E 14 10

N 53 9

DE2933301

Werder Kietz

*

127

0

E 11 19

N 53 4

DE2934301

Nemitzer Heide

*

1 061

0

E 11 20

N 52 59

DE2934302

Lenzen-Wustrower Elbniederung

*

999

0

E 11 29

N 53 4

DE2934303

Elbaue Wootz

 

201

0

E 11 20

N 53 4

DE2934304

Werder Mödlich

*

155

0

E 11 23

N 53 4

DE2935301

Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen

*

2 573

0

E 11 38

N 52 58

DE2935303

Gandower Schweineweide

*

214

0

E 11 31

N 53 4

DE2935304

Elbdeichvorland Jagel

 

33

0

E 11 37

N 53 2

DE2935305

Gadow

*

413

0

E 11 38

N 53 5

DE2936301

Perleberger Schießplatz

*

357

0

E 11 49

N 53 2

DE2936302

Silge

*

1 520

0

E 11 43

N 53 3

DE2937301

Mendeluch

*

24

0

E 11 52

N 53 1

DE2937302

Mörickeluch

*

11

0

E 11 52

N 53 1

DE2937303

Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach

*

951

0

E 11 50

N 53 1

DE2940301

Mühlenteich

*

76

0

E 12 26

N 53 2

DE2940302

Postluch Ganz

*

37

0

E 12 28

N 53 1

DE2940303

Königsberger See, Kattenstieg See

*

368

0

E 12 26

N 53 3

DE2941301

Oberes Temnitztal

*

55

0

E 12 39

N 53 1

DE2941302

Wittstock-Ruppiner Heide

*

9 349

0

E 12 39

N 53 5

DE2942301

Kunsterspring

*

102

0

E 12 44

N 53 1

DE2942302

Ruppiner Schweiz

*

95

0

E 12 47

N 53 2

DE2942303

Revier Rottstiel-Tornow

*

187

0

E 12 49

N 53 1

DE2943301

Lindower Rhin und Fristower Plagge

*

191

0

E 12 51

N 53 1

DE2943302

Rheinsberger Rhin und Hellberge

*

860

0

E 12 54

N 53 2

DE2944301

Wolfsluch

 

286

0

E 13 6

N 53 2

DE2945301

Zehdenicker - Mildenberger Tonstiche

*

1 538

0

E 13 17

N 53 1

DE2945302

Seilershofer Buchheide

*

971

0

E 13 11

N 53 4

DE2945303

Tornow

 

350

0

E 13 15

N 53 4

DE2947301

Buchheide (Templiner Forst)

*

567

0

E 13 30

N 53 4

DE2947302

Bollwinwiesen/Großer Gollinsee

*

907

0

E 13 35

N 53 3

DE2947303

Reiersdorf

*

249

0

E 13 37

N 53 2

DE2947304

Lübbesee

 

936

0

E 13 36

N 53 4

DE2947305

Polsensee

 

579

0

E 13 30

N 53 3

DE2947306

Vietmannsdorfer Heide

 

269

0

E 13 32

N 53 2

DE2948302

Endmoränenlandschaft bei Ringenwalde

*

573

0

E 13 41

N 53 4

DE2948303

Krinertseen

*

352

0

E 13 44

N 53 5

DE2948304

Poratzer Moränenlandschaft

*

3 928

0

E 13 47

N 53 3

DE2948305

Winkel

*

143

0

E 13 41

N 53 3

DE2949301

Fischteiche Blumberger Mühle

*

321

0

E 13 56

N 53 2

DE2949302

Grumsiner Forst/Redernswalde

*

6 112

0

E 13 50

N 53 0

DE2950301

Breitenteichsche Mühle

 

150

0

E 14 1

N 53 5

DE2950302

Felchowseegebiet

*

629

0

E 14 8

N 53 3

DE2950303

Pinnow

 

1 251

0

E 14 4

N 53 3

DE2951302

Unteres Odertal

*

10 070

0

E 14 17

N 53 2

DE3031301

Landgraben- und Dummeniederung

*

4 931

0

E 10 59

N 52 54

DE3035301

Der Most bei Harpe

 

120

0

E 11 32

N 52 55

DE3036301

Elbaue Beuster-Wahrenberg

*

2 903

0

E 11 49

N 52 56

DE3036302

Elbdeichhinterland

*

1 950

0

E 11 47

N 52 58

DE3036303

Krähenfuß

*

157

0

E 11 42

N 52 59

DE3036304

Elbdeichvorland

*

1 271

0

E 11 47

N 52 58

DE3037301

Jackel

*

348

0

E 11 54

N 52 59

DE3037302

Karthan

*

219

0

E 11 57

N 52 59

DE3037303

Karthane

*

458

0

E 11 58

N 52 58

DE3038301

Plattenburg

*

352

0

E 12 2

N 52 57

DE3042301

Storbeck

 

335

0

E 12 46

N 52 58

DE3042302

Wahlendorfer Luch, Klappgraben, Gänsepfuhl

*

227

0

E 12 44

N 52 57

DE3045301

Moncapricesee

 

114

0

E 13 10

N 52 55

DE3045302

Liebenberger Bruch

*

239

0

E 13 17

N 52 53

DE3046301

Exin

*

397

0

E 13 20

N 52 55

DE3047301

Kienhorst/Köllnseen/Eichheide

*

5 009

0

E 13 39

N 52 56

DE3047302

Rarangseen

*

66

0

E 13 35

N 52 59

DE3047303

Döllnfließ

*

1 990

0

E 13 32

N 52 59

DE3048301

Lindhorst

 

321

0

E 13 42

N 52 59

DE3048302

Werbellinkanal

*

3 464

0

E 13 41

N 52 54

DE3049302

Groß-Ziethen

*

892

0

E 13 51

N 52 57

DE3049303

Parsteinsee

*

1 158

0

E 13 58

N 52 56

DE3050301

Brodowin-Oderberg

*

1 610

0

E 14 0

N 52 54

DE3050302

Tiefer See

 

29

0

E 14 0

N 52 56

DE3050303

Lunower Hölzchen

*

52

0

E 14 7

N 52 56

DE3132301

Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel

*

2 903

0

E 11 6

N 52 52

DE3137301

Lennewitzer Eichen

 

181

0

E 11 57

N 52 53

DE3138301

Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg

*

1 983

0

E 12 2

N 52 49

DE3138302

Havel nördlich Havelberg

 

213

0

E 12 3

N 52 51

DE3138303

Quitzöbler Dünengebiet

*

142

0

E 12 0

N 52 53

DE3139301

Dosseniederung

 

811

0

E 12 17

N 52 48

DE3143301

Südufer Ruppiner See

*

62

0

E 12 52

N 52 51

DE3146301

Schnelle Havel

*

2 544

0

E 13 20

N 52 50

DE3146302

Langer Trödel

 

43

0

E 13 27

N 52 51

DE3146303

Kreuzbruch

*

1 355

0

E 13 22

N 52 48

DE3147301

Finowtal -Pregnitzfließ

*

2 112

0

E 13 37

N 52 49

DE3148301

Nonnenfließ-Schwärzetal

*

489

0

E 13 46

N 52 48

DE3148302

Buckowseerinne

*

532

0

E 13 44

N 52 53

DE3149301

Kanonen- und Schloßberg, Schäfergrund

*

89

0

E 13 56

N 52 48

DE3149302

Niederoderbruch

 

861

0

E 13 59

N 52 51

DE3149303

Plagefenn

*

1 057

0

E 13 56

N 52 52

DE3150301

Pimpinellenberg

*

6

0

E 14 1

N 52 51

DE3150302

Tongruben Neuenhagen

*

121

0

E 14 2

N 52 49

DE3150303

Gabower Hangkante

*

76

0

E 14 4

N 52 49

DE3151301

Oderwiesen Neurüdnitz

*

1 037

0

E 14 11

N 52 49

DE3232301

Rohrberger Moor

*

16

0

E 11 1

N 52 42

DE3233301

Köhe westlich Winterfeld

*

46

0

E 11 10

N 52 44

DE3234301

Kalbescher Werder bei Vienau

*

137

0

E 11 27

N 52 42

DE3238301

Jederitzer Holz östlich Havelberg

*

277

0

E 12 7

N 52 47

DE3238302

Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen

*

2 307

0

E 12 1

N 52 41

DE3238303

Kamernscher See und Trübengraben

 

260

0

E 12 5

N 52 44

DE3239301

Untere Havel und Schollener See

*

4 536

0

E 12 12

N 52 46

DE3239302

Restwälder bei Rhinow

 

20

0

E 12 16

N 52 47

DE3240301

Unteres Rhinluch - Dreetzer See

*

1 297

0

E 12 28

N 52 46

DE3240302

Gollenberg

*

59

0

E 12 23

N 52 44

DE3241301

Friesacker Zootzen

*

161

0

E 12 38

N 52 47

DE3241302

Görner See

*

237

0

E 12 32

N 52 42

DE3243301

Oberes Rhinluch

*

1 641

0

E 12 54

N 52 47

DE3244301

Kremmener Luch

*

662

0

E 13 0

N 52 47

DE3244302

Kremmener Luch

 

541

0

E 13 0

N 52 47

DE3244303

Behrensbrück

*

376

0

E 13 9

N 52 46

DE3246301

Lubowsee

*

76

0

E 13 23

N 52 44

DE3246302

Briesetal

*

181

0

E 13 20

N 52 43

DE3246303

Buchenwälder am Liepnitzsee

*

143

0

E 13 29

N 52 44

DE3247301

Biesenthaler Becken

*

191

0

E 13 37

N 52 45

DE3247302

Biesenthaler Becken, Erweiterung

*

770

0

E 13 37

N 52 45

DE3247303

Oberseemoor

*

47

0

E 13 31

N 52 45

DE3248302

Trampe

*

431

0

E 13 48

N 52 46

DE3250301

Biesdorfer Kehlen

*

65

0

E 14 5

N 52 43

DE3250302

Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg

*

572

0

E 14 4

N 52 45

DE3250303

Sonnenburger Wald und Ahrendskehle

*

468

0

E 14 0

N 52 45

DE3252301

Odervorland Gieshof

*

489

0

E 14 22

N 52 43

DE3331301

Hartauniederung zwischen Lüdelsen und Ahlum

*

50

0

E 10 57

N 52 41

DE3332301

Tangelnscher Bach und Bruchwälder

*

443

0

E 11 0

N 52 40

DE3332302

Jeetze südlich Beetzendorf

*

278

0

E 11 5

N 52 38

DE3333301

Buchenwald östlich Klötze

 

522

0

E 11 13

N 52 37

DE3334301

Secantsgraben, Milde und Biese

*

472

0

E 11 24

N 52 38

DE3337301

Schießplatz Bindfelde östlich Stendal

*

183

0

E 11 55

N 45 36

DE3338301

Binnendüne bei Scharlibbe

 

44

0

E 12 5

N 52 41

DE3338302

Klietzer Heide

 

1 925

0

E 12 7

N 52 38

DE3339301

Niederung der Unteren Havel/Gülper See

*

7 349

0

E 12 19

N 52 37

DE3339303

Buckow-Steckelsdorf-Göttlin

*

289

0

E 12 16

N 52 36

DE3339304

Klietzer Heide

*

655

0

E 12 14

N 52 38

DE3340302

Rodewaldsches Luch

*

139

0

E 12 24

N 52 36

DE3342301

Paulinenauer Luch

*

212

0

E 12 42

N 52 41

DE3342302

Lindholz

 

112

0

E 12 43

N 52 40

DE3343301

Leitsakgraben

*

996

0

E 12 57

N 52 38

DE3345301

Muhrgraben mit Teufelsbruch

*

694

0

E 13 10

N 52 37

DE3346301

Tegeler Fließtal

*

377

0

E 13 23

N 52 28

DE3346302

Eichwerder Moorwiesen

*

119

0

E 13 21

N 52 37

DE3346303

Toter See

 

81

0

E 13 21

N 52 40

DE3346304

Tegeler Fließtal

*

463

0

E 13 23

N 52 40

DE3347301

Börnicke

 

571

0

E 13 37

N 52 38

DE3347302

Schönower Heide

*

590

0

E 13 30

N 52 41

DE3347303

Schloßpark Buch

*

21

0

E 13 30

N 52 38

DE3349301

Blumenthal

 

137

0

E 13 54

N 52 39

DE3349302

Fängersee und unterer Gamengrund

*

249

0

E 13 50

N 52 36

DE3350302

Batzlower Mühlenfließ - Büchnitztal

*

290

0

E 14 9

N 52 38

DE3353301

Oderaue Genschmar

*

253

0

E 14 32

N 52 37

DE3434301

Jävenitzer Moor

*

508

0

E 11 29

N 52 30

DE3434302

Kellerberge nordöstlich Gardelegen

 

116

0

E 11 27

N 52 32

DE3435301

Mooswiese Hottendorf östlich Gardelegen

 

51

0

E 11 31

N 52 31

DE3436301

Fenn in Wittenmoor

*

6

0

E 11 41

N 52 32

DE3437302

Elbaue zwischen Derben und Schönhausen

*

4 371

0

E 11 58

N 52 30

DE3439302

Großes Fenn

*

84

0

E 12 16

N 52 33

DE3440301

Pritzerber Laake

*

511

0

E 12 26

N 52 32

DE3440304

Gräninger See

 

138

0

E 12 28

N 52 35

DE3441301

Weißes Fenn und Dünenheide

*

181

0

E 12 31

N 52 31

DE3442302

Bagower Mühlenberg

*

7

0

E 12 42

N 52 31

DE3442303

Bagower Bruch

*

154

0

E 12 41

N 52 31

DE3444303

Döberitzer Heide

*

2 791

0

E 13 2

N 52 30

DE3444304

Heimsche Heide

 

818

0

E 13 1

N 52 35

DE3444305

Rhinslake bei Rohrbeck

 

49

0

E 13 1

N 52 32

DE3444306

Falkenseer Kuhlaake

 

170

0

E 13 8

N 52 34

DE3444307

Bredower Forst

 

251

0

E 13 1

N 52 34

DE3445301

Spandauer Forst

*

987

0

E 13 8

N 52 35

DE3445302

Zitadelle Spandau

 

0,01

0

E 13 12

N 52 32

DE3445303

Wasserwerk Tegel

 

1

0

E 13 16

N 52 34

DE3445304

Baumberge

*

43

0

E 13 13

N 52 36

DE3445305

Fließwiese Ruhleben

 

14

0

E 13 14

N 35 31

DE3447301

Falkenberger Rieselfelder

 

85

0

E 13 33

N 52 37

DE3448301

Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ

*

211

0

E 13 44

N 52 35

DE3448302

Fredersdorfer Mühlenfließ, Breites und Krummes Luch

*

801

0

E 13 45

N 52 31

DE3448303

Wiesengrund

*

83

0

E 13 43

N 52 33

DE3449301

Herrensee, Lange-Damm-Wiesen und Barnimhänge

*

785

0

E 13 50

N 52 31

DE3449302

Lange Dammwiesen und Unteres Annatal

*

221

0

E 13 51

N 52 31

DE3449303

Zimmersee

 

56

0

E 13 55

N 52 32

DE3450301

Klobichsee

*

551

0

E 14 7

N 52 33

DE3450302

Ruhlsdorfer Bruch

*

171

0

E 14 0

N 52 34

DE3450303

Stobbertal

*

867

0

E 14 8

N 52 34

DE3450304

Gumnitz und Großer Schlagenthinsee

*

204

0

E 14 5

N 52 31

DE3450305

Rotes Luch Tiergarten

*

1 257

0

E 14 0

N 52 30

DE3450306

Tornowseen - Pritzhagener Berge

*

683

0

E 14 4

N 52 35

DE3450307

Schermützelsee

*

364

0

E 14 3

N 52 34

DE3450308

Buckow - Waldsieversdorfer Niederungslandschaft

*

151

0

E 14 4

N 52 33

DE3450309

Müncheberg

*

846

0

E 14 7

N 52 30

DE3451301

Gusower Niederheide

*

66

0

E 14 19

N 52 34

DE3452302

Wilder Berg bei Seelow

*

81

0

E 14 24

N 52 31

DE3453301

Oderinsel Kietz

*

175

0

E 14 37

N 52 34

DE3536301

Mahlpfuhler Fenn

*

1 210

0

E 11 44

N 52 26

DE3536302

Tanger-Mittel- und Unterlauf

*

74

0

E 11 50

N 52 29

DE3536303

Eschengehege nördlich Tangerhütte

*

162

0

E 11 47

N 52 27

DE3537303

Süppling westlich Weißewarte

*

485

0

E 11 50

N 52 28

DE3540301

Große Freiheit bei Plaue

 

78

0

E 12 24

N 52 24

DE3540302

Pelze

 

84

0

E 12 22

N 52 25

DE3541301

Mittlere Havel

*

801

0

E 12 36

N 52 25

DE3542301

Ketziner Havelinseln

*

233

0

E 12 49

N 52 28

DE3542302

Deetzer Hügel

*

33

0

E 12 44

N 52 25

DE3543301

Krielower See

 

159

0

E 12 51

N 52 25

DE3543302

Obere Wublitz

 

101

0

E 12 57

N 52 27

DE3543304

Wolfsbruch

 

112

0

E 12 55

N 52 24

DE3544301

Pfaueninsel

*

88

0

E 13 7

N 52 26

DE3544302

Giebelfenn

*

12

0

E 13 5

N 52 28

DE3544303

Ferbitzer Bruch

*

1 157

0

E 13 0

N 52 29

DE3544304

Sacrower See und Königswald

 

802

0

E 13 5

N 52 26

DE3545301

Grunewald

*

1 510

0

E 13 15

N 52 28

DE3547301

Wasserwerk Friedrichshagen

 

10

0

E 13 38

N 52 27

DE3548301

Müggelspree

*

801

0

E 13 42

N 52 24

DE3548302

Wilhelmshagen-Woltersdorfer Dünenzug

*

179

0

E 13 42

N 52 26

DE3548303

Fredersdorfer Mühlenfließ

*

78

0

E 13 41

N 52 23

DE3549301

Löcknitztal

*

489

0

E 13 53

N 52 25

DE3549303

Maxsee

*

350

0

E 13 58

N 52 28

DE3551301

Matheswall/Schmielensee

*

107

0

E 14 19

N 52 25

DE3551302

Lietzener Mühlental

*

140

0

E 14 19

N 52 27

DE3552301

Treplin-Alt Zeschdorfer Fließtal

*

126

0

E 14 24

N 52 24

DE3552303

Lietzen/Döbberin

*

450

0

E 14 21

N 52 27

DE3552304

Langer Grund-Kohlberg

*

129

0

E 14 26

N 52 29

DE3552305

Erweiterung Oderhänge Mallnow

*

182

0

E 14 29

N 52 28

DE3552306

Oderhänge Mallnow

*

110

0

E 14 28

N 52 28

DE3553301

Oderberge

*

13

0

E 14 32

N 52 24

DE3553303

Zeisigberg

*

5

0

E 14 34

N 52 28

DE3553305

Priesterschlucht

*

6

0

E 14 32

N 52 29

DE3613301

Grasmoor

*

24

0

E 7 54

N 52 23

DE3613303

Vogelpohl

 

260

0

E 7 54

N 52 21

DE3613304

Wäldchen nördlich Westerkappeln

 

35

0

E 7 52

N 52 22

DE3616301

Obere Hunte

*

147

0

E 8 25

N 52 16

DE3618301

Großes Torfmoor, Altes Moor

*

606

0

E 8 41

N 52 21

DE3635302

Colbitzer Lindenwald

 

527

0

E 11 33

N 52 19

DE3635303

Paxförde nordöstlich Haldensleben

 

1 280

0

E 11 30

N 52 18

DE3636302

Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel

*

208

0

E 11 45

N 52 23

DE3637301

Elbaue bei Bertingen

*

2 477

0

E 11 54

N 52 21

DE3637302

Bürgerholz bei Burg

*

941

0

E 11 55

N 52 18

DE3638301

Güsener Niederwald

*

447

0

E 12 1

N 52 20

DE3639301

Fiener Bruch

 

159

0

E 12 12

N 52 19

DE3640301

Gränert

*

465

0

E 12 27

N 52 21

DE3641303

Bruchwald Rosdunk

 

97

0

E 12 34

N 52 22

DE3641304

Krahner Busch

*

167

0

E 12 31

N 52 18

DE3641305

Stadthavel

*

259

0

E 12 31

N 52 23

DE3642301

Lehniner Mittelheide und Quellgebiet der Emster

 

597

0

E 12 45

N 52 18

DE3642302

Rietzer See

*

1 134

0

E 12 40

N 52 22

DE3643301

Kleiner Plessower See

*

102

0

E 12 51

N 52 23

DE3643303

Glindower Alpen

*

109

0

E 12 55

N 52 21

DE3644301

Saarmunder Berg

*

77

0

E 13 6

N 52 18

DE3644302

Moosfenn

*

3

0

E 13 3

N 52 21

DE3645301

Teltowkanal-Aue

*

13

0

E 13 11

N 52 23

DE3645302

Genshagener Busch

*

283

0

E 13 18

N 52 20

DE3646302

Glasowbachniederung

*

99

0

E 13 25

N 52 20

DE3646303

Brunnluch

 

40

0

E 13 29

N 52 19

DE3648302

Triebschsee

*

45

0

E 13 48

N 52 20

DE3648303

Wernsdorfer See

 

120

0

E 13 42

N 52 22

DE3649301

Swatzke und Skabyberge

*

468

0

E 13 50

N 52 20

DE3649302

Großes Fürstenwalder Stadtluch

*

85

0

E 13 56

N 52 21

DE3649303

Müggelspreeniederung

*

631

0

E 13 53

N 52 22

DE3651301

Kersdorfer See

*

199

0

E 14 15

N 52 19

DE3651302

Glieningmoor

*

151

0

E 14 12

N 52 21

DE3652301

Booßener Teichgebiet

*

98

0

E 14 29

N 52 23

DE3653301

Eichwald und Buschmühle

*

228

0

E 14 34

N 52 18

DE3653302

Oderwiesen nördlich Frankfurt

*

212

0

E 14 32

N 52 22

DE3653303

Fauler See/Markendorfer Wald

*

169

0

E 14 30

N 52 18

DE3653304

Fledermausquartier Brauereikeller Frankfurt (Oder)

 

0

0

E 14 33

N 52 20

DE3653305

Oderwiesen am Eichwald

 

52

0

E 14 33

N 52 18

DE3712301

Stollen bei Ibbenbüren-Osterledde

 

0,01

0

E 7 48

N 52 16

DE3712302

Sandsteinzug Teutoburger Wald

 

94

0

E 7 46

N 52 13

DE3713301

Silberberg

 

38

0

E 7 57

N 52 12

DE3713302

Habichtswald

 

404

0

E 7 53

N 52 14

DE3713304

Stollen westlich Leeden

 

0,01

0

E 7 52

N 52 12

DE3713305

Permer Stollen

 

0

1

E 7 50

N 52 15

DE3717301

Limberg

 

173

0

E 8 30

N 52 17

DE3718301

Stollen Oberlübbe, Elfter Kopf

 

8

0

E 8 44

N 52 16

DE3719301

Wälder bei Porta Westfalica

*

1 475

0

E 8 50

N 52 15

DE3719302

Unternammerholz

 

79

0

E 8 58

N 52 15

DE3720301

Süntel, Wesergebirge, Deister

*

2 497

0

E 9 31

N 52 14

DE3734301

Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben

 

144

0

E 11 23

N 52 14

DE3735301

Untere Ohre

 

39

0

E 11 32

N 52 15

DE3736301

Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung

*

1 607

0

E 11 44

N 52 16

DE3737301

Heide südlich Burg

 

88

0

E 11 51

N 52 14

DE3737302

Ihle zwischen Friedensau und Grabow

 

5

0

E 11 57

N 52 13

DE3738301

Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorfläming

*

326

0

E 12 11

N 52 13

DE3740301

Riembach

*

110

0

E 12 23

N 52 12

DE3740302

Buckau und Nebenfließe

*

938

0

E 12 20

N 52 13

DE3740303

Verlorenwasserbach

*

470

0

E 12 26

N 52 14

DE3741301

Bullenberger Bach

*

276

0

E 12 31

N 52 14

DE3741302

Mittelbruch

 

51

0

E 12 33

N 52 12

DE3742301

Baitzer Bach

 

21

0

E 12 40

N 52 13

DE3744301

Nuthe-Nieplitz-Niederung

*

5 588

0

E 13 8

N 52 16

DE3745302

Kalkmagerrasen Trebbin

*

11

0

E 13 15

N 52 13

DE3746302

Prierowsee

*

211

0

E 13 27

N 52 14

DE3746303

Galgenberge

*

138

0

E 13 29

N 52 12

DE3746304

Dünen Dabendorf

*

19

0

E 13 26

N 52 14

DE3746305

Königsgraben und Schleuse Mellensee

*

43

0

E 13 25

N 52 12

DE3746307

Müllergraben

*

73

0

E 13 27

N 52 12

DE3746308

Umgebung Prierowsee

*

348

0

E 13 27

N 52 14

DE3747301

Sutschketal

 

63

0

E 13 36

N 52 14

DE3747302

Tiergarten

*

153

0

E 13 39

N 52 17

DE3747304

Pätzer Hintersee

*

461

0

E 13 37

N 52 12

DE3748301

Dolgensee

 

309

0

E 13 45

N 52 14

DE3748304

Radeberge

*

270

0

E 13 41

N 52 12

DE3748305

Skabyer Torfgraben

*

305

0

E 13 44

N 52 17

DE3748306

Förstersee

*

69

0

E 13 42

N 52 12

DE3748307

Dubrow

*

192

0

E 13 43

N 52 12

DE3749301

Groß Schauener Seenkette

*

1 915

0

E 13 54

N 52 12

DE3749302

Luchwiesen

*

110

0

E 13 54

N 52 15

DE3749303

Kanalwiesen Wendisch- Rietz

*

109

0

E 13 59

N 52 13

DE3749304

Griesenseen

*

113

0

E 13 57

N 52 12

DE3749305

Linowsee-Dutzendsee

*

60

0

E 13 50

N 52 12

DE3749306

Storkower Kanal

*

98

0

E 13 51

N 52 16

DE3749307

Binnendüne Waltersberge

*

14

0

E 13 57

N 52 16

DE3751301

Schwarzberge und Spreeniederung

*

742

0

E 14 16

N 52 14

DE3751302

Drahendorfer Spreeniederung

*

619

0

E 14 16

N 52 17

DE3752301

Buschschleuse

*

1 241

0

E 14 20

N 52 17

DE3752302

Unteres Schlaubetal

*

364

0

E 14 25

N 52 12

DE3754303

Mittlere Oder

*

1388

0

E 14 41

N 52 15

DE3813302

Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg

*

783

0

E 8 1

N 52 9

DE3813303

Stollen Lienen-Holperdorp

 

0,01

0

E 7 56

N 52 10

DE3814301

Teutoburger Wald, Kleiner Berg

*

2 163

0

E 8 7

N 52 7

DE3817301

System Else/Werre

 

45

0

E 8 32

N 52 11

DE3818301

Salzquellen bei der Loose

*

6

0

E 8 46

N 52 6

DE3818302

Wald nördlich Bad Salzuflen

*

212

0

E 8 43

N 52 6

DE3819301

Rotenberg, Bärenkopf, Habichtsberg und Wihupsberg

*

381

0

E 8 57

N 52 7

DE3819302

Auf dem Bockshorn

 

28

0

E 8 57

N 52 11

DE3823301

Ith

*

3 655

0

E 9 34

N 52 1

DE3825301

Haseder Busch, Giesener Berge, Gallberg, Finkenberg

*

742

0

E 9 54

N 52 10

DE3825302

Tongrube Ochtersum

 

1

0

E 9 56

N 52 7

DE3835301

Stromelbe im Stadtzentrum Magdeburg

 

64

0

E 11 38

N 52 7

DE3837301

Ehle zwischen Möckern und Elbe

 

30

0

E 11 52

N 52 5

DE3838301

Bürgerholz bei Rosian

*

105

0

E 12 7

N 52 6

DE3840301

Schlamau

*

70

0

E 12 27

N 52 7

DE3840302

Arensnest

 

120

0

E 12 25

N 52 8

DE3841301

Belziger Bach

*

181

0

E 12 37

N 52 10

DE3842301

Plane

*

809

0

E 12 41

N 52 6

DE3845301

Seeluch-Priedeltal

*

265

0

E 13 10

N 52 11

DE3845302

Gadsdorfer Torfstiche und Luderbusch

*

92

0

E 13 19

N 52 11

DE3845303

Kummersdorfer Heide/Breiter Steinbusch

*

948

0

E 13 19

N 52 7

DE3845304

Schulzensee

*

18

0

E 13 18

N 52 9

DE3846302

Horstfelder und Hechtsee

*

249

0

E 13 24

N 52 11

DE3846303

Fauler See

*

21

0

E 13 24

N 52 8

DE3846305

Mönnigsee

 

39

0

E 13 23

N 52 6

DE3846306

Wehrdamm/Mellensee/Kleiner Wünsdorfer See

*

698

0

E 13 26

N 52 11

DE3847301

Löptener Fenne-Wustrickwiesen

*

218

0

E 13 39

N 52 9

DE3847302

Mühlenfließ-Sägebach

*

165

0

E 13 35

N 52 7

DE3847303

Kleine und Mittelleber

*

75

0

E 13 33

N 52 7

DE3847304

Töpchiner Seen

*

375

0

E 13 35

N 52 10

DE3847305

Großer und Westufer Kleiner Zeschsee

*

107

0

E 13 31

N 52 6

DE3847306

Großer und Kleiner Möggelinsee

*

335

0

E 13 30

N 52 8

DE3847307

Jägersberg-Schirknitzberg

*

1 598

0

E 13 30

N 52 10

DE3847308

Briesensee und Klingeberg

*

79

0

E 13 36

N 52 6

DE3847309

Heideseen bei Groß Köris

*

256

0

E 13 38

N 52 11

DE3847310

Leue-Wilder See

*

51

0

E 13 37

N 52 11

DE3848302

Dahmetal

*

798

0

E 13 44

N 52 6

DE3848303

Stintgraben

*

109

0

E 13 43

N 52 9

DE3848304

Katzenberge

*

144

0

E 13 44

N 52 11

DE3848305

Streganzer Berg

*

159

0

E 13 48

N 52 11

DE3848306

Streganzsee-Dahme und Bürgerheide

*

1 660

0

E 13 46

N 52 9

DE3849301

Milaseen

*

117

0

E 13 56

N 52 9

DE3849302

Josinskyluch

 

172

0

E 13 57

N 52 7

DE3849303

Kienheide

*

924

0

E 13 56

N 52 10

DE3849304

Laie - Langes Luch

 

88

0

E 13 53

N 52 8

DE3849305

Erweiterung Josinskyluch - Krumme Spree

 

68

0

E 13 57

N 52 7

DE3850301

Schwenower Forst

*

790

0

E 14 1

N 52 8

DE3850302

Spreebögen bei Briescht

 

110

0

E 14 8

N 52 6

DE3851301

Spreewiesen südlich Beeskow

*

484

0

E 14 13

N 52 8

DE3852301

Oberes Demnitztal

*

88

0

E 14 24

N 52 10

DE3852302

Schlaubetal

*

128

0

E 14 26

N 52 8

DE3852303

Oelseniederung mit Torfstichen

*

86

0

E 14 22

N 52 9

DE3852304

Schlaubetal

*

1 325

0

E 14 27

N 52 7

DE3852305

Teufelssee und Urwald Fünfeichen

 

157

0

E 14 28

N 52 10

DE3853301

Klautzke-See und Waldmoore mit Kobbelke

*

329

0

E 14 32

N 52 6

DE3853302

Trockenhänge Lawitz

*

28

0

E 14 38

N 52 6

DE3853303

Pohlitzer Mühlenfließ

*

105

0

E 14 34

N 52 10

DE3917301

Sparrenburg

 

6

0

E 8 31

N 52 1

DE3918301

Hardisser Moor

*

29

0

E 8 49

N 52 1

DE3919302

Begatal

*

494

0

E 9 3

N 52 0

DE3922301

Emmer

*

632

0

E 9 20

N 52 1

DE3924301

Sieben Berge, Vorberge

 

2 711

0

E 9 51

N 52 1

DE3924302

Amphibienbiotope Doberg und Weenzer Bruch

*

192

0

E 9 41

N 51 59

DE3927301

Hainberg, Bodensteiner Klippen

 

1 191

0

E 10 13

N 52 2

DE3927302

Innerste-Aue (mit Kahnstein)

 

266

0

E 10 22

N 51 59

DE3928301

Salzgitterscher Höhenzug (Südteil)

*

2 013

0

E 10 25

N 52 0

DE3935301

Sülzetal bei Sülldorf

*

76

0

E 11 35

N 52 2

DE3936301

Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg

*

5 446

0

E 11 43

N 52 5

DE3936302

Binnendüne Gommern

*

5

0

E 11 49

N 52 3

DE3939301

Obere Nuthe-Läufe

*

396

0

E 12 10

N 52 1

DE3940301

Golmengliner Forst und Schleesen im Fläming

 

498

0

E 12 21

N 52 2

DE3940302

Löhnsdorfer Revier bei Göritz

 

91

0

E 12 27

N 52 1

DE3940303

Flämingbuchen

 

147

0

E 12 26

N 52 2

DE3941301

Planetal

*

104

0

E 12 36

N 52 2

DE3943302

Zarth

*

261

0

E 12 54

N 52 5

DE3944301

Forst Zinna/Keilberg

*

7 096

0

E 13 5

N 52 3

DE3944302

Grüna

 

1

0

E 13 5

N 52 2

DE3945303

Heidehof - Golmberg

*

8 709

0

E 13 19

N 52 1

DE3945304

Stärtchen und Freibusch

*

182

0

E 13 16

N 52 3

DE3945305

Espenluch und Stülper See

*

79

0

E 13 18

N 52 2

DE3946301

Schöbendorfer Busch

*

813

0

E 13 24

N 52 4

DE3946302

Park Stülpe und Schönefelder Busch

 

50

0

E 13 21

N 52 4

DE3947301

Massow

 

442

0

E 13 37

N 52 4

DE3947302

Replinchener See

*

12

0

E 13 39

N 52 5

DE3947303

Kiesgrube Spitzenberge

*

3

0

E 13 30

N 52 2

DE3947304

Glashütte/Mochheide

*

1 379

0

E 13 36

N 52 1

DE3948301

Luchsee

 

113

0

E 13 47

N 52 2

DE3948302

Verlandungszone Köthener See

*

67

0

E 13 49

N 52 4

DE3948303

Heideseen

 

239

0

E 13 46

N 52 4

DE3948304

Erweiterung Heideseen Verlandungszone Köthener See - westlicher T

*

230

0

E 13 47

N 52 4

DE3949301

Unterspreewald

*

2 523

0

E 13 52

N 52 3

DE3949302

Pretschener Spreeniederung

*

800

0

E 13 56

N 52 4

DE3949303

Meiereisee und Kriegbuschwiesen

*

117

0

E 13 50

N 52 0

DE3950301

Dollgener Grund

 

78

0

E 14 1

N 52 0

DE3951301

Stockshof - Behlower Wiesen

*

494

0

E 14 17

N 52 0

DE3951302

Alte Spreemündung

 

108

0

E 14 11

N 52 4

DE3951303

Dammer Moor

*

170

0

E 14 16

N 52 0

DE3951305

Uferwiesen bei Niewisch

 

6

0

E 14 13

N 52 4

DE3952301

Reicherskreuzer Heide und Schwanensee

*

3 081

0

E 14 27

N 52 0

DE3952302

Krüger-, Rähden- und Möschensee

*

219

0

E 14 27

N 52 3

DE3953301

Trautzke-Seen und Moore

*

68

0

E 14 32

N 52 1

DE3953302

Dorchetal

*

131

0

E 14 37

N 52 4

DE3954301

Oder-Neiße

*

603

0

E 14 42

N 52 5

DE4017301

Östlicher Teutoburger Wald

*

5 312

0

E 8 17

N 52 5

DE4018301

Donoperteich-Hiddeser Bent

 

108

0

E 8 48

N 51 55

DE4020301

Teiche am Steinheimer Holz

*

3

0

E 9 6

N 51 54

DE4021301

Emmertal

 

352

0

E 9 14

N 51 58

DE4021302

Schildberg

 

124

0

E 9 16

N 51 57

DE4021303

Wälder bei Blomberg

*

1 381

0

E 9 9

N 51 57

DE4022301

Mühlenberg bei Pegestorf

*

11

0

E 9 28

N 51 55

DE4022302

Burgberg, Heinsener Klippen, Rühler Schweiz

*

2 759

0

E 9 30

N 51 54

DE4024301

Amphibienbiotope an der Hohen Warte

*

77

0

E 9 44

N 51 58

DE4025301

Klippenbereiche am südlichen Selter

*

49

0

E 9 54

N 51 53

DE4037302

Elbaue Steckby-Lödderitz

*

3 050

0

E 11 58

N 51 54

DE4037303

Saaleaue bei Groß Rosenburg

 

398

0

E 11 53

N 51 55

DE4039301

Rossel, Buchholz und Streetzer Busch nördlich Roßlau

*

220

0

E 12 20

N 51 57

DE4039302

Olbitzbach-Niederung nordöstlich Roßlau

*

133

0

E 12 18

N 51 54

DE4040301

Pfaffenheide-Wörpener Bach nördlich Coswig

 

476

0

E 12 28

N 51 54

DE4041301

Grieboer Bach östlich Coswig

*

16

0

E 12 32

N 51 54

DE4042301

Woltersdorfer Heide nördlich Wittenberg-Lutherstadt

 

200

0

E 12 43

N 51 54

DE4043301

Blönsdorf

 

544

0

E 12 52

N 51 56

DE4047301

Zützener Busch

*

94

0

E 13 39

N 51 57

DE4047302

Prierow bei Golßen

*

56

0

E 13 38

N 51 59

DE4047303

Krossener Busch

*

67

0

E 13 37

N 51 55

DE4048301

Magerrasen Schönwalde

*

5

0

E 13 46

N 51 59

DE4048302

Urstromtal bei Golßen

*

443

0

E 13 41

N 51 57

DE4049301

Wiesenau

 

135

0

E 13 54

N 51 58

DE4049303

Niederung Börnichen

*

141

0

E 13 55

N 51 57

DE4049304

Ellerborn, Riebocka und Ragower Niederungswiesen

*

666

0

E 13 54

N 51 54

DE4049305

Lehniksberg

 

13

0

E 13 53

N 51 57

DE4051301

Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche

*

8 266

0

E 14 18

N 51 56

DE4052301

Pinnower Läuche und Tauersche Eichen

*

1 589

0

E 14 29

N 51 57

DE4053301

Calpenzmoor

*

136

0

E 14 30

N 51 54

DE4053302

Feuchtwiesen Atterwasch

*

201

0

E 14 37

N 51 56

DE4053303

Krayner Teiche/Lutzketal

*

625

0

E 14 34

N 51 58

DE4053304

Pastlingsee

*

70

0

E 14 32

N 51 54

DE4119301

Externsteine

*

125

0

E 8 55

N 51 52

DE4119302

Eggeosthang mit Lippischer Velmerstot

*

143

0

E 8 57

N 51 50

DE4119303

Silberbachtal mit Ziegenberg

*

139

0

E 8 59

N 51 51

DE4119305

Hohlsteinhöhle

 

0,01

0

E 8 54

N 51 50

DE4119306

Bielsteinhöhle mit Lukenloch

*

19

0

E 8 55

N 51 48

DE4120301

Emmeroberlauf und Beberbach

*

131

0

E 9 8

N 51 49

DE4120303

Beller Holz

*

462

0

E 9 1

N 51 53

DE4120304

Nieheimer Tongrube

 

14

0

E 9 7

N 51 48

DE4120305

Buchenwald bei Bellenberg

 

95

0

E 9 0

N 51 52

DE4121301

Salkenbruch

*

285

0

E 9 13

N 51 52

DE4121302

Schwalenberger Wald

*

2 726

0

E 9 12

N 51 54

DE4122301

Räuschenberg

 

28

0

E 9 22

N 51 48

DE4123301

Holzberg bei Stadtoldendorf, Heukenberg

*

781

0

E 9 40

N 51 51

DE4123302

Moore und Wälder im Hochsolling, Hellental

*

1 430

0

E 9 34

N 51 47

DE4124301

Kleyberg

 

8

0

E 9 42

N 51 53

DE4124302

Ilme

*

702

0

E 9 46

N 51 46

DE4125301

Altendorfer Berg

*

102

0

E 9 54

N 51 49

DE4127301

Schwermetallrasen bei Lautenthal

 

12

0

E 10 17

N 51 51

DE4127302

Iberg

 

69

0

E 10 14

N 51 49

DE4127303

Oberharzer Teichgebiet

*

576

0

E 10 19

N 51 47

DE4127304

Bergwiesen und Teiche bei Zellerfeld

*

102

0

E 10 20

N 51 49

DE4129302

Nationalpark Harz (Niedersachsen)

*

15 713

0

E 10 29

N 51 47

DE4130301

Zillierbach südlich Wernigerode

*

6

0

E 10 48

N 51 48

DE4133301

Bode und Selke im Harzvorland

*

244

0

E 11 12

N 51 52

DE4134301

Hakel südlich Kroppenstedt

 

1 323

0

E 11 20

N 51 52

DE4135301

Salzstelle bei Hecklingen

*

35

0

E 11 33

N 51 50

DE4136301

Nienburger Auwald-Mosaik

 

226

0

E 11 46

N 51 50

DE4137304

Diebziger Busch und Wulfener Bruchwiesen

*

972

0

E 11 56

N 51 51

DE4138301

Kühnauer Heide und Elbaue zwischen Aken und Dessau

*

3 573

0

E 12 8

N 51 51

DE4140304

Dessau-Wörlitzer-Elbauen

*

7 400

0

E 12 23

N 51 51

DE4141302

Bresker Forst östlich Oranienbaum

*

211

0

E 12 29

N 51 48

DE4142301

Elbaue zwischen Griebo und Prettin

*

7 840

0

E 12 48

N 51 46

DE4143301

Untere Schwarze Elster

*

525

0

E 12 51

N 51 48

DE4143302

Mittlere Glücksburger Heide

 

1 790

0

E 12 59

N 51 52

DE4144301

Korgscher und Steinsdorfer Busch

*

197

0

E 13 5

N 51 49

DE4144302

Schweinitzer Fließ

 

12

0

E 13 5

N 51 48

DE4145301

Wiepersdorf

 

735

0

E 13 15

N 51 51

DE4145302

Schweinitzer Fließ

*

434

0

E 13 15

N 51 49

DE4147301

Schuge- und Mühlenfließquellgebiet

*

392

0

E 13 36

N 51 52

DE4147302

Höllenberge

*

162

0

E 13 36

N 51 49

DE4147303

Vogelsang Wildau-Wentdorf

*

7

0

E 13 33

N 51 53

DE4148301

Borcheltsbusch und Brandkieten Teil I und II

 

117

0

E 13 44

N 51 49

DE4148302

Stoßdorfer See

*

166

0

E 13 49

N 51 50

DE4148303

Borcheltsbusch und Brandkieten, Erweiterung

*

158

0

E 13 44

N 51 49

DE4148304

Alteno-Radden

 

34

0

E 13 49

N 51 51

DE4149301

Tornower Niederung

*

707

0

E 13 52

N 51 49

DE4149302

Schlabendorfer Bergbaufolgelandschaft - Lichtenauer See

*

467

0

E 13 53

N 51 49

DE4150301

Innerer Oberspreewald

*

5 765

0

E 14 2

N 51 52

DE4150302

Byhleguhrer See

*

855

0

E 14 9

N 51 53

DE4150303

Vetschauer Mühlenfließ - Teiche Stradow

 

272

0

E 14 5

N 51 49

DE4152302

Peitzer Teiche

 

2 066

0

E 14 24

N 51 50

DE4219301

Egge

*

3 129

0

E 8 54

N 51 44

DE4219302

Kiebitzteich

 

2

0

E 8 59

N 51 46

DE4219303

Wälder zwischen Iburg und Aschenhütte

*

182

0

E 8 59

N 51 43

DE4219304

Stollen am grossen Viadukt westlich Altenbeken

 

0,01

0

E 8 55

N 51 45

DE4220301

Satzer Moor

*

12

0

E 9 4

N 51 43

DE4220302

Hinnenburger Forst mit Emder Bachtal

*

1 387

0

E 9 8

N 51 42

DE4221301

Stadtwald Brakel

 

1 572

0

E 9 16

N 51 43

DE4221302

Kalkmagerrasen bei Ottbergen

 

78

0

E 9 17

N 51 42

DE4222301

Buchenwälder der Weserhänge

*

638

0

E 9 26

N 51 50

DE4222302

Grundlose-Taubenborn

*

73

0

E 9 21

N 51 45

DE4222303

Stollen Bielenberg

 

1

0

E 9 21

N 51 46

DE4223301

Wälder im östl. Solling

*

1 458

0

E 9 40

N 51 43

DE4224301

Weper, Gladeberg, Aschenburg

*

842

0

E 9 48

N 51 41

DE4226301

Gipskarstgebiet bei Osterode

*

1 327

0

E 10 14

N 51 41

DE4228301

Sieber, Oder, Rhume

*

2 440

0

E 10 12

N 51 37

DE4229301

Hochharz

*

6 022

0

E 10 39

N 51 47

DE4229302

Bachtäler im Oberharz um Braunlage

*

369

0

E 10 38

N 51 41

DE4229303

Bergwiesen bei St. Andreasberg

*

212

0

E 10 32

N 51 42

DE4230301

Stollensystem Büchenberg bei Elbingerode

 

160

0

E 10 47

N 51 47

DE4230302

Elendstal im Hochharz

*

74

0

E 10 40

N 51 45

DE4230303

Bergwiesen bei Königshütte

 

268

0

E 10 45

N 51 45

DE4231301

Laubwaldgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg

*

3 615

0

E 10 52

N 51 47

DE4231302

Devonkalkgebiet bei Elbingerode und Rübeland

*

424

0

E 10 52

N 51 45

DE4231303

Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale

*

5 773

0

E 10 58

N 51 42

DE4233301

Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt

 

107

0

E 11 11

N 51 44

DE4233302

Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt

*

620

0

E 11 11

N 51 42

DE4236301

Auenwälder bei Plötzkau

 

417

0

E 11 42

N 51 44

DE4238301

Brambach südwestlich Dessau

*

89

0

E 12 9

N 51 46

DE4239301

Taube-Quellen und Auengebiet bei Möst

*

150

0

E 12 16

N 51 45

DE4239302

Untere Muldeaue

*

2 760

0

E 12 17

N 51 45

DE4240301

Mittlere Oranienbaumer Heide

*

2 024

0

E 12 21

N 51 46

DE4241301

Fliethbach-System zwischen Dübener Heide und Elbe

 

72

0

E 12 36

N 51 45

DE4243301

Klödener Riß

*

96

0

E 12 50

N 51 44

DE4243302

Kuhlache und Elsteraue bei Jessen

*

150

0

E 12 59

N 51 47

DE4244301

Alte Elster und Rohrbornwiesen bei Premsendorf

 

212

0

E 13 8

N 51 44

DE4244302

Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen

*

337

0

E 13 3

N 51 44

DE4245301

Fluten von Arnsnesta

*

113

0

E 13 10

N 51 44

DE4246301

Freilebener Landgraben und Hölle Freileben

*

87

0

E 13 23

N 51 47

DE4246302

Kremitz und Fichtwaldgebiet

*

649

0

E 13 23

N 51 42

DE4247301

Rochauer Heide

 

558

0

E 13 32

N 51 47

DE4247302

Lehmannsteich

*

137

0

E 13 32

N 51 43

DE4247303

Lugkteichgebiet

*

338

0

E 13 36

N 51 43

DE4247304

Heidegrund Grünswalde

*

263

0

E 13 39

N 51 46

DE4248301

Bergen-Weißacker Moor

*

116

0

E 13 43

N 51 45

DE4248302

Görlsdorfer Wald

*

208

0

E 13 46

N 51 47

DE4248303

Wanninchen

 

694

0

E 13 47

N 51 47

DE4248304

Tannenbusch und Teichlandschaft Groß Mehßow

*

204

0

E 13 49

N 51 43

DE4248305

Sandteichgebiet

*

212

0

E 13 48

N 51 44

DE4248306

Bornsdorfer Teichgebiet

*

95

0

E 13 42

N 51 47

DE4248307

Drehnaer Weinberg und Stiebsdorfer See

 

158

0

E 13 46

N 51 45

DE4248308

Gahroer Buchheide

 

107

0

E 13 44

N 51 44

DE4249302

Seeser Bergbaufolgelandschaft

 

893

0

E 13 56

N 51 47

DE4249303

Calauer Schweiz

 

1 408

0

E 13 58

N 51 42

DE4250301

Göritzer und Vetschauer Mühlenfließe

*

304

0

E 14 1

N 51 45

DE4251301

Glinziger Teich- und Wiesengebiet

 

294

0

E 14 13

N 51 45

DE4251302

Koselmühlenfließ

*

143

0

E 14 11

N 51 43

DE4252301

Sergen-Katlower Teich- und Wiesenlandschaft

*

717

0

E 14 29

N 51 42

DE4252302

Biotopverbund Spreeaue

*

624

0

E 14 21

N 51 44

DE4253302

Euloer Bruch

*

82

0

E 14 35

N 51 45

DE4254301

Hispe

*

15

0

E 14 41

N 51 42

DE4318301

Ziegenberg

*

74

0

E 8 42

N 51 41

DE4319301

Eselsbett und Schwarzes Bruch

*

128

0

E 8 56

N 51 37

DE4319302

Sauerbachtal Bülheim

*

49

0

E 8 57

N 51 36

DE4319304

Kalkfelsen bei Grundsteinheim

*

7

0

E 8 52

N 51 39

DE4319305

Stollen Bahnlinie Kassel-Altenbeken

 

0,01

0

E 8 58

N 51 40

DE4320301

Hirschstein

 

77

0

E 9 0

N 51 36

DE4320302

Gradberg

*

780

0

E 9 1

N 51 41

DE4320303

Kalkmagerrasen bei Willebadessen

 

46

0

E 9 1

N 51 38

DE4320305

Nethe

*

736

0

E 9 0

N 51 38

DE4320306

Talbach östlich Niesen

*

96

0

E 9 9

N 51 37

DE4320307

Quellgebiet Bockskopf

*

22

0

E 9 3

N 51 37

DE4321301

Kalkmagerrasen bei Dalhausen

 

33

0

E 9 19

N 51 37

DE4321303

Lebersiek südlich Dalhausen

*

23

0

E 9 17

N 51 36

DE4321304

Wandelnsberg

 

107

0

E 9 20

N 51 40

DE4322301

Stahlberg und Hölleberg bei Deisel

 

142

0

E 9 23

N 51 36

DE4322302

Urwald Wichmanessen

 

13

0

E 9 28

N 51 36

DE4322303

Hannoversche Klippen

 

24

0

E 9 25

N 51 39

DE4322304

Wälder um Beverungen

*

974

0

E 9 21

N 51 38

DE4325301

Göttinger Wald

*

4 878

0

E 10 1

N 51 33

DE4328301

Steinberg bei Scharzfeld

 

12

0

E 10 22

N 51 38

DE4329301

Bergwiesen und Wolfsbachtal bei Hohegeiß

*

244

0

E 10 39

N 51 40

DE4329302

Staufenberg

*

144

0

E 10 38

N 51 37

DE4329303

Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa

*

1 495

0

E 10 30

N 51 34

DE4330301

Harzer Bachtäler

*

1 501

0

E 10 40

N 51 42

DE4330302

Radeweg bei Hasselfelde

 

147

0

E 10 49

N 51 39

DE4330303

Gräfenthal - Brandesbachtal

*

421

0

E 10 48

N 51 36

DE4331301

Bere und Mosebach südwestlich Stiege

 

35

0

E 10 51

N 51 37

DE4331302

Regensburger Kopf - Lindischberg

 

307

0

E 10 55

N 51 36

DE4332301

Spaltenmoor östlich Friedrichsbrunn

 

82

0

E 11 4

N 51 41

DE4332302

Selketal und Bergwiesen bei Stiege

*

4 467

0

E 11 10

N 51 40

DE4334301

Langes Holz und Steinberg westlich Hettstedt

 

103

0

E 11 28

N 51 39

DE4334302

Weinfeld nordwestlich Mansfeld

 

24

0

E 11 27

N 51 36

DE4334303

Brummtal bei Quenstedt

*

82

0

E 11 25

N 51 41

DE4335301

Kupferschieferhalden bei Hettstedt

 

466

0

E 11 29

N 51 40

DE4336306

Saaledurchbruch bei Rothenburg

*

477

0

E 11 44

N 51 38

DE4337301

Fuhnesümpfe östlich Löbejün

*

67

0

E 11 57

N 51 38

DE4338301

Fuhnequellgebiet Vogtei westlich Wolfen

*

48

0

E 12 9

N 51 41

DE4338302

Engelwurzwiese und Erlen-Eschenwald bei Radegast

*

32

0

E 12 6

N 51 39

DE4340301

Muldeaue oberhalb Pouch

*

513

0

E 12 31

N 51 36

DE4340302

Vereinigte Mulde und Muldeauen

*

5 905

0

E 12 41

N 51 23

DE4341301

Buchenwaldgebiet und Hammerbachtal in der Dübener Heide

*

958

0

E 12 38

N 51 39

DE4342301

Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz

*

4 905

0

E 13 0

N 51 33

DE4342302

Lausiger Teiche und Ausreißer-Teich östlich Bad Schmiedeberg

*

105

0

E 12 48

N 51 40

DE4342303

Buchenwaldgebiet Kossa

*

660

0

E 12 43

N 51 38

DE4342304

Presseler Heidewald und Moorgebiet

*

4 221

0

E 12 46

N 51 34

DE4342305

Dommitzscher Grenzbachgebiet

*

573

0

E 12 48

N 51 37

DE4344301

Dünengebiet Dautzschen-Döbrichau

*

949

0

E 13 4

N 51 37

DE4344302

Annaburger Heide

 

1 590

0

E 13 7

N 51 42

DE4344303

Annaburger Heide

*

851

0

E 13 9

N 51 39

DE4344304

Döbrichauer Wiesen

 

181

0

E 13 6

N 51 36

DE4345301

Alte Elster und Riecke Teil I und II

*

111

0

E 13 15

N 51 40

DE4345302

Schweinert

*

110

0

E 13 16

N 51 37

DE4346302

Oelsiger Luch

*

40

0

E 13 23

N 51 41

DE4346303

Hochfläche um die Hohe Warte

*

785

0

E 13 28

N 51 37

DE4346304

Hohe Warte

 

88

0

E 13 27

N 51 37

DE4347302

Kleine Elster und Niederungsbereiche

*

2 166

0

E 13 36

N 51 39

DE4348301

Tanneberger Sumpf - Gröbitzer Busch

*

47

0

E 13 43

N 51 39

DE4350301

Teichlandschaft Buchwäldchen-Muckwar

*

95

0

E 14 0

N 51 41

DE4350302

Binnendünenkomplex Woschkow

*

123

0

E 14 1

N 51 37

DE4352301

Talsperre Spremberg

*

345

0

E 14 23

N 51 37

DE4353301

Faltenbogen südlich Döbern

 

93

0

E 14 36

N 51 36

DE4353303

Preschener Mühlbusch

*

23

0

E 14 38

N 51 38

DE4353304

Luisensee

*

57

0

E 14 34

N 51 38

DE4354301

Neißeaue

*

250

0

E 14 45

N 51 38

DE4413301

Ruhrstau bei Echthausen

*

111

0

E 7 54

N 51 30

DE4417301

Tuffstein bei Büren

*

0,01

0

E 8 35

N 51 32

DE4417302

Wälder bei Büren

 

1 234

0

E 8 36

N 51 33

DE4417303

Afte

 

127

0

E 8 40

N 51 31

DE4419301

Schwarzbachtal

*

220

0

E 8 57

N 51 32

DE4419302

Dahlberg

 

9

0

E 8 54

N 51 30

DE4419303

Bleikuhlen und Wäschebachtal

*

71

0

E 8 54

N 51 31

DE4419304

Marschallshagen und Nonnenholz

*

1 532

0

E 8 54

N 51 33

DE4420301

Hellberg-Scheffelberg

 

91

0

E 9 1

N 51 32

DE4420302

Asseler Wald

 

137

0

E 9 2

N 51 30

DE4420303

Kalkmagerrasen bei Ossendorf

 

50

0

E 9 6

N 51 30

DE4420304

Quast bei Diemelstadt-Rhoden

 

297

0

E 9 2

N 51 30

DE4421301

Ostheimer Hute

 

16

0

E 9 19

N 51 30

DE4421302

Schwiemelkopf

 

69

0

E 9 18

N 51 31

DE4421303

Desenberg

*

3

0

E 9 11

N 51 30

DE4421304

Quellgebiet bei Ostheim

*

35

0

E 9 19

N 51 29

DE4422301

Holzapetal

*

88

0

E 9 26

N 51 35

DE4422302

Dingel und Eberschützer Klippen

*

112

0

E 9 22

N 51 32

DE4422303

Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden

 

17

0

E 9 20

N 51 31

DE4422304

Flohrberg und Ohmsberg bei Deisel

 

42

0

E 9 23

N 51 35

DE4422305

Der Bunte Berg bei Eberschütz

*

32

0

E 9 20

N 51 32

DE4422306

Samensberg

 

10

0

E 9 22

N 51 35

DE4422307

Kalkmagerrasen entlang der Diemel

*

122

0

E 9 19

N 51 31

DE4423301

Urwald Sababurg

*

92

0

E 9 30

N 51 32