13.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/64


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. oktobra 2004

ki določa ukrepe za uporabo Direktive Sveta 93/24/EGS, ki se nanaša na statistične ankete glede staleža in prireje na področju govedoreje

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4091)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/761/ES)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993, ki se nanaša na statistične ankete, ki jih je potrebno opraviti na področju govedoreje (1) in zlasti člena 1(2) in (3), člena 2(2), člena 3(2), člena 6, člena 8(1) in (2), člena 10(3) in člena 12(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 94/433/ES z dne 30. maja 1994, ki določa ukrepe za uporabo Direktive Sveta 93/24/EGS glede statističnih anket o staležu in o prireji na področju govedoreje (2) je bila večkrat spremenjena.

(2)

Za izvedbo anket, navedenih v Direktivi 93/24/EGS, je potrebno imeti na voljo natančne definicije. Iz tega razloga je potrebno določiti tiste vrste kmetijske dejavnosti, ki sodi na področje ankete. Poleg tega je potrebno natančno opredeliti različne kategorije za preverjanje rezultatov ankete, kot tudi velikostnih razredov številčnega stanja in teritorialnih porazdelitev, na podlagi katerih države članice zbirajo rezultate statističnih anket, ki jih opravljajo v rednih presledkih. Glede določanja statističnih podatkov o zakolih je potrebno imeti na voljo enotno opredelitev teže zaklane živali.

(3)

V skladu z Direktivo 93/24/EGS so države članice lahko na svojo zahtevo pooblaščene za izvajanje anket za meseca maj/junij ali november/december na izbranih območjih, pod pogojem, da se te ankete nanašajo na najmanj 70 % staleža govedi. Države članice, katerih stalež govedi predstavlja le majhen odstotek skupnega staleža Skupnosti, so lahko na svojo zahtevo pooblaščene, da se popolnoma odrečejo anketam za maj/junij ali november/december ali pa se pridružijo regionalnemu pregledu dokončnih podatkov ankete za maj/junij. Končno pa so države članice na svojo zahtevo lahko pooblaščene tudi za to, da pristopijo k predpisanemu pregledu po razredu velikosti dejanskih podatkov za rezultate ankete za maj/junij.

(4)

Države članice so uvedle zahteve glede različnih možnosti za izjeme.

(5)

Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, je bilo potrebno opraviti določene tehnične prilagoditve in razširiti določene izjeme na te nove države članice.

(6)

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003 (3) določa skupno nomenklaturo teritorialnih statističnih enot (NUTS) za države članice; zaradi tega je bilo potrebno nadomestiti predhodno določene regionalne ravni z novo nomenklaturo NUTS.

(7)

Zaradi tega je potrebno razveljaviti Odločbo 94/433/ES.

(8)

Ta odločba je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Kmetijska dejavnost v smislu člena 2(2) Direktive 93/24/EGS predstavlja tehnično ekonomsko enoto, ki je podvržena enotnemu upravljanju in ki proizvaja kmetijske izdelke.

2.   Anketa, ki je navedena v členu 1(1) Direktive 93/24/EGS, se nanaša na:

(a)

kmetijske dejavnosti, katerih izkoriščena površina je enaka enemu hektaru ali pa je večja od enega hektara;

(b)

kmetijske dejavnosti, katerih izkoriščena kmetijska površina je manjša od enega hektara, če proizvajajo na določen način za prodajo ali če njihova proizvodna enota presega določen fizični prag.

3.   Države članice, ki za svoje ankete želijo uporabiti drugačen prag, si prizadevajo za to, da določijo ta prag na tak način, da same izločijo najmanjše kmetijske dejavnosti, katerih prispevek k standardni bruto marži – v smislu Odločbe Komisije 85/377/EGS (4) – zadevne države članice predstavlja globalno 1 % ali več.

Člen 2

Definicije kategorij govedi, ki so navedene v členu 3(1), členu 10(2) in členu 12(2) Direktive 93/24/EGS so prikazane v Prilogi I k tej odločbi.

Člen 3

Za teritorialne porazdelitve, ki so navedene v členu 6(1) Direktive 93/24/EGS, države članice sledijo ravni skupne nomenklature teritorialnih statističnih enot (NUTS), definirani v Prilogi II k tej odločbi. Oproščene so ugotavljanja rezultatov za tista območja, na katerih stalež govedi predstavlja manj kot 1 % nacionalnega staleža govedi.

Člen 4

Velikosortni razredi dejanskih podatkov, ki so navedeni členu 8(1) Direktive 93/24/EGS so prikazani v Prilogi III k tej odločbi.

Člen 5

Teža živalskega trupla, navedena v členu 10(1) Direktive 93/24/EGS, je hladna teža klavnega živalskega trupla po odiranju, po puščanju krvi, po odstranitvi drobovine in po odstranitvi zunanjih spolnih organov, udov živali na ravni zapestja in narti, glave, repa, ledvic in ledvičnih maščob, kot tudi vimen.

Člen 6

1.   Seznam držav članic, ki so pooblaščene za opravljanje anket za meseca maj/junij ali november/december na izbranih območjih, s pridržkom, da se te ankete nanašajo na najmanj 70 % staleža govedi, je naveden v točki (a) Priloge IV k tej odločbi.

2.   Seznam držav članic, ki imajo dovoljenje, da ne opravljajo ankete za november/december je naveden v točki (b) Priloge IV k tej odločbi.

3.   Seznam držav članic, ki so pooblaščene, da pristopijo k regionalnemu pregledu dokončnih rezultatov ankete za maj/junij je prikazan v točki (c) Priloge IV k tej odločbi.

4.   Seznam držav članic, ki so pooblaščene, da pristopijo k predpisanemu pregledu po velikostnih razredih za dejanske rezultate ankete za maj/junij je naveden v točki (d) Priloge IV k tej odločbi.

Člen 7

Odločba 94/433/ES je razveljavljena.

Sklici na razveljavljeno odločbo se štejejo kot sklici na to odločbo.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. oktobra 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 149, 21.6.1993, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 179, 13.7.1994, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(4)  UL L 220, 17.8.1985, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/369/ES (UL L 127, 23.5.2003, str. 48).


PRILOGA I

DEFINICIJA KATEGORIJ

 

Člen 3(1) Direktive 93/24/EGS

Člen 10(2) in člen 12(2) Direktive 93/24/EGS

Teleta

A.(a)

Goveda starosti manj od enega leta namenjena klanju kot teleta.

Definicija telet je prikazana pod točko A v naslednji koloni

A.

Teleta

Domače živali goveje pasme, žive teže manjše kot 300 kg ali enake 300 kg, ki še nimajo nadomestnih zob

Biki

 

D.

Biki

Nekastrirana goveda moškega spola, ki niso zajeta v točki A

Voli

 

E.

Voli

Kastrirana goveda moškega spola, ki niso zajeta v točki A

Telice

C.(b)

(ba)

Goveda ženskega spola starosti dveh let in več, ki se še niso otelila

B.

Telice

Goveda ženskega spola, ki se še niso otelila in niso zajeta pod točko A

Klavne telice

C.(b)

(ba) (1)

Telice, vzrejene za proizvodnjo mesa

 

Druge telice

C.(b)

(ba) (2)

Telice, vzrejene za reprodukcijo in namenjene nadomestitvi krav mlekaric ali drugih

 

Krave

C.(b)

(bb)

Goveda ženskega spola, ki so se že otelila (vključena morebitna tista goveda, ki so stara manj kot dve leti)

C.

Krave

Goveda ženskega spola, ki so se že otelila

Krave mlekarice

C.(b)

(bb) (1)

Krave, ki so izključno ali pretežno vzrejene za produkcijo mleka, namenjenega človeški potrošnji in/ali predelavi v mlečne izdelke, med te krave sodijo tudi klavne krave (pitane ali med svojim zadnjim dojenjem in zakolom)

 

Druge krave

C.(b)

(bb) (2)

Druge krave kot krave mlekarice, med katere sodijo tudi morebitne delovne krave

 


PRILOGA II

TERITORIALNE PORAZDELITVE

Belgija

NUTS 2

Češka republika

NUTS 2

Danska

Nemčija

NUTS 1

Estonija

NUTS 2

Grčija

NUTS 2

Španija

NUTS 2

Francija

NUTS 2

Irska

NUTS 2

Italija

NUTS 2

Ciper

Latvija

NUTS 3

Litva

NUTS 2

Luksemburg

Madžarska

NUTS 2

Malta

NUTS 3

Nizozemska

NUTS 2

Avstrija

NUTS 2

Poljska

NUTS 2

Portugalska

NUTS 2

Slovenija

NUTS 2

Slovaška

NUTS 2

Finska

NUTS 2

Švedska

NUTS 2

Združeno kraljestvo

NUTS 1


PRILOGA III

DEJANSKI VELIKOSTNI RAZREDI ZA GOVEDA V REJI

Kategorije

Število govedi na rejca

Število rejcev

Število živali

Število krav mlekaric na rejca

Število rejcev

Število živali

Število drugih krav na rejca

Število rejcev

Število živali

I

1–2 (1)

 

 

1–2 (1)

 

 

1–2 (1)

 

 

II

3–9 (1)

 

 

3–9 (1)

 

 

3–9 (1)

 

 

III

1–9

 

 

1–9

 

 

1–9

 

 

IV

10–19

 

 

10–19

 

 

10–19

 

 

V

20–29

 

 

20–29

 

 

20–29

 

 

VI

30–49

 

 

30–49

 

 

30–49

 

 

VII

50–99

 

 

50–99

 

 

50–99

 

 

VIII

100– (4)

 

 

100– (4)

 

 

100– (4)

 

 

IX

100–199 (2)

 

 

100–199 (3)

 

 

100–199 (3)

 

 

X

200–299 (2)

 

 

200–299 (3)

 

 

200–299 (3)

 

 

XI

300–499 (2)

 

 

300– (3)

 

 

300– (3)

 

 

XII

500– (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

Skupaj

 

 

Skupaj

 

 


(1)  Fakultativni pregled za BE, CZ, DK, NL, SE, SK.

(2)  Fakultativni pregled za CZ, GR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

(3)  Fakultativni pregled za CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK.

(4)  Fakultativni pregled za MT.


PRILOGA IV

(a)   Države članice, ki so pooblaščene za opravljanje anket mesecev maj/junij ali november/december v izbranih območjih, s pridržkom, da te ankete zajamejo najmanj 70 % staleža govedi

 

Francija

 

Italija

(b)   Države članice, ki imajo dovoljenje samo za opravljanje ankete november/december

 

Portugalska

 

Grčija

 

Ciper

 

Estonija

 

Madžarska

 

Latvija

 

Litva

 

Malta

 

Slovaška

 

Slovenija

(c)   Države članice, ki so pooblaščene za pristop k regionalnemu pregledu dokončnih rezultatov ankete maj/junij

 

Belgija

 

Nemčija

 

Nizozemska

 

Švedska

(d)   Države članice, ki so pooblaščene za pristop k predpisanemu pregledu po razredih velikosti dejanskih podatkov za anketo maj/junij

 

Belgija

 

Danska

 

Nemčija

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Švedska