9.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/7


SKLEP SVETA

z dne 2. novembra 2004

o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije

(2004/752/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 225a in 245 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti členov 140b in 160 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Sodišča,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 225a Pogodbe ES in člen 140b Pogodbe ESAE pooblaščata Svet, da ustanovi sodne oddelke za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o nekaterih vrstah tožb ali postopkov ter določi pravila o organizaciji takšnih sodnih oddelkov in obsegu na njih prenesenih pristojnosti.

(2)

Ustanovitev posebnega sodišča za uslužbenske spore, pristojnega za odločanje v teh sporih na prvi stopnji, za katere je sedaj pristojno Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti, naj bi izboljšala delovanje sodnega sistema Skupnosti. Ustanovitev takega sodišča je v skladu s pozivom iz Izjave št. 16 o členu 225a Pogodbe ES (1), ki je bila sprejeta ob podpisu Pogodbe iz Nice 26. februarja 2001.

(3)

Sodišču prve stopnje je tako treba dodati sodni oddelek, ki bo v institucionalnem in organizacijskem smislu sestavni del Sodišča in katerega člani bodo imeli enak status kot člani Sodišča prve stopnje.

(4)

Novi sodni oddelek je treba poimenovati tako, da se ga bo razlikovalo od lastnih sestav oz. sestav Sodišča prve stopnje.

(5)

Da bi zagotovili splošno preglednost sodnega sistema, je treba določbe o pristojnostih, sestavi, organizaciji in postopku sodnega oddelka priložiti k Statutu Sodišča.

(6)

Število sodnikov sodnega oddelka naj bi ustrezalo pripadu zadev. Da bi Svetu olajšali odločanje o imenovanju sodnikov, naj bi se predvidelo, da Svet ustanovi neodvisni svetovalni odbor, ki bo preverjal, ali predložene kandidature izpolnjujejo zahtevane pogoje.

(7)

Sodni oddelek naj bi odločal po postopku, prilagojenem posebnostim sporov, ki so mu predloženi v odločanje, in naj bi v vseh fazah postopka preučeval možnosti za mirno rešitev spora.

(8)

V skladu s tretjim odstavkom člena 225a Pogodbe ES in tretjim odstavkom člena 140b Pogodbe ESAE se lahko zoper odločbe sodnega oddelka vloži pritožba na Sodišče prve stopnje zgolj glede pravnih vprašanj in pod enakimi pogoji, kot so določeni za pritožbe, ki se sedaj vlagajo na Sodišče zoper odločbe Sodišča prve stopnje. Ustrezne določbe Statuta Sodišča so v izogib navzkrižnim napotilom, ki bi škodila preglednosti celotne ureditve, priložene k Statutu.

(9)

V tem sklepu naj se predvidijo ustrezne prehodne določbe, da bi lahko sodni oddelek svoje naloge izvajal takoj po ustanovitvi –

SKLENIL:

Člen 1

Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti se doda sodni oddelek, ki odloča v uslužbenskih sporih Evropske unije, v nadaljnjem besedilu „Sodišče za uslužbence Evropske unije“. Sodišče za uslužbence Evropske unije ima sedež pri Sodišču prve stopnje.

Člen 2

Protokol o Statutu Sodišča se spremeni:

1.

vstavi se naslednji naslov:

„NASLOV IVa

SODNI ODDELKI

Člen 62a

Določbe o pristojnostih, sestavi, organizaciji in postopku sodnih oddelkov, ustanovljenih na podlagi členov 225a Pogodbe ES in 140b Pogodbe ESAE, so priložene k temu statutu.“

2.

Doda se Priloga I, katere besedilo je vsebovano v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

1.   Prvi predsednik Sodišča za uslužbence Evropske unije se imenuje za dobo treh let na enak način kot sodniki, vendar pa lahko Svet odloči, da se uporabi postopek iz člena 4(1) Priloge I k Statutu Sodišča, katere besedilo se nahaja v Prilogi k temu sklepu.

2.   Takoj ko prisežejo vsi člani Sodišča za uslužbence Evropske unije, predsednik Sveta nadaljuje z izbiranjem z žrebom treh sodnikov tega sodišča, katerih mandati se z odstopanjem od prvega stavka drugega odstavka člena 2 Priloge I k Statutu Sodišča iztečejo ob koncu prvih treh let mandata.

3.   Zadeve iz člena 1 Priloge I k Statutu Sodišča, ki so Sodišču prve stopnje predložene do dne začetka veljavnosti omenjenega člena in v katerih pisni postopek iz člena 52 poslovnika Sodišča prve stopnje še ni bil zaključen, se odstopijo Sodišču za uslužbence Evropske unije.

4.   Sodišče za uslužbence Evropske unije do začetka veljavnosti svojega poslovnika smiselno uporablja poslovnik Sodišča prve stopnje, z izjemo določb o sodniku posamezniku.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, z izjemo člena 1 Priloge I k Statutu Sodišča, katere besedilo se nahaja v Prilogi k temu sklepu.

Člen 1 Priloge I k Statutu Sodišča začne veljati na dan, ko se v Uradnem listu Evropske unije objavi sklep o ugotovitvi predsednika Sodišča, da je Sodišče za uslužbence Evropske unije ustanovljeno v skladu z zakonom.

V Bruslju, 2. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL C 80, 10.3.2001, str. 80.


PRILOGA

„PRILOGA I

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

Člen 1

Sodišče za uslužbence Evropske unije, v nadaljnjem besedilu ‚Sodišče za uslužbence’, izvršuje na prvi stopnji pristojnost za odločanje v sporih med Skupnostma in njunimi uslužbenci na podlagi člena 236 Pogodbe ES in člena 152 Pogodbe ESAE, vključno s spori med organi, uradi ali agencijami in njihovim osebjem, za katere je pristojnost dodeljena Sodišču.

Člen 2

Sodišče za uslužbence sestavlja sedem sodnikov. Svet lahko na zahtevo Sodišča s kvalificirano večino število sodnikov poveča.

Sodniki so imenovani za dobo šest let. Sodniki, ki jim mandat poteče, so lahko ponovno imenovani.

Prosto mesto se zapolni z imenovanjem novega sodnika za dobo šest let.

Člen 3

1.   Sodnike imenuje Svet, ki po posvetovanju z odborom, predvidenim v tem členu, odloča v skladu s četrtim odstavkom člena 225a Pogodbe ES in četrtim odstavkom člena 140b Pogodbe ESAE. Svet pri imenovanju sodnikov zagotovi uravnoteženo sestavo Sodišča za uslužbence, tako da se med državljani držav članic izberejo sodniki iz kar najširšega možnega geografskega območja in se upoštevajo zastopani nacionalni pravni sistemi.

2.   Kandidira lahko vsakdo, ki ima državljanstvo Unije in izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka člena 225a Pogodbe ES in četrtega odstavka člena 140b Pogodbe ESAE. Svet, ki odloča s kvalificirano večino na priporočilo Sodišča, določi pogoje in podrobnosti za predložitev in obravnavo kandidatur.

3.   Ustanovi se odbor, ki ga sestavlja sedem osebnosti, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Sodišča prve stopnje ter priznanimi pravniki. O imenovanju članov odbora in pravilih za njegovo delovanje odloči Svet s kvalificirano večino na priporočilo predsednika Sodišča.

4.   Odbor poda mnenje o ustreznosti kandidatov za izvrševanje sodniške funkcije v okviru Sodišča za uslužbence. Odbor temu mnenju priloži seznam kandidatov z najustreznejšimi izkušnjami na visoki ravni. Seznam mora vsebovati vsaj dvakrat več kandidatov, kot znaša število sodnikov, ki jih mora Svet imenovati.

Člen 4

1.   Sodniki med svojimi člani imenujejo predsednika Sodišča za uslužbence za dobo treh let. Lahko je ponovno imenovan.

2.   Sodišče za uslužbence zaseda v senatih treh sodnikov. Sodišče za uslužbence lahko v določenih primerih, ki jih ureja njegov poslovnik, odloča na občni seji, v senatu petih sodnikov ali pa odloča sodnik posameznik.

3.   Predsednik Sodišča za uslužbence predseduje občni seji in senatu petih sodnikov. Predsedniki senatov treh sodnikov se imenujejo, kot določa odstavek 1. Če je predsednik Sodišča za uslužbence dodeljen senatu treh sodnikov, temu senatu predseduje.

4.   Pristojnosti in sklepčnost občne seje ter sestavo senatov in dodelitev zadev senatom ureja poslovnik.

Člen 5

Členi 2 do 6, 14, 15 ter prvi, drugi in peti odstavek člena 17 ter člen 18 Statuta Sodišča se uporabljajo za Sodišče za uslužbence in njegove člane.

Prisega iz člena 2 Statuta se izreče pred Sodiščem in odločitve iz členov 3, 4 in 6 Sodišče sprejme po posvetovanju s Sodiščem za uslužbence.

Člen 6

1.   Sodišču za uslužbence pomagajo službe Sodišča in Sodišča prve stopnje. Predsednik Sodišča ali, če je to primerno, predsednik Sodišča prve stopnje v medsebojnem soglasju s predsednikom Sodišča za uslužbence določita, na kakšen način uradniki in drugi uslužbenci Sodišča ali Sodišča prve stopnje opravljajo naloge za Sodišče za uslužbence, da bi tako zagotovili njegovo delovanje. Nekateri uradniki ali drugi uslužbenci so odgovorni sodnemu tajniku Sodišča za uslužbence, ki je podrejen predsedniku tega sodišča.

2.   Sodišče za uslužbence imenuje sodnega tajnika in določi pravila, ki urejajo njegov položaj. Za sodnega tajnika tega sodišča se uporabljajo četrti odstavek člena 3 ter členi 10, 11 in 14 Statuta Sodišča.

Člen 7

1.   Postopek pred Sodiščem za uslužbence ureja naslov III Statuta Sodišča, z izjemo členov 22 in 23 Statuta. V poslovniku tega sodišča se po potrebi določijo nadaljnje in podrobnejše določbe glede postopka.

2.   Ureditev vprašanja jezikov na Sodišču prve stopnje se uporablja tudi za Sodišče za uslužbence.

3.   Pisni del postopka obsega vložitev tožbe in odgovora na tožbo, razen če Sodišče za uslužbence ne odloči, da je potrebna druga izmenjava pisnih vlog. Če je prišlo do druge izmenjave pisnih vlog, lahko Sodišče za uslužbence v soglasju s strankami odloči brez ustnega postopka.

4.   Sodišče za uslužbence lahko v vseh fazah postopka od predložitve vloge preučuje možnosti za mirno rešitev spora in si lahko prizadeva omogočiti takšno rešitev.

5.   Sodišče za uslužbence odloči o stroških. Ob upoštevanju posebnih določb poslovnika se, če sodišče tako odloči, plačilo stroškov naloži neuspešni stranki.

Člen 8

1.   Če je vloga ali drug procesni dokument, naslovljen na Sodišče za uslužbence, pomotoma vložen pri sodnem tajniku Sodišča ali Sodišča prve stopnje, ga ta nemudoma pošlje sodnemu tajniku Sodišča za uslužbence. Prav tako, če je vloga ali drug procesni dokument, naslovljen na Sodišče ali Sodišče prve stopnje, pomotoma vložen pri sodnem tajniku Sodišča za uslužbence, ga ta nemudoma pošlje sodnemu tajniku Sodišča ali Sodišča prve stopnje.

2.   Če Sodišče za uslužbence ugotovi, da ni pristojno za obravnavanje in odločanje o tožbi, za katero je pristojno Sodišče ali Sodišče prve stopnje, jo odstopi Sodišču oz. Sodišču prve stopnje. Prav tako, če Sodišče ali Sodišče prve stopnje ugotovi, da je za tožbo pristojno Sodišče za uslužbence, jo odstopi Sodišču za uslužbence, to pa ne more odkloniti pristojnosti.

3.   Če so Sodišču za uslužbence in Sodišču prve stopnje predložene zadeve, kjer se postavlja enako vprašanje razlage ali odloča o veljavnosti istega akta, lahko Sodišče za uslužbence po zaslišanju strank postopek prekine, dokler Sodišče prve stopnje ne izda sodbe.

Če so Sodišču za uslužbence in Sodišču prve stopnje predložene zadeve, kjer je predmet enak, Sodišče za uslužbence odkloni pristojnost, da bi o teh zadevah lahko odločalo Sodišče prve stopnje.

Člen 9

Pri Sodišču prve stopnje se lahko vloži pritožba v dveh mesecih po uradnem obvestilu o odločbi, proti kateri je pritožba vložena, proti končnim odločbam Sodišča za uslužbence in delnim odločbam tega sodišča o vsebinskih vprašanjih ali odločbam o procesnih vprašanjih glede nepristojnosti ali nedopustnosti.

Takšno pritožbo lahko vloži katera koli stranka, ki v celoti ali delno ni uspela s svojimi sklepnimi predlogi. Tisti, ki so se postopku pridružili, razen držav članic in institucij Skupnosti, pa lahko vložijo takšno pritožbo le, če jih odločba Sodišča za uslužbence neposredno prizadeva.

Člen 10

1.   Vsakdo, čigar vlogo za pridružitev postopku je Sodišče za uslužbence zavrnilo, se lahko v dveh tednih po uradnem obvestilu o odločbi o zavrnitvi vloge pritoži na Sodišče prve stopnje.

2.   Stranke v postopku se lahko pritožijo na Sodišče prve stopnje glede vseh odločb Sodišča za uslužbence, sprejetih na podlagi člena 242 ali člena 243 ali četrtega odstavka člena 256 Pogodbe ES in člena 157 ali člena 158 ali tretjega odstavka člena 164 Pogodbe ESAE, v dveh mesecih po uradnem obvestilu o njih.

3.   O pritožbah iz odstavkov 1 in 2 tega člena lahko odloča predsednik Sodišča prve stopnje po skrajšanem postopku, ki po potrebi odstopa od nekaterih pravil iz te priloge in ki bo določen v poslovniku Sodišča prve stopnje.

Člen 11

1.   Pritožba na Sodišče prve stopnje je omejena na pravna vprašanja. Lahko se vloži zaradi nepristojnosti Sodišča za uslužbence, zaradi kršitve postopka pred tem sodiščem, ki škoduje interesom pritožnika, pa tudi zaradi kršitve zakonodaje Skupnosti s strani Sodišča za uslužbence.

2.   Pritožba, ki se nanaša samo na stroške in njihovo višino, ni dopustna.

Člen 12

1.   Brez poseganja v člena 242 in 243 Pogodbe ES in člena 157 in 158 Pogodbe ESAE pritožba na Sodišče prve stopnje nima odložilnega učinka.

2.   Če je pritožba vložena proti odločbi Sodišča za uslužbence, ima postopek pred Sodiščem prve stopnje pisni in ustni del. Sodišče prve stopnje lahko v skladu s pogoji, določenimi v poslovniku, po zaslišanju strank odloči brez ustnega postopka.

Člen 13

1.   Če je pritožba utemeljena, Sodišče prve stopnje razveljavi odločbo Sodišča za uslužbence in samo odloči o zadevi. Zadevo vrne v razsojanje Sodišču za uslužbence, če o njej ni možno odločiti.

2.   Če je zadeva vrnjena Sodišču za uslužbence, je to sodišče glede pravnih vprašanj vezano na odločbo Sodišča prve stopnje.“