14.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/32


SKLEP SVETA

z dne 24. septembra 2004

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o uvedbi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost

(2004/692/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Moldavijo na drugi strani (1), je začel veljati 1. julija 1998.

(2)

Komisija je končala pogajanja o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o uvedbi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o uvedbi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da določi osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki bo zavezoval Skupnost.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Svet

Predsednik

L. J. BRINKHORST


(1)  UL L 181, 24.6.1998, str. 3.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o uvedbi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost

Spoštovani,

1.

V čast mi je sklicevati se na posvetovanja med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Moldavije o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki.

2.

Po teh posvetovanjih sta se pogodbenici sporazumeli o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za nekatere jeklene izdelke z namenom izboljšanja preglednosti in preprečevanja morebitnih motenj v trgovini. Podrobnosti sistema dvojne kontrole so priložene temu pismu.

3.

Ta izmenjava pisem ne posega v uporabo ustreznih določb dvostranskih sporazumov o trgovini in trgovinskih zadevah, zlasti tistih, ki se nanašajo na protidampinške in zaščitne ukrepe.

4.

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe Priloge ali njenih dodatkov, ki se sprejmejo z medsebojnim dogovorom in začnejo učinkovati v skladu z dogovorom pogodbenic. Če se v Evropski skupnosti za izdelek, ki spada v sistem dvojne kontrole, sprožijo preiskave za uvedbo protidampinških ali zaščitnih ukrepov, ali se ti ukrepi uvedejo, se bo Moldavija odločila, ali bo zadevni izdelek izločila iz sistema dvojne kontrole. Taka odločitev ne vpliva na sprostitev zadevnega izdelka v prosti promet Evropske skupnosti.

5.

Če so to pismo, Priloga in njeni dodatki za vašo vlado sprejemljivi, mi je na koncu v čast predlagati, da naj to pismo skupaj z vašo potrditvijo tvori sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo, ki začne veljati na dan vašega odgovora.

Sprejmite, gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Ghall-Komonità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

din partea Comunitătii Europene

Image

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z dne 29. septembra 2004, ki se glasi:

„1.

V čast mi je sklicevati se na posvetovanja med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Moldavije o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki.

2.

Po teh posvetovanjih sta se pogodbenici sporazumeli o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za nekatere jeklene izdelke z namenom izboljšanja preglednosti in preprečevanja morebitnih motenj v trgovini. Podrobnosti sistema dvojne kontrole so priložene temu pismu.

3.

Ta izmenjava pisem ne posega v uporabo ustreznih določb dvostranskih sporazumov o trgovini in trgovinskih zadevah, zlasti tistih, ki se nanašajo na protidampinške in zaščitne ukrepe.

4.

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembe Priloge ali njenih dodatkov, ki se sprejmejo z medsebojnim dogovorom in začnejo učinkovati v skladu z dogovorom pogodbenic. Če se v Evropski skupnosti za izdelek, ki spada v sistem dvojne kontrole, sprožijo preiskave za uvedbo protidampinških ali zaščitnih ukrepov, ali se ti ukrepi uvedejo, se bo Moldavija odločila, ali bo zadevni izdelek izločila iz sistema dvojne kontrole. Taka odločitev ne vpliva na sprostitev zadevnega izdelka v prosti promet Evropske skupnosti.

5.

Če so to pismo, Priloga in njeni dodatki za vašo vlado sprejemljivi, mi je na koncu v čast predlagati, da naj to pismo skupaj z vašo potrditvijo tvori sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo, ki začne veljati na dan vašega odgovora.“

V čast mi je potrditi, da je zgornje besedilo za mojo vlado sprejemljivo in da vaše pismo, ta odgovor in priložena Priloga z dodatki skupaj tvorijo sporazum v skladu z vašim predlogom.

Sprejmite, gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

din partea Guvernului Republicii Moldova

Por el Gobierno de la República de Moldava

Za vládu Moldavské republiky

For regeringen for Republikken Moldova

Für die Regierung der Republik Moldau

Moldova Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

For the Government of the Republic of Moldova

Pour le gouvernement de la République de Moldova

Per il governo della Repubblica moldova

Moldovas Republikas valdības vārdā

Moldovos Respublikos Vyriausybės vardu

a Moldovai Köztársaság kormánya nevében

Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova

Voor de regering van de Republiek Moldavië

W imieniu Rządu Republiki Mołdowy

Pelo Governo da República da Moldova

za vládu Moldavskej republiky

Za Vlado Republike Moldavije

Moldovan tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Moldaviens regering

Image


PRILOGA

k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o uvedbi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost

1.1

V obdobju od 29. oktobra 2004 do 31. decembra 2006, razen če se obe pogodbenici dogovorita o predčasni ukinitvi sistema, je za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov s poreklom iz Moldavije, naštetih v Dodatku I, v Evropsko skupnost treba predložiti listino o nadzoru v obliki obrazca iz Dodatka II, ki jo izdajo pristojni organi Evropske skupnosti.

1.2

V obdobju iz odstavka 1.1, razen če se obe pogodbenici dogovorita o predčasni ukinitvi sistema, je za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov s poreklom iz Moldavije, naštetih v Dodatku I, v Evropsko skupnost treba predložiti tudi izvozni dokument, ki ga izdajo pristojni moldavski organi.

1.3

Za pridobitev listine o nadzoru mora uvoznik predložiti izvirnik pravilno izpolnjenega izvoznega dokumenta. Vsekakor mora uvoznik predložiti izvirnik izvoznega dokumenta najpozneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dokumentu.

1.4

Listina o nadzoru in izvozni dokument se izdata za vsako transakcijo.

1.5

Za datum odpreme se šteje datum nakladanja na izvozno prevozno sredstvo.

1.6

Izvozni dokument ustreza vzorcu iz Dodatka III. Velja za izvoz po celotnem carinskem območju Evropske skupnosti.

1.7

Republika Moldavija uradno obvesti Komisijo Evropskih skupnosti o nazivih in naslovih ustreznih moldavskih državnih organov, ki so pooblaščeni za izdajo in preverjanje izvoznih dokumentov, vključno z vzorci žigov in podpisov, ki jih uporabljajo. Republika Moldavija prav tako uradno obvesti Komisijo o vsaki spremembi teh podrobnosti.

1.8

Razvrščanje izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu „KN“). Poreklo izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, se določi v skladu s pravili o nepreferencialnem poreklu blaga, ki veljajo v Evropski skupnosti.

1.9

Pristojni organi Evropske skupnosti se zavezujejo, da bodo Republiko Moldavijo obveščali o kakršnih koli spremembah KN v zvezi z izdelki, ki jih zajema ta sporazum, pred dnem začetka njihove veljavnosti v Evropski skupnosti.

1.10

Nekatere tehnične določbe o izvajanju sistema dvojne kontrole so navedene v Dodatku IV.

2.1

Republika Moldavija se zavezuje, da bo Evropski skupnosti priskrbela natančne statistične informacije o izvoznih dokumentih, ki so jih v skladu z odstavkom 1.2 izdali moldavski organi. Te informacije se Evropski skupnosti pošljejo do 28. v mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se statistika nanaša.

2.2

Evropska skupnost se zavezuje, da bo moldavskim organom priskrbela natančne statistične informacije o listinah o nadzoru v zvezi z izvoznimi dokumenti, ki so jih v skladu z odstavkom 1.1 izdali moldavski organi. Te informacije se moldavskim organom pošljejo do 28. v mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se statistika nanaša.

3.

Po potrebi se na zahtevo ene ali druge pogodbenice opravijo posvetovanja o vseh problemih, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma. Taka posvetovanja se izvedejo nemudoma. K vsem posvetovanjem, ki se opravijo po tem odstavku, obe pogodbenici pristopita v duhu sodelovanja in z željo uskladiti razhajanja med njima.

3.1

Skupnost in Republika Moldavija se brez poseganja v odstavek 2.2 in z namenom zagotovitve učinkovitega delovanja tega sporazuma dogovorita, da je treba storiti vse potrebno za preprečevanje in/ali preiskavo, oz. sprožiti vse potrebne pravne in/ali upravne postopke proti izigravanju omenjenega sistema, predvsem s pretovarjanjem, preusmerjanjem, napačnim deklariranjem države porekla, ponarejanjem izvoznih dokumentov in/ali drugih dokumentov, napačnim deklariranjem glede količin, opisa ali uvrstitve blaga. Skladno s tem se Skupnost in Republika Moldavija sporazumeta, da bosta opredelili vse potrebne pravne določbe in upravne postopke v skladu z njuno notranjo zakonodajo, ki bodo omogočali učinkovito ukrepanje proti takemu izigravanju, kar vključuje sprejetje pravno zavezujočih prisilnih ukrepov proti vpletenim izvoznikom in/ali uvoznikom.

3.2

Če pogodbenici na podlagi informacij, ki so na voljo, menita, da se določbe tega sporazuma izigrava, pogodbenici zahtevata posvetovanja, ki se izvedejo nemudoma.

3.3

Do rezultatov posvetovanj iz odstavka 3.2 vsaka pogodbenica kot previdnostni ukrep in/ali če tako zahteva druga pogodbenica, sprejme vse potrebne ukrepe, ki jih predvideva nacionalna zakonodaja, za ustavitev ali zavrnitev izdaje izvoznega dokumenta in listine o nadzoru. Republika Moldavija lahko tudi prekliče izdane izvozne dokumente.

3.4

Če pogodbenici med posvetovanji iz odstavka 3.2 ne dosežeta zadovoljive rešitve za obe strani, ima Skupnost pravico zavrniti uvoz zadevnega izdelka, če obstaja dovolj dokazov napačnega deklariranja opisa količin, uvrstitve ali države porekla.

4.

Vsa obvestila se posredujejo:

v zvezi z Evropsko skupnostjo Komisiji Evropskih skupnosti,

v zvezi z Moldavijo Misiji Republike Moldavije pri Evropskih skupnostih.

Dodatek I

 

7202

 

7203

 

7206

 

7207

 

7208

 

7209

 

7210

 

7211

 

7212

 

7213

 

7214

 

7215

 

7216

 

7217

 

7218

 

7219

 

7220

 

7221

 

7222

 

7223

 

7224

 

7225

 

7226

 

7227

 

7228

 

7229

 

7301

 

7303

 

7304

 

7305

 

7306

 

7307

 

7312

Dodatek II

Image

Image

Image

Image

Dodatok III

Image

Image

Dodatek IV

MOLDAVIJA

Tehnične določbe o izvajanju sistema dvojne kontrole

1.

Izvozni dokumenti so dimenzije 210 × 297 mm. Uporablja se bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 g/m2. Sestavljeni so v angleškem jeziku. Če so izpolnjeni ročno, je treba za vpise uporabiti črnilo in tiskane črke. Dokumenti lahko obsegajo dodatne izvode, ki so označeni kot takšni. Če so dokumenti v več izvodih, je samo vrhnji izvod izvirnik. Ta izvod se jasno označi kot „izvirnik“ in ostale izvode kot „kopije“. Pristojni organi Evropske skupnosti v skladu z določbami sistema dvojne kontrole kot veljaven dokument za nadzor izvoza v Evropsko skupnost sprejmejo le izvirnik.

2.

Vsak dokument vsebuje standardizirano serijsko številko (natisnjeno ali ne), s pomočjo katere ga je mogoče identificirati. Ta številka je sestavljena iz naslednjih elementov:

dveh črk, ki označujeta državo izvoznico: MO = Moldavija,

dveh črk, ki označujeta namembno državo članico carinjenja:

BE

=

Belgija

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

LU

=

Luksemburg

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PT

=

Portugalska

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo

CZ

=

Češka

EE

=

Estonija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

PL

=

Poljska

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

enomestne številke, ki označuje leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, npr. „4“ za 2004,

dvomestne številke od 01 do 99, ki označuje posamezni zadevni urad izdaje v državi izvoznici,

petmestne številke, ki teče zaporedno od 00001 do 99999, dodeljene namembni državi članici carinjenja.

3.

Izvozni dokumenti veljajo v koledarskem letu, v katerem so izdani, kakor je razvidno iz polja št. 3 izvoznega dokumenta.

4.

Moldaviji na izvoznem dokumentu ni treba navajati cene, vendar je ta informacija organom Komisije na voljo na zahtevo.

5.

Izvozni dokumenti se lahko izdajo po odpremi izdelkov, na katere se nanašajo. V tem primeru morajo imeti zaznamek „izdano naknadno“.

6.

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dokumenta lahko izvoznik pri pristojnem državnem organu, ki je dokument izdal, na podlagi izvoznih dokumentov, s katerimi razpolaga, zaprosi za izdajo dvojnika. Dvojnik katerega koli tako izdanega dokumenta ima zaznamek „dvojnik“. Na dvojniku je naveden datum izvirnega izvoznega dokumenta.

7.

Pristojne organe Evropske skupnosti se nemudoma obvesti o preklicu ali spremembi katerih koli že izdanih izvoznih dokumentov in, kjer je to potrebno, tudi o podlagi za tak ukrep.