12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/1


BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM

av den 29 mars 2004

om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

(2004/C 155/01)

PRESIDIET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 191 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (1),

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallad ”budgetförordningen”), kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) (nedan kallad ”förordningen om genomförandebestämmelser”) och kommissionens förordning (EG) nr 2909/2000 av den 29 december 2000 om den räkenskapsmässiga förvaltningen av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella anläggningstillgångar (4),

med beaktande av artikel 22.10 i parlamentets arbetsordning, och

av följande skäl:

(1)

Närmare bestämmelser måste fastställas för beviljande och administrering av det stöd som är avsett att bidra till finansieringen av de politiska partierna på europeisk nivå.

(2)

Stödet till de politiska partierna på europeisk nivå är ett bidrag enligt vad som avses i budgetförordningens artikel 108 ff.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte

Genom dessa bestämmelser fastställs tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 2

Inbjudan att lämna förslag

Europaparlamentet skall varje år före den första juli offentliggöra en inbjudan att lämna förslag för dem som vill ansöka om bidrag till finansiering av politiska partier på europeisk nivå. I offentliggörandet skall urvalskriterier, villkor för gemenskapsfinansieringen och datum för tilldelningsförfarandet anges.

Artikel 3

Ansökan om finansiering

1.   Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2004/2003 skall ett politiskt parti på europeisk nivå som vill erhålla bidrag genom Europeiska unionens allmänna budget lämna in en skriftlig ansökan till Europaparlamentets talman senast den 15 november före det budgetår för vilket bidraget önskas. Villkoren i artikel 3 i förordningen måste vara uppfyllda det datum ansökan lämnas in.

2.   Det formulär som skall användas för ansökan om bidrag bifogas dessa bestämmelser (se bilaga 1). Det finns även på Europaparlamentets hemsida på Internet.

3.   Varje anmälan enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2004/2003 skall adresseras till Europaparlamentets talman.

Artikel 4

Beslut om en ansökan om finansiering

1.   Presidiet skall, på förslag från generalsekreteraren, bedöma varje ansökan om finansiering utifrån de kriterier som fastställs i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 2004/2003, och avgöra vilka ansökningar som kan komma ifråga för finansiering. Presidiet kan, och när det gäller att förbereda presidiets beslut kan även generalsekreteraren, uppmana den sökande att komplettera eller förtydliga de handlingar som bifogats ansökan inom en tidsfrist som de fastställer.

2.   Presidiet skall före den 15 februari det budgetår för vilket bidrag önskas upprätta en förteckning över stödmottagare och beviljade belopp. Om en bidragsansökan avslås skall presidiet i sitt beslut redogöra för skälen till detta, särskilt med avseende på kriterierna i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 2004/2003.

Presidiet skall grunda sitt beslut på den bedömning som avses i punkt 1. Det skall ta hänsyn till eventuella förändringar av situationen sedan ansökan lämnats in, på basis av meddelanden som mottagits enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2004/2003 och allmänt kända förändringar.

3.   Talmannen skall skriftligen informera den sökande om hur ansökan behandlats. Om bidrag beviljas skall talmannens meddelande innehålla ett förslag till bidragsöverenskommelse, som skall undertecknas av stödmottagaren. Om begärt bidrag inte beviljas skall talmannen redogöra för presidiets skäl till avslag. Sökande vars ansökan avslagits av presidiet skall informeras om detta inom femton kalenderdagar efter det att de som beviljats bidrag meddelats.

Artikel 5

Överenskommelse om bidrag

Bidrag till ett politiskt parti på europeisk nivå skall stadfästas i en skriftlig överenskommelse mellan Europaparlamentet, representerat av talmannen eller dennes ombud, och stödmottagaren. Texten till bidragsöverenskommelsen bifogas dessa bestämmelser (se bilaga 2). Bidragsöverenskommelsen skall vederbörligen kompletteras och undertecknas av de båda parterna inom trettio dagar efter den dag då presidiet fattat sitt beslut enligt artikel 4. Texten i bidragsöverenskommelsen får inte ändras.

Artikel 6

Utbetalning

1.   Bidraget betalas ut som en förhandsfinansiering i två delar till politiska partier på europeisk nivå.

a)

Ett belopp på 50 procent av det totala bidragsbelopp som fastställs i artikel I.3.2 i bidragsöverenskommelsen betalas ut inom femton dagar efter det att bidragsöverenskommelsen undertecknats.

b)

En andra delfinansiering, som gör att den totala förhandsfinansieringen uppgår till maximalt 80 procent av det totala bidragsbelopp som fastställs i artikel I.3.2 i bidragsöverenskommelsen, betalas ut till stödmottagaren på dennes begäran.

2.   Resterande belopp skall betalas ut när den period som gemenskapens finansieringsstöd avser löpt ut, och vara grundat på de faktiska utgifter som stödmottagaren haft för genomförandet av sitt verksamhetsprogram. Om det totala belopp som redan utbetalats överstiger den fastställda slutliga bidragssumman skall Europaparlamentet kräva återbetalning av det belopp som felaktigt erhållits.

3.   Senast inom sex månader efter budgetårets slut skall stödmottagaren lämna in följande handlingar för att möjliggöra utbetalning av resterande belopp:

En slutlig verksamhetsrapport.

En ekonomisk redovisning av de faktiska utgifter för vilka bidrag erhållits, enligt strukturen i den preliminära budgeten.

En fullständig sammanfattning av de inkomster och utgifter stödmottagaren haft under den stödperiod som omfattas av bidragsöverenskommelsen.

En extern revisionsrapport avseende stödmottagarens bokföring, utförd av ett oberoende organ eller en oberoende expert som enligt den nationella lagstiftningen har behörighet att arbeta som revisor.

4.   Syftet med den externa revisionen är att kontrollera att de räkenskapshandlingar som stödmottagaren lämnar in till Europaparlamentet överensstämmer med de ekonomiska bestämmelserna i bidragsöverenskommelsen, att det är de faktiska utgifterna som uppgivits och att alla inkomster tagits upp, samt att de skyldigheter som följer av artiklarna 6, 7 och 8 samt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2004/2003 är uppfyllda.

5.   Efter att ha mottagit de handlingar som avses i punkt 3 och senast inom två månader skall presidiet på förslag från generalsekreteraren godkänna den slutliga verksamhetsrapporten och den ekonomiska redovisningen.

Presidiet får begära att stödmottagaren lämnar in styrkande handlingar eller annan information som bedöms nödvändig för att den slutliga verksamhetsrapporten och den ekonomiska redovisningen skall kunna godkännas. Stödmottagaren har femton dagar på sig att lämna in de handlingar som krävs.

Efter att ha hört företrädarna för det berörda politiska partiet får presidiet underkänna den slutliga verksamhetsrapporten och den ekonomiska redovisningen och begära att en ny verksamhetsrapport och en ny ekonomisk redovisning lämnas in. Stödmottagaren har femton dagar på sig att lämna in en ny verksamhetsrapport och en ny ekonomisk redovisning.

Om Europaparlamentet inte skriftligen har svarat inom den angivna tidsfristen på två månader, skall den slutliga verksamhetsrapporten och den ekonomiska redovisningen anses vara godkända.

6.   Stödmottagaren skall meddela Europaparlamentet hur stora räntor eller likvärdiga förmåner han erhållit genom Europaparlamentets förhandsfinansiering. Denna anmälan skall göras samtidigt som begäran lämnas om utbetalning av det resterande belopp som innebär att förhandsfinansieringen justeras. Generalsekreteraren eller dennes ombud skall sedan begära återbetalning av dessa räntor.

Artikel 7

Fastställande av den slutliga bidragssumman

1.   Presidiet skall fastställa vilken slutlig bidragssumma som skall beviljas stödmottagaren, efter att ha hört företrädarna för det politiska partiet om de så begär, på grundval av de handlingar som avses i artikel 6.3 och som godkänts av presidiet, och utan att det påverkar uppgifter som senare framgår genom kontroll och revision.

2.   Det totala belopp som Europaparlamentet betalar ut till stödmottagaren får aldrig överstiga

det totala bidragsbelopp som fastställs i artikel I.3.2 i bidragsöverenskommelsen,

75 procent av de faktiska stödberättigande kostnaderna.

3.   Bidraget är begränsat till den summa som är nödvändig för att skapa balans mellan inkomster och stödberättigande utgifter i den verksamhetsbudget som stödmottagaren haft för att genomföra sitt verksamhetsprogram. Bidraget får aldrig innebära någon vinst för stödmottagaren, enligt artikel 165 i förordningen om genomförandebestämmelser. Om ett överskott uppstår minskas bidraget med samma belopp.

4.   Presidiet fastställer, på grundval av den slutliga bidragssumman och de utbetalningar som redan gjorts enligt bidragsöverenskommelsen, hur mycket som återstår som resterande belopp till stödmottagaren. När summan av de utbetalningar som redan gjorts överstiger den slutliga bidragssumman, skall generalsekreteraren eller dennes ombud utfärda en begäran om återbetalning av det överskjutande beloppet.

Artikel 8

Indragning och minskning av stödet

På förslag av generalsekreteraren skall presidiet stoppa utbetalningarna och minska bidraget, och i förekommande fall bryta bidragsöverenskommelsen samt eventuellt begära att överskjutande belopp betalas tillbaka, om

a)

bidraget används för utgifter som inte är tillåtna enligt förordning (EG) nr 2004/2003,

b)

de anmälningar som avses i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2004/2003 inte görs,

c)

de villkor och skyldigheter som avses i artikel 3 respektive artikel 6 i förordning (EG) nr 2004/2003 inte uppfylls,

d)

någon av de omständigheter som beskrivs i artikel 93 eller artikel 94 i budgetförordningen föreligger.

Innan presidiet fattar sitt beslut skall det ge stödmottagaren möjlighet att ta ställning till de oegentligheter som konstaterats.

Artikel 9

Återbetalning

1.   Om ett belopp felaktigt utbetalats till stödmottagaren eller om det är motiverat med krav på återbetalning enligt villkoren i bidragsöverenskommelsen, skall stödmottagaren betala tillbaka beloppet enligt de villkor och inom den tidsfrist som Europaparlamentet fastställer.

2.   Om stödmottagaren inte betalat tillbaka beloppet inom den tid som fastställts av Europaparlamentet, tillkommer dröjsmålsränta enligt artikel II.14.3 i bidragsöverenskommelsen. Dröjsmålsräntan omfattar en period som räknas från dagen efter sista betalningsdatum och till och med den dag då Europaparlamentet erhåller hela det belopp stödmottagaren är skyldig.

Artikel 10

Kontroll och revision

1.   Generalsekreteraren ansvarar för den regelbundna kontroll som skall göras i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2004/2003.

2.   Stödmottagaren skall lämna alla önskade detaljuppgifter till Europaparlamentet, och även till de externa organ som parlamentet anlitar i ärendet, för att man skall kunna bekräfta att verksamhetsprogrammet och bestämmelserna i bidragsöverenskommelsen genomförts korrekt.

3.   Stödmottagaren skall till Europaparlamentets förfogande ställa samtliga originalhandlingar gällande bidragsöverenskommelsen, i synnerhet redovisnings-, bank-, och skattehandlingar, eller i välmotiverade undantagsfall vidimerade kopior av originalhandlingarna, under en femårsperiod räknat från den dag då det resterande belopp som avses i artikel I.4 i bidragsöverenskommelsen betalades ut.

4.   Stödmottagaren skall se till att Europaparlamentet kan utföra en revision av hur bidraget använts, antingen direkt genom sina anställda eller indirekt genom något externt organ som anlitats i ärendet. Dessa revisioner får utföras under hela den period som bidragsöverenskommelsen gäller tills resterande belopp betalats, och därefter under ytterligare fem år räknat från den dag då det resterande beloppet betalats. I förekommande fall kan resultatet av revisionerna leda till att presidiet beslutar att kräva återbetalning.

5.   I alla bidragsöverenskommelser skall det fastställas vilka befogenheter Europaparlamentet och revisionsrätten har att på plats kontrollera de politiska partier på europeisk nivå som erhållit bidrag genom Europeiska unionens allmänna budget.

6.   I kraft av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (5) får även detta organ utföra kontroller av handlingar på plats, enligt de förfaranden som fastställs i gemenskapslagstiftningen för att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter. I förekommande fall kan resultatet av revisionerna leda till att presidiet beslutar att kräva återbetalning.

Artikel 11

Tekniskt stöd

1.   På förslag av generalsekreteraren får presidiet bevilja politiska partier på europeisk nivå tekniskt stöd i enlighet med presidiets beslut av den 14 mars 2000 om regler för externa användares utnyttjande av Europaparlamentets lokaler såsom ändrat av den 2 juni 2003 och alla andra former av tekniskt stöd som föreskrivs i framtida bestämmelser. Presidiet får till generalsekreteraren delegera vissa typer av beslut om beviljande av tekniskt stöd.

2.   Efter utgången av varje budgetår skall generalsekreteraren inom tre månader lägga fram en rapport för presidiet, i vilken Europaparlamentets tekniska stöd till de politiska partierna på europeisk nivå beskrivs i detalj. Rapporten skall sedan offentliggöras på Europaparlamentets hemsida på Internet.

Artikel 12

Offentliggörande

Alla bidrag som Europaparlamentet beviljar de politiska partierna på europeisk nivå under ett budgetår, skall under det första halvåret följande budgetår offentliggöras på Europaparlamentets hemsida på Internet, med uppgifter om

stödmottagarens namn och adress,

bidragets syfte,

hur stort belopp som beviljats och hur stor andel det utgör av stödmottagarens totala verksamhetsbudget.

Artikel 13

Överklagande

De beslut som fattas i kraft av dessa bestämmelser kan överklagas vid Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt enligt de villkor som föreskrivs i fördraget.

Artikel 14

Övergångsregler för budgetåret 2004

1.   Det datum som anges i artikel 3.1 i dessa bestämmelser skall ersättas av den 23 juli 2004, och det datum som anges i artikel 4.2 skall ersättas av den 16 september 2004.

2.   Genom undantag från artikel 6.1 i dessa bestämmelser, skall en förhandsfinansieringsdel på 80 procent av det totala bidragsbelopp som fastställs i artikel I.3.2 i bidragsöverenskommelsen betalas ut inom femton dagar efter det att bidragsöverenskommelsen undertecknats.

Artikel 15

Översyn av bestämmelserna

Europaparlamentets generalsekreterare skall före den 30 september 2005 förelägga presidiet en rapport om genomförandet av dessa bestämmelser. I rapporten skall vid behov eventuella förslag behandlas om ändring av dessa bestämmelser och av det system för finansiering av politiska partier på europeisk nivå som avses i förordning (EG) nr 2004/2003.

Artikel 16

Ikraftträdande

Dessa bestämmelser skall träda i kraft dagen efter det att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


(1)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 75.

(5)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.


BILAGA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image