24.5.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/18


Rättelse till rådets beslut 2004/425/EG av den 21 april 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning

( Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/425/EG skall vara följer:

RÅDETS BESLUT

av den 21 april 2004

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning

(2004/425/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen, artikel 300.3 första stycket första meningen och artikel 300.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning (nedan kallat ”avtalet”) undertecknades på gemenskapens vägnar den 27 februari 2004, med förbehåll för att det ingås.

(2)

För att säkerställa att avtalet fungerar väl bör lämpliga interna förfaranden fastställas. Befogenheten att fatta vissa beslut rörande avtalets genomförande bör därför delegeras till kommissionen.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar överlämna den not som avses i artikel 21.1 i avtalet.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall, biträdd av den särskilda kommitté som utses av rådet, företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 7 i avtalet och i de arbetsgrupper som kan komma att inrättas i enlighet med artikel 7.4 i avtalet. Kommissionen skall, efter samråd med den särskilda kommittén, företa sådana anmälningar och informationsutbyten som föreskrivs i avtalet och göra sådana framställningar om information som avses i detta.

2.   Kommissionen skall, efter samråd med den särskilda kommittén, fastställa gemenskapens ståndpunkt beträffande beslut som skall fattas av gemensamma kommittén.

3.   Ett beslut om att i enlighet med artikel 21.3 i avtalet säga upp detta skall fattas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. WALSH

Ordförande

Avtal

mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning

INGRESS

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och AMERIKAS FÖRENTA STATER, nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR de vänskapsband som av tradition existerar mellan Amerikas förenta stater (USA) och Europeiska gemenskapen (EG),

SOM ÖNSKAR underlätta den bilaterala handeln med marin utrustning och öka verkan av vardera partens regleringsåtgärder,

SOM INSER de fördelar det innebär för reglerarna att kunna undvika onödigt dubbelarbete,

SOM NOTERAR parternas gemensamma engagemang för Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) arbete,

SOM BEAKTAR att parternas mål är att öka sjösäkerheten och förhindra föroreningar till sjöss,

SOM INSER, å ena sidan, den positiva inverkan som avtal om ömsesidigt erkännande kan ha när det gäller att främja internationell harmonisering av standarder,

SOM ÄR MEDVETNA OM, å andra sidan, att fastställandet av likvärdighet måste säkerställa att uppnåendet av målen för parternas reglering till fullo respekteras och inte får leda till att deras respektive säkerhets- och skyddsnivå sänks,

SOM INSER att ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg, som grundar sig på likvärdighet mellan EG:s och USA:s regelsystem för marin utrustning, är en viktig åtgärd för att öka marknadstillträdet mellan parterna,

SOM INSER att avtal om ömsesidigt erkännande är av särskilt intresse för små och medelstora företag i USA och EG,

SOM INSER att sådant ömsesidigt erkännande också kräver förtroende för att de bedömningar av överensstämmelse som den andra parten utför förblir tillförlitliga,

SOM ÄR MEDVETNA OM att avtalet om tekniska handelshinder, som utgör en bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), uppmuntrar WTO-medlemmar att inleda förhandlingar som syftar till att sluta avtal om ömsesidigt erkännande av resultaten av varandras bedömningar av överensstämmelse och att i en positiv anda överväga att godta andra medlemmars tekniska föreskrifter såsom likvärdiga, förutsatt att de är övertygade om att dessa föreskrifter i tillräckligt hög grad uppnår målen för deras egna föreskrifter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER OCH SYFTE

Artikel 1

Definitioner

1.   I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

reglerande myndighet: ett statligt organ eller annan enhet som har befogenhet att utfärda föreskrifter rörande sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar till sjöss, som har laglig rätt att kontrollera användning eller försäljning av marin utrustning inom en parts jurisdiktion, och som får vidta verkställighetsåtgärder för att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden inom dess jurisdiktion uppfyller tillämpliga rättsliga krav. Respektive parts reglerande myndigheter anges i bilaga III.

b)

organ för bedömning av överensstämmelse: en rättslig enhet, antingen en reglerande myndighet eller ett annat offentligt eller privat organ, som har befogenhet att utfärda överensstämmelseintyg enligt en parts nationella lagar och andra författningar. Vid tillämpningen av detta avtal är respektive parts organ för bedömning av överensstämmelse de organ anges i artikel 6.

c)

tekniska föreskrifter: de obligatoriska produktkrav, standarder för provning och produktprestanda samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse som föreskrivs i parternas lagar och andra författningar rörande marin utrustning, samt tillämpliga riktlinjer för deras tillämpning.

d)

överensstämmelseintyg: dokument som utfärdas av ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under en av parterna, i vilket eller vilka intygas att en produkt uppfyller kraven i den partens relevanta lagar och andra författningar. I USA är detta det typgodkännandeintyg (Certificate of Type Approval) som utfärdas av kustbevakningen (United States Coast Guard). I EG är det de intyg, certifikat, godkännanden och försäkringar som avses i direktiv 96/98/EG.

e)

tekniska föreskrifters likvärdighet: att parternas tekniska föreskrifter beträffande en viss produkt är jämförbara i tillräcklig utsträckning för att säkerställa att målen för respektive parts föreskrifter uppnås. Likvärdighet mellan tekniska föreskrifter förutsätter inte att parternas tekniska föreskrifter är identiska.

f)

internationella instrument: tillämpliga internationella konventioner, tillämpliga resolutioner, koder och cirkulär från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt tillämpliga provningsstandarder.

2.   Andra begrepp som rör bedömning av överensstämmelse och som används i detta avtal skall ha den betydelse som de ges på annan plats i detta avtal eller i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) och Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) guide 2 (1996). Om definitionerna i ISO-IEC:s guide 2 och definitionerna i detta avtal är motstridiga skall definitionerna i detta avtal gälla.

Artikel 2

Avtalets syfte

1.   I detta avtal anges på vilka villkor den importerande partens reglerande myndighet skall godta överensstämmelseintyg som utfärdats av den exporterande partens organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med den exporterande partens tekniska föreskrifter, nedan kallat ”ömsesidigt erkännande”.

2.   I detta avtal införs också en ram för regleringssamarbete i syfte att upprätthålla och främja ömsesidigt erkännande mellan EG och USA av kraven i deras respektive regelsystem för marin utrustning, uppmuntra till förbättring och utveckling av dessa krav för att förbättra sjösäkerheten och förhindra föroreningar till sjöss, och säkerställa en enhetlig tillämpning av avtalet. Detta samarbete kommer att äga rum med full respekt för parternas regleringsbefogenhet och den politik och de föreskrifter som de utvecklar samt för deras gemensamma arbete för att utveckla de tillämpliga internationella instrumenten.

3.   Avsikten är att detta avtal skall utvecklas jämsides med att parternas program och principer utvecklas. Parterna skall med jämna mellanrum se över detta avtal i syfte att bedöma de framsteg som gjorts och upptäcka möjligheter att förbättra detta avtal i takt med att USA:s och EG:s politik på området utvecklas. Särskild uppmärksamhet skall även ägnas utvecklandet av de internationella instrumenten.

KAPITEL 2

ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE

Artikel 3

Grundläggande skyldigheter

1.   Beträffande varje produkt som förtecknas i bilaga II skall USA, utan någon ytterligare bedömning av överensstämmelse, godta överensstämmelseintyg som utfärdats av EG:s organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med EG:s lagar och andra författningar såsom uppfyllande kraven i dess egna, i bilaga I angivna lagar och andra författningar.

2.   Beträffande varje produkt som förtecknas i bilaga II skall Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, utan någon ytterligare bedömning av överensstämmelse, godta överensstämmelseintyg som utfärdats av USA:s organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med USA:s lagar och andra författningar såsom uppfyllande kraven i dess egna, i bilaga I angivna lagar och andra författningar.

3.   De tekniska föreskrifter som inom ramen för detta avtal är tillämpliga i USA och i EG på varje sådan produkt anges i bilaga II.

Artikel 4

Tekniska föreskrifters likvärdighet

1.   Det ömsesidiga erkännande som avses i artikel 3 grundar sig på parternas fastställande att de tekniska föreskrifter som är tillämpliga på varje produkt som förtecknas i bilaga II är likvärdiga.

2.   Fastställandet av likvärdighet mellan parternas tekniska föreskrifter skall grundas på parternas genomförande av de tillämpliga internationella instrumenten i sina respektive lagar, andra författningar och administrativa föreskrifter, utom i fall då en part anser att instrumentet skulle vara ett ineffektivt eller olämpligt medel att uppnå målen för dess reglering. I det senare fallet skall likvärdighet fastställas på en ömsesidigt godtagbar grundval.

Artikel 5

Märkning

Parterna får bibehålla sina respektive krav beträffande märkning, numrering och identifikation av produkter. Beträffande de produkter som förtecknas i bilaga II skall EG:s organ för bedömning av överensstämmelse ha rätt att utfärda den märkning och numrering som krävs enligt USA:s lagar och andra författningar och som tilldelats dem av USA:s kustbevakning. USA:s organ för bedömning av överensstämmelse skall få det i direktiv 96/98/EG avsedda identifikationsnummer som det tilldelats av Europeiska gemenskapernas kommission och som skall anbringas intill den märkning som krävs enligt detta direktiv.

Artikel 6

Organ för bedömning av överensstämmelse

1.   För utfärdandet av överensstämmelseintyg i enlighet med bestämmelserna i detta avtal skall följande gälla:

a)

USA erkänner de anmälda organ som har utnämnts av EG:s medlemsstater enligt direktiv 96/98/EG såsom organ för bedömning av överensstämmelse.

b)

EG och dess medlemsstater erkänner USA:s kustbevakning jämte de laboratorier denna har godtagit enligt 46 CFR 159.010 såsom organ för bedömning av överensstämmelse.

2.   Båda parterna erkänner att den andra partens organ för bedömning av överensstämmelse har befogenhet att genomföra följande förfaranden i förhållande till de lagar och andra författningar som anges i bilaga I:

a)

Provning och utfärdande av provningsrapporter.

b)

Kvalitetssäkring eller certifiering av kvalitetssystem.

3.   Parternas reglerande myndigheter är ansvariga för följande förfaranden, men de kan dock helt eller delvis överföra dessa uppgifter på organ för bedömning av överensstämmelse:

a)

Granskning av utrustnings konstruktion och provningsresultat mot fastställda standarder.

b)

Utfärdande av överensstämmelseintyg.

4.   Före detta avtals ikraftträdande skall parterna utväxla sina respektive förteckningar över organ för bedömning av överensstämmelse. Parterna skall utan dröjsmål underrätta varandra om eventuella ändringar i sina förteckningar över organ för bedömning av överensstämmelse. Parterna skall på Internet tillhandahålla uppdaterade förteckningar över sina organ för bedömning av överensstämmelse.

5.   Båda parterna skall ålägga sina organ för bedömning av överensstämmelse att notera och bevara närmare uppgifter från de undersökningar de genomför av underleverantörers kompetens och förmåga att uppfylla kraven och att föra ett register över all verksamhet som läggs ut på kontrakt. Dessa uppgifter skall på begäran ställas till den andra partens förfogande.

6.   Båda parterna skall ålägga sina organ för bedömning av överensstämmelse att, på begäran av en i bilaga III förtecknad reglerande myndighet hos den andra parten, tillhandahålla den reglerande myndigheten kopior av de överensstämmelseintyg de har utfärdat och därtill hörande teknisk dokumentation.

KAPITEL 3

GEMENSAMMA KOMMITTÉN

Artikel 7

Gemensamma kommittén

1.   Parterna inrättar härmed en gemensam kommitté som skall bestå av representanter för de båda parterna. Gemensamma kommittén skall vara ansvarig för att detta avtal fungerar effektivt.

2.   Vardera parten skall ha en röst i Gemensamma kommittén. Gemensamma kommittén skall fatta sina beslut med enhällighet. Gemensamma kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3.   Gemensamma kommittén kan behandla alla frågor som hänför sig till genomförandet av detta avtal. Gemensamma kommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal. Parterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra gemensamma kommitténs beslut. Gemensamma kommittén skall särskilt ansvara för att

a)

utarbeta och uppdatera förteckningen i bilaga II över produkter och motsvarande lagar och andra författningar som parterna har fastställt vara likvärdiga,

b)

diskutera frågor och lösa problem som kan uppstå i samband med genomförandet av detta avtal, däribland farhågor om att parternas tekniska föreskrifter beträffande en viss i bilaga II angiven produkt eventuellt inte längre är likvärdiga,

c)

ta itu med praktiska frågor och frågor rörande bedömning av överensstämmelse och teknik i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta avtal, särskilt i förhållande till de tillämpliga internationella instrumenten,

d)

ändra bilagorna till avtalet,

e)

ge råd och vid behov utarbeta riktlinjer i syfte att underlätta att detta avtal genomförs och tillämpas på ett framgångsrikt sätt,

f)

utarbeta och uppdatera en arbetsplan för anpassning och harmonisering av parternas tekniska krav.

4.   Gemensamma kommittén kan tillsätta sådana gemensamma arbetsgrupper bestående av företrädare för lämpliga reglerande myndigheter och experter som den anser vara nödvändiga, vilka skall ha till uppgift att i gemensamma kommittén ta upp specifika frågor i anslutning till genomförandet av detta avtal och ge kommittén råd i dessa frågor.

KAPITEL 4

REGLERINGSSAMARBETE

Artikel 8

Bibehållande av regleringsbefogenhet

Inget i detta avtal skall tolkas så att det begränsar en parts befogenheter att genom sina lagar och andra författningar bestämma vilken skyddsnivå den anser lämplig för att främja sjösäkerheten och förhindra föroreningar till sjöss eller att på annat sätt ingripa när det gäller risker inom ramen för detta avtal.

Artikel 9

Informationsutbyte och kontaktpunkter

1.   Parternas i bilaga III förtecknade reglerande myndigheter skall inrätta lämpliga metoder för att utbyta information om eventuella regleringsproblem beträffande de produkter som omfattas av detta avtal.

2.   Vardera parten skall utnämna minst en kontaktpunkt, som kan vara en i bilaga III förtecknad reglerande myndighet, för att besvara alla rimliga förfrågningar från den andra parten och från andra berörda parter, t.ex. tillverkare, konsumenter och fackföreningar, rörande förfaranden, föreskrifter samt andra frågor som omfattas av detta avtal. Parterna skall utväxla förteckningar över sina kontaktpunkter och göra dessa tillgängliga för allmänheten.

3.   När det gäller informationsutbyte och anmälningar enligt detta avtal skall en part ha rätt att kommunicera på sitt eller sina officiella språk. Om en part anser att den information den erhåller måste översättas till dess officiella språk, skall den parten själv utföra översättningen och stå för kostnaden.

4.   Parterna samtycker till att göra sina förteckningar över produkter för vilka överensstämmelseintyg har utfärdats enligt deras respektive lagar och andra författningar tillgängliga för allmänheten på Internet och uppdatera dem regelbundet.

Artikel 10

Ändring av regelsystem

1.   När en part inför nya tekniska föreskrifter som hänför sig till detta avtal skall detta ske på grundval av de befintliga internationella instrumenten, utom i fall då en part anser att instrumentet skulle vara ett ineffektivt eller olämpligt medel att uppnå målen för dess reglering.

2.   Parterna skall till varandra anmäla ändringar av tekniska föreskrifter som hänför sig till de områden som omfattas av detta avtal senast 90 dagar innan dessa ändringar träder i kraft. I de fall då säkerhets-, hälso- eller miljöhänsyn motiverar snabbare handläggning skall den andra parten underrättas så snart som möjligt.

3.   Parterna och deras reglerande myndigheter skall, i den utsträckning deras respektive lagar och andra författningar medger, underrätta och samråda med varandra om

a)

förslag om ändring av befintliga eller införande av nya tekniska föreskrifter i enlighet med deras respektive lagar och andra författningar som anges i bilagorna I och II eller som hänför sig till däri angivna bestämmelser,

b)

införlivande, inom föreskriven tid, av ändrade eller nya internationella instrument i deras respektive lagar och andra författningar, och

c)

förnyande av befintliga och gällande överensstämmelseintyg i de fall då förnyande krävs enligt ändrade eller nya lagar eller andra författningar.

Parterna skall ge varandra tillfälle att lämna synpunkter beträffande sådana förslag.

4.   Om lagar och andra författningar som anges i bilagorna I och II ändras, skall gemensamma kommittén överväga om de tekniska föreskrifterna beträffande de produkter som förtecknas i bilaga II fortfarande är likvärdiga.

Om gemensamma kommittén är enig om att likvärdigheten är bibehållen skall produkten stå kvar i bilaga II.

Om gemensamma kommittén är enig om att likvärdighet inte kan bibehållas, skall hänvisningarna till produkten och till de relevanta tekniska föreskrifter för vilka likvärdigheten inte kan bibehållas utgå ur bilaga II. Gemensamma kommittén skall fatta ett beslut om uppdatering av bilaga II så att ändringen återspeglas. När det ömsesidiga erkännandet upphör är parterna inte längre bundna av de skyldigheter som avses i artikel 3 i detta avtal beträffande produkten i fråga. Den importerande parten skall dock fortsätta att erkänna överensstämmelseintyg som utfärdats tidigare för produkter som har släppts ut på den partens marknad innan det ömsesidiga erkännandet upphörde, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- eller miljöskäl eller på grund av att andra krav inom ramen för detta avtal inte uppfylls.

Om parterna i gemensamma kommittén inte kan enas om huruvida deras tekniska föreskrifter beträffande en i bilaga II förtecknad produkt fortfarande är likvärdiga, skall det ömsesidiga erkännandet med avseende på den produkten tillfälligt avbrytas enligt villkoren i artikel 15.

5.   Parterna skall göra en uppdaterad version av bilaga II tillgänglig för allmänheten på Internet.

Artikel 11

Regleringssamarbete

1.   Parterna är ense om att samarbeta inom ramen för IMO och andra relevanta internationella organisationer såsom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) och Internationella teleunionen (ITU), i syfte att fastställa och förbättra internationella regler för att främja sjösäkerheten och förhindra föroreningar till sjöss.

2.   Parterna kommer att beakta vilket tekniskt arbete, data- och informationsutbyte, vetenskapligt och tekniskt samarbete och vilka andra samarbetsåtgärder som kan äga rum mellan dem i syfte att förbättra kvaliteten och höja nivån på deras tekniska föreskrifter beträffande marin utrustning och i syfte att effektivera användningen av resurser för utveckling av regleringen.

3.   När det gäller produkter som inte ingår i bilaga II när detta avtal träder i kraft eller produkter för vilka de tekniska föreskrifternas likvärdighet har upphört eller tillfälligt avbrutits, åtar sig parterna att undersöka sina respektive tekniska föreskrifter i syfte att i så stor utsträckning som möjligt fastställa ömsesidigt erkännande. Parterna skall utarbeta ett arbetsprogram och en tidsplan för anpassningen av deras tekniska föreskrifter, inbegripet initiativ till lämpligt internationellt standardiseringsarbete. I sin strävan att uppnå det i den nationella lagstiftningen angivna målet att främja sjösäkerheten och förhindra föroreningar till sjöss skall parterna bemöda sig om att i så stor utsträckning som möjligt anpassa sina tekniska föreskrifter på grundval av befintliga internationella instrument.

4.   När parterna har fastställt att likvärdighet kan fastställas för en produkt och motsvarande lagar och andra författningar skall gemensamma kommittén fatta beslut om ändring av bilaga II i enlighet härmed.

Artikel 12

Samarbete rörande bedömning av överensstämmelse

1.   Parterna och deras myndigheter med ansvar för frågor om bedömning av överensstämmelse skall vid behov samråda för att säkerställa bibehållet förtroende för förfaranden och organ för bedömning av överensstämmelse. Detta kan t.ex. inbegripa jämförelse av metoder för kontroll och övervakning av den tekniska kompetensen och förmågan hos organ för bedömning av överensstämmelse och, med båda parternas samtycke, gemensamt deltagande i revision eller kontroller i samband med bedömning av överensstämmelse eller annan bedömning av organ för bedömning av överensstämmelse.

2.   Parterna skall uppmuntra sina organ för bedömning av överensstämmelse att delta i samordnings- och samarbetsåtgärder som parterna organiserar separat eller gemensamt.

KAPITEL 5

ÖVERVAKNING OCH SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 13

Övervakning av organ för bedömning av överensstämmelse

1.   Parterna skall säkerställa att deras organ för bedömning av överensstämmelse har förmåga och fortsätter att ha förmåga att vederbörligen bedöma överensstämmelse hos produkter eller processer, i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar. I detta syfte skall parterna genom regelbunden revision eller bedömning kontinuerligt övervaka eller låta övervaka sina organ för bedömning av överensstämmelse eller erkända laboratorier.

2.   Om en part har objektiva skäl att ifrågasätta den tekniska kompetensen hos ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den andra parten skall den underrätta den andra parten om detta. För att ett sådant ifrågasättande skall beaktas skall det vara objektivt och välgrundat. Den andra parten skall snarast möjligt lägga fram uppgifter för att vederlägga ifrågasättandet eller rätta till de brister som ligger till grund för ifrågasättandet. Vid behov skall frågan tas upp i gemensamma kommittén. Om enighet inte kan nås om organets kompetens, har den ifrågasättande parten rätt att vägra att bevilja det ifrågasatta organet för bedömning av överensstämmelse med sin märkning eller numrering och vägra att erkänna överensstämmelseintyg utfärdade av det ifrågasatta organet.

Artikel 14

Marknadsövervakning

1.   Inget i detta avtal skall tolkas så att det begränsar en reglerande myndighets befogenhet att vidta alla lämpliga och omedelbara åtgärder i fall då den fastställer att en produkt

a)

som, trots att den är korrekt installerad, sköts korrekt och används för avsett ändamål, kan utgöra en fara för besättningens, passagerarnas eller i tillämpliga fall andra personers hälsa eller säkerhet eller ha en negativ inverkan på den marina miljön,

b)

inte överensstämmer med de lagar och andra författningar som omfattas av avtalet, eller

c)

på något annat sätt inte uppfyller ett krav inom avtalets räckvidd.

Sådana åtgärder kan omfatta tillbakadragande av produkten från marknaden, förbud mot utsläppande av produkten på marknaden, begränsning av produktens fria rörlighet, inledande av ett återkallande av produkten samt förhindrande av att sådana problem återkommer, t.ex. genom importförbud. Om den reglerande myndigheten vidtar en sådan åtgärd skall den underrätta den andra partens motsvarande myndighet och den andra parten inom femton dagar efter det att åtgärden vidtagits och ange skälen för åtgärden.

2.   Ingenting i detta avtal skall hindra parterna från att avlägsna produkter från marknaden som inte faktiskt uppfyller kraven i partens tekniska föreskrifter.

3.   Parterna är ense om att eventuella gränskontroller av produkter som har certifierats eller försetts med etiketter eller märken för att visa att de befunnits överensstämma med den importerande partens krav enligt bilaga I skall genomföras så snabbt som möjligt. När det gäller eventuella kontroller som hänför sig till intern rörlighet inom parternas respektive territorier är parterna ense om att dessa inte skall genomföras på ett mindre gynnsamt sätt än motsvarande kontroller av inhemska varor.

Artikel 15

Tillfälligt avbrytande av ömsesidigt erkännande

1.   I fall då en part anser att likvärdigheten mellan de tekniska föreskrifterna beträffande en eller flera produkter som förtecknas i bilaga II inte är bibehållen eller inte kan bibehållas, skall den underrätta den andra parten och ange de objektiva skälen till detta. Ett sådant ifrågasättande av likvärdighet skall tas upp till diskussion i gemensamma kommittén. Om gemensamma kommittén inte når ett avgörande inom 60 dagar räknat från den dag då ärendet hänsköts till den, skall en part eller båda parterna tillfälligt avbryta fullgörandet av sina skyldigheter beträffande ömsesidigt erkännande avseende dessa produkter. Det tillfälliga avbrytandet skall gälla till dess att enighet nåtts inom gemensamma kommittén.

2.   Gemensamma kommittén skall fatta ett beslut om uppdatering av bilaga II så att det tillfälliga avbrytandet av det ömsesidiga erkännandet beträffande produkterna i fråga återspeglas. Parterna är ense om att så långt möjligt samarbeta enligt artikel 11 i syfte att åter fastställa likvärdighet.

3.   När det ömsesidiga erkännandet av i bilaga II angivna tekniska föreskrifter tillfälligt avbryts är parterna inte längre bundna av de skyldigheter som anges i artikel 3 i detta avtal beträffande produkten i fråga. Den importerande parten skall dock fortsätta att erkänna överensstämmelseintyg som utfärdats tidigare för produkter som har släppts ut på den partens marknad innan det ömsesidiga erkännandet tillfälligt avbröts, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- eller miljöskäl eller på grund av att andra krav inom ramen för detta avtal inte uppfylls.

Artikel 16

Varningssystem

Parterna skall upprätta ett system för ömsesidiga varningar mellan sina reglerande myndigheter i syfte att underrätta varandra om produkter som har befunnits inte uppfylla kraven i tekniska föreskrifter eller som kan utgöra en omedelbar risk för hälsa, säkerhet och miljö.

KAPITEL 6

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

Artikel 17

Konfidentialitet

1.   Vardera parten samtycker till att bibehålla konfidentialitet i fråga om information som utbyts enligt detta avtal i den utsträckning som krävs enligt dess lagar. I synnerhet skall ingendera parten lämna ut till allmänheten, eller tillåta ett organ för bedömning av överensstämmelse att lämna ut till allmänheten, information som utbyts inom ramen för detta avtal och som utgör affärshemligheter eller konfidentiell kommersiell eller finansiell information eller som hänför sig till en pågående undersökning.

2.   En part eller ett organ för bedömning av överensstämmelse kan, när den utbyter information med den andra parten eller med ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den andra parten, ange vilka delar av informationen som den önskar ej skall lämnas ut.

3.   Vardera parten skall vidta alla försiktighetsåtgärder som rimligen kan krävas för att skydda den information som utbyts inom ramen för detta avtal så att den inte lämnas ut utan tillstånd.

Artikel 18

Avgifter

Vardera parten skall göra sitt yttersta för att säkerställa att de avgifter som tas ut för tjänster som hänför sig till de områden som omfattas av detta avtal skall stå i proportion till de tjänster som tillhandahålls. När det gäller de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som omfattas av detta avtal skall vardera parten säkerställa att den inte tar ut några avgifter för tjänster avseende bedömning av överensstämmelse som tillhandahållits av den andra parten.

Artikel 19

Territoriell tillämpning

1.   Detta avtal skall tillämpas på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som anges i fördraget, å ena sidan, och på USA:s territorium, å andra sidan.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 gäller detta avtal fartyg i internationell sjöfart som har rätt att föra endera partens flagg eller en av parternas medlemsstaters flagg.

Artikel 20

Avtal med andra länder

1.   Skyldigheter enligt ett avtal om ömsesidigt erkännande som endera parten har ingått med en part som inte är part till detta avtal (tredje part) skall inte gälla eller inverka på den andra parten när det gäller godtagande av resultat av den tredje partens förfaranden för bedömning av överensstämmelse, utom i de fall då parterna skriftligen har avtalat om detta.

2.   För att underlätta handeln med marin utrustning med andra länder åtar sig EG och USA att undersöka möjligheten att med andra intresserade länder ingå ett multilateralt avtal om de områden som omfattas av detta avtal.

KAPITEL 7

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Ikraftträdande, ändring och uppsägning

1.   Detta avtal skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna utväxlat skrivelser som bekräftar att deras respektive förfaranden för detta avtals ikraftträdande har avslutats.

2.   Detta avtal kan ändras på det sätt som anges i artikel 7 eller av parterna.

3.   Vardera parten kan säga upp detta avtal genom att skriftligen underrätta den andra parten om detta sex månader i förväg.

4.   Efter uppsägning av detta avtal skall en part fortsätta att godta överensstämmelseintyg som utfärdats av organ för bedömning av överensstämmelse enligt detta avtal innan det sades upp, såvida inte en reglerande myndighet hos parten beslutar något annat av hälso-, säkerhets- eller miljöskäl eller på grund av att andra krav inom ramen för avtalet inte uppfylls.

Artikel 22

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal skall inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt andra internationella avtal.

2.   Parterna skall regelbundet, och för första gången senast två år efter avtalets ikraftträdande, se över genomförandet av detta avtal.

3.   Detta avtal är upprättat i två original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av bristande överensstämmelse skall den engelska versionen ha företräde framför de andra språkversionerna.

BILAGA I

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

EG:s lagar och andra författningar:

Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning, i dess ändrade lydelse.

Parterna erkänner att ”Riktlinjer för genomförandet av direktiv som grundar sig på den nya metoden och helhetsmetoden” ger användbara riktlinjer för genomförandet av förfaranden för bedömning av överensstämmelse som omfattas av detta direktiv.

USA:s lagar och andra författningar:

46 U.S.C. 3306

46 CFR delarna 159-165

BILAGA II

PRODUKTER SOM OMFATTAS AV ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE

Livräddningsredskap

Produktens benämning

Tillämpliga internationella instrument för konstruktions-, prestanda- och provningskrav1

EG:s tekniska föreskrifter, pos. nr enligt bilaga A.1 till direktiv 96/98/EG, i dess ändrade lydelser

USA:s tekniska föreskrifter

Självaktiverande röksignaler för livbojar (pyroteknik)

Anm.: Sista användningsdag senast 48 månader efter tillverkningsmånaden

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 2.1.3;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 4.1-4.5 och 4.8 samt del 2 avsnitt 4;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 3.3.

A.1/1.3

Guidelines for Approval of ”SOLAS” Pyrotechnic Devices, oktober 1998

Fallskärmsljus (pyroteknik)

Anm.: Sista användningsdag senast 48 månader efter tillverkningsmånaden

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 3.1;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 4.1-4.6 samt del 2 avsnitt 4;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 3.1.

A.1/1.8

Guidelines for Approval of ”SOLAS” Pyrotechnic Devices, oktober 1998

Handbloss (pyroteknik)

Anm.: Sista användningsdag senast 48 månader efter tillverkningsmånaden

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 3.2;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 4.1-4.5 och 4.7 samt del 2 avsnitt 4;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 3.2.

A.1/1.9

Guidelines for Approval of ”SOLAS” Pyrotechnic Devices, oktober 1998

Flytande röksignaler (pyroteknik)

Anm.: Sista användningsdag senast 48 månader efter tillverkningsmånaden

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 3.3;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 4.1-4.5 och 4.8 samt del 2 avsnitt 4;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 3.3.

A.1/1.10

Guidelines for Approval of ”SOLAS” Pyrotechnic Devices, oktober 1998

Linkastare (pyroteknik)

Anm.: Sista användningsdag senast 48 månader efter tillverkningsmånaden

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 7.1;

Rekommendation för provning, del 1 avsnitt 9 samt del 2 avsnitt 4;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 7.1.

A.1/1.11

Guidelines for Approval of ”SOLAS” Pyrotechnic Devices, oktober 1998

Hårda livflottar

Anm.: Nödutrustningen omfattas inte av avtalet

LSA-koden, avsnitten 1.2, 4.1 och 4.3;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 5.1-5.16 och 5.20;

IMO MSC/Circ.811;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 4.2;

IMO MSC/Circ.1006 eller annan lämplig standard för skrov eller flamsäkra beläggningar.

A.1/1.13

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juli 1998

Automatiskt självrätande fasta livflottar

Anm.: Nödutrustningen omfattas inte av avtalet

LSA-koden, avsnitten 1.2, 4.1 och 4.3;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 5.1-5.16 och 5.18-5.21;

IMO MSC/Circ.809;

IMO MSC/Circ.811;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 4.2;

IMO MSC/Circ.1006 eller annan lämplig standard för skrov eller flamsäkra beläggningar

A.1/1.14

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juli 1998

Täckta vändbara fasta livflottar

Anm.: Nödutrustningen omfattas inte av avtalet

LSA-koden, avsnitten 1.2, 4.1 och 4.3;

Rekommendation för provning, del 1 punkterna 5.1-5.16, 5.18 och 5.21;

IMO MSC/Circ.809;

IMO MSC/Circ.811;

IMO MSC/Circ.980, avsnitt 4.2;

IMO MSC/Circ.1006 eller annan lämplig standard för skrov eller flamsäkra beläggningar

A.1/1.15

Rigid Liferaft – Coast Guard (G-MSE-4) Review Checklist, 27 juli 1998

Anordning för fri uppflytning för livflottar (hydrostatisk frigörningsanordning)

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 4.1.6.3;

Rekommendation för provning, del 1 avsnitt 11;

IMO MSC/Circ. 980, avsnitt 4.3.1;

A.1/1.16

46 CFR 160.062

Urhuggningsanordningar för

a)

livbåtar och beredskapsbåtar och

b)

livflottar

som sjösätts med gina eller ginor

Endast automatiska urhuggningskrokar för firningsbara livflottar

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 6.1.5;

Rekommendation för provning, del 1 avsnitt 8.2 samt del 2 avsnitten 6.2.1-6.2.4;

IMO MSC/Circ. 980, avsnitt 6.1.3.

A.1/1.26

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Marint evakueringssystem (MES)

LSA-koden, avsnitten 1.2 och 6.2;

Rekommendation för provning, del 1 avsnitt 12,

IMO MSC/Circ. 980, avsnitt 6.2.

A.1/1.27

(Inga utöver de internationella instrumenten)


Brandskydd

Produktens benämning

Tillämpliga internationella instrument för konstruktions-, prestanda- och provningskrav

EG:s tekniska föreskrifter, pos. nr enligt bilaga A.1 till direktiv 96/98/EG, i dess ändrade lydelser

USA:s tekniska föreskrifter

Primär däcksbeläggning

FTP-koden, bilaga 1 delarna 2 och 6 samt bilaga 2;

IMO:s resolution A.687(17);

MSC/Circ. 916;

MSC/Circ. 1004.

A.1/3.1

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Indelningar av klass ”A” och ”B”, brandintegritet, inbegripet

 

– skott (utan fönster),

 

– däck,

 

– branddörrar (med fönster på högst 645 cm2),

 

– innertak och beklädnader.

SOLAS II-2/3.2 och II-2/3.4;

FTP-koden, bilaga 1 del 3 samt bilaga 2;

IMO:s resolution A.754 (18);

MSC/Circ.916;

MSC/Circ.1004;

MSC/Circ.1005.

A.1/3.11

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Icke-brännbara material

SOLAS II-2/3.33;

FTP-koden, bilaga 1 del 1 samt bilaga 2.

A.1/3.13

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Branddörrar

Endast branddörrar utan fönster eller med en total fönsteryta på högst 645 cm2 i varje dörrhalva.

Godkännandet är begränsat till den största testade dörrstorleken.

Dörrarna måste användas tillsammans med en brandtestad ramkonstruktion.

SOLAS II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1 och II-2/9.4.2;

FTP-koden, bilaga 1 del 3;

IMO:s resolution A.754 (18);

MSC/Circ. 916;

MSC/Circ. 1004.

A.1/3.16

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Kontrollsystem för branddörrar

SOLAS II-2/9.4.1.1.4;

1994 års HSC-kod, 7.9.3.3;

2000 års HSC-kod 7.9.3.3;

FTP-koden, bilaga 1 del 4.

A.1/3.17

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

Endast exponerade ytor av innertak, väggar och golv. Gäller ej rör, rörbeläggningar och kablar.

SOLAS II-2/3.29;

1994 års HSC-kod, 7.4.3.4.1 och 7.4.3.6;

2000 års HSC-kod, 7.4.3.4.1 och 7.4.3.6;

FTP-koden, bilaga 1 delarna 2 och 5 samt bilaga 2;

IMO:s resolution A.653 (16);

ISO 1716 (1973);

MSC/Circ.916, MSC/Circ.1004 och MSC/Circ.1008.

A.1/3.18

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Draperier, gardiner och andra hängande textilier

SOLAS II-2/3.40.3;

FTP-koden, bilaga 1 del 7.

A.1/3.19

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Stoppade möbler

FTP-koden, bilaga 1 del 8;

IMO:s resolution A.652 (16).

A.1/3.20

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Bäddutrustning

FTP-koden, bilaga 1 del 9;

IMO:s resolution A.688 (17).

A.1/3.21

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Brandspjäll

SOLAS II-2/9.4.1.1.8 och II-2/9.7.3.1.2;

FTP-koden, bilaga 1 del 3;

IMO:s resolution A.754 (18);

MSC/Circ. 916.

A.1/3.22

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Genomföringar i klass ”A”-indelningar för elkablar, rör, trunkar, trummor osv.

SOLAS II-2/9.3.1;

FTP-koden, bilaga 1 del 3;

IMO:s resolution A.754 (18);

MSC/Circ.916 och MSC/Circ.1004.

A.1/3.26

(Inga utöver de internationella instrumenten)

Genomföringar i klass ”B”-indelningar för rör av annat material än stål eller koppar

SOLAS II-2/9.3.2.1;

FTP-koden, bilaga 1 del 3;

IMO:s resolution A.754 (18);

MSC/Circ.916 och MSC/Circ.1004.

A.1/3.27

(Inga utöver de internationella instrumenten)


Navigationsutrustning

Produktens benämning

Tillämpliga internationella instrument för konstruktions-, prestanda- och provningskrav

EG:s tekniska föreskrifter, pos. nr enligt bilaga A.1 till direktiv 96/98/EG, i dess ändrade lydelser

USA:s tekniska föreskrifter

Magnetkompass

SOLAS V/19.2.1.1;

IMO:s resolution A.382 (X),;

IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996).

A.1/4.1

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.101.

Utrustning för överföring av kursinformation från magnetkompass

IMO:s resolution MSC.86 (70), bilaga 2;

IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.2

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.102.

Gyrokompass

IMO:s resolution A.424 (XI);

IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.3

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.103.

Ekolod

IMO:s resolution A.224 (VII), ändrad genom IMO:s resolution MSC.74 (69), bilaga 4, IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.6

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.107.

Fart- och distansmätare

1994 HSC-koden, 13.3.2;

2000 HSC-koden, 13.3.2;

IMO:s resolution A.824 (19), ändrad genom IMO:s resolution MSC.96 (72);

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 60945 (1996), IEC 61023 (1999), IEC 61162.

A.1/4.7

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.105.

Girhastighetsindikator

IMO:s resolution A.694 (17);

IMO:s resolution A.526 (13);

IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.9

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.106.

Loran-C-utrustning

IMO:s resolution A.694 (17);

IMO:s resolution A.818 (19);

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.11

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.135.

Chakya-utrustning

IMO:s resolution A.694 (17);

IMO:s resolution A.818 (19);

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.12

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.136.

GPS-utrustning

IMO:s resolution A.819 (19), IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 60945 (1996), IEC 61108-1 (1994), IEC 61162.

A.1/4.14

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.130.

GLONASS-utrustning

IMO:s resolution MSC 53 (66);

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.15

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.131.

Automatstyrning (kurskontrollsystem)

SOLAS V/24.1;

IMO:s resolution A.342 (IX), ändrad genom IMO:s resolution MSC.64 (67), bilaga 3;

IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.16

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.110.

Automatisk radarplottning (ARPA)

(Radarutrustning som används med ARPA måste certifieras både av EU och av USA.)

IMO:s resolution A.823 (19);

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 60872-1 (1998), IEC 61162.

A.1/4.34

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.120.

Automatiskt målföljningssystem (ATA)

(Radarutrustning som används med ATA måste certifieras både av EU och av USA.)

IMO:s resolution MSC.64 (67), bilaga 4 tillägg 1;

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 60872-2 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.35

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.111.

Elektronisk plottningshjälp (EPA)

(Radarutrustning som används med EPA måste certifieras både av EU och av USA.)

IMO:s resolution MSC.64 (67), bilaga 4 tillägg 2;

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 60872-3 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.36

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.121.

Integrerat bryggsystem

IMO:s resolution MSC.64 (67), bilaga 1;

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.28

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.140.

Färdskrivare (VDR)

IMO:s resolution A.861 (20);

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.29

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.150.

Gyrokompass för höghastighetsfartyg

IMO:s resolution A.821 (19);

IMO:s resolution A.694 (17);

ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.31

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.203.

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

IMO:s resolution MSC.74 (69), bilaga 3;

IMO:s resolution A.694 (17);

ITU R. M. 1371-1 (10/00)

A.1/4.32

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.155.

Anm.: Dessutom måste radiosändaren vara godkänd av U.S. Federal Communications Commission

Track(kurs)kontrollsystem

IMO:s resolution MSC.74 (69), bilaga 2;

IMO:s resolution A.694 (17);

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162.

A.1/4.33

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.112.

Radarreflektor

IMO:s resolution A.384 (X);

IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997).

A.1/4.39

Navigation and Vessel Inspection Circular NVIC 8-01, enclosure (4), 2/165.160.

BILAGA III

REGLERANDE MYNDIGHETER

Europeiska gemenskapen

Belgien

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration des affaires maritimes et de la navigation

Rue d'Arlon 104

B-1040 Bruxelles

Ministerie voor Verkeer en Infrastructuur

Bestuur voor Maritieme Zaken en Scheepvaart

Aarlenstraat 104

B-1040 Brussel

Danmark

Søfartsstyrelsen

Vermundsgade 38 C

DK-2100 København Ø

Tyskland

Bundesministerium für Verkehr,

Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)

Invalidenstraße 44

D-10115 Berlin

Grekland

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γρ.Λαμπράκη 150

GR-185 18 Πειραιας

(Ministry of Merchant Marine

150, Gr. Lampraki str.

GR-185 18 Piraeus)

Spanien

Ministerio de Fomento

Dirección General de la Marina Mercante.

C/ Ruíz de Alarcón 1

ES-28071 Madrid

Frankrike

du logement

Ministère de l'équipement, du transport et du logement.

Direction des affaires maritimes et des gens de mers

3, place de Fontenoy

Irland

Maritime Safety Division

Department of the Marine and Natural Resources

Leeson Lane

IRL-Dublin 2

Italien

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Unita di Gestione del trasporto maritimo

Via dell'arte, 16

IT-00144 Roma

Luxemburg

Commissariat aux affaires maritimes

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Nederländerna

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Directie Transportveiligheid

Nieuwe Uitleg 1,

Postbus 20904

NL-2500 EX Den Haag

Österrike

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Oberste Schiffahrtsbehörde

Abteilung II/20

Radetzkystrasse 2

A-1030 Wien

Portugal

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação

Palacio Penafiel

rua S. Mamede ao Caldas 21

P-1149-050 Lisboa

Finland

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kommunikationsministeriet

PO Box 235

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Sverige

Sjöfartsverket

S-601 78 Norrköping

Förenade kungariket

Maritime and Coastguard Agency

Spring Place

105 Commercial Road

UK-Southampton SO15 1EG

Europeiska gemenskapernas

Generaldirektoratet för energi och transport

Sjösäkerhetsenheten (Maritime Safety Unit)

200, rue de la Loi

B-1049 Bryssel

Förenta staterna

United States Coast Guard

Office of Design and Engineering

Standards (G-MSE)

2100 Second Street S.W.

Washington DC 20593


(1)  Med ”LSA-koden” avses IMO:s internationella kod om livräddningsanordningar (International Life-Saving Appliance Code), antagen den 4 juni 1996 (IMO:s resolution MSC.48(66)).

Med ”rekommendation för provning” avses IMO:s rekommendation för provning av livräddningsredskap, antagen den 6 november 1991 (IMO:s resolution A.689(17)), ändrad den 11 december 1998 (IMO:s resolution MSC.81(70)).