32004D0406Uradni list L 132 , 29/04/2004 str. 0003 - 0004


Sklep Sveta

z dne 19. aprila 2004

o spremembi člena 35(1) in (2) Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

(2004/406/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju člena 64 Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti,

v skladu s postopkom iz drugega odstavka člena 245 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in drugega odstavka člena 160 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju zahteve Sodišča Evropskih skupnosti z dne 3. decembra 2003,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004,

ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 1. marca 2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z začetkom veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji [1] je treba nove uradne jezike, in sicer češčino, estonščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, poljščino, slovaščino in slovenščino uvrstiti v seznam jezikov postopka iz člena 35(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti.

(2) Po novi porazdelitvi pristojnosti za neposredne tožbe med Sodiščem in Sodiščem prve stopnje, predvideni s Pogodbo iz Nice, je treba sprejeti pravilo za določitev jezika postopka pred Sodiščem prve stopnje, v primerih, ko je tožeča stranka institucija –

SKLENIL:

Člen 1

Poslovnik Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 2. maja 1991 (UL L 136, 30.5.1991, str. 1), kakor je bil spremenjen 15. septembra 1994 (UL L 249, 24.9.1994, str. 17), 17. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 64), 6. julija 1995 (UL L 172, 22.7.1995, str. 3), 12. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 6, popravek: UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 17. maja 1999 (UL L 135, 29.5.1999, str. 92), 6. decembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 4) in 21. maja 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 22) se spremeni:

1. člen 35(1) se nadomesti z naslednjim:

"Jeziki postopka so angleščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina.";

2. v člen 35(2)

- se vstavi naslednja nova točka:

- "(a) če je tožena stranka država članica ali fizična ali pravna oseba, ki pripada državi članici, je jezik postopka uradni jezik te države; če je v državi več uradnih jezikov, izbere tožeča stranka enega izmed njih;";

- prejšnji točki (a) in (b) postaneta (b) in (c);

- v točki (c) se besede "pod točko (a)" nadomestijo z besedami "pod točko (b)".

Člen 2

Točka 1 člena 1 začne veljati z začetkom veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji. Točka 2 člena 1 začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu objave tega sklepa.

Besedila Poslovnika Sodišča prve stopnje v češčini, estonščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, poljščini, slovaščini in slovenščini se sprejmejo po začetku veljavnosti Pogodbe iz prvega odstavka.

V Bruslju, 19. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

[1] UL L 236, 23.9.2003, str. 17.

--------------------------------------------------