32004D0401

2004/401/EF: Kommissionens beslutning af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 1513)

EU-Tidende nr. L 123 af 27/04/2004 s. 0109 - 0110


Kommissionens beslutning

af 26. april 2004

om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof

(meddelt under nummer K(2004) 1513)

(EØS-relevant tekst)

(2004/401/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af dette direktiv tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder aktive stoffer, der ikke er angivet i bilag I til dette direktiv, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsesdatoen, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000(2) og (EF) nr. 1490/2002(3) indeholder nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Et dossier vedrørende et aktivt stof, hvis anmelder undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til forordningen, vurderes ikke, og det kontrolleres heller ikke, om dossieret er fuldstændigt. Hvad angår mefluidid, havde anmelderen den 23. maj 2003 ikke forelagt de nødvendige datalister. Dette aktive stof bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og medlemsstaterne bør tilbagekalde alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mefluidid.

(3) For de aktive stoffer, for hvilke der kun er en kort periode fra advisering til tilbagetrækning af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder sådanne stoffer, bør der indrømmes en frist til bortskaffelse, oplagring, afsætning og anvendelse af eksisterende lagre på højst 12 måneder, således at disse lagre kun kan anvendes i yderligere én dyrkningsperiode. I tilfælde med længere perioder mellem advisering og tilbagetrækning kan denne frist afkortes, således at den udløber ved udgangen af vækstsæsonen.

(4) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Mefluidid optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for følgende:

1) Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mefluidid, trækkes tilbage senest den 26. oktober 2004.

2) Fra den 27. april 2004 gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mefluidid, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Enhver begrænset frist, som medlemsstaterne giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som mulig og udløbe senest den 26. oktober 2005.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/30/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).

(2) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).

(3) EFT L 224 af 21.8.2002, p. 23. Ændret ved forodning (EF) nr. 1044/2003.